Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă AVIZUL DE LIBERĂ PRACTICĂ 

 În vederea obţinerii avizului de liberă practică vă rugăm să consultaţi rubricile specifice prezentate mai jos. 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1992 din 14 iunie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1522/2024 din 21 martie 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical

DEPUNERE DOCUMENTATIE PENTRU REINNOIRE/ELIBERARE/AVIZARE AUTORIZATII DE LIBERA PRACTICA A ACTIVITATILOR CONEXE ACTULUI MEDICAL

Documentaţia necesară poate fi depusă la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, din Cluj-Napoca, Strada Constanta nr. 5, parter, Camera 5, telefon 0264-431128, in urmatorul program

Marti - Miercuri:  10:00 - 12:00

ATENȚIE !!!

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1522/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.992/2023, eliberarea/reînnoirea/avizarea anuala a autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical se realizează de Ministerul Sănătății în termen de cel puțin 35 de zile lucrătoare Mai jos, gasiti precizari privind procedurile de reinnoire/eliberare/avizare anuala a autorizatiilor de libera practica a activitatilor conexe actului medical, cererile le puteti descarca accesand link-ul (scris colorat cu albastru si subliniat in tabele) de la fiecare cerere in parte (exemplu Tabel 1, Coloana 3, pct. a) `cerere pentru reinnoirea....)

PRECIZĂRI PRIVIND REÎNNOIREA AUTORIZAȚIILOR DE LIBERĂ PRACTICĂ A ACTIVITĂȚILOR CONEXE ACTULUI MEDICAL

Activități conexe pentru care trebuie reînnoită autorizația de liberă practică

Termenul în care se realizează reînnoirea autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Documente necesare pentru reînnoirea autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Procedura de reînnoire a autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Alte precizări

- biologie, biochimie şi chimie;

- fizică medicală;

- sociologie;

- optică–optometrie;

- protezare–ortezare;

- protezare auditivă, audiologie, terapie vocală,

În termen de 12 luni, respectiv în perioada 27.03.2024-26.03.2025 inclusiv, autorizaţiile de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de emise anterior intrării în vigoare a Ordinului MS nr. 1522/2024 care modifică și completează Ordinul MS nr. 1992/2023, vor fi reînnoite şi, ulterior, avizate anual.

 

    a) cerere pentru reînnoirea autorizaţiei de liberă practică;

    b) autorizaţia de liberă practică, în original;

    c) copie de pe documentul care atestă formarea profesională care a stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale de liberă practică, precum diplomă/certificat de absolvire/certificat de calificare;

    d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;

    e) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi de medicina muncii, în original;

    f) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    g) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii/formare profesională, prevăzut la lit. c), nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

    h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate autorizată sanitar.

 

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi g) se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către persoana din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene responsabilă cu evaluarea documentaţiei.

1. Cererea de reînnoire însoţită de documentaţia necesară pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică se depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare serviciile publice conexe actului medical.

2. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, analizează documentaţia ataşată acesteia şi emite un referat de evaluare. Referatul de evaluare şi cererea de reînnoire a autorizaţiei de liberă practică, însoţită de documentaţia ataşată acesteia de către solicitant, se transmit electronic Ministerului Sănătăţii.

3. În termen de 25 de zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul Ministerului Sănătăţii a documentaţiei prevăzute la pct.3, structura de specialitate din cadrul acestuia emite autorizaţia de liberă practică pe care o va transmite, prin poştă, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

4. Autorizaţia de liberă practică se eliberează solicitantului de către direcţia de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, pe bază de semnătură.

5. Ulterior, autorizaţia de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, se avizează anual de către direcţia de sănătate publică judeţeană la nivelul căreia a fost depusă solicitarea de emitere a autorizaţiei de liberă practică.

1.În cazul în care din referatul de evaluare rezultă că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eliberare a autorizaţiei de liberă practică, în cele 25 de zile lucrătoare cât dosarul se află în instrumentare, Ministerul Sănătăţii notifică în acest sens direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti care a înaintat referatul. 2.În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va comunica solicitantului, în scris, rezoluţia consemnată în notificarea Ministerului Sănătăţii.

 

3.În situaţia în care solicitantul care solicită reînnoirea avizul de liberă practică îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă a mai multor direcţii de sănătate publică, solicitarea de reînnoire a autorizaţiei de liberă practică se poate depune la nivelul oricărei direcţii de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă desfăşoară sau urmează să desfăşoare servicii publice conexe actului medical.

 

Autorizaţia de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii este valabilă pe întreg teritoriul ţării.

 PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR NOI DE LIBERĂ PRACTICĂ A ACTIVITĂȚILOR CONEXE ACTULUI MEDICAL

Activități conexe pentru care trebuie reînnoită autorizația de liberă practică

Documente necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Procedura de reliberare a autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Alte precizări

-biologie, biochimie şi chimie;

-optică–optometrie;

-protezare–ortezare;

- audiologie;

- protezare auditivă, - - terapie vocală,

- fizică medicală;

- sociologie;

 

Documentele necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical se regăsesc în formularele de cerere pentru fiecare activitate/grup de activități de mai jos:

1)cerere pentru biologi, biochimiști și chimiști în sistemul sanitar

2)cerere pentru optician-optometrist

3)cerere pentru  tehnician protezare şi ortezare

4)cerere pentru audiolog

5)cerere pentru tehnician protezare auditivă/tehnician acustician–audioprotezist

6)cerere pentru terapie vocală

7)cerere pentru fizician medical şi sociolog medical

Copiile de pe actele prevăzute a fi anexate cererii, se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către persoana din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene responsabilă cu evaluarea documentaţiei.

1. Cererea de eliberare însoţită de documentaţia necesară pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică se depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare serviciile publice conexe actului medical.
2. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, analizează documentaţia ataşată acesteia şi emite un referat de evaluare. Referatul de evaluare şi cererea de reînnoire a autorizaţiei de liberă practică, însoţită de documentaţia ataşată acesteia de către solicitant, se transmit electronic Ministerului Sănătăţii.
3. În termen de 25 de zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul Ministerului Sănătăţii a documentaţiei prevăzute la pct.3, structura de specialitate din cadrul acestuia emite autorizaţia de liberă practică pe care o va transmite, prin poştă, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.
4. Autorizaţia de liberă practică se eliberează solicitantului de către direcţia de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, pe bază de semnătură
5. Ulterior, autorizaţia de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical,
se avizează anual de către direcţia de sănătate publică judeţeană la nivelul căreia a fost depusă solicitarea de emitere a autorizaţiei de liberă practică.

1.În cazul în care din referatul de evaluare rezultă că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eliberare a autorizaţiei de liberă practică, în cele 25 de zile lucrătoare cât dosarul se află în instrumentare, Ministerul Sănătăţii notifică în acest sens direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti care a înaintat referatul. 2.În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va comunica solicitantului, în scris, rezoluţia consemnată în notificarea Ministerului Sănătăţii.

3.În situaţia în care persoana care solicită avizul de liberă practică îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă a mai multor direcţii de sănătate publică, solicitarea de emitere a autorizaţiei de liberă practică se poate depune la nivelul oricărei direcţii de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă desfăşoară sau urmează să desfăşoare servicii publice conexe actului medical.

Autorizaţia de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii este valabilă pe întreg teritoriul ţării.

 

PRECIZĂRI PRIVIND AVIZAREA ANUALĂ AUTORIZAȚIILOR NOI DE LIBERĂ PRACTICĂ A ACTIVITĂȚILOR CONEXE ACTULUI MEDICAL

Activități conexe pentru care trebuie reînnoită autorizația de liberă practică

Documente necesare pentru avizarea anuală autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Procedura de avizare anuala a autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical

Alte precizări

-biologie, biochimie şi chimie;

-optică–optometrie;

-protezare–ortezare;

- audiologie;

- protezare auditivă, - terapie vocală,

- fizică medicală;

- sociologie;

 

Documentele necesare pentru avizarea anuală autorizațiilor de liberă practică a activităților conexe actului medical se regăsesc în formularele de cerere pentru fiecare activitate/grup de activități de mai jos:

a) cerere pentru avizarea autorizaţiei de liberă practică;

b) autorizaţia de liberă practică, în original;

c) fişa de aptitudine emisă de medicul de medicina muncii, în original, pentru confirmarea aptitudinii în exercitarea profesiei;

d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, a titularului autorizaţiei de liberă practică.

Copiile de pe actele prevăzute a fi anexate cererii, se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către persoana din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene responsabilă cu evaluarea documentaţiei.

1. Cererea de avizare și documentaţia pentru avizarea anuală se depune la sediul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei de liberă practică.

2. Termenul de soluţionare a cererii este de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

3. Viza anuală/Avizul anual se acordă sub formă de ştampilă aplicată pe versoul autorizaţiei de liberă practică, în care se vor include: numărul de înregistrare a cererii, data avizării, valabilitate, semnătura directorului executiv.

4. Valabilitatea avizului anual este de 12 luni de la data acordării.

 

 

 

1.În cazul în care din referatul de evaluare rezultă că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eliberare a autorizaţiei de liberă practică, în cele 25 de zile lucrătoare cât dosarul se află în instrumentare, Ministerul Sănătăţii notifică în acest sens direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti care a înaintat referatul.

2.În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va comunica solicitantului, în scris, rezoluţia consemnată în notificarea Ministerului Sănătăţii.

3.În situaţia în care persoana care solicită avizul de liberă practică îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă a mai multor direcţii de sănătate publică, solicitarea de emitere a autorizaţiei de liberă practică se poate depune la nivelul oricărei direcţii de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă desfăşoară sau urmează să desfăşoare servicii publice conexe actului medical.

Autorizaţia de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii este valabilă pe întreg teritoriul ţării.

INFORMARE

Emiterea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.


Urmare a constituirii Colegiilor teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România, fizioterapeuții, balneofiziokinetoterapeuții, fiziokinetoterapeuții și prof. CFM se pot adresa Colegiilor teritoriale în raza cărora își desfășoară/își vor desfășura activitatea profesională, pentru obținerea Autorizației de Liberă Practică.


SUS

acasă© 2010 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj