Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă Anunturi despre examen si concursuri nationale, de recrutare, de promovare
09 iulie 2024Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei de consilier achizitii publice principal la Compartiment achizitii publice
27 iunie 2024Rezultate validarea eligibilitatii candidatilor la concursul pentru ocuparea functiei de consilier de achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, la Compartiment achizitii publice
03 iunie 2024

A N U N Ț

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ 

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ


Funcția publică scoasă la concurs:
- Consilier achizitii publice, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Condiții pentru ocuparea postului:
-
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe economice (Ramura de știință),
- Vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani

Perioada de depunere a dosarelor 03.06.2024 - 25.06.2024
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui
consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit
prevederilor din prezentul cod, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza
unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil
potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,
sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere,
privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare.
NOTA: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii
corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a
eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea
sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării
etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul
judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise
08.07.2024 12:00, sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str.Constanta nr. 5 etaj 1

Informatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului, atributiile postului,  bibliografia si tematica de concurs, gasiti  fisierul care cuprinde anuntul de concurs.


Persoane de contact:
CIURTIN, RALUCA, consilier superior Compartiment RUNOS, 0264532325, runos@dspcluj.ro
BAGA, EVA, consilier superior Compartiment RUNOS, runos@dspcluj.ro

FORMULAR DE INSCRIERE
Model adeverinta de vechime in munca si in specialitate
Model CV-Europass

17 mai 2024

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR, 
DIN SESIUNEA 19 IUNIE - 19 IULIE 2024

 Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 19 iunie – 19 iulie 2024 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii specialiști care au exercitat profesia în specialitate până la data de 31 ianuarie 2025, de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

        ÎNSCRIERI:

ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE PRIMARIAT SE FAC LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE DIN ȚARĂ ÎN PERIOADA 17-30 MAI 2024, INCLUSIV.

Pentru înscrieri la DSP Cluj depunerea dosarelor se va face la DSP Cluj, str. Constanța nr. 5, etajul I, camera 107, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00   și  Vineri: orele 9:00-13:00

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);

- specialitatea;

- examen primariat sesiunea 19 iunie – 19 iulie 2024.

Publicatie de examen

Formular cerere de inscriere

27 februarie 2024

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 17 APRILIE 2024

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 17 aprilie - 17 mai 2024 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 27 februarie – 12 martie 2024, inclusiv sau le pot transmite în aceeași perioadă prin servicii poștale de curierat, pe propria răspundere, având dovada expedierii acestora în termenul menționat.

Documentele fotocopiate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către candidat, prin înscrierea sintagmei „Conform cu originalul”, aplicarea semnăturii proprii și indicarea numelui și a datei, pe fiecare pagină fotocopiată.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00

Vineri: orele 9:00-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin servicii poștale de curierat se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Pe coperta dosarului se va scrie:

- numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);

- specialitatea;

- centrul de susținere a examenului;

- sesiunea 17 aprilie 2024.

11.10.2023

CONCURS REZIDENȚIAT

SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2023

La data de 19 noiembrie 2023 Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat pe post și pe loc în domeniile: medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara.

ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ ÎN PERIOADA 11-24 OCTOMBRIE 2023.

Pentru înscrieri la DSP Cluj:

Candidații pot depune dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale/curierat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 11 octombrie – 24 octombrie 2023, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, 
în următorul
program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 16:00  și Vineri: orele 9:00-14:00

Dosarele de înscriere se pot transmite la DSP Cluj și prin servicii poștale de curierat pe adresa:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5 în perioada 11 octombrie - 24 octombrie inclusiv, data poștei.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (cu ini
țiala/inițialele tatălui);
- domeniul pentru care candidează;
- centrul universitar în care solicită susținerea concursului;

Certificatul medical tip A5 pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj trebuie să fie eliberat de una dintre următoarele unități sanitare:

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.), str. Moților nr. 19-21

-  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (Spital Clujana), str. Tăbăcarilor nr. 11

-        SC MEDSTAR SRL Cluj-Napoca - Programări tel. 0264-917

Metodologie de concurs

Publicatie de concurs

Numar locuri

Numari posturi

Cerere de inscriere la concurs

04.09.2023

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 11 OCTOMBRIE 2023

 Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 11 octombrie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare.

       ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 4 septembrie – 18 septembrie 2023, inclusiv sau le pot transmite în aceeași perioadă prin servicii poștale de curierat, pe propria răspundere, având dovada expedierii acestora în termenul menționat.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:
Luni -Joi
: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin servicii poștale de curierat se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
- specialitatea;
- centrul de susținere a examenului;
- sesiunea 11 octombrie 2023.

Publicatia de examen
Cerere DSP Cluj
Model-recomandare
Declaratie

16.08.2023

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

 - SESIUNEA 16 SEPTEMBRIE 2023, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

    Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 16 septembrie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 16 august – 31 august 2023, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Pe dosarul de înscriere se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a probelor clinice și practice;
 • sesiunea 16 septembrie 2023.
8.05.2023

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR,

DIN SESIUNEA 21 IUNIE - 21 IULIE 2023

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 21 iunie – 21 iulie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    ÎNSCRIERI:

    Candidații care solicită susținerea examenului în centrul universitar Cluj-Napoca pot depune dosarele de înscriere personal sau le pot transmite prin servicii de curierat Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj.

Depunerea dosarelor se va face la DSP Cluj, str. Constanța, nr. 5, etajul I, camera 107, în următorul program:

Luni - Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

    Dosarele transmise prin curierat se expediază pe adresa:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
 • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
 • specialitatea;
 • examen primariat sesiunea 21 iunie – 21 iulie 2023.
29.03.2023

CONCURS REZIDENȚIAT

SESIUNEA 14 MAI 2023

    La data de 14 mai 2023 Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicină, pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.

    Concursul se desfășoară în centrul universitar București.

    ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE ARAD, BIHOR, BRAȘOV, CLUJ, CONSTANȚA, DOLJ, GALAȚI, IAȘI, MUREȘ, SIBIU, TIMIȘ ÎN PERIOADA 29 MARTIE - 12 APRILIE 2023.

    Pentru înscrieri la DSP Cluj:

    Candidații pot depune dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale/curierat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 29 martie – 12 aprilie 2023, inclusiv.

    Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 16:00 și Vineri: orele 9:00-14:00

    Dosarele de înscriere se pot transmite la DSP Cluj și prin poștă/curierat pe adresa:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5 în perioada 29 martie -12 aprilie 2023 inclusiv, data poștei

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.
    Pe coperta dosarului se va scrie numele și prenumele candidatului (cu inițiala/inițialele tatălui).

    Certificatul medical tip A5 pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj trebuie să fie eliberat de către  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.), str. Moților nr. 19-21.

1.03.2023

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 12 APRILIE 2023

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 12 aprilie - 12 mai 2023 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

    ÎNSCRIERI:

    Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 1 martie – 15 martie 2023, inclusiv.

    Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

    Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic. Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a examenului;
 • sesiunea 12 aprilie 2023.

    Documentele fotocopiate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către candidat, prin înscrierea sintagmei „Conform cu originalul”, aplicarea semnăturii proprii și indicarea numelui și a datei, pe fiecare pagină fotocopiată.

Publicație ExamenModel recomandare
Cerere DSPModel Adeverință a 2-a specialitate
Declarație conformitate documente
12.10.2022

CONCURS REZIDENȚIAT
SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2022

La data de 20 noiembrie 2022 Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat pe post și pe loc în domeniile: medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara.

ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC
LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ
ÎN PERIOADA 13-25 OCTOMBRIE 2022

Pentru înscrieri la DSP Cluj:

Candidații pot depune dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale/curierat, cu confirmare de primire, la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 13 octombrie – 25 octombrie 2022, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 16:00   
Vineri: orele 9:00-14:00

Dosarele de înscriere se pot transmite la DSP Cluj și prin poștă/curierat, cu confirmare de primire, în perioada 13 octombrie - 25 octombrie inclusiv, data poștei, pe adresa: 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ,
Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,
Cod poștal 400158, 
  Strada Constanța nr. 5
 

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic. Pe coperta dosarului se va scrie obligatoriu, cu litere mari de tipar: 
- numele și prenumele candidatului (cu ini
țiala/inițialele tatălui);
- domeniul pentru care candidează;
- centrul universitar în care solicită susținerea concursului;

Certificatul medical tip A5 pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj trebuie să  contina precizarea: 

"APT/INAPT din punct de vedere medical, fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (MEDICINA/ MEDICINA DENTARA/ FARMACIE)", 

precum si faptul ca 

"s-a eliberat pentru a-i servi la inscrierea la concursul de rezidentiat"

si sa fie eliberat de una dintre următoarele unități sanitare:

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.), str. Moților nr. 19-21

-  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (Spital Clujana), str. Tăbăcarilor nr. 11

-        SC MEDSTAR SRL Cluj-Napoca - Programări tel. 0264-917

CERERE DE INSCRIERE LA REZIDENTIAT
PUBLICATIA DE CONCURS
METODOLOGIA DE CONCURS
NUMAR POSTURI SCOSE LA CONCURS
NUMAR LOCURI SCOASE LA CONCURS

31.08.2022
EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,
DIN SESIUNEA 12 OCTOMBRIE 2022
 
Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 12 octombrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.
        ÎNSCRIERI:
Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 1 septembrie           15 septembrie 2022, inclusiv.
 Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:
Luni-Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00
Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.
Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
- specialitatea;
- centrul de susținere a examenului;
- sesiunea 12 octombrie 2022.
  Publicatia de examen
Cerere DSP Cluj pentru inscriere
Declaratie
Model recomandare
Model adeverinta a 2 a specialitate
24.08.2022Rezultate proba scrisa concurs recrutare consilier achizitii publice principal
18.08.2022

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

SESIUNEA 10 SEPTEMBRIE 2022, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

    Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 10 septembrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNSCRIERI:

    Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 12 august – 26 august 2022, inclusiv.

    Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

    Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic. Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a probelor clinice și practice;
 • sesiunea 10 septembrie 2022.
9.05.2022

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR, DIN SESIUNEA 22 IUNIE - 22 IULIE 2022

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 iunie – 22 iulie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 ianuarie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

ÎNSCRIERI:

    Candidații care solicită susținerea examenului în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele pentru înscriere, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat, Direcției de Sănătate Publică Cluj

    Dosarele se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

    Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
 • specialitatea;
 • sesiunea 22 iunie – 22 iulie 2022.

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 13 APRILIE 2022

Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 13 aprilie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază în perioada 1 martie 2022-16 martie 2022, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 1 martie 2022-16 martie 2022 etajul I, cam. 107, conform programului:

Luni -Joi orele 9:30 – 14:30,
Vineri orele 9:30-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a examenului;
 • sesiunea 13 aprilie 2022.
PUBLICAȚIE EXAMEN
MODEL RECOMENDAREMODEL CERERE
DECLARAȚIEADEVERINȚĂ COORDONATOR

15.10.2021
REZIDENTIAT - 21 NOIEMBRIE 2021

    Inscrierile se fac la toate directiile de sanatate publica din tara, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie.

    Examenul se va sustine in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

    Dosarele de concurs se vor depune exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in perioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv, data postei.   

Inscrierile se fac la toate directiile de sanatate publica din tara, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie.

    Examenul se va sustine in centrele universitare Bucure;ti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

    Dosarele de concurs se vor depune exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in sperioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv, data postei.

   Pentru Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj, dosarele se transmit la adresa: CLUJ-NAPOCA, STRADA CONSTANTA NR. 5, ETAJUL I, COD POSTAL 400158.

    Certificatul medicul tip A5 necesar pentru inscriere va fi eliberat de una din urmatoarele unitati sanitare:

1. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, (fost CDT), situat in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 19-21. (langa Primaria Municipiului Cluj-Napoca).

2. S.C. MEDSTAR S.R.L. Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 1-3. Programarile pentru analizele necesare se fac la Call-Center apelabil la nr. 0264917.

3. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. tabacarilor nr. 11 (Spital Clujana)

DOSARUL DE INSCRIERE VA CONTINE:

1. UN DOSAR PLIC pe care veti nota: 

-numele dvs., initiala/initialele tatalui, toate prenumele dvs.
- domeniul pentru care concurati (medicina / medicina dentara/ farmacie)
-centrul universitare in care solicitati sa sustineti concursul

2. CEREREA DE INSCRIERE la concurs, conform modelului afisat mai jos sau pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro, CERERE pentru inscriere la concurs

3. COPIE DUPA BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI in termen de valabilitate (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)

4. COPIA LEGALIZATA A DIPLOMEI DE LICENTA DE MEDIC/STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST. Absolventii din promotia 2021 post prezenta, pana la eliberarea diplomei, copia legalizata a adeverintei privind promovarea examenului de licenta. 

5.Pentru medicii/farmacistii rezidenti sau specialisti care doresc sa sustina un nou examen de intrare in rezidentiat - ADEVERINTA (in original) eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasaspecialitatea in care este confirmat si tipul contractului individal de munca (determinata/ nedeterminata)

6. CERTIFICAT MEDIC TIP A5 (original) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul integrat la Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca (Spital Clujana) sau de S.C. Medstar SRL Cluj-Napoca, in care sa se precizeze: "APT/INAPT din punct de vedere medical, fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (MEDICINA/ MEDICINA DENTARA/ FARMACIE)", precum si faptul ca "s-a eliberat pentru a-i servi la inscrierea la concursul de rezidentiat".

7. COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (CERTIFICAT DE CASATORIE ETC.) privind schimbarea numeluifata de numele inscris pe diploma de licenta/adeverinta, daca este cazul.

8. CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE CONCURS in valoare de 500 lei/participant, achitata pe numele candidatului.

Taxa se va plati in contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX
CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str.Cristian Popisteanu  nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024.

Metodologie concurs
Publicatie concurs
Numar posturi scoase la concurs
Numar locuri scoase la concurs

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 14 OCTOMBRIE 2021

 

Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 14 octombrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază în perioada 6 - 17 septembrie 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 6 - 17 septembrie 2021, etajul I, cam. 107, conform programului:

 Luni -Joi orele 9:30 – 14:30,

Vineri orele 9:30-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);

- specialitatea;

- centrul de susținere a examenului;

- sesiunea 14 octombrie 2021.


11/08/2021

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
 - SESIUNEA 11 SEPTEMBRIE 2021, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

 Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 11 septembrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 11 august -20 august 2021, etajul I, cam. 107, în următorul program:

 Luni -Joi orele 9:00 – 15:00,
Vineri orele 9:00-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
- specialitatea;
- centrul de susținere a probelor clinice și practice;
- sesiunea 11 septembrie 2021.

Publicatie examen 

Cerere-tip DSP Cluj

Declaratie

29.04.2021

Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,  din sesiunea 17 iunie 2021

Ministerul Sănătății  organizează în perioada 17 iunie-22 iulie 2020, sesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2021, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

         INSCRIERI:

      Candidații vor transmite dosarele pentru înscrierea la acest examen, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat,  Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 5-20 mai 2021, inclusiv.

Publicatia de examen

Model cerere

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai - 25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

    Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 aprilie 2021 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

    Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii, în care s-a  efectuat pregătirea.

PUBLICAȚIE EXAMEN | MODEL CERERE

10.02.2021

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE

MEDIC/ MEDIC STOMATOLOG/FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 25 MARTIE 2021

                 Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 25 martie - 30 aprilie 2021 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

PUBLICAȚIE DE EXAMEN

Medicii, medicii dentisti și farmaciștii rezidenți care au efectuat minimum 6 luni stagiul de pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca și doresc să susțină examenul în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj prin servicii poștale sau de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 8 februarie - 22 februarie 2021, data poștei, inclusiv.                 
Dosarele de înscriere se vor transmite la următoarea adresă:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ
Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,
Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5, Camera 101

Documentele pentru inscriere se pun intr–un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
·         Numele și prenumele  (conform cărții de identitate)
·         Specialitatea
·         Centrul de susținere a examenului
·         Sesiunea 25 martie 2021
Formulare necesare inscrierii:
cerere de înscriere
- declarație pe proprie răspundere
          - model recomandare coordonator rezidențiat
07.10.2020

     Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

        Inscrierea se face prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie.

         
Având în vedere situația epidemiologică, dosarele de concurs se vor transmite la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, prin Poșta Română sau prin servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 08.10.2020 - 20.10.2020, data poștei, inclusiv.

        Adresa la care veți transmite dosarele de înscriere este:

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publicîă a Județului Cluj, CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 va fi eliberat de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca situat pe Strada Moților nr. 19-21.


Publicatie
Metodologie
Posturi scoase la concurs
Locuri scoase la concurs

Model cerere

Informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul: www.rezidentiat.ms.ro
05.10.2020
SESIUNE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII

COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI


5 NOIEMBRIE - 11 DECEMBRIE 2020


        Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 05 noiembrie – 11 decembrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

        Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2020 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

        Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,   în care s-a  efectuat pregătirea.

        Având în vedere situația epidemiologică actuală Dosarele candidaților pentru atestatele în Acupunctură, Api-fito-terapie, Asistență medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată și Implantologie, se vor transmite prin servicii poștale/curierat,în perioada, 01-12 octombrie 2020 inclusiv, la Direcţiile de Sănătate  Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe.   Pentru Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj la urmatoarea adresa : Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I .Model cerere                                                         Publicatie examen atestat

ANUNT IMPORTANT

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ŞI FARMACIST SPECIALIST SESIUNEA 23 SEPTEMBRIE 2020

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 23 septembrie 2020

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 23 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

- publicație-final SPEC 23 SEPT.2020
- Cerere-2020

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 12 septembrie 2020, simultan cu examenul EDA.

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 12 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

- publicație-examen-EDA-final
- Cerere-EDA-2020

EXAMEN PRIMARIAT

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 06-31 iulie 2020, în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, sesiune de examene pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2020, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    Candidatii care depun dosarele la DSP CLUJ, le vor transmite doar prin servicii postale sau de curierat la adresa, str. Constanta Nr. 5, secretariat, iar pe plic se va face mentiunea EXAMEN PRIMARIAT, in perioada mentionata. Dosarele care au nevoie de alte aprobari speciale se trimit la Ministerul Sanatatii- Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica, Str. Bodesti Nr.1, Sector 2, Bucuresti.

PUBLICAȚIE EXAMENMODEL CERERE

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 7.11.2019 - 19.11.2019 inclusiv
De luni pana vineri  : orele 9:00 -16:00
sambata: orele 9:00 – 14:00

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare la Direcțiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaților că se pot înscrie la oricare din cele 42 Direcții de Sănătate Publică cu susținerea concursului în oricare din cele 6 centre universitare de concurs.

Model cerereAnuntActe necesare
PosturiLocuriOrdinul 1668/2019 TAXA CONCURS
Metodologie

Sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

    Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 23.10.2019-04.11.2019 inclusiv.

    Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2019-08.11.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 08.11.2019).

ORDIN  Nr. 938/4363/2019 din 26 iunie 2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
METODOLOGIE LOCURI PROPUSE SESIUNEA NOIEMBRIE 2019
MODEL CERERE ANGAJAMENT DE PLATA

Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, sesiunea 16 octombrie 2019

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii în rezidențiat, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019, inclusiv.

Program de inscriere:

02.09.2019 - 17.09.2019

luni - joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 13:00

Publicație examen | Cerere de înscriere

Examen pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar CLUJ- NAPOCA si ORADEA in proportie de minim 75% vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului CLUJ in perioada 19 august 2019 – 03 septembrie 2019 inclusiv ,conform orarului de inscriere.

Perioada de inscriere

19.08.2019 ÷ 03.09.2019 inclusiv

Program de inscriere

luni ÷ joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 13:00

PUBLICAȚIE EXAMEN | CERERE DE ÎNSCRIERE

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 19 IUNIE 2019

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

    Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile  medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot  în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

Program de înscriere

Dosarele de inscriere se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 15.05.2018 – 29.05.2019 inclusiv

    Orar de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

PUBLICAȚIE EXAMEN
CERERE MS
CERERE DSP
MODEL ADEVERINȚĂ

Examen pentru obtinerea titului de specilalist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti din sesiunea 29 mai 2019

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 mai 2019, examen pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în  unităţile sanitare şi/ sau  de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

Detalii

Miercuri, 6 februarie 2019

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA MARTIE 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

PUBLICAȚIE EXAMEN
MODEL RECOMANDARE
MODEL CERERE
MODEL CERERE CĂTRE DSP CLUJ

Perioada de inscriere

04.02.2019 ÷ 18.02.2019 inclusiv

Program de inscriere

luni ÷ joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 12:00
Vineri, 9 noiembrie 2018

ANUNȚ

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2018, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

    Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 22.10.2018-06.11.2018 inclusiv.

    Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2018-09.11.2018, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 09.11.2018).

Luni, 15 octombrie 2018

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 15.10.2018 - 26.10.2018 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9:00-15:00
Vineri : orele 9:00 – 14:00

Anunț Concurs Cerere de înscriere
Metodoligie Acte necesare pentru înscriere
LOCURI scoase la concurs POSTURI scoase la concurs

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

Miercuri, 22 august 2018

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA OCTOMBRIE 2018

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicație de examen

Model adeverință coordonator pentru medicii înscriși la a 2-a specialitate

Cerere de înscriere DSP Cluj

Perioada de inscriere:

Pentru spec. ATI :20.08.2018 ÷ 31.08.2017 inclusiv

Pentru alte spec. : 03.09.2018-18.09.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri  orele 10,00- 12,00

Marți, 15 mai 2018

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 20 IUNIE 2018

    Ministerul Sănătății organizează în perioada 20 iunie-20 iulie 2018, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medici specialişti, medici dentiști specialişti și respectiv farmaciști specialişti.

    La examen se pot prezenta specialiştii cu o vechime de minimum 5 ani până la data de 31 decembrie 2018 în specialitatea pe care o practică în mod curent şi pentru care doresc să obțină gradul profesional. La examen se mai pot prezenta şi specialiştii din sesiunea octombrie 2013 confirmaţi prin Ordinul MS nr.1/2014 cu vechime neîntreruptă, cu normă întreagă până la data mai sus menţionată.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107.

Publicație examen Cerere de înscriere
Model adeverință Model Declarație Notarială

Perioada de inscriere: 14.05.2018 – 29.05.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi: orele 10:00-15:00
vineri: orele 10:00- 12:00
Miercuri, 18 octombrie 2017

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriere

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 18.10.2017 - 27.10.2017 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Marți, 22 august 2017

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECAILIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

18 OCTOMBRIE 2017 - 24 NOIEMBRIE 2017

PUBLICAȚIE privind organizarea și desfășurarea examenului
Cerere de înscriere Cerere de înscriere specialitatea
ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Orar de înscriere Recomandare Coordonatori pentru medicii rezidenți
Recomandare Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitate Adeverință Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitate
Joi, 25 mai 2017

ANUNȚ

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv,   sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

Marți, 16 iunie 2017

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2017

Ministerul Sănătății  organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru acest examen de grad profesional la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare in care solicita sustinerea examenului, respectiv: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu-Mures, Arad, Brasov  si Galati in perioada 15.05.2017- 30.05.2017 inclusiv.

Publicație Examen

Adeverință - model

Declarație notarială - model

Orar de înscriere

Joi, 4 mai 2017

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 31 mai 2017

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicala in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2017, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2017.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, data poștei.

Luni, 10 aprilie 2017 EXAMEN DE INTRARE IN REZIDENTIAT 21 MAI 2017

Perioada de inscriere : 07.04.2017 - 25.04.2017

ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA URMATOARELE DIRECȚII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ: ARAD, BIHOR, BRAȘOV, BUCUREȘTI, CLUJ, CONSTANȚA, DOLJ, GALAȚI, IAȘI, MUREȘ, SIBIU, TIMIȘ

La DSP JUD. CLUJ, inscrierile se fac la sediul din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constanța Nr. 5 etaj 1, camera 107 

 ORAR INSCRIERE

De luni pâna joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00
!!!Exceptie ziua libera de 17.04.2017!!!

 
Informatii suplimentare gasiti pe site-ul dedicat rezidentiatului: www.rezidentiat.ms.ro

Luni, 6 februarie 2017

   Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist sesiunea 22 martie - 28 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare

Perioada de inscriere

06.02.2017 ÷ 23.02.2017 inclusiv

Program de inscriere :


luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicatie examen specialist martie 2017
Model cerere inscriere DSP Cluj
Model adeverinta de la spitalul angajator
Model recomandare coordonator medici rezidenti
Model Adeverinta coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Model recomandare coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Luni, 17 ctombrie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriere ORDIN  Nr. 1117/2016

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 14.10.2016 - 28.10.2016
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Joi, 27 septembrie 2016

ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE - SESIUNEA 9 NOIEMBRIE 2016

Cerere de inscriere
Publicatie
Orar de inscriere
Marți, 23 august 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA  19 oct. 2016 (17 sept. 2016 ATI) 

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 octombrie-19 noiembrie 2016 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 17 septembrie 2016 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicația de examne Cerere de înscriere
Cerere de înscriere ATI Recomandare  coordonator a 2-a specialitate
Adeverință coordonator a 2-a specialitate Recomandare coordonator pentru medicii care finalizează pregătirea între 1 ianuarie - 19 aprilie 2017

Perioada de inscriere

25.08.2016 – 06.09.2016 inclusiv-specialit. ATI
05.09.2016-19.09.2016 inclusiv, toate specialitatile cu exceptia ATI

Program de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00
Luni, 16 mai 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar sesiunea 21 iunie 2016

    Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minim 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2016, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    Examenul se va desfășura în centrele universitare medicale care pot asigura condițiile de organizare și desfășurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităților solicitate, precum și componența comisiilor de examinare pentru specialitățile respective.

    Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală vor depune dosarele de examen în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca nr. 9 sector 1, București.

    Candidații vor depune dosarele de înscriere pentru examen la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, respectiv la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107, în perioada mai sus menționată după următorul program:

 • luni - joi : 10:00 - 15:00;
 • vineri : 10:00 -  12:00.
Publicație de examen Model cerere de înscriere
Marți, 3 mai 2016

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 7 iunie 2016

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2016, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2016.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, data poștei.

PUBLICAȚIEDE EXAMEN
Marți, 3 mai 2016

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă sesiunea mai 2016

    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

    În perioada 27.04.2016 - 12.05.2016 cei interesați se vor adresa instituțiilor de învățământ medical superior, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

    Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătății, sediul din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 09.05.2016 - 20.05.2016.

    IMPORTANT!!! Solicitările medicilor specialiști pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă, specialitatea Medicina de urgenta vor fi analizate ulterior de către Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății.

    Contul Ministerul Sănătății deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: 

RO36TREZ70020E365000XXXX

METODOLOGIE LOCURI
ORDIN TAXĂ ANUALĂ ANGAJAMENT DE PLATĂ
MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE

Marți, 26 aprilie 2016

ANUNȚ

    Proba scrisă la concursul organizat pentu ocuparea postului de medic, specialitatea epidemiologie, va avea loc în data de

10 MAI 2016, ora 09:00,

    la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj din

Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5
Marți, 12 aprilie 2016

EXAMEN pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști

SESIUNEA 18 MAI 2016

Marți, 12 aprilie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 22 MAI 2016

Lista posturilor și locurilor scoase la concurs
Lista locurilor scoase la concurs Lista posturilor scoase la concurs
Publicație de concurs și Metodologia de desfășurare a concursului
Metdologie Publicația de concurs
Tematica și bibliogarfia
Domeniul MEDICINĂ Domeniul MEDICINĂ - erată
Înscrieri
Acte necesare pentru înscriere Cerere de înscriere
Orar de înscriere
Rezidențiat.ms.ro
Vineri, 12 februarie 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA 29 MARTIE 2016

    Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 29 martie 2016 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 15 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, respectiv la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între15 februarie și 04 martie 2016, inclusiv.

Program de înscriere :
15 februarie - 04 martie 2016, inclusiv
luni - joi : 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicație Examen Recomandarea Coordonatorilor de rezidențiat Cerere de înscriere Adeverință Spital

Luni, 12 octombrie 2015 CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2015
Publicație Concurs Metodologie
Locuri scoase la concurs Posturi scoase la concurs
Acte necesare la înscriere Cerere de înscriere
Orar înscriere
Joi, 27 august 2015 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist,
medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 20 octombrie 2015

Detalii

Model
Cerere înscriere
 DSP Cluj
Model
Adeverință Unitate de încadrare
Model
Adeverință coordonator
(pentru medicii înscriși la a 2-a specilaitate)
Model
Recomandare coordonator
(pentru medicii rezidenți sau medicii specialiști la a 2-a specialitate)

Perioada de înscriere:
1.09.2015 - 16.09.2015 (inclusiv)
Program de înscriere:
luni - joi: 10:00 - 15:00
vineri: 10:00 - 12:00
Miercuri, 15 iulie 2015

ANUNȚ IMPORTANT !

PENTRU MEDICII ÎNSCRIȘI LA A 2-A SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ
SESIUNEA MAI 2015

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 15.07.2015, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.
Medicii care au dosarul complet se vor prezenta la DSP JUD CLUJ , Str. Constanța Nr. 5, etajul 1, camera 107 pentru ridicarea adeverinței în prim stagiu.
Joi, 30 aprilie 2015 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal generalist PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

Detalii
Joi, 30 aprilie 2015 Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 17 iunie 2015
Miercuri, 29 aprilie 2015

Examen pentru obținerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimiști, biochimiști
sesiunea 3 iunie 2015

Miercuri, 29 aprilie 2015

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă
sesiunea mai 2015

Miercuri, 1 aprilie 2015 EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 05 mai 2015

Model Cerere          Publicatie de examen
Luni, 02 februarie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
24 martie 2015
ORAR  INSCRIERE

Perioada de inscriere : 02.02.2015 – 17.02.2015 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,00
          vineri : 10,00- 12,00

Vineri, 29 august 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
16 octombrie 2014

Pentru specialitatea ATI
sesiunea
20 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist

    Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist,
cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014.
    Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în perioada 25 august-5 septembrie 2014, inclusiv.
    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, inclusiv.
    Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

ORAR INSCRIERE

Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv
Program inscriere:
luni-joi intre orele 11,30 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00


Model cerere inscriere la DSP

Model cerere MS

Model cerere  inscriere pentru examen a 2-a specialitate

Model MS cerere specialitatea ATI 

Model cerere UMF 

Model Recomandare coordonator a 2-a specialitate

Model Recomandare coordonator rezidenti

Model Adeverinta coordonator a 2-a specialitate 

Model Adeverinta coordonator rezidenti cu timp partial

Publicatie examen

Vineri 29 august 2014


Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
sesiunea
24 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti sesiunea 24 septembrie 2014

       Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie 2014 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
       În această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică şi practică. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
        Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 şi până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.
        Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 25 august - 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

ORAR INSCRIERI LA DSP CLUJ PENTRU ATESTATUL DE  IMPLANTOLOGIE

Perioada 25.08.2014 - 09.09.2014, INCLUSIV

Program de inscriere: luni-joi intre 11,30 - 15,00

vineri intre 10,00 - 12,00

    Model MS cerere inscriere
    Model DSP cerere inscriere    
     Publicatie atestate
Marti, 6 mai 2014

Examen
pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Examen
pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014
Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014

Joi, 10 aprilie 2014

Examen  pentru obtinerea atestatelor  de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
28 mai 2014
EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru mediici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 28 mai 2014
Luni, 10 februaie 2014

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
25 martie 2014
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 25 martie 2014
Luni, 17 ianuarie 2014

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2014 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2014
Lunii, 14 octombrie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Luni, 7 octombrie 2013

CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
Luni, 2 septembrie 2013

Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Publicatie examen
Orar inscriere
Model cerere inscriere
Model cerere inscriere a doua specialitate
Model adeverinta de la coordonator a doua specialitate
Model adeverinta calificativ a doua specialitate fara carnet de rezident
Model recomandare rezidenti pana in 16 04 2014
Model recomandare coordonator rezidenti a doua specialitate
Luni, 26 august 2013

Atestat studii complementare
24 septembrie 2013
EXAMEN pentru obtinerea de atestat de studii complementare  - sesiunea septembrie 2013
Publicatie de examen
Acte necesare pentru inscriere
Model cerere de inscriere
Program inscriere
Miercuri, 8 mai 2013

Examen
pentru obtinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
SESIUNEA 12 IUNIE 2013
EXAMEN pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
 - sesiunea 12 iunie 2013

Dosarele de inscriere
se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 07.05.2013 – 17.05.2013 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,30
vineri : 10,00- 12,00
Informatii suplimentare: Birou R.U.N.O.S., telefon 0264 - 530012
Luni, 15 aprilie 2013

Examen,
pentru obtinerea titlului de specialist/principal pentru bioligi, chimisti si biochimisti
sesiunea 28 mai 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti - sesiunea 28 mai 2013
Vineri, 29 martie 2013

Program pregatire a doua specialitate
- sesiunea suplimentara -
aprilie 2013
Program pregatire a doua specialitate - sesiunea suplimentara - aprilie 2013
Marti, 5 martie 2013

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
17 aprilie 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 17 aprilie 2013
Miercuri, 6 februarie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Marti, 5 februarie 2013

Examen atestate de studii complementare
14 martie 2013
Examen atestate de studii complementare - 14 martie 2013
Luni, 21 ianuarie 2013

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2013 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2013
Vineri, 7 septembrie 2012

EXAMENUL DE ATESTAT IN IMPLANTOLOGIE
– SESIUNEA 27.09. 2012 -
Examen atestate studii complementare 27 septembrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 27.08.2012 pana la data de 07.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00Examen medic specialist
18 octombrie 2012
Examen medic specialist 18 octombrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 03.09.2012 pana la data de 19.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00
Miercuri, 2 mai 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI
Sesiunea 13 iunie 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI -Sesiunea 13 iunie 2012
              PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 02.05.2012 pana la data de 15.05.2012
           Luni - V ineri - 11,30 - 14,30
Vineri, 20 aprilie 2012


SESIUNEA DE INSCRIERE LA A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

mai 2012
INSCRIEREA ;A A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA - MAI 2012
Vineri, 20 aprilie 2012

REZIDENTIAT
20 MAI 2012
REZIDENTIAT 20 MAI 2012
Marti, 17 aprilie 2012

EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Sesiunea 18 mai 2012
EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Vineri, 30 martie 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Sesiunea 11 mai 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Marti, 31 ianuarie 2012

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
14 martie 2012
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 14 martie 2012
Marti, 11 octombrie 2011


Examen,
 GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI

sesiunea
 2011
EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011
Listele cu candidatii admisi la examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 sunt afisate la sediul DSP Cluj, etajul 1, la avizierul aflat intre camerele 110 si 111.

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 se va desfasura la sediul UNIVERSITATII "BOGDAN VODA", str. Grigore Alexandrescu nr.26A, Cluj-Napoca astfel:
- In data de 10 noiembrie 2011, specialitatea  MEDICINA GENERALA
- in data de 11 noiembrie 2011 CELELALTE SPECIALITATI

Accesul in sala se face intre orele 8,30-8,45, avand asupra dumneavoastra actul de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate si pix de culoare albastra.
Marti, 20 septembrie 2011


Concurs,

sesiunea
20 noiembrie 2011
Concurs de rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


Examen,

sesiunea
19 octombrie 2011
Examen de obţinere a titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist, sesiunea 19 octombrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


a II-a specialitate

sesiunea
septembrie 2011
INSCRIERI A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA (SEPTEMBRIE 2011)
luni, 22 august 2011


Examen,

sesiunea
21 septembrie 2011
Examen de obţinere a atestatului în ultrasonografie generală, sesiunea 21 septembrie 2011ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă © 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj