ORDIN   Nr. 261 din  6 februarie 2007

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

 

    Text în vigoare începând cu data de 23 mai 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 mai 2007:

    - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 840/2007.

 

    Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

    văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,

 

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Anexele nr. 1 "Lista substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană" şi nr. 2 "Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării" la normele tehnice se actualizează periodic, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în acord cu reglementările europene în domeniu.

    ART. 3

    La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4

    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, unităţile sanitare publice şi private, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Inspecţia Sanitară de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                NORME TEHNICE

    privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

 

    CAP. 1

    Definiţii

 

    ART. 1

    În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

    - autorizaţie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasarea pe piaţă, pe teritoriul României, de către autoritatea competentă, în urma unei cereri formulate de solicitant, conform Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

    - înregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competentă, în urma unei cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe piaţă, pe teritoriul României, a unui produs biocid cu risc scăzut, după verificarea dosarului ce trebuie să fie conform cu cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

    - curăţare - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;

    - dezinfecţie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;

    - produse biocide - substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active, condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice;

    - substanţă activă - o substanţă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce are o acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare;

    - produs detergent-dezinfectant - produsul care include în compoziţia sa substanţe care curăţă şi substanţe care dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează;

    - dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la 10^-4;

    - dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;

    - dezinfecţie de nivel scăzut - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, viruşilor fără înveliş şi a mucegaiurilor;

    - antiseptic - produsul care previne sau împiedică multiplicarea ori inhibă activitatea microorganismelor; această activitate se realizează fie prin inhibarea dezvoltării, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infecţiei la nivelul ţesuturilor;

    - biofilm - caracteristica unui agent microbiologic de a adera şi a se fixa de o suprafaţă imersată prin secreţia unor polimeri, îngreunând astfel accesul substanţelor active antimicrobiene;

    - materiovigilenţă - obligaţia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale;

    - sterilizare - operaţiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativă, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretică a existenţei microorganismelor trebuie să fie mai mică sau egală cu 10^-6;

    - sterilizare chimică - un nivel superior de dezinfecţie care se aplică cu stricteţe dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suportă autoclavarea, realizând distrugerea tuturor microorganismelor în formă vegetativă şi a unui număr mare de spori.

 

    CAP. 2

    Curăţarea

 

    ART. 2

    (1) Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curăţare.

    (2) Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro- sau microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare.

    ART. 3

    Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat.

    ART. 4

    În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se respectă următoarele reguli fundamentale:

    a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;

    b) respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor în vigoare;

    c) este interzis amestecul produselor;

    d) este interzisă păstrarea produselor de curăţare în ambalaje alimentare;

    e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secţiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.

    ART. 5

    (1) Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului unităţii sanitare, care, conform legislaţiei în vigoare, este responsabil cu supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale din unitate.

    (2) Programul de curăţare şi dezinfecţie este parte integrantă a planului propriu unităţii sanitare de supraveghere şi control ale infecţiilor nosocomiale.

    ART. 6

    Depozitarea produselor şi a ustensilelor folosite la efectuarea curăţării se face respectându-se următoarele:

    a) în unitatea sanitară, la nivel central, trebuie să existe spaţii special destinate depozitării produselor şi ustensilelor aflate în stoc, folosite în procesul de efectuare a curăţării;

    b) spaţiile trebuie să asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor până la utilizare;

    c) spaţiile de depozitare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    - pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat;

    - zona de depozitare trebuie să permită aranjarea în ordine a materialelor de curăţare şi accesul uşor la acestea;

    - trebuie să existe aerisire naturală;

    - trebuie să existe iluminat corespunzător;

    - gradul de umiditate să fie optim păstrării calităţii produselor;

    d) în fiecare secţie sau compartiment trebuie să existe încăperi special destinate depozitării produselor şi ustensilelor utilizate pentru efectuarea curăţării, aflate în rulaj, şi pentru pregătirea activităţii propriu-zise;

    e) încăperile de depozitare de pe secţii, respectiv compartimente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    - pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat;

    - trebuie să existe aerisire naturală;

    - trebuie să existe iluminat corespunzător;

    - locul de organizare a activităţii, sursa de apă şi suprafaţa zonei de depozitare trebuie să permită aranjarea în ordine a materialelor de întreţinere;

    - trebuie să existe chiuvetă cu apă potabilă rece şi caldă, dotată pentru igiena personalului care efectuează curăţarea, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

    - trebuie să existe chiuvetă sau bazin cu apă potabilă, pentru dezinfecţia şi spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curăţării; dezinfecţia, spălarea şi uscarea materialului moale folosit la curăţare se pot face utilizându-se maşini de spălat cu uscător sau maşini de spălat şi uscătoare;

    - trebuie să existe suport uscător pentru mănuşile de menaj, mopurile, periile şi alte ustensile;

    - trebuie să existe pubelă şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 7

    (1) Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face zilnic, după fiecare operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi se usucă. Curăţarea şi dezinfecţia ustensilelor complexe se efectuează în funcţie de recomandările producătorului.

    (2) Personalul care execută operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie a materialului de curăţare trebuie să poarte mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile.

 

    CAP. 3

    Dezinfecţia

 

    ART. 8

    (1) Dezinfecţia este procedura care se aplică numai după curăţare. Se face excepţie de la această regulă atunci când pe suportul respectiv sunt prezente materii organice.

    (2) În orice activitate de dezinfecţie se aplică măsurile de protecţie a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile.

    ART. 9

    Evaluarea dezinfecţiei se face prin tehnici specifice descrise în Farmacopeea Română.

 

    A. Dezinfecţia prin mijloace fizice

    ART. 10

    (1) Dezinfecţia prin căldură uscată sau flambarea este utilizată exclusiv în laboratorul de microbiologie.

    (2) Este interzisă flambarea instrumentului medico-chirurgical.

    ART. 11

    Dezinfecţia prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei şi a veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90 grade C.

    ART. 12

    (1) Dezinfecţia cu raze ultraviolete este indicată în dezinfecţia suprafeţelor netede şi a aerului în boxe de laborator, săli de operaţii, alte spaţii închise, pentru completarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie chimică.

    (2) Aparatele de dezinfecţie cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, sunt însoţite de documentaţia tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile şi modul de utilizare ale aparatelor, pentru a asigura o acţiune eficace şi lipsită de nocivitate.

 

    B. Dezinfecţia prin mijloace chimice

    ART. 13

    Dezinfecţia prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide.

    ART. 14

    (1) Produsele biocide utilizate în unităţile sanitare se încadrează în grupa principală I, tip de produs 1 şi 2, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul I de produs sunt utilizate pentru:

    a) dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;

    b) dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare;

    c) dezinfecţia pielii intacte.

    (3) Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

    a) dezinfecţia suprafeţelor;

    b) dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie, manual, în băi cu ultrasunete, sau la maşini automate;

    c) dezinfecţia lenjeriei (material moale).

    ART. 15

    Etichetarea acestor produse trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare.

    ART. 16

    Dezinfecţia prin mijloace chimice reprezintă metoda principală de prevenire a infecţiilor în unităţile sanitare. Dezinfectantul chimic, în funcţie de compoziţie şi concentraţie, poate să inhibe creşterea microorganismelor (bacteriostatic, fungistatic, virustatic) sau să aibă o acţiune letală asupra microorganismelor (bactericid, fungicid, virucid, sporicid).

    ART. 17

    (1) Dezinfectanţii utilizaţi în domeniul medical se autorizează/înregistrează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    (2) În domeniul medical nu se utilizează biocide la concentraţii active în domeniul casnic.

    ART. 18

    După natura substanţelor chimice care intră în compoziţia unui dezinfectant, aceştia se împart, în funcţie de modul de acţiune, în dezinfectanţi care acţionează prin toxicitate celulară şi dezinfectanţi care acţionează prin oxidare celulară.

    ART. 19

    Dezinfectanţii care acţionează prin toxicitate celulară conţin substanţe active care blochează sinteza proteică la nivel citoplasmatic, precum şi proteinele responsabile de replicarea ADN-ului sau ARN-ului microorganismelor respective.

    ART. 20

    Dezinfectanţii care acţionează prin oxidare celulară conţin substanţe active care oxidează conţinutul citoplasmatic inhibând sinteza proteică, dezmembrând şi acizii nucleici purtători ai informaţiilor genetice.

    ART. 21

    În funcţie de tipul microorganismelor distruse, de timpul de contact necesar şi de concentraţia utilizată, nivelurile de dezinfecţie sunt:

    a) sterilizare chimică;

    b) dezinfecţie de nivel înalt;

    c) dezinfecţie de nivel intermediar;

    d) dezinfecţie de nivel scăzut.

    ART. 22

    Sterilizarea chimică realizează distrugerea tuturor microorganismelor în formă vegetativă şi a unui număr mare de spori bacterieni, în cazul instrumentarului medical termosensibil.

    ART. 23

    Este obligatorie respectarea concentraţiilor şi a timpului de contact specificate în autorizaţia/înregistrarea produsului.

    ART. 24

    Etapele sterilizării chimice sunt:

    a) dezinfecţie, cel puţin de nivel mediu, urmată de curăţare;

    b) sterilizare chimică prin imersie;

    c) clătire cu apă sterilă.

    ART. 25

    Sterilizarea chimică se realizează cu soluţii chimice/substanţe chimice destinate special acestui scop şi autorizate/înregistrate conform prevederilor legale.

    ART. 26

    (1) În vederea unei corecte practici medicale şi a eliminării oricărui risc în domeniul sanitar, soluţia chimică de sterilizare nu se va folosi mai mult de 48 de ore de la preparare, în cuve cu capac, sau maximum 24 de ore, în cazul utilizării în instalaţii cu ultrasunete. În ambele situaţii, numărul maxim de proceduri (cicluri de sterilizare) este de 30.

    (2) În cazul soluţiilor care au termen de valabilitate mai mare de 48 de ore şi nu s-a efectuat numărul de proceduri permis, este obligatorie testarea concentraţiei soluţiei cu benzi indicatoare speciale la începutul fiecărei noi proceduri, până la epuizarea celor permise sau până la termenul maxim de valabilitate specificat în fişa tehnică a produsului.

    ART. 27

    Pentru dezinfecţia de nivel înalt, intermediar şi scăzut este obligatorie respectarea concentraţiilor şi a timpului de contact specifice fiecărui nivel de dezinfecţie, care sunt precizate în autorizaţia/înregistrarea produsului.

    ART. 28

    Etapele dezinfecţiei sunt:

    a) dezinfecţia de nivel scăzut, urmată de curăţare, sau curăţarea, în funcţie de suportul ce urmează să fie tratat;

    b) dezinfecţia de nivel dorit, în funcţie de suportul ce urmează să fie tratat;

    c) clătirea.

    ART. 29

    Dezinfecţia se realizează cu produse şi substanţe chimice autorizate/înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 30

    Termenul antiseptic se utilizează pentru produsele destinate dezinfecţiei tegumentului şi/sau a mâinilor.

    ART. 31

    Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor antiseptice sunt următoarele:

    1. un produs antiseptic se utilizează numai în scopul pentru care a fost autorizat/înregistrat;

    2. se respectă întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;

    3. se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact precizate în autorizaţia/înregistrarea produsului;

    4. pe flacon se notează data deschiderii şi data limită până la care produsul poate fi utilizat;

    5. la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis şi închis corect;

    6. flaconul se manipulează cu atenţie; este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a nu se contamina;

    7. este interzisă transvazarea în alt flacon;

    8. este interzisă recondiţionarea flaconului;

    9. este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;

    10. este interzisă amestecarea, precum şi utilizarea succesivă a două produse antiseptice diferite;

    11. se recomandă alegerea produselor antiseptice care se utilizează ca atare şi nu necesită diluţie;

    12. sunt de preferat produsele condiţionate în flacoane cu cantitate mică;

    13. după aplicare, antisepticul nu se îndepărtează prin clătire, deoarece se pierde efectul remanent; excepţie fac cele utilizate în neonatologie, pediatrie şi pentru irigarea cavităţilor, la care clătirea este necesară după fiecare aplicare;

    14. se acordă o atenţie deosebită compoziţiei produsului pentru utilizarea antisepticului la nou-născuţi;

    15. se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta flaconului;

    16. flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi departe de surse de căldură.

    ART. 32

    Igiena mâinilor şi dezinfecţia pielii se fac după cum urmează:

    1. Spălarea mâinilor se face utilizându-se apă şi săpun; spălarea igienică a mâinilor nu este un substitut pentru dezinfecţia igienică a mâinilor.

    2. Dezinfecţia igienică a mâinilor se face prin spălare sau frecare, utilizându-se un produs antiseptic. Un dispenser trebuie utilizat pentru aplicarea produsului; dispenserele trebuie să fie întreţinute în bună stare de igienă şi funcţionare.

    3. Procedeul de spălare a mâinilor se efectuează conform informaţiilor furnizate de producător pe eticheta produsului; produsul trebuie să fie recomandat pentru uz sanitar şi trebuie să fie testat conform standardului EN 1499, care trebuie să conţină indicaţii despre:

    a) necesitatea umectării prealabile a mâinilor;

    b) volumul de produs utilizat;

    c) timpul de spălare;

    d) frecvenţa aplicării produsului;

    e) instrucţiunile speciale pentru utilizarea apei.

    4. Procedeul de frecare a mâinilor se efectuează conform informaţiilor furnizate de producător pe eticheta produsului; produsul trebuie să fie recomandat pentru uz sanitar şi trebuie să fie testat conform standardului EN 1500, care trebuie să conţină indicaţii despre:

    a) volumul de produs utilizat;

    b) timpul de frecare;

    c) frecvenţa aplicării produsului.

    5. Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor prin spălare sau prin frecare este procedura care se realizează numai după dezinfecţia igienică a mâinilor, utilizându-se un produs antiseptic.

    6. Antisepticul se aplică după cum urmează:

    a) pentru suprafeţele cutanate sărace în glande sebacee:

    1. înainte de efectuarea injecţiilor şi puncţiilor venoase, cu un timp de acţiune de 15 secunde;

    2. înainte de efectuarea puncţiilor articulaţiei, cavităţilor corpului şi organelor cavitare, precum şi a micilor intervenţii chirurgicale, cu un timp de acţiune de minimum un minut;

    b) pentru suprafeţele cutanate bogate în glande sebacee:

    1. înaintea tuturor intervenţiilor chirurgicale se aplică de mai multe ori pe zona care urmează a fi incizată, menţinându-se umiditatea acesteia, cu un timp de acţiune de minimum 10 minute.

    Antisepticul poate fi aplicat folosindu-se pulverizarea sau procedura de ştergere; dacă se foloseşte procedura de dezinfecţie prin ştergere, materialele trebuie să îndeplinească cerinţele pentru proceduri antiseptice pentru a putea fi folosite.

    ART. 33

    Procedurile recomandate, în funcţie de nivelul de risc, se efectuează conform tabelului:

________________________________________________________________________________

Nivelul de          Proceduri                       Indicaţii

risc

________________________________________________________________________________

Minim       - spălarea mâinilor sau   - când mâinile sunt vizibil murdare

            - dezinfecţia igienică a  - la începutul şi la sfârşitul programului

              mâinilor prin frecare     de lucru

                                      - înainte şi după scoaterea mănuşilor

                                        (sterile sau nesterile)

                                      - înainte şi după activităţile de curăţare

                                      - înainte şi după contactul cu pacienţii

                                      - după utilizarea grupului sanitar (WC)

Intermediar - dezinfecţia igienică a  - după contactul cu un pacient izolat

              mâinilor prin frecare     septic

              sau                     - înainte de realizarea unei proceduri

            - dezinfecţia igienică a    invazive

              mâinilor prin spălare   - după orice contact accidental cu sângele

                                        sau cu alte lichide biologice

                                      - după contactul cu un pacient infectat

                                        şi/sau cu mediul în care stă

                                      - după toate manevrele potenţial

                                        contaminante

                                      - înainte de contactul cu un pacient

                                        izolat profilactic

                                      - înaintea realizării unei puncţii

                                        lombare, abdominale, articulare sau

                                        similare

                                      - înaintea manipulării dispozitivelor

                                        intravasculare, tuburilor de dren

                                        pleurale sau similare

                                      - în cazul manevrelor contaminante

                                        efectuate succesiv la acelaşi pacient

                                      - înainte şi după îngrijirea plăgilor

Înalt       - dezinfecţia             - înainte de toate intervenţiile

              chirurgicală a mâinilor   chirurgicale, obstetricale

              prin frecare sau        - înaintea tuturor manevrelor care

            - dezinfecţia               necesită o asepsie de tip chirurgical:

              chirurgicală a mâinilor   montarea cateterelor centrale, puncţii

              prin spălare              amniotice, rahidiene şi alte situaţii

                                        similare

________________________________________________________________________________

 

    ART. 34

    Pentru realizarea unei dezinfecţii eficiente se iau în considerare următorii factori care influenţează dezinfecţia:

    a) spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganism, rezistenţa microorganismelor);

    b) natura microorganismelor pe suportul tratat;

    c) prezenţa de material organic pe echipamentul/suportul care urmează să fie tratat;

    d) natura suportului care urmează să fie tratat;

    e) concentraţia substanţei dezinfectante;

    f) timpul de contact şi temperatura;

    g) susceptibilitatea dezinfectanţilor chimici de a fi inactivaţi de diferite substanţe, aşa cum este prevăzut în autorizaţia/înregistrarea produsului;

    h) tipul de activitate antimicrobiană (bacterii, virusuri, fungi) din care rezultă eficacitatea produsului;

    i) efectul pH-ului;

    j) stabilitatea produsului ca atare sau a soluţiilor de lucru.

    ART. 35

    Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:

    a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;

    b) timpul de acţiune;

    c) în funcţie de secţie, acestea trebuie să aibă eficienţă şi în prezenţa substanţelor interferente: sânge, puroi, vomă, diaree, apă dură, materii organice;

    d) să aibă remanenţă cât mai mare pe suprafeţe;

    e) să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;

    f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil şi inflamabil) pentru personal şi pacienţi;

    g) să fie uşor de utilizat;

    h) să fie stabile în timp;

    i) să fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu.

    ART. 36

    Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante:

    a) un produs dezinfectant se utilizează numai în scopul indicat prin autorizaţie/înregistrare;

    b) se respectă întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;

    c) se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact indicate în autorizaţie/înregistrare;

    d) se ţine cont de incompatibilităţile produsului;

    e) niciodată nu se amestecă produse diferite;

    f) în general, produsele dezinfectante nu se utilizează ca atare, necesită diluţii; este de preferat ca soluţia respectivă să se facă în cantitatea strict necesară şi să se utilizeze imediat, dar nu mai mult de 48 de ore de la preparare; dacă nu este deja făcută, soluţia de lucru ar trebui să fie proaspăt preparată;

    g) soluţiile se prepară utilizându-se un sistem de dozare gradat;

    h) se notează pe flacon data preparării soluţiilor respective;

    i) se respectă durata de utilizare a soluţiilor; în funcţie de produs, aceasta poate varia de la câteva ore la câteva săptămâni;

    j) în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, produsul respectiv nu se mai foloseşte;

    k) întotdeauna manipularea se face purtându-se echipament de protecţie;

    l) se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta produsului;

    m) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi departe de surse de căldură.

 

    C. Reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor

    ART. 37

    (1) Dezinfecţia profilactică completează curăţarea, dar nu o suplineşte şi nu poate înlocui sterilizarea.

    (2) Eficienţa dezinfecţiei profilactice este condiţionată de o riguroasă curăţare prealabilă.

    (3) Pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus; dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţare.

    (4) Dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile şi timpii de acţiune specificaţi în autorizaţie/înregistrare.

    (5) Se recomandă utilizarea de cuve cu capac şi grătar, pentru dezinfecţia instrumentarului.

    (6) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:

    a) cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru în funcţie de suportul supus dezinfecţiei;

    b) folosirea de recipiente curate;

    c) utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate şi eficacitate, conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea şi degradarea sau inactivarea lor;

    d) controlul chimic şi bacteriologic, prin sondaj al produselor şi soluţiilor dezinfectante în curs de utilizare.

    (7) Utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecţie a muncii, care să prevină accidentele şi intoxicaţiile.

    (8) Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante.

    (9) În fiecare încăpere în care se efectuează operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie trebuie să existe în mod obligatoriu un grafic zilnic orar, în care personalul responsabil va înregistra tipul operaţiunii, ora de efectuare şi semnătura; aceste persoane trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru.

    ART. 38

    Procesarea suporturilor suprafeţelor, instrumentarului şi echipamentelor medicale înainte sau după utilizare trebuie să fie corectă, pentru a preveni infecţiile nosocomiale.

    ART. 39

    Alegerea metodei de dezinfecţie şi/sau sterilizare pentru suprafeţe, instrumentar şi echipamente trebuie să ţină cont de categoria din care acestea fac parte şi de modul în care sunt folosite în asistenţa acordată pacienţilor. Pentru dispozitivele medicale invazive este necesară eficacitatea împotriva mycobacteriei atipice (eficacitate mycobactericidă), procesul trebuind să fie eficace împotriva M. terrae şi M. avium.

    ART. 40

    Suprafeţele, instrumentarul şi echipamentele sunt clasificate după cum urmează:

    a) critice - cele care vin în contact cu sau penetrează ţesuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile. În această categorie intră: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenţă la naştere, echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, meşele şi tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie;

    b) semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluţii de continuitate. În această categorie intră: suprafaţa interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (masca oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi respiraţie asistată, diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-urile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepţionale, accesoriile pompiţelor de lapte.

    Suprafeţele inerte din secţii şi laboratoare, stropite cu sânge, fecale sau cu alte secreţii şi/sau excreţii potenţial patogene, şi căzile de hidroterapie utilizate pentru pacienţii a căror piele prezintă soluţii de continuitate sunt considerate semicritice;

    c) noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. În această categorie intră: stetoscoape, ploşti, urinare, manşeta de la tensiometru, specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

    Suprafeţele inerte, cum sunt pavimentele, pereţii, mobilierul de spital, obiectele sanitare ş.a., se încadrează în categoria noncritice.

    ART. 41

    Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat sunt:

________________________________________________________________________________

Suportul de tratat         Metoda de                     Observaţii

                           aplicare

________________________________________________________________________________

            1                     2                           3

________________________________________________________________________________

 

    Suprafeţe

 

    Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

________________________________________________________________________________

Pavimente (mozaic,         Ştergere         Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie

ciment, linoleum, lemn                      (ce poate fi de nivel scăzut, mediu

etc.)                                       sau înalt ca în cazul prezenţei

                                            produselor biologice)

________________________________________________________________________________

Pereţi (faianţă, tapet     - Ştergere       Se insistă asupra curăţării părţilor

lavabil, uleiaţi etc.),    - Pulverizare*)  superioare ale pervazurilor şi a

uşi, ferestre (tocărie)                     altor suprafeţe orizontale, precum

                                            şi ale colţurilor, urmată de

                                            dezinfecţie (ce poate fi de nivel

                                            scăzut, mediu sau înalt ca, de

                                            exemplu, în cazul prezenţei

                                            produselor biologice)

________________________________________________________________________________

Mobilier, inclusiv paturi  - Ştergere       Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de

şi noptiere (din lemn,     - Pulverizare*)  nivel scăzut sau mediu a

metal, plastic)                             suprafeţelor orizontale (partea

                                            superioară a dulapurilor, a

                                            rafturilor etc.)

________________________________________________________________________________

Mese de operaţie, mese     - Ştergere       - Curăţare riguroasă şi dezinfecţia

instrumentar, suprafeţe    - Pulverizare*)    suprafeţelor orizontale

pentru pregătirea                           - Dezinfecţie de nivel înalt,

tratamentului, suprafeţe                      curăţare, dezinfecţie de nivel

pentru depozitarea                            înalt ca, de exemplu, în cazul

temporară a produselor                        produselor biologice provenite de

patologice recoltate,                         la pacienţi

lămpi scialitice, mese

de înfăşat, mese de lucru

în laborator (pot intra

şi în categoria

semicritice)

________________________________________________________________________________

Muşamale din cauciuc sau   - Ştergere       Dezinfecţie de nivel mediu, apoi

plastic, colac din         - Imersie        curăţare

cauciuc etc.

________________________________________________________________________________

Cărucioare, tărgi          Ştergere         - Curăţare, dezinfecţie de nivel

                                              mediu sau înalt

                                            - În funcţie de prezenţa produselor

                                              biologice de la pacienţi, întâi se

                                              realizează dezinfecţia de nivel

                                              înalt, apoi se curăţă

________________________________________________________________________________

 

    Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curăţare

 

    Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

________________________________________________________________________________

Băi, băiţe pentru copii,   Ştergere         Curăţare, dezinfecţie de nivel mediu

chiuvete, bazine de                         sau înalt

 

spălare

________________________________________________________________________________

Ploşti, oliţe, urinare     - Imersie        - După golire se foloseşte 1 vol.

                           - Maşini           soluţie dezinfectant nivel mediu

                             automate         pentru 1 vol. recipient, curăţare,

                                              apoi dezinfecţie de nivel înalt

                                            - Se păstrează uscate în locuri

                                              special destinate

________________________________________________________________________________

Grupuri sanitare (WC,      Ştergere         Curăţare, dezinfecţie de nivel mediu

bazine, scaune WC,

pisoare), grătare din

lemn sau plastic pentru

băi şi duşuri

________________________________________________________________________________

Sifoane de pardoseală,     Se toarnă un

sifoane de scurgere        produs

                           dezinfectant de

                           nivel scăzut

________________________________________________________________________________

Găleţi pentru curăţare,    Spălare          - Curăţare

ustensile pentru curăţare                   - În cazul în care se folosesc la

(perii, mop, teu, lavete,                     materii organice, întâi

cârpe etc.)                                   dezinfecţie de nivel mediu sau

                                              scăzut, apoi curăţare

________________________________________________________________________________

Recipiente pentru          Spălare          Curăţare, dezinfecţie de nivel

colectarea deşeurilor                       scăzut

menajere, pubele

________________________________________________________________________________

 

    Lenjerie şi echipament de protecţie

 

    Folosirea dezinfectantelor pentru lenjerie, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

________________________________________________________________________________

Lenjerie contaminată       Înmuiere în 4    Se pot folosi maşini de spălat

(murdărită cu excremente,  litri de         automate cu program de dezinfecţie

produse patologice şi      soluţie la       inclus; necesită predezinfecţie

lenjerie care provine de   1 kg de          iniţială şi dezinfecţie finală.

la bolnavi contagioşi)     lenjerie

________________________________________________________________________________

Alte categorii                              Spălare la maşini automate cu ciclu

                                            termic de dezinfecţie sau fierbere

________________________________________________________________________________

Echipament de protecţie    Înmuiere         Se dezinfectează numai cel

şi de lucru din material                    contaminat.

textil

________________________________________________________________________________

Şorţuri impermeabile din   Ştergere         Curăţare urmată de dezinfecţie de

cauciuc şi plastic                          nivel mediu sau înalt

________________________________________________________________________________

 

    Zone de preparare şi distribuire alimente

 

    Folosirea dezinfectantelor recomandate pentru uz în bucătării, oficii alimentare, dezinfecţia veselei, recipientelor, tacâmurilor, ustensilelor, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

________________________________________________________________________________

Veselă, tacâmuri, alte     Imersie sau      Curăţare, dezinfecţie, clătire

ustensile de consum,       ştergere         Pentru dezinfecţie se utilizează un

echipamente                                 produs biocid care se încadrează în

                                            tipul de produs 4.

________________________________________________________________________________

Suprafeţe (pavimente,      - Ştergere       Curăţare, dezinfecţie, clătire

pereţi, mese)              - Pulverizare*)  Pentru dezinfecţie se utilizează un

                                            produs biocid care se încadrează în

                                            tipul de produs 2.

________________________________________________________________________________

    Instrumentar, echipamente

 

    Folosirea dezinfectantelor pentru instrumentar, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor.

    Nu se utilizează detergenţii casnici, anionici pentru curăţarea instrumentarului, echipamentelor.

    La curăţare se utilizează numai detergenţi special destinaţi, inclusiv detergenţi enzimatici urmaţi de dezinfectanţi de nivel înalt.

    Dacă se utilizează dezinfectanţi de nivel înalt cu efect de curăţare nu se mai folosesc detergenţii enzimatici, curăţarea şi dezinfecţia având loc simultan şi complet.

________________________________________________________________________________

Procesarea suporturilor    Imersie          - Dezinfecţie cel puţin de nivel

(instrumentar,                                mediu şi curăţare, urmată de

echipamente) critice                          sterilizare prin căldură

                                            - Dezinfecţie cel puţin de nivel

                                              mediu, curăţare, urmată de

                                              sterilizare chimică (pentru

                                              instrumentarul care nu suportă

                                              sterilizarea prin căldură)

________________________________________________________________________________

Procesarea suporturilor    - Imersie        Dezinfecţie de nivel mediu, curăţare

(suprafeţe, instrumentar,  - Ştergere       sau dezinfecţie de nivel mediu,

echipamente) semicritice     pentru         urmată de sterilizare chimică

                             suprafeţe      (pentru instrumentarul care nu

                                            suportă sterilizarea prin căldură)

________________________________________________________________________________

Termometre (orale,         - Imersie        - Dezinfecţie de nivel mediu,

rectale)                   - Ştergere         curăţare

                                            - Soluţii dezinfectante preparate

                                              zilnic

                                            - A nu se amesteca în timpul

                                              procesării termometrele orale cu

                                              cele rectale

________________________________________________________________________________

Incubatoare, izolete,      Ştergere         - Curăţare urmată de dezinfecţie de

măşti de oxigen                               nivel înalt

________________________________________________________________________________

 

    Cazarmament

 

    Folosirea dezinfectantelor special destinate, de nivel mediu, iar pentru obiectele care provin de la bolnavii contagioşi (BK), în spaţii special amenajate, a dezinfectantelor de nivel înalt, în absenţa pacienţilor

________________________________________________________________________________

Saltele, huse pentru       Pulverizare*)    În spaţii etanşeizate şi în funcţie

saltele, perne, paturi,                     de:

halate din molton,                          - temperatură

îmbrăcăminte                                - umiditate relativă

                                            - timpul de expunere

                           _____________________________________________________

                           Vaporizare       Cameră specială

                           _____________________________________________________

                           Vaporizare       În saloane şi alte spaţii de cazare

                                            şi în funcţie de:

                                            - temperatură

                                            - umiditate relativă

                                            - timpul de expunere

                                            Doar în cazuri speciale (eliminatori

                                            de BK)

________________________________________________________________________________

 

    Spaţii închise

    Folosirea dezinfectantelor special destinate dezinfecţiei aerului, de nivel înalt, lipsite de toxicitate; se interzice utilizarea aldehidelor de orice natură.

________________________________________________________________________________

Săli de operaţie, săli de  Pulverizare*)    În spaţii etanşe şi în funcţie de:

naştere, saloane,                           - temperatură

cabinete                                    - umiditate relativă

                                            - timpul de expunere

                           _____________________________________________________

                           Vaporizare/      Aparatura electronică şi de

                           Aerosolizare     respiraţie este protejată sau scoasă

                                            din spaţiul în care se face

                                            dezinfecţia.

________________________________________________________________________________

 

    Diverse

 

    Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor producătorului

________________________________________________________________________________

Jucării din plastic,       - Spălare        Curăţare şi dezinfecţie de nivel

cauciuc sau lemn                            înalt sau mediu

Jucării din material       - Ştergere       Atenţie clătire

textil                     - Pulverizare*)

________________________________________________________________________________

Telefoane                  Ştergere         Curăţare şi dezinfecţie de nivel

                                            scăzut, mediu

________________________________________________________________________________

Ambulanţe, mijloace auto   - Pulverizare*)  Curăţare şi dezinfecţie de nivel

                           - Ştergere       mediu sau înalt

________________________________________________________________________________

    *) În cazul în care dezinfectantul se aplică prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificată în autorizaţie/înregistrare pentru a fi utilizată pentru un mp sau un mc la timpii recomandaţi.

 

    ART. 42

    Dezinfecţia curentă şi/sau terminală, efectuată numai cu dezinfectanţi de nivel înalt, este obligatorie în:

    a) secţiile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile;

    b) situaţia evoluţiei unor focare de infecţii nosocomiale;

    c) situaţiile de risc epidemiologic (evidenţierea cu ajutorul laboratorului a circulaţiei microorganismelor patonege);

    d) secţiile cu risc înalt: secţii unde sunt asistaţi pacienţi imunodeprimaţi, arşi, neonatologie, prematuri, secţii unde se practică grefe/transplant (de măduvă, cardiace, renale etc.), secţii de oncologie şi onco-hematologie;

    e) blocul operator, blocul de naşteri;

    f) secţiile de reanimare, terapie intensivă;

    g) serviciile de urgenţă, ambulanţă, locul unde se triază lenjeria;

    h) orice altă situaţie de risc epidemiologic identificată.

 

    CAP. 4

    Sterilizarea

 

    ART. 43

    Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale, ale cărei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, trebuind să fie supusă validării, supravegherii bunei funcţionări, precum şi asigurării unei păstrări corespunzătoare a materialelor sterilizate.

    ART. 44

    Sunt obligatorii controlul permanent al operaţiunilor, respectarea permanentă a procedurilor stabilite, precum şi asigurarea conformităţii produselor la exigenţele specificate în standardul EN ISO 9001/2000 menţionat în anexa nr. 2.

    ART. 45

    Obţinerea stării de sterilitate, precum şi menţinerea ei până la momentul utilizării reprezintă o obligaţie permanentă a unităţilor sanitare.

    ART. 46

    Unităţile sanitare trebuie să garanteze acelaşi nivel de securitate a pacienţilor, atât în cazul utilizării de dispozitive medicale achiziţionate de pe piaţă, cât şi al utilizării celor sterilizate în unitatea sanitară.

    ART. 47

    Este interzisă reprocesarea în vederea reutilizării a dispozitivelor şi materialelor de unică folosinţă.

    ART. 48

    Toate dispozitivele medicale şi materialele care urmează a fi sterilizate trebuie dezinfectate, curăţate şi dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

    ART. 49

    Organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe, respectiv curăţarea, dezinfecţia şi împachetarea, stocarea şi livrarea, va ţine cont de necesitatea respectării circuitelor, a evitării golurilor de control pe parcursul realizării lor şi a utilizării altor spaţii decât cele anume desemnate.

    ART. 50

    Serviciul de sterilizare din unităţile sanitare de orice tip trebuie să fie amenajat într-un spaţiu special destinat, în vederea desfăşurării activităţilor din etapele menţionate.

    ART. 51

    Organizarea activităţii serviciilor de sterilizare cuprinde:

    a) circuitul de colectare, recipientele şi mijloacele de transport pentru dispozitivele murdare, nesterile;

    b) asigurarea ariei de curăţare în vederea diminuării încărcăturii microbiene şi eliminării încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

    c) verificarea stării de funcţionare a aparaturii;

    d) spaţiul curat pentru inventarierea şi împachetarea dispozitivelor medicale;

    e) sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;

    f) procedurile de control şi marcare a produselor finite;

    g) tratarea neconformităţilor;

    h) înregistrarea şi arhivarea datelor privind parcursul procesului, în vederea asigurării trasabilităţii (ISO 8402), care este un element de sistem de calitate şi este parte componentă a materiovigilenţei;

    i) circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;

    j) instruirea personalului;

    k) echipamentul de protecţie al personalului.

    ART. 52

    Circuitele se stabilesc astfel încât să asigure securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale.

    ART. 53

    Se efectuează controlul mediului, conform metodologiei prevăzute de Farmacopeea Română, în vederea:

    a) evaluării problemelor existente;

    b) remedierii defecţiunilor;

    c) supravegherii şi corectării condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare şi a activităţilor conexe.

    ART. 54

    În vederea controlului mediului se monitorizează şi se controlează:

    a) calitatea aerului, apei şi a fluidelor utilizate;

    b) starea de igienă a suprafeţelor;

    c) modul de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;

    d) modul de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare;

    e) ţinuta şi formarea profesională ale personalului.

    ART. 55

    În unităţile de asistenţă medicală, sterilizarea se realizează prin metode fizice, abur sub presiune sau abur la temperatură şi presiune ridicate/scăzute, căldură uscată, precum şi prin metode combinate fizico-chimice.

    ART. 56

    (1) Dispozitivele medicale termosensibile se sterilizează chimic cu soluţii/substanţe chimice destinate special acestui scop şi care respectă Directiva 93/42/CEE şi legislaţia referitoare la dispozitivele medicale.

    (2) Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze o evidenţă a procedurilor de sterilizare chimică într-un registru special, denumit Registrul de sterilizare chimică, în care se vor completa în mod obligatoriu următoarele date:

    a) produsul utilizat şi concentraţia de lucru;

    b) data şi ora preparării soluţiei de lucru;

    c) ora începerii fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

    d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedură;

    e) ora încheierii fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

    f) numele şi semnătura persoanei responsabile de efectuarea sterilizării.

    (3) Registrul prevăzut la alin. (2) va fi pus la dispoziţia inspectorilor sanitari de stat, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice şi altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi poate constitui, după caz, probă medico-legală, în condiţiile legii.

    ART. 57

    Sterilizarea cu vapori de apă saturaţi sub presiune trebuie să fie metoda de elecţie, dacă dispozitivul medical suportă această procedură.

    ART. 58

    Sterilizarea se realizează numai cu aparate de sterilizare autorizate şi avizate conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 59

    Presiunea, temperatura şi timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranţă pentru eficacitatea sterilizării în funcţie de aparat.

    ART. 60

    Trebuie respectate instrucţiunile de utilizare din cartea tehnică a aparatului cu privire la temperatura, presiunea şi timpul de sterilizare recomandate de producător, în funcţie de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.

    ART. 61

    Personalul medical responsabil cu respectarea calităţii procedurilor de sterilizare va fi instruit şi calificat pentru fiecare tip de aparat de sterilizat şi va face dovada de certificare a acestui lucru.

    ART. 62

    Instrucţiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afişa la loc vizibil.

    ART. 63

    La verificarea calităţii sterilizării la sterilizatorul cu abur sub presiune, care are sistem de înregistrare automată a ciclului de sterilizare diagramă, se efectuează analiza acesteia:

    a) prin compararea cu diagrama-tip furnizată de producător;

    b) prin analiza diagramei, urmărind presiunea şi temperatura atinse, înregistrate pentru fiecare fază a ciclului, în funcţie de programul ales.

    ART. 64

    La verificarea calităţii sterilizării la sterilizatorul cu abur sub presiune care nu are sistem de înregistrare automată a ciclului de sterilizare, pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comandă şi se notează temperatura şi presiunea atinse pentru fiecare fază a ciclului. În această situaţie este obligatorie utilizarea indicatorilor biologici (bacteriologici).

    ART. 65

    Se verifică vizual integritatea pachetelor ambalate în hârtie specială sau pungi hârtie plastic, după care se închide imediat colierul casoletelor.

    ART. 66

    Se verifică obligatoriu indicatorii fizico-chimici de eficienţă ai sterilizării:

    a) virarea culorii benzilor adezive cu indicator fizico-chimic de lipit pe cutii, casolete, pachetele ambalate în hârtie specială sau imprimate pe punga hârtie plastic;

    b) virarea culorii la indicatorii "integratori" plasaţi în interiorul fiecărui pachet sau într-un pacheţel-test în fiecare coş, verificându-se temperatura, timpul şi saturaţia vaporilor.

    ART. 67

    Pentru materialele ambalate în pungi hârtie plastic, verificarea se poate face prin transparenţa plasticului. Pentru materialele ambalate în cutii metalice, verificarea se face prin verificarea pacheţelului-test ataşat la fiecare coş.

    ART. 68

    Materialul se consideră nesterilizat şi nu se utilizează când virarea culorii indicatorilor nu s-a realizat.

    ART. 69

    Este obligatoriu controlul umidităţii textilelor.

    ART. 70

    (1) Pentru sterilizarea textilelor la autoclavă, se utilizează o casoletă-test care se plasează între celelalte casolete în mijlocul încărcăturii. Casoleta-test se pregăteşte în funcţie de dimensiunea acesteia, realizându-se o încărcătură cu textile, şi se plasează teste de tifon împăturit, cu o greutate de circa 20 g, în casoletă, în poziţiile: sub capac, la mijloc şi la fund, pe axul casoletei. Testele se cântăresc la balanţa electronică, înainte de a fi puse în casolete şi după scoaterea de la sterilizare din autoclavă. Diferenţa de greutate exprimată în procent reprezintă creşterea umidităţii textilelor în cele 3 puncte investigate.

    (2) Pentru aparatele la care uscarea se realizează în condiţii bune, testele, indiferent de poziţia lor în casoletă, indică valori sub 5% (pentru autoclavele româneşti) sau 1% (pentru noile tipuri de autoclave). În caz că această normă de umiditate este depăşită, este obligatorie verificarea funcţionării autoclavei.

    ART. 71

    Filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic se schimbă conform recomandărilor producătorului aparatului. Sunt de preferat filtrele de unică utilizare. Eficienţa filtrului trebuie să fie de 99,998% pentru particule de ordinul de mărime 0,3 micro (0,0003 mm).

    ART. 72

    Este interzisă funcţionarea autoclavelor fără filtru sau cu filtru carbonizat.

    ART. 73

    Cutiile, casoletele, coşurile, navetele cu pachetele sterilizate se etichetează notându-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea.

    ART. 74

    În registrul de evidenţă a sterilizării se notează: data şi numărul autoclavei, atunci când sunt mai multe, conţinutul pachetelor din şarjă şi numărul lor, numărul şarjei, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea şi care eliberează materialul steril; se ataşează diagrama ciclului de sterilizare (acolo unde se efectuează înregistrarea automată), rezultatul testelor biologice, observaţii, data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului.

    ART. 75

    Verificarea calităţii penetrării aburului se realizează zilnic, înainte de efectuarea primei sterilizări, cu ajutorul testului Bowie & Dick pentru verificarea calităţii penetrării aburului.

    ART. 76

    (1) Se utilizează un pachet-test compus din prosoape de bumbac de 30/30 cm, care se pun unul peste altul realizând o înălţime de 27,5 cm; în mijlocul acestora se plasează hârtia-test Bowie & Dick de aceeaşi dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se ambalează etanş într-un câmp operator, se închide cu bandă adezivă cu indicator chimic de virare a culorii. Pachetul-test astfel confecţionat se plasează singur în mijlocul incintei autoclavei.

    (2) Se realizează un ciclu de sterilizare complet, cu prevacuumare şi postvacuumare, cu menţinerea temperaturii de 134 grade C timp de cel puţin 3,5 minute.

    (3) La sfârşitul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet testul şi se interpretează rezultatul. Dacă ciclul a fost eficient (absenţa aerului rezidual sau a pungilor de aer), schimbarea culorii modelului geometric imprimat este uniformă. Dacă penetrarea aburului nu a fost uniformă, au existat pungi de aer, culoarea benzilor este neuniformă (apar pete mai clare). În această situaţie, sterilizarea nu a fost eficientă, sterilizatorul nu trebuie utilizat şi se apelează la tehnician pentru verificare.

    ART. 77

    Testul Bowie & Dick trebuie utilizat:

    a) zilnic, dacă la autoclavă se sterilizează textile;

    b) cel puţin o dată pe săptămână, la autoclavele care sterilizează instrumentar;

    c) după fiecare reparaţie a autoclavei.

    ART. 78

    În vederea controlului eficacităţii sterilizării sunt admişi următorii indicatori biologici:

    1. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnaţi pe suporţi de bumbac sub formă de peticele sau fire de aţă în concentraţii de 10^-6 UFC

    Aceştia se pun în interiorul unei cutii-test. Cutia-test se introduce în autoclavă odată cu materialul de sterilizat şi se realizează ciclul complet de sterilizare. La sfârşitul ciclului, indicatorul biologic este trimis la laborator, unde este extras, însămânţat şi incubat; citirea se face la 7 zile.

    2. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnaţi pe suport şi condiţionat împreună cu mediul de cultură înfiolat.

    La sfârşitul ciclului se sparge fiola prin presiune asupra tubului exterior şi se incubează. Citirea se face la 24 sau 48 de ore.

    Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului şi respectarea recomandărilor producătorului.

    3. Controlul bacteriologic al sterilizării la autoclavă cu suspensie de spori de Bacillus stearothermophyllus în soluţie nutritivă, cu indicator de pH

    Mod de utilizare:

    a) fiolele-test se introduc în autoclavă la diferite niveluri printre dispozitivele medicale şi materialele supuse sterilizării la 120 grade C. Se efectuează sterilizarea la parametrii indicaţi de către producător (de exemplu, 120 grade C, timp de 30 de minute);

    b) după sterilizare, fiolele sunt aşezate într-un incubator de 56 grade C;

    c) citirea rezultatelor:

    - menţinerea aspectului (culoare, transparenţă) nemodificat arată o sterilizare corectă;

    - virajul la galben al indicatorului de pH şi o uşoară opalescenţă a conţinutului indică o sterilizare sub parametrii de eficienţă optimă (au rămas spori viabili, s-au cultivat şi au modificat aspectul produsului).

    Acest test nu este indicat pentru controlul sterilizării la autoclavă la temperaturi mai mari de 120 grade C.

    Modificarea culorii violet a produsului la nuanţe de violet roşcat până la galben, chiar la scoaterea fiolelor din autoclavă, indică depăşirea temperaturii de 120 grade C. Această modificare de culoare se datorează degradării chimice a substratului din cauza temperaturii ridicate. Asemenea fiole nu mai este necesar să fie incubate, deoarece sporii din fiolă au fost distruşi.

    ART. 79

    (1) Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice perforate sau în casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii cutiilor şi casoletelor închise.

    (2) Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi hârtie plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului.

    (3) Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi de hârtie, fără soluţii de continuitate) este de o lună de la sterilizare.

    ART. 80

    Evaluarea eficacităţii sterilizării se face:

    1. Pentru fiecare ciclu:

    a) pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comandă şi se notează temperatura şi presiunea atinse pentru fiecare fază a ciclului sau se analizează diagrama;

    b) se citeşte virarea culorii indicatorului pentru temperatură de pe banda adezivă; se citeşte virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, care controlează timpul, temperatura şi saturaţia vaporilor;

    2. Zilnic:

    a) se controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick;

    b) controlul cu indicator biologic (Bacillus stearothermophyllus) pentru autoclavele din staţiile centrale de sterilizare sau pentru autoclavele care nu sunt echipate cu dispozitiv automat de înregistrare (diagrama).

    ART. 81

    Întreţinerea (mentenanţa) autoclavelor se efectuează de un tehnician autorizat pentru verificarea funcţionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului, dar cel puţin o dată pe trimestru.

    ART. 82

    Orice defecţiune apărută la autoclavă necesită intervenţia tehnicianului autorizat.

    ART. 83

    După intervenţia pe aparat se efectuează:

    a) verificarea parametrilor aparatului, urmărind înregistrările de temperatură şi presiune (pe panoul frontal sau diagramă);

    b) testul Bowie & Dick pentru verificarea calităţii penetrării aburului;

    c) controlul umidităţii textilelor.

    ART. 84

    Amplasarea, dotarea, exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor de sterilizare se fac conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 85

    Se utilizează numai aparate autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 86

    Se vor elabora şi afişa instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor, precum şi măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări la fiecare loc de muncă.

    ART. 87

    Asistenta medicală responsabilă cu sterilizarea va fi instruită şi acreditată să lucreze cu vase sub presiune.

    ART. 88

    Sterilizarea apei pentru spălarea chirurgicală se efectuează în autoclava pentru sterilizarea apei, potrivit instrucţiunilor de utilizare din cartea tehnică a acesteia, la o presiune de sterilizare de 1,5 bari şi un timp de sterilizare de 30 de minute, precum şi în diferite aparate, filtre sau alte dispozitive autorizate conform legii.

    ART. 89

    Reţeaua de alimentare şi distribuire a apei sterile de la autoclave la spălătoare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) distanţa maximă de la autoclavă la punctul de distribuţie nu va depăşi 20 m;

    b) sunt admise numai conducte fără mufe;

    c) eliminarea oricărei posibilităţi de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribuţie (cu interzicerea coturilor în "U" sub nivelul conductei);

    d) apa sterilă pentru spălarea chirurgicală se prepară în ziua utilizării ei.

    ART. 90

    (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu oxid de etilenă se utilizează doar când nu există alt mijloc de sterilizare adecvat pentru obiecte şi echipamente termosensibile; această tehnică de sterilizare este delicată şi erorile de procedură pot duce fie la accidente prin sterilizare ineficientă, fie la accidente toxice la personal sau pacienţii la care se utilizează materialul sterilizat cu oxid de etilenă.

    (2) Sterilizarea cu oxid de etilenă se efectuează numai în staţia centrală de sterilizare, special echipată şi deservită de personal calificat, instruit şi acreditat să lucreze cu sterilizatoare cu oxid de etilenă.

    (3) Este interzisă utilizarea sterilizării cu oxid de etilenă pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgenţă.

    (4) Este interzisă sterilizarea cu oxid de etilenă a materialului medico-chirurgical a cărui compoziţie nu este cunoscută.

    (5) Este interzisă resterilizarea cu oxid de etilenă a echipamentului medical constituit din părţi de policlorură de vinil sterilizat inţial cu radiaţii ionizante sau raze gamma.

    (6) Este interzis a se fuma în încăperile unde se utilizează oxidul de etilenă; aceste încăperi trebuie ventilate în permanenţă direct cu aer proaspăt (din exterior).

    ART. 91

    Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze:

    a) vacuumare iniţială;

    b) preîncălzire;

    c) îndepărtarea aerului cu umidificarea obiectelor;

    d) sterilizare (expunere la gaz);

    e) vacuumare finală;

    f) purjare de aer şi ventilare;

    g) aerare (desorbţie).

    ART. 92

    Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:

    a) temperatura de 37 grade C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 180 de minute; durata procesului 4 - 8 ore;

    b) temperatura de 55 grade C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 60 de minute; durata procesului 2 - 5 ore.

    ART. 93

    Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate de sterilizare specificaţi în cartea tehnică a aparatului.

    ART. 94

    Este obligatorie citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare şi a cărţii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomandate de producător pentru materialele de sterilizat împachetate.

    ART. 95

    Verificarea eficienţei sterilizării se face respectând următoarele:

    a) citirea şi interpretarea diagramelor înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: temperatura, presiunea, presiunea negativă (vidul) şi durata;

    b) verificarea indicatorilor fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabricaţi pentru sterilizarea cu oxid de etilenă;

    c) utilizarea pentru fiecare ciclu a testelor biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus subtillis.

    ART. 96

    În registrul de evidenţă a sterilizării se notează: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea, observaţii, data la care s-a efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului. Data finală a desorbţiei va fi notată pe fiecare ambalaj.

    ART. 97

    Materialele sterilizate cu oxid de etilenă se utilizează doar după ce conţinutul în gaz a scăzut sub 2 ppm (2 mg/kg), valoare fixată prin consens.

    ART. 98

    Pentru a respecta prevederea din art. 90 se utilizează un spaţiu ventilat, cu o temperatură de cel puţin 20 grade C, care nu este utilizat în alte scopuri şi în care este interzisă staţionarea personalului.

    ART. 99

    Perioada necesară desorbţiei este în funcţie de compoziţia materialelor sterilizate.

    ART. 100

    Pentru sterilizatoarele cu oxid de etilenă care nu au inclusă în ciclul complet de sterilizare desorbţia la sfârşitul programului, timpul de desorbţie necesar pentru echipamente după extragerea din aparat este:

    a) de 16 săptămâni, pentru materiale fabricate din poliamide;

    b) de 6 săptămâni, pentru materiale fabricate din polietilenă, teflon, latex, silicon, acetat de etilenvinil, poliuretan, polipropilen, PVC plastifiat.

    ART. 101

    (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică este utilizată în staţia centrală de sterilizare a unităţilor sanitare pentru sterilizarea obiectelor, echipamentelor sensibile la căldură, care pot fi deteriorate la temperaturile realizate în sterilizatoare cu abur convenţional; agentul de sterilizare este formaldehida, utilizată în procesul care are loc la presiune subatmosferică.

    (2) Sterilizarea cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică se efectuează numai în staţia centrală de sterilizare, special echipată şi deservită de personal calificat, instruit şi acreditat să lucreze cu astfel de aparate.

    (3) Este interzisă utilizarea sterilizării cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgenţă.

    (4) Formaldehida gaz într-un anumit amestec cu aerul este explozivă.

    ART. 102

    Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze:

    a) testul de vacuumare;

    b) îndepărtarea aerului cu umidificarea obiectelor;

    c) sterilizarea (expunere la formaldehidă);

    d) purjarea aburului şi a aerului;

    e) aerarea.

    ART. 103

    Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:

    a) temperatura de 73 grade C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 10 minute; durata procesului 3 - 5 ore;

    b) temperatura de 80 grade C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 10 minute;

    c) temperatura de 65 grade C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 30 de minute.

    ART. 104

    Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate de sterilizare recomandaţi de producătorul aparatului.

    ART. 105

    Este obligatorie citirea cu atenţie a instrucţiunilor de utilizare şi a cărţii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomandate de producător pentru materialele de sterilizat împachetate.

    ART. 106

    Formaldehida este stocată în stare lichidă în doze de sticlă dimensionate pentru un singur ciclu de sterilizare.

    ART. 107

    Sunt obligatorii achiziţionarea şi utilizarea de formaldehidă îmbuteliată direct de către producător.

    ART. 108

    Verificarea eficienţei sterilizării se face respectând următoarele:

    a) vor fi citite şi interpretate diagramele înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se citesc temperatura, presiunea, presiunea negativă (vidul) şi durata;

    b) indicatorii fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabricaţi pentru sterilizarea cu formaldehidă;

    c) pentru fiecare ciclu se folosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus stearothermophyllus.

    ART. 109

    În registrul de evidenţă a sterilizării se notează: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea, observaţii, data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului.

    ART. 110

    Se notează pe fiecare ambalaj data sterilizării.

    ART. 111

    Sterilizarea cu formaldehidă se realizează în spaţii ventilate, destinate numai pentru această activitate.

    ART. 112

    Este obligatoriu controlul periodic al concentraţiei în aer a formaldehidei prin serviciul tehnic al spitalului.

    ART. 113

    (1) Sterilizarea cu aer cald-căldură uscată este recomandată pentru materialele rezistente la temperaturi ridicate: unele uleiuri, vaseline, geluri, pudre, materiale cerate, instrumente din oţel neinoxidabil (cromat), seringi din sticlă, ace, articole din sticlă, precum şi alte materiale rezistente la temperaturi ridicate, după caz.

    (2) Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald cuprinde următoarele faze:

    a) faza de încălzire a aparatului, care reprezintă intervalul de timp dintre momentul pornirii aparatului şi cel al începerii creşterii temperaturii, durata fiind în funcţie de aparat;

    b) faza de latenţă (omogenizare), care reprezintă intervalul de timp în care are loc propagarea şi creşterea temperaturii pentru atingerea temperaturii de sterilizare în cutiile metalice/pachetele din coşuri, durata fiind în funcţie de aparat, de natura şi de cantitatea materialului de sterilizat;

    c) faza de sterilizare, durata fiind în funcţie de temperatură:

    - 180 grade C, o oră; sau

    - 160 grade C, două ore;

    d) faza de răcire, durata fiind în funcţie de aparat, de natura şi de cantitatea materialului de sterilizat.

    Un ciclu complet de sterilizare durează 4 - 5 ore.

    (3) Timpul de sterilizare se măsoară din momentul atingerii temperaturii de sterilizare în interiorul încărcăturii.

    (4) Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii cutiilor metalice închise. Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi de hârtie sau din plastic, sudate, este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii lor şi a manipulării acestora numai prin intermediul coşului şi a depozitării lor în spaţii special destinate.

    (5) Verificarea corectitudinii şi eficacităţii sterilizării se realizează prin:

    - indicatori fizico-chimici prin virarea culorii;

    - indicatori fizico-chimici "integratori" prin virarea culorii. În situaţia în care virajul culorii nu s-a realizat, materialul se consideră nesterilizat şi nu se utilizează;

    - indicatori biologici (Bacillus subtillis).

    (6) Dispozitivele medicale şi materialele sterilizate se etichetează notându-se data, ora, sterilizatorul cu aer cald la care s-a efectuat sterilizarea şi persoana care a efectuat sterilizarea.

    (7) În Registrul de evidenţă a sterilizării se notează: data şi numărul sterilizatorului cu aer cald (atunci când sunt mai multe), conţinutul din şarjă şi numărul lor, numărul şarjei, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea şi care eliberează materialul steril, precum şi rezultatul testelor biologice, observaţii, data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului.

    (8) Întreţinerea (mentenanţa) sterilizatoarelor cu aer cald se efectuează de către un tehnician autorizat pentru verificarea funcţionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului, dar cel puţin o dată pe trimestru.

    ART. 114

    (1) Sterilizarea cu plasmă este o metodă prin care se sterilizează la temperaturi joase dispozitive medicale metalice şi nemetalice. Se pot steriliza prin această metodă instrumente şi accesorii fabricate din: aluminiu, alamă, oţel inoxidabil, delrin, sticlă, nailon, policarbonaţi, polistiren, clorură de polivinil, acetat de viniletilenă, silicon, kraton, neopren, poliuretani, polietilenă, polipropilenă, politetrafluoroetilenă, precum şi alte materiale ce necesită sterilizarea în conformitate cu instrucţiunile producătorilor.

    (2) Sterilizatoarele cu plasmă trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale şi să fie purtătoare de marcaj de conformitate CE.

    (3) Pregătirea instrumentelor pentru sterilizare se face similar cu practicile curente: curăţarea şi uscarea instrumentelor, reasamblarea, înfăşurarea în material poros.

    (4) Sterilizatoarele cu plasă se vor utiliza în conformitate cu instrucţiunile producătorului, cu respectarea măsurilor de siguranţă menţionate de acesta.

    (5) Verificarea corectitudinii şi eficacităţii sterilizării se realizează prin indicatori chimici şi indicatori biologici.

    (6) Întreţinerea (mentenanţa) sterilizatoarelor cu plasmă se efectuează de către un tehnician autorizat pentru verificarea funcţionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producător.

 

    ANEXA 1*)

    la normele tehnice

 

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

                                    LISTA

substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană

 

 ______________________________________________________________________________

|               DENUMIREA SUBSTANŢEI                | Număr CE     |Număr CAS  |

|                                                   | (Comunitatea |(Chemical  |

|                                                   | Europeană)   |Abstract   |

|                                                   |              |Substances)|

|___________________________________________________|______________|___________|

|Nonanoic acid                                      |203-931-2     |112-05-0   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate               |212-579-9     |828-00-2   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tetradonium bromide                                |214-291-9     |1119-97-7  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|.alpha.,.alpha.',.alpha."-trimethyl-1,3,5-triazine-|246-764-0     |25254-50-6 |

|1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol                         |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|3-Phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-              |407-980-2     |80844-07-1 |

|methylpropylether/Etofenprox                       |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|5-Chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol                  |418-890-8     |3380-30-1  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxyl-.kappa.O)         |              |312600-89-8|

|diazeniumato(2-)]copper                            |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Formic acid                                        |200-579-1     |64-18-6    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Citric acid                                        |201-069-1     |77-92-9    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Chloroxylenol                                      |201-793-8     |88-04-0    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Thiram                                             |205-286-2     |137-26-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Ziram                                              |205-288-3     |137-30-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Metam-sodium                                       |205-293-0     |137-42-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver chloride                                    |232-033-3     |7783-90-6  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Potassium methyldithiocarbamate                    |205-292-5     |137-41-7   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Disodium cyanodithiocarbamate                      |205-346-8     |138-93-2   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2,4-Dichlorobenzyl alcohol                         |217-210-5     |1777-82-8  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride       |274-948-0     |70862-65-6 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bis(3-aminopropyl)-octylamine                      |433-340-7     |86423-37-2 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Formaldehyde                                       |200-001-8     |50-00-0    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Benzoic acid                                       |200-618-2     |65-85-0    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Propan-2-ol                                        |200-661-7     |67-63-0    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Propan-1-ol                                        |200-746-9     |71-23-8    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|L-(+)-lactic acid                                  |201-196-2     |79-33-4    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid                  |203-768-7     |110-44-1   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium benzoate                                    |208-534-8     |532-32-1   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sulphur dioxide                                    |231-195-2     |7446-09-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Calcium dihexa-2,4-dienoate                        |231-321-6     |7492-55-9  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Polyvinylpyrrolidone iodine                        |Polimer       |25655-41-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium hydrogensulphite                            |231-548-0     |7631-90-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Disodium disulphite                                |231-673-0     |7681-57-4  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium sulphite                                    |231-821-4     |7757-83-7  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver nitrate                                     |231-853-9     |7761-88-8  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Potassium sulphite                                 |233-321-1     |10117-38-1 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Dipotassium disulphite                             |240-795-3     |16731-55-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Potassium (E, E)-hexa-2,4-dienoate                 |246-376-1     |24634-61-5 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl]-1H-   |252-615-0     |35554-44-0 |

|imidazole/Imazalil                                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14- |403-950-8     |164907-72-6|

|alkyl)propylenediamine                             |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Potassium salts of fatty acids (C15-21)            |Amestec       |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|(+/-)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)  |Produs pentru |73790-28-0 |

|imidazole/Technical grade imazalil                 |protecţia     |           |

|                                                   |plantelor     |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Triclosan                                          |222-182-2     |3380-34-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide                       |233-539-7     |10222-01-2 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Peracetic acid                                     |201-186-8     |79-21-0    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bromine chloride                                   |237-601-4     |13863-41-7 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Ethanol                                            |200-578-6     |64-17-5    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Lignin                                             |232-682-2     |9005-53-2  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|N-Didecyl-N-dipolyethoxyammonium borate/           |Polimer       |214710-34-6|

|Didecylpolyoxethylammonium borate                  |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bronopol                                           |200-143-0     |52-51-7    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Biphenyl-2-ol                                      |201-993-5     |90-43-7    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium 2-biphenylate                               |205-055-6     |132-27-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Thiabendazole                                      |205-725-8     |148-79-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one                       |220-120-9     |2634-33-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo  |226-408-0     |5395-50-6  |

|[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione                  |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Dodecylguanidine monohydrochloride                 |237-030-0     |13590-97-1 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]       |248-595-8     |27668-52-6 |

|ammonium chloride                                  |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Melaleuca alternifolia, ext./Australian tea tree   |285-377-1     |85085-48-9 |

|oil                                                |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-          |286-344-4     |85209-91-2 |

|dibenzo[d,g][1,3,2] dioxaphosphocin 6-oxide,       |              |           |

|sodium salt                                        |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium iodides                        |Amestec       |308074-50-2|

|___________________________________________________|______________|___________|

|Aluminium sodium silicate-silver zinc              |Produs pentru |130328-20-0|

|complex/Silverzinc-zeolite                         |protecţia     |           |

|                                                   |plantelor     |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver zeolite A                                   |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Glutaral                                           |203-856-5     |111-30-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Hydrogen peroxide                                  |231-765-0     |7722-84-1  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-|262-104-4     |60207-90-1 |

|yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazole         |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Chlorocresol                                       |200-431-6     |59-50-7    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Glyoxal                                            |203-474-9     |107-22-2   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|m-Cresol                                           |203-577-9     |108-39-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Phthalaldehyde                                     |211-402-2     |643-79-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Hydroxyl-2-pyridone                                |212-506-0     |822-89-9   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Copper                                             |231-159-6     |7440-50-8  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Copper sulphate                                    |231-847-6     |7758-98-7  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium p-chloro-m-cresolate                        |239-825-8     |15733-22-9 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one   |Amestec       |55965-84-9 |

|(EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one|              |           |

|(EINECS 220-239-6)                                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Monohydrochloride of polymer of N,N'"-1,6-         |Polimer       |27083-27-8 |

|hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4)|              |           |

|and hexamethylenediamine (EINECS 240-679-6)/       |              |           |

|Polyhexamethylene biguanide (monomer:              |              |           |

|1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium             |              |           |

|monohydrochloride)                                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethyl guanidinium         |Polimer       |374572-91-5|

|chloride)                                          |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Poly-(hexamethylendiamine guanidinium chloride)    |Polimer       |57028-96-3 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Polyhexamethylene biguanide                        |Polimer       |91403-50-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Peroxyoctanoic acid                                |              |33734-57-5 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-Bis(hydroxymethyl)urea                         |205-444-0     |140-95-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2-Butanone, peroxide                               |215-661-2     |1338-23-4  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tar acids, polyalkylphenol fraction                |284-893-4     |84989-05-9 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Reaction product of dimethyl adipate, dimethyl     |432-790-1     |           |

|glutarate, dimethyl succiante with hydrogen        |              |           |

|peroxide/Perestane                                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver-zinc-aluminium-boronphosphate glass/Glass   |Număr nealocat|398477-47-9|

|oxide, silver- and zinc- containing                |încă          |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Polymer of N-Methylmethanamine (EINECS 204-697-4   |Polimer       |25988-97-0 |

|with (chloromethyl)oxirane (EINECS 203-439-8)/     |              |           |

|Polymeric quaternary ammonium chloride             |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Dichlorophen                                       |202-567-1     |97-23-4    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium 2,4,6-trichlorophenolate                    |223-246-2     |3784-03-0  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-         |258-067-9     |52645-53-1 |

|dimethylcyclopropanecarboxylate/Permethrin         |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction    |Amestec       |139734-65-9|

|products with chloroacetic acid                    |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Didecyldimethylammonium chloride                   |230-525-2     |7173-51-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium hypochlorite                                |231-668-3     |7681-52-9  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Calcium hypochlorite                               |231-908-7     |7778-54-3  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Chlorine                                           |231-959-5     |7782-50-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-      |269-919-4     |68391-01-5 |

|alkyldimethyl, chlorides                           |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-      |270-325-2     |68424-85-1 |

|alkyldimethyl, chlorides                           |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-           |270-331-5     |68424-95-3 |

|alkyldimethyl, chlorides                           |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-      |287-089-1     |85409-22-9 |

|alkyldimethyl, chlorides                           |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, C12-14-             |287-090-7     |85409-23-0 |

|alkyl [(ethylphenyl)methyl] dimethyl, chlorides    |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|6-(Phthalimido)peroxyhexanoic acid                 |410-850-8     |128275-31-0|

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bacillus sphaericus                                |Micro-organism|143447-72-7|

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype |Micro-organism|           |

|H14                                                |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl |Amestec de    |           |

|(alkyl from C8-C22 saturated and unsaturated, and  |substanţe din |           |

|tallow alkyl, coco alkyl and soya alkyl) chlorides,|lista EINECS*)|           |

|bromides, or hydroxides)/BKC                       |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds (dialkyldimethyl     |Amestec de    |           |

|(alkyl from C6-C18 saturated and unsaturated, and  |substanţe din |           |

|tallow alkyl, coco alkyl and soya alkyl) chlorides,|lista EINECS*)|           |

|bromides, or methylsulphates)/DDAC                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-              |Polimer       |94667-33-1 |

|(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-,     |              |           |

|propanoate (salt)                                  |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Salicylic acid                                     |200-712-3     |69-72-7    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Glycollic acid                                     |201-180-5     |79-14-1    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[(2-         |309-206-8     |100085-64-1|

|carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] amino]-2-|              |           |

|oxoethyl]cocoalkyldimethyl, hydroxides, inner salts|              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Hydrogen chloride/Hydrochloric acid                |231-595-7     |7647-01-0  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium hydrogen 2,2'-methylenebis[4-               |233-457-1     |10187-52-7 |

|chlorophenolate]                                   |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate (2:1)  |259-709-0     |55566-30-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-      |273-545-7     |68989-01-5 |

|alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-|              |           |

|one 1,1-dioxide (1:1)                              |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin                  |201-030-9     |77-48-5    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin                 |204-258-7     |118-52-5   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Disodium tetraborate, anhydrous                    |215-540-4     |1330-43-4  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium bromide                                     |231-599-9     |7647-15-6  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Boric acid                                         |233-139-2     |10043-35-3 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Disodium octaborate tetrahydrate                   |234-541-0     |12280-03-4 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione    |251-171-5     |32718-18-6 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-    |401-570-7     |89415-87-2 |

|dione                                              |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Nabam                                              |205-547-0     |142-59-6   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium hydrogencarbonate                           |205-633-8     |144-55-8   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one                  |214-754-5     |1192-52-5  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Mecetronium ethyl sulphate                         |221-106-5     |3006-10-8  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|(Ethylenedioxy)dimethanol                          |222-720-6     |3586-55-8  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2,2',2"-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)     |225-208-0     |4719-04-4  |

|triethanol                                         |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-  |229-222-8     |6440-58-0  |

|2,4-dione                                          |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine]/Oxazolidin  |266-235-8     |66204-44-2 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Magnesium-monoperoxyphthalat-hexahydrate           |279-013-0     |84665-66-7 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tributyltetradecylphosphonium chloride             |279-808-2     |81741-28-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Urea,N,N'-bis(hydroxymethyl)-, reaction products   |292-348-7     |90604-54-9 |

|with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylene glycol and|              |           |

|formaldehyde                                       |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver sodium hydrogen zirconium phosphate         |Număr nealocat|           |

|                                                   |încă          |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine     |219-145-8     |2372-82-9  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium chlorite                                    |231-836-6     |7758-19-2  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium chlorate                                    |231-887-4     |7775-09-9  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Chlorine dioxide                                   |233-162-8     |10049-04-4 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-         |242-354-0     |18472-51-0 |

|chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-              |              |           |

|tetraazatetradecanediamidine (2:1)                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Benzoxonium chloride                               |243-008-1     |19379-90-9 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-oxides             |274-687-2     |70592-80-2 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Tosylchloramide sodium                             |204-854-7     |127-65-1   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt              |223-296-5     |3811-73-2  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Iodine                                             |231-442-4     |7553-56-2  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Ammonium bromide                                   |235-183-8     |12124-97-9 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2-methyl-2H-isothiazol-3-one                       |220-239-6     |2682-20-4  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)             |274-778-7     |70693-62-8 |

|bis(sulphate)                                      |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|N,N'-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-          |274-861-8     |70775-75-6 |

|ylidene)bis(octylammonium) dichloride              |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Triclocarban                                       |202-924-1     |101-20-2   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Silver                                             |231-131-3     |7440-22-4  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Active chlorine: mixture of hypochlorous acid and  |Amestec       |           |

|sodium hypochlorite produced in situ               |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Symclosene                                         |201-782-8     |87-90-1    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Benzyl benzoate                                    |204-402-9     |120-51-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Benzethonium chloride                              |204-479-9     |121-54-0   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|2-Phenoxyethanol                                   |204-589-7     |122-99-6   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Cetylpyridinium chloride                           |204-593-9     |123-03-5   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Nitromethylidynetrimethanol                        |204-769-5     |126-11-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Potassium dimethyldithiocarbamate                  |204-875-1     |128-03-0   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium dimethyldithiocarbamate                     |204-876-7     |128-04-1   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Monolinuron                                        |217-129-5     |1746-81-2  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Troclosene sodium                                  |220-767-7     |2893-78-9  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Sodium dichloroisocyanurate dihydrate              |220-767-7     |51580-86-0 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Terbuthylazine                                     |227-637-9     |5915-41-3  |

|___________________________________________________|______________|___________|

|(benzyloxy)methanol                                |238-588-8     |14548-60-8 |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol/     |255-953-7     |42822-86-6 |

|Citriodiol                                         |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Mixture of 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) |Amestec       |           |

|and 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)           |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Active Chlorine: manufactured by the reaction of   |Amestec       |           |

|hypochlorous acid and sodium hypochlorite produced |              |           |

|in situ                                            |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Guazatine triacetate                               |Produs pentru |115044-19-4|

|                                                   |protecţia     |           |

|                                                   |plantelor     |           |

 

|___________________________________________________|______________|___________|

|Homopolymer of 2-tert-butylaminoethyl methacrylate |Polimer       |26716-20-1 |

|(EINECS 223-228-4)                                 |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine-bis           |Polimer       |31075-24-8 |

|(2-chloroethyl) ether copolymer                    |              |           |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Ethylene oxide                                     |200-849-9     |75-21-8    |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Clorophene                                         |204-385-8     |120-32-1   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|Benzothiazole-2-thiol                              |205-736-8     |149-30-4   |

|___________________________________________________|______________|___________|

|(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate          |244-445-0     |21564-17-0 |

|___________________________________________________|______________|___________|

    *) EINECS = Inventarul European al Substanţelor Comerciale Existente

 

    ANEXA 2

    la normele tehnice

 

                                   LISTA

standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării

 

________________________________________________________________________________

SR EN 1040:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Activitatea

                       bactericidă de bază. Metoda de testare şi prescripţii

                       (faza 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 1275:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Activitatea

                       fungicidă de bază. Metoda de testare şi prescripţii

                       (faza 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 1276:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ

                       al suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a

                       antisepticelor şi dezinfectantelor chimice, utilizate în

                       domeniul agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic

                       şi în colectivităţi. Metoda de testare şi prescripţii

                       (faza 2/etapa 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 1650:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ

                       al suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a

                       antisepticelor şi dezinfectantelor chimice, utilizate în

                       domeniul agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic

                       şi în colectivităţi. Metoda de testare şi prescripţii

                       (faza 2/etapa 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 1499:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia

                       igienică a mâinilor prin spălare. Metoda de testare şi

                       prescripţii. (faza 2/etapa 2)

________________________________________________________________________________

SR EN 1500:2000        Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia

                       igienică a mâinilor prin frecare. Metoda de testare şi

                       prescripţii (faza 2/etapa 2)

________________________________________________________________________________

SR EN 13624:2004       Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ

                       al suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a

                       dezinfectantelor pentru instrumentar, utilizate în

                       domeniul medical. Metoda de testare şi prescripţii (faza

                       2/etapa 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 13727:2004       Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ

                       al suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a

                       dezinfectantelor pentru instrumentar, utilizate în

                       domeniul medical. Metoda de testare şi prescripţii (faza

                       2/etapa 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 14348:2005       Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ

                       al suspensiei pentru evaluarea activităţii

                       micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical,

                       inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode

                       de testare şi cerinţe (faza 2/etapa 1)

________________________________________________________________________________

SR EN 1174-1:1999      Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea

                       populaţiei de microorganisme pe produs.

                       Partea 1: Cerinţe

________________________________________________________________________________

SR EN 1174-2:1999      Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea

                       populaţiei de microorganisme pe produs.

                       Partea 2: Ghid

________________________________________________________________________________

SR EN 1174-3:1999      Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea

                       populaţiei de microorganisme pe produs.

                       Partea 3: Ghid pentru metodele de validare a tehnicilor

                       microbiologice

________________________________________________________________________________

SR EN 13060:2004       Sterilizatoare mici cu abur

________________________________________________________________________________

SR EN 13824:2005       Sterilizarea dispozitivelor medicale. Tratarea aseptică a

                       dispozitivelor medicale lichide. Cerinţe

________________________________________________________________________________

SR EN 14180:2004       Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu

                       abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi

                       încercări

________________________________________________________________________________

SR EN 1422:2003        Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de

                       etilenă. Cerinţe şi metode de verificare

________________________________________________________________________________

SR EN 285:2003         Sterilizare. Sterilizare cu abur. Sterilizatoare mari

________________________________________________________________________________

SR EN 550:1997         Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control

                       de rutină pentru sterilizarea cu oxid de etilenă

________________________________________________________________________________

SR EN 552:2001         Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control

                       de rutină pentru sterilizare prin iradiere

________________________________________________________________________________

SR EN 552:2001/A1:2003 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control

                       de rutină pentru sterilizare prin iradiere

________________________________________________________________________________

SR EN 552:2001/A2:2003 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control

                       de rutină pentru sterilizarea prin iradiere

________________________________________________________________________________

SR EN 554:2003         Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control

                       de rutină pentru sterilizarea cu căldură umedă

________________________________________________________________________________

SR EN 556-1:2003       Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru

                       dispozitivele medicale etichetate "steril".

                       Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale

                       sterilizate în faza finală

________________________________________________________________________________

SR EN 556-2:2004       Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru

                       dispozitivele medicale etichetate STERIL.

                       Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate

                       aseptic

________________________________________________________________________________

SR EN 867-3:2003       Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare.

                       Partea 3: Specificaţie pentru indicatorii de Clasa B

                       utilizaţi în testul Bowie şi Dick

________________________________________________________________________________

SR EN 868-1:2003       Materiale şi sisteme de ambalare pentru dispozitivele

                       medicale care urmează a fi sterilizate

________________________________________________________________________________

SR EN 980:2003         Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea

                       dispozitivelor medicale

________________________________________________________________________________

SR EN ISO 10993-1:2004 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale.

                       Partea 1: Evaluare şi testare

________________________________________________________________________________

SR EN ISO 11140-1:2006 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii.

                       Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale

________________________________________________________________________________

SR EN ISO 13485:2004   Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii.

                       Cerinţe pentru scopuri de reglementare

________________________________________________________________________________

SR EN ISO 14160:2003   Sterilizarea dispozitivelor medicale de unică utilizare

                       cu conţinut de materiale de origine animală. Validare şi

                       control de rutină al sterilizării prin agenţi de

                       sterilizare chimici lichizi

________________________________________________________________________________

SR EN ISO 14937:2003   Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea

                       sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea

                       agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi

                       controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru

                       dispozitivele medicale

________________________________________________________________________________

EN ISO 9001:2000       Sisteme de management al calităţii

________________________________________________________________________________

 

                              ---------------