ORDIN   Nr. 1706 din  2 octombrie 2007

privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

 

    Text în vigoare începând cu data de 23 martie 2009

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 martie 2009.

 

    Act de bază

#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1706/2007

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1523/2008

#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 310/2009

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#B

    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. 10.217 din 1 octombrie 2007,

 

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

 

    CAP. 1

    Definiţii

 

    ART. 1

    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

    1. unitate de primire urgenţe (UPU) - secţia sau secţia clinică aflată în structura unui spital judeţean, regional sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

    2. compartiment de primire urgenţe (CPU) - secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

    3. compartiment de primire urgenţe de specialitate (CPU - S) - structura aflată în cadrul unui spital de specialitate, cu personal din specialitatea secţiei sau secţiilor de specialitate, destinată primirii, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute specifice profilului spitalului respectiv, care se prezintă la spital spontan, sunt transferaţi de la o altă UPU sau de la un alt CPU pentru consult/internare sau care sunt transportaţi de ambulanţe;

    4. personal propriu - personalul medical cu pregătire specifică, precum şi personalul auxiliar care este încadrat la UPU sau CPU, desfăşurând activitatea integral în secţia respectivă;

    5. triaj - mecanismul sau procedura prin care pacienţii care se prezintă în UPU sau CPU sunt evaluaţi şi clasificaţi, la sosire în UPU sau CPU, de către o persoană competentă (medic sau cadru sanitar mediu), luând în considerare starea lor clinică şi acuzele cu care se prezintă, corelate cu vârsta şi antecedentele acestora, stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigaţii, precum şi alte date considerate relevante astfel încât să fie stabilită prioritatea cu care un pacient este asistat şi nivelul de asistenţă necesară acestuia. Triajul este un proces continuu, fiind necesară reevaluarea periodică a pacienţilor până la plecarea acestora din UPU sau CPU;

    6. spaţiu pentru primire/triaj din cadrul UPU sau CPU - un spaţiu în cadrul UPU şi al CPU, aflat la intrare, unde sunt primiţi pacienţii sosiţi în UPU sau CPU cu ambulanţele sau prin mijloacele proprii, triaţi în vederea stabilirii priorităţii din punct de vedere clinic şi repartizaţi la locul de tratament potrivit stării lor clinice. Pacienţii aflaţi în stare critică sosiţi cu ambulanţele pot avea un traseu separat, triajul lor fiind efectuat direct de personalul ambulanţei. În cadrul spaţiului pentru primire/triaj pot exista şi spaţii de aşteptare, supravegheate de personalul UPU/CPU, unde vor aştepta pacienţii care nu prezintă probleme vitale până la momentul introducerii lor în spaţiile de tratament;

    7. birou de informare/documentare - punctul de la care publicul poate obţine informaţii orientative legate de problemele lor, precum şi locul unde se înregistrează pacienţii sosiţi în UPU/CPU, indiferent de modalitatea de sosire. În acest punct se colectează şi se stochează datele statistice din cadrul UPU/CPU, inclusiv cele necesare completării registrelor regionale sau naţionale;

    8. camera de resuscitare din cadrul UPU sau a CPU - cameră destinată acordării asistenţei medicale de urgenţă pacienţilor aflaţi în stare critică, cu funcţiile vitale instabile, având nevoie de intervenţia imediată a personalului UPU sau CPU în colaborare cu personalul din secţiile spitalului respectiv, fiind dotată cu echipamentele, materialele şi medicamentele specifice necesare acordării asistenţei de urgenţă pacienţilor respectivi, indiferent de vârstă şi patologia cu care se prezintă;

    9. spaţiu pentru evaluare şi tratament imediat - spaţiu din cadrul UPU sau CPU destinat primirii, evaluării, monitorizării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate în UPU sau CPU, având funcţiile vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potenţial de agravare pe termen scurt. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai multor pacienţi simultan, asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile, evitând compartimentarea spaţiului sub formă de camere;

    10. spaţiu pentru evaluare şi tratament al urgenţelor minore - spaţiu din cadrul UPU sau CPU destinat primirii, evaluării şi aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care se prezintă cu probleme acute, dar care nu pun viaţa în pericol şi nu necesită monitorizare şi tratament imediat. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai multor pacienţi simultan, asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile, evitând compartimentarea spaţiului sub formă de camere;

    11. spaţii de consultaţii specifice - spaţiile sau camerele dotate şi destinate acordării consultaţiilor specifice unor categorii de pacienţi, pentru cazurile în profil ginecologie sau în profil pediatrie, de urgenţă, în cadrul UPU sau CPU. Spaţiile specifice pot fi destinate şi unor categorii de examinări paraclinice, cum ar fi endoscopiile de urgenţă în cadrul UPU;

    12. spaţiu/cameră de izolare - camera sau spaţiul destinat izolării cazurilor contagioase aflate în UPU de restul pacienţilor. Astfel de spaţii pot fi concepute inclusiv cu sisteme care asigură presiune negativă;

    13. spaţii de depozitare - spaţiile destinate depozitării materialelor sanitare, a medicamentelor şi echipamentelor necesare UPU sau CPU în activitatea zilnică sau în situaţii speciale;

    14. spaţii destinate formării şi instruirii personalului - spaţiile formate din sală sau săli de curs şi de şedinţe, dotate corespunzător activităţii de formare şi de instruire a personalului propriu;

    15. spaţiu pentru decontaminare - spaţiul aflat în exteriorul UPU sau CPU, dotat corespunzător şi destinat decontaminării pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase înaintea intrării lor în spaţiile de primire/triaj şi de tratament;

    16. spaţii administrative - spaţiile formate din birouri ale personalului de conducere al UPU/CPU, respectiv birou al medicului-şef, birou al asistentului-şef etc.;

    17. spaţiu pentru igienizare/deparazitare - spaţiul dotat corespunzător pentru igienizarea pacienţilor aflaţi în UPU sau care urmează a fi internaţi din UPU/CPU în spital;

    18. spaţii destinate personalului - spaţiile destinate personalului pentru pauze, odihnă de scurtă durată, studiu etc.;

    19. spaţii tehnice şi auxiliare - spaţiile destinate funcţionării UPU/CPU, precum spaţiile destinate centralelor termice, şi spaţiile destinate personalului şi publicului din cadrul UPU/CPU, cum ar fi: grupuri sanitare, duşuri, vestiar etc.;

    20. spaţii pentru investigaţii paraclinice/laborator - spaţiile destinate laboratorului de analize medicale de urgenţă, precum şi altor investigaţii paraclinice care necesită locaţii special destinate, cum ar fi: radiologia, computer tomograf, endoscopie etc.;

    21. spaţii de aşteptare pacienţi - spaţiile destinate pacienţilor a căror stare clinică permite aşteptarea, integrate în spaţiul pentru primire/triaj, fiind sub monitorizarea continuă a personalului din UPU/CPU;

    22. spaţii de aşteptare aparţinători - spaţiile destinate aşteptării aparţinătorilor pacienţilor aflaţi în UPU/CPU;

    23. spaţiu pentru decedaţi - spaţiul destinat depunerii pacienţilor decedaţi în UPU până la transportul lor la morga unităţii sanitare.

 

    CAP. 2

    Unităţile de primire a urgenţelor (UPU)

 

    SECŢIUNEA 1

    Organizarea şi clasificarea

 

    ART. 2

    UPU sunt organizate astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport.

    ART. 3

    UPU sunt secţii independente aflate în structura spitalelor.

    ART. 4

    În UPU pot lucra, după caz, următoarele categorii de personal:

    1. medici în specialitatea medicină de urgenţă;

    2. medici rezidenţi în medicină de urgenţă, în condiţiile legii;

    3. medici în specialitatea anestezie terapie intensivă (ATI) în regim de gardă, iar medicii ATI încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

    4. medici în specialitatea radiologie şi imagistică medicală în regim de gardă, iar medicii din specialitatea respectivă încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

    5. medici de medicină generală sau medicină de familie cu competenţă/atestat în medicină de urgenţă, angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în condiţiile legii;

    6. medici care au parcurs integral perioada de rezidenţiat în medicină de urgenţă fără a promova examenul de medic specialist, respectând reglementările în vigoare;

    7. medici în specialitatea pediatrie în regim de gardă, iar medicii pediatri încadraţi în aceste structuri au obligaţia să-şi desfăşoare întreaga activitate în cadrul UPU;

    8. asistenţi medicali;

    9. asistenţi sociali;

    10. asistenţi/tehnicieni de radiologie şi imagistică medicală;

    11. asistenţi/tehnicieni de laborator;

    12. personal de informatică;

    13. registratori medicali/operatori calculator;

    14. personal auxiliar (de exemplu, infirmieri, brancardieri, îngrijitori de curăţenie, personal de pază, personal de secretariat);

    15. personal paramedical, conducători auto, în cazul în care în structura UPU există un serviciu mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare/(SMURD), organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 5

    În UPU există, după caz, următoarele funcţii:

    1. medic-şef al UPU sau medic-şef al UPU - SMURD, în cazul în care UPU operează un serviciu de asistenţă de urgenţă prespitalicească, în colaborare cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    2. asistent-şef UPU;

    3. asistent medical;

    4. asistent medico-social/asistent social;

    5. medic specialist/primar de medicină de urgenţă sau ATI;

    6. medic responsabil de tură;

    7. asistent responsabil de tură;

    8. medic;

    9. asistent;

    10. administrator;

    11. registrator medical;

    12. operator calculator;

    13. infirmier, brancardier, îngrijitor de curăţenie;

    14. personal de pază;

    15. personal de informatică;

    16. personal secretariat.

    ART. 6

    În UPU pot exista, după caz, următoarele funcţii:

    1. medici/asistenţi coordonatori ai compartimentelor din cadrul UPU (de exemplu, radiologie, laborator, SMURD);

    2. tehnician;

    3. conducător auto cu pregătire paramedicală.

    ART. 7

    UPU sunt clasificate în două categorii, după cum urmează:

    1. UPU de tip I, în cadrul spitalelor regionale de urgenţă de nivel de competenţă I A sau I B de profil pediatrie; în situaţia în care unităţile sanitare nominalizate au în structură unităţi SMURD terestre sau aeriene implicate în activitatea prespitalicească, UPU sunt de tip I A;

    2. UPU de tip II, în cadrul spitalelor judeţene de urgenţă şi al spitalelor de urgenţă din municipiul Bucureşti de nivel de competenţă II A; în situaţia în care unităţile sanitare nominalizate au în structură unităţi SMURD terestre sau aeriene implicate în activitatea prespitalicească, UPU sunt de tip II A.

    ART. 8

    Criteriile de clasificare ale UPU sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 9

    Un spital regional de urgenţă de nivel de competenţă I A are în structură o UPU de tip I sau I A.

    ART. 10

    Un spital de urgenţă de nivel de competenţă II A are în structură o UPU de tip II sau II A.

#M2

    ART. 11

    UPU au următoarele spaţii funcţionale, organizate şi dotate în conformitate cu anexa nr. 1:

    1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;

    2. biroul de informare/documentare al UPU;

    3. camera de resuscitare;

    4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;

    5. spaţiul pentru evaluarea şi tratamentul urgenţelor minore care nu necesită monitorizare;

    6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;

    7. spaţii de consultaţii specifice;

    8. salon de observaţie;

    9. spaţii de izolare;

    10. spaţii de depozitare;

    11. spaţii de aşteptare;

    12. spaţiul de prelucrări sanitare/deparazitare;

    13. spaţiul de decontaminare;

    14. spaţii destinate investigaţiilor paraclinice şi radiologice;

    15. spaţii administrative;

    16. spaţiul destinat întâlnirilor colective ale personalului UPU, precum şi instruirii personalului şi, după caz, a rezidenţilor din cadrul UPU.

#B

    ART. 12

    În municipiile reşedinţă de judeţ cu număr de locuitori sub 500.000, autorităţile de sănătate publică vor asigura existenţa a cel puţin o UPU în cadrul spitalului judeţean, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin. În cazul în care există în municipiul respectiv un spital judeţean sau regional de copii în clădire separată, va fi asigurată funcţionarea, în cadrul spitalului respectiv, a unei UPU sau CPU pediatrice în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    ART. 13

    Autorităţile de sănătate publică pot propune Ministerului Sănătăţii Publice, în baza evaluării conform criteriilor din prezentul ordin, desfiinţarea UPU din unităţile sanitare, altele decât spitalele regionale şi judeţene, din municipiile reşedinţă de judeţ cu număr de locuitori sub 500.000, în vederea asigurării funcţionării corecte a cel puţin o UPU în municipiul respectiv la nivelul spitalului judeţean.

    ART. 14

    Personalul angajat la UPU care se desfiinţează se preia de UPU din spitalele regionale sau judeţene din acelaşi municipiu.

    ART. 15

    Conducerile şi angajaţii unităţilor sanitare în care se desfiinţează UPU sunt obligaţi să organizeze sistemul de primire a urgenţelor specifice unităţilor respective cu medicii de gardă din secţiile de specialitate, prin camera de gardă sau CPU - S.

    ART. 16

    Unităţile sanitare din care se desfiinţează UPU sau CPU la nivelul capitalelor de judeţ sunt obligate să primească pacienţii asistaţi în UPU din municipiul respectiv în vederea internării după investigarea, stabilizarea acestora şi stabilirea unui diagnostic iniţial în cadrul UPU.

    ART. 17

    Unităţile sanitare de specialitate, precum şi secţiile exterioare, altele decât spitalele pentru copii, nu înfiinţează UPU sau CPU cu personal medical propriu de specialitate în medicină de urgenţă, medicii de gardă din unităţile respective fiind obligaţi să asigure primirea cazurilor specifice unităţii. Astfel de unităţi vor avea la parter, în zona de primire a pacienţilor, cel puţin o cameră destinată resuscitării pacienţilor în stare critică sosiţi în unitatea respectivă până la stabilizarea lor şi transferul lor către alte unităţi sanitare sau la terapia intensivă din unitatea respectivă. Spaţiile de primire a urgenţelor din aceste unităţi pot fi numite, după caz, (CPU - S).

    ART. 18

    În spitalele unde funcţionează UPU sau CPU nu mai funcţionează sisteme paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă decât în cazurile specifice prevăzute în prezentul ordin.

    ART. 19

    (1) UPU din spitalele regionale sau judeţene pot, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice, coordona CPU din municipiile şi oraşele din judeţul în care se află, altele decât capitala de judeţ, asigurând şi necesarul de medici de specialitate, după caz.

    (2) În acest sens se va suplimenta numărul posturilor de medici, în condiţiile legii, în cadrul UPU astfel încât să permită şi acoperirea liniilor de gardă sau a turelor din CPU care urmează a fi coordonate.

    (3) Modul de colaborare şi operare al compartimentelor se stabileşte printr-un protocol de colaborare semnat de conducerile celor două spitale, de medicul-şef al UPU şi aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 20

    Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.

    ART. 21

    Spitalele care nu au UPU sau CPU în structură, precum şi spitalele pavilionare cu distanţă mare între diferite pavilioane, care necesită deplasare cu mijloc auto, pot interna direct pacienţii de urgenţă fără ca pacienţii respectivi să treacă prin UPU sau CPU.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Personalul şi funcţiile în cadrul UPU

 

    ART. 22

    Funcţia de medic-şef al UPU se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Până la ocuparea funcţiei prin concurs, conducerea spitalului va delega o persoană în funcţia de medic-şef al UPU. Această funcţie poate fi ocupată de:

    1. medic cu specialitatea medicină de urgenţă, cu grad de medic specialist sau primar, cu experienţă minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU;

    2. medic cu specialitatea ATI, cu grad de medic specialist sau primar, care a activat cel puţin 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU, având locul de muncă stabil în această unitate, fără a fi implicat în timpul programului de lucru în alte activităţi în cadrul secţiilor de ATI sau în blocul operator;

    3. medic cu specialitatea pediatrie, pentru UPU din spitale de pediatrie, cu grad de medic specialist sau primar, care a activat cel puţin 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU, având locul de muncă stabil în această unitate, fără a fi implicat în timpul programului de lucru în alte activităţi în cadrul secţiilor de pediatrie.

    ART. 23

    (1) Funcţia de asistent-şef al UPU se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Până la ocuparea postului prin concurs, medicul-şef al UPU va propune delegarea unei persoane în funcţia de asistent-şef al UPU.

    (2) Pot ocupa acest post asistenţii medicali cu studii superioare de specialitate, cu studii superioare de scurtă durată sau asistenţii medicali cu şcoală sanitară postliceală şi care au gradul de asistent medical principal.

    (3) Experienţa minimă necesară ocupării acestui post este în conformitate cu fişa postului prevăzută în anexa nr. 2.

    (4) În comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent-şef, preşedintele comisiei de concurs este întotdeauna medicul-şef al UPU, iar membrii comisiei sunt medicii care fac parte din structura UPU şi un reprezentant al spitalului.

    ART. 24

    (1) Funcţia de administrator al UPU se ocupă prin concurs, în condiţiile legii.

    (2) Pot ocupa acest post persoane cu studii medii sau superioare în domeniul economic.

    (3) Experienţa necesară ocupării postului este în conformitate cu fişa postului prevăzută în anexa nr. 2.

    (4) Ocuparea postului se face prin concurs, fiind obligatorie participarea medicului-şef şi a asistentului-şef ai UPU în comisia de examinare şi selecţie.

    ART. 25

    (1) Pot ocupa funcţia de medic responsabil de tură medicii specialişti sau primari în medicină de urgenţă şi medicii rezidenţi în medicină de urgenţă din anii 4 şi 5 de rezidenţiat, cu aprobarea directorului programului de rezidenţiat, precum şi a medicului-şef al UPU.

    (2) Cu acordul medicului-şef al UPU, pot fi medici responsabili de tură şi medicii specialişti sau primari ATI, cu condiţia de a avea o experienţă minimă de 2 ani de activitate neîntreruptă în cadrul UPU ca angajat al unităţii respective.

    (3) Medicul responsabil de tură poate fi un medic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), având relaţii contractuale cu spitalul respectiv în vederea asigurării unor gărzi în cadrul UPU fără a fi angajatul unităţii. În astfel de situaţii, respectivii medici pot efectua gărzi în cadrul UPU doar cu aprobarea medicului-şef al UPU.

    ART. 26

    (1) Pot fi numiţi asistenţi responsabili de tură asistenţii care activează în cadrul UPU de cel puţin 2 ani şi care au dovedit abilitatea de a deţine o asemenea funcţie cu responsabilităţile ei prin activitatea desfăşurată în cadrul unităţii.

    (2) Asistenţii responsabili de tură sunt numiţi de asistentul-şef al UPU, cu acordul medicului-şef.

    ART. 27

    (1) Pot ocupa postul de medic de urgenţă medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 pct. 1.

    (2) Postul de medic de urgenţă se ocupă prin concurs în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 28

    (1) Postul de medic în UPU, altul decât cel de medic de urgenţă, poate fi ocupat de medicii de medicină generală cu competenţă sau atestat în medicină de urgenţă ori, după caz, de medicii de medicină generală, cu condiţia ca angajarea pe o asemenea funcţie să fie cu contract de muncă pe perioada determinată, în condiţiile legii.

    (2) După caz, în UPU în care se primesc şi pacienţi pediatrici, o parte din posturi pot fi ocupate şi de medici cu specialitatea pediatrie, astfel încât gărzile să fie acoperite şi cu medici pediatri.

    (3) După caz, în UPU care deţin compartimente proprii de radiologie sau de pacienţi ventilaţi, pot fi angajaţi şi medici cu specialitatea radiologie şi imagistică sau ATI.

    (4) Posturile de medic prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt posturi pentru care se încheie contracte de muncă pe durată nedeterminată, care se ocupă prin concurs în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 29

    (1) Postul de asistent medical poate fi ocupat de asistenţi medicali cu studii superioare, cu studii superioare de scurtă durată, cu şcoală sanitară postliceală sau de asistenţi medicali cu studii medii.

    (2) Postul se ocupă prin concurs în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 30

    (1) Postul de asistent social sau medico-social poate fi ocupat de asistenţi cu studii superioare sau medii specifice în domeniu.

    (2) Postul de asistent social sau medico-social se ocupă prin concurs în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 31

    (1) Posturile tehnice şi auxiliare sunt cele care se ocupă de persoane care deţin pregătirea necesară cerinţelor postului respectiv.

    (2) Posturile tehnice şi auxiliare se ocupă prin concurs în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 32

    (1) Normarea minimă a personalului în UPU se face după cum urmează:

    a) Posturile vor fi normate pe unitate, luând în considerare necesarul posturilor unice/unitate şi restului posturilor pentru acoperirea necesarului minim/tură şi eventualele linii de gardă.

    b) Posturile minime/UPU sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    c) Completarea schemei minime de personal se va face în cel mai scurt timp posibil, fără a depăşi luna decembrie a anului 2007.

    d) Posturile pentru care nu se prezintă la concurs persoanele cu calificările necesare pot fi ocupate, la cererea medicului-şef al UPU, de medici de medicină generală sau medicină de familie cu competenţă/atestat în medicină de urgenţă, angajaţi cu contract de muncă pe timp parţial, până la ocuparea definitivă a posturilor respective.

    e) Posturile neocupate vor fi scoase la concurs la intervale de cel mult 3 luni.

    f) Posturile de medici care nu pot fi ocupate astfel încât să fie acoperite toate turele vor fi organizate în regim de gardă până la ocuparea definitivă a posturilor.

    (2) În municipiile cu cel mult 500.000 de locuitori, în care există mai multe UPU, spitalele judeţene vor organiza concursurile necesare ocupării posturilor în vederea asigurării a cel puţin o UPU adulţi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    (3) După caz, acolo unde există un spital de pediatrie separat, se vor organiza concursurile necesare astfel încât să existe cel puţin o UPU copii care să respecte prevederile prezentului ordin.

 

    CAP. 3

    Organizarea compartimentelor de primire urgenţe (CPU)

 

    ART. 33

    CPU sunt organizate astfel încât să fie posibile primirea, trierea, investigarea de bază, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă majorităţii pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport, fiind necesară organizarea transferului unor pacienţi care necesită investigaţii complexe şi tratament definitiv de urgenţă la un spital de categorie superioară din judeţul respectiv sau din alt judeţ.

    ART. 34

    În CPU pot lucra, după caz, următoarele categorii de personal:

    1. medici specialişti şi primari de medicină de urgenţă;

    2. medici specialişti şi primari de ATI în regim de gardă;

    3. medici de medicină generală cu competenţă/atestat în medicină de urgenţă;

    4. asistenţi medicali;

    5. asistenţi sociali;

    6. registratori/operatori calculator;

    7. personal auxiliar (de exemplu infirmieri, brancardieri, îngrijitori de curăţenie, personal de pază, personal de secretariat).

    ART. 35

    În CPU există, după caz, următoarele funcţii:

    1. medic-şef al CPU;

    2. asistent-şef al CPU;

    3. asistent medical;

    4. asistent medico-social/asistent social;

    5. medic specialist/primar de medicină de urgenţă sau ATI;

    6. medic responsabil de tură;

    7. asistent responsabil de tură;

    8. medic;

    9. asistent.

    ART. 36

    Un spital local general, clasificat din punctul de vedere al asistenţei medicale de urgenţă la nivel de competenţă III, într-un municipiu sau oraş, altul decât reşedinţa de judeţ sau municipiul Bucureşti, are în structura sa un CPU în cazul în care spitalul respectiv asigură asistenţa de urgenţă populaţiei din municipiul respectiv şi din zona rurală limitrofă.

    ART. 37

    Un spital local general, clasificat din punctul de vedere al asistenţei medicale de urgenţă la nivel de competenţă IV, într-un municipiu sau oraş, altul decât reşedinţa de judeţ, aflat la o distanţă semnificativă de reşedinţa de judeţ şi de alte spitale de nivel de competenţă mai înalt, are în structura sa un CPU în cazul în care acesta asigură asistenţa de urgenţă populaţiei din municipiul respectiv şi din zona rurală limitrofă.

    ART. 38

    În fiecare municipiu sau oraş, altul decât reşedinţa de judeţ, cu excepţia municipiului Bucureşti, va funcţiona un singur CPU cu personal şi spaţii special destinate.

    ART. 39

    Spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsă de resurse umane şi/sau materiale vor organiza primirea urgenţelor în spitalul respectiv prin sistem de camere de gardă, implicând direct medicii de gardă din spitalul respectiv până la înfiinţarea unui CPU.

#M2

    ART. 40

    CPU au următoarele spaţii minime funcţionale organizate şi dotate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa nr. 1:

    1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;

    2. biroul de informare/documentare al CPU;

    3. camera de resuscitare;

    4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;

    5. salon de observaţie;

    6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;

    7. spaţii de depozitare;

    8. spaţii de aşteptare;

    9. spaţiul de igienizare/deparazitare;

    10. spaţii administrative.

#B

    ART. 41

    Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

    CAP. 4

    Primirea pacienţilor şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă în UPU şi CPU

 

    ART. 42

    UPU şi CPU sunt deschise tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice.

    ART. 43

    Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul UPU sau CPU şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul UPU/CPU şi eventuala internare a pacientului.

    ART. 44

    Intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la UPU se face printr-o intrare unică, bine marcată, unde se efectuează triajul cazurilor sosite.

    ART. 45

    Intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor poate fi separată de cea a pacienţilor sosiţi cu mijloace proprii.

    ART. 46

    Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul UPU/CPU.

    ART. 47

    Persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă vor fi preluate de asistentul social de gardă în urma evaluării de către un medic din cadrul UPU/CPU.

    ART. 48

    Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru consult de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi vor fi trimişi la UPU/CPU numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră că aceştia constituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate.

    ART. 49

    Primirea pacienţilor de urgenţă în spitalele cu UPU sau CPU se face numai în aceste structuri, cu excepţia urgenţelor minore de ortopedie, care pot fi după triaj direcţionate la o cameră de gardă-ortopedie. Medicii în specialitatea ortopedie şi traumatologie au obligaţia să asigure şi consultaţiile în cadrul UPU/CPU, la solicitarea medicilor de gardă din cadrul acestor structuri, pacienţilor cu leziuni ortopedice.

    ART. 50

    În spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU se va afişa la vedere următorul text într-o mărime vizibilă de la cel puţin 3 metri: "ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR ŞI A APARŢINĂTORILOR! În cadrul acestei unităţi accesul la spaţiul de tratament se face pe baza triajului care stabileşte prioritatea din punct de vedere medical. Dacă cazul dumneavoastră nu reprezintă din punct de vedere medical o prioritate imediată, este posibil să aşteptaţi mai mult timp până la eliberarea unui loc pentru consultaţii şi a unui medic care să vă consulte. Alţi pacienţi pot fi preluaţi imediat chiar dacă au sosit cu mult după dumneavoastră, având o prioritate medicală mai urgentă decât dumneavoastră. Sunteţi rugaţi să nu încercaţi SUB NICIO FORMĂ să influenţaţi decizia personalului medical în vederea obţinerii unui acces mai rapid. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ SIMŢIŢI MAI RĂU, vă rugăm contactaţi asistentul din punctul de triaj în vederea reevaluării stării dumneavoastră. Mulţumim pentru înţelegere".

 

    CAP. 5

    Documentarea asistenţei medicale de urgenţă în UPU şi CPU

 

    ART. 51

    (1) La sosirea în UPU sau CPU pacientului i se va întocmi o fişă individuală de urgenţă.

    (2) Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu investigarea, consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din UPU/CPU în vederea internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu.

    (3) UPU şi CPU au obligaţia să utilizeze în acest scop modelul fişei prevăzut în anexa nr. 3.

    (4) Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este contrasemnată şi parafată de medicul responsabil de tură înaintea plecării definitive a pacientului din UPU sau CPU.

    (5) Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie.

    (6) Fişele vor fi păstrate în UPU/CPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva spitalului.

    (7) În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale din UPU, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţiilor efectuate.

    (8) La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau alte categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze de date judeţene, regionale sau naţionale.

    ART. 52

    (1) La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU/CPU echipei din tura următoare, se va întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă şi de medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare.

    (2) UPU şi CPU au obligaţia să utilizeze în acest scop modelul raportului de gardă prevăzut în anexa nr. 4.

    (3) Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU sau CPU şi se păstrează în UPU sau CPU cel puţin un an de la întocmire.

    (4) Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate sau respectivul CPU.

    (5) Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. Medicul-şef al UPU sau CPU va fi informat telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav funcţionalitatea UPU sau CPU.

    ART. 53

    Echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la UPU sau CPU are obligaţia completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un exemplar va fi ataşat fişei individuale de urgenţă din UPU sau CPU, devenind parte integrantă a acesteia.

    ART. 54

    Lunar, în prezenţa medicului-şef al UPU sau CPU ori a locţiitorului acestuia, se va realiza un raport de morbiditate şi mortalitate în cadrul unităţii în prezenţa medicilor şi a asistenţilor medicali din respectiva unitate. Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul, vor fi documentate şi semnate de medicul-şef sau locţiitorul acestuia. Participarea la asemenea discuţii este obligatorie, iar absenţa nemotivată poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

    CAP. 6

    Examinarea şi investigarea pacienţilor în cadrul UPU şi CPU

 

    ART. 55

    La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU şi CPU sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

    ART. 56

    În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPU/CPU.

    ART. 57

    Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU sau CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU sau CPU.

    ART. 58

    Medicii din cadrul UPU şi CPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară.

    ART. 59

    (1) Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar.

    (2) În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU sau CPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU sau CPU despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul aflat în UPU sau CPU, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.

    (3) În cazul pacienţilor stabili care se află în UPU sau CPU, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute.

    (4) Personalul de gardă în UPU sau CPU este obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat.

    (5) În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare.

    (6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-şef al UPU sau CPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga şi rezolva problemele respective.

    ART. 60

    În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU sau CPU, este obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din secţia de la care se solicită consultul, cu excepţia situaţiei în care acesta se află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, fiind implicat în acordarea asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, situaţie în care consultul poate fi efectuat de un alt medic de gardă de pe secţia respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea pacientului şi deciziile luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care se eliberează.

    ART. 61

    În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, este obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a unui medic rezident din specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidenţiat. Medicul de gardă din UPU sau CPU are dreptul de a solicita prezenţa medicului responsabil de gardă de pe secţia respectivă, dacă consideră acest lucru necesar.

    ART. 62

    (1) Investigarea pacienţilor în UPU sau CPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice.

    (2) Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.

    (3) Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară corespunzătoare.

    (4) Medicii din UPU şi CPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii unităţii sanitare.

    (5) Investigaţiile şi examinările minime obligatorii la care pacienţii din cadrul UPU sau CPU au acces sunt prevăzute în anexa nr. 1. Lista investigaţiilor nu este limitativă, cererea unor investigaţii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de investigaţii pot afecta decizia terapeutică.

    (6) Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de a da prioritate investigaţiilor solicitate din partea UPU sau CPU.

    ART. 63

    Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Structura minimă a sistemului de comunicaţii este prevăzută în anexa nr. 1.

 

    CAP. 7

    Internarea pacienţilor aflaţi în UPU sau CPU, reţinerea sub observaţie, transferul sau externarea lor

 

    ART. 64

    Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin UPU sau CPU, în urma întocmirii unei fişe individuale de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului, cu excepţia cazului în care spitalul nu deţine o asemenea secţie.

    ART. 65

    Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare clare prin UPU sau CPU.

    ART. 66

    În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din UPU sau CPU cere, după caz, consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru necesar.

    ART. 67

    Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în UPU şi CPU aparţine, de principiu, medicilor de gardă din secţiile spitalului, la propunerea medicilor de gardă din UPU sau CPU, luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de ordin medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie.

    ART. 68

    Criteriile de internare a pacienţilor din UPU sau CPU sunt următoarele:

    1. pacientul este în stare critică;

    2. există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;

    3. afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel spitalicesc;

    4. pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;

    5. simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;

    6. elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;

    7. afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători;

    8. alte situaţii bine justificate în care medicul din UPU/CPU sau medicul de gardă dintr-o secţie consideră necesară internarea pacientului.

    ART. 69

    (1) În cazul unor diferenţe de opinie între medicul de gardă din UPU/CPU şi un medic de gardă dintr-o altă secţie a spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secţia respectivă, medicul din UPU/CPU, bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va documenta în fişa individuală a pacientului, poate interna pacientul într-un salon de observaţie din cadrul UPU. În acest sens medicul de gardă din UPU/CPU va informa medicul-şef al UPU/CPU sau locţiitorul acestuia.

    (2) Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din cadrul UPU/CPU, care va solicita consulturi de specialitate ori de câte ori consideră acest lucru necesar, până la luarea unei decizii finale în privinţa internării sau externării pacientului.

    (3) În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observaţie, o comisie mixtă alcătuită din reprezentanţi ai UPU/CPU, secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi direcţiunii spitalului va decide asupra oportunităţii externării pacientului la domiciliu. Această comisie va fi formată în dimineaţa următoare internării pacientului, indiferent de timpul petrecut în salonul de observaţie.

    (4) În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul UPU/CPU pe durata internării în salonul de observaţie vor fi preluate de secţia în care se internează pacientul.

#M2

    (5) În condiţiile îndeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevăzute la art. 68, medicul de gardă din UPU sau CPU are dreptul de a interna pacientul într-o secţie de specialitate a spitalului, în următoarele situaţii excepţionale:

    a) medicul de gardă din UPU sau CPU apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau internarea acestuia într-un salon de observaţie din cadrul UPU sau CPU este în detrimentul stării de sănătate a pacientului;

    b) medicul de gardă din secţia de specialitate a spitalului nu se prezintă la consultul de specialitate solicitat de către medicul de gardă din UPU sau CPU, în condiţiile prevăzute în prezentul ordin;

    c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară şi niciunul dintre medicii de gardă din secţiile de specialitate ale spitalului nu doreşte internarea acestuia în secţia respectivă;

    d) orice altă situaţie bine justificată în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, cu acordul medicului şef al UPU sau CPU şi cu informarea conducerii spitalului.

    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), în cazul lipsei temporare de locuri în secţia de specialitate a spitalului în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, acesta poate fi internat într-o secţie cu profil înrudit, urmând a fi transferat în secţia de specialitate corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. În aceste situaţii, internarea se face cu informarea medicului de gardă din specialitatea în care se consideră necesară internarea pacientului.

#B

    ART. 70

    (1) În UPU sau CPU pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în următoarele situaţii:

    a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul respectiv sau în alte unităţi sanitare de profil din oraşul respectiv;

    b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv motive de internare într-o secţie din spital;

    c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării ori excluderii unui diagnostic şi/sau stabilirii unei conduite terapeutice;

    d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, nefiind posibilă externarea acestuia din UPU sau CPU fără expunerea lui la un risc;

    e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine întemeiate şi în favoarea pacientului, cu condiţia menţionării motivelor în scris în fişa individuală a pacientului.

    (2) Reţinerea unui pacient sub observaţie în UPU sau CPU se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu acordul aparţinătorilor acestuia.

    (3) În timpul în care pacientul se află sub observaţie în UPU sau CPU, acesta se află sub directa responsabilitate a personalului din unitatea respectivă.

    (4) Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, de comun acord cu medicii de gardă din spital.

    (5) Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie într-o UPU sau CPU dacă nu există personalul necesar îngrijirii acestor pacienţi sau dacă nu există condiţiile necesare şi echipamentele necesare monitorizării pacienţilor respectivi. În astfel de situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile de profil.

    ART. 71

    (1) În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, acesta nu va fi reţinut sub observaţie în UPU sau CPU decât din motivul lipsei temporare de locuri de internare.

    (2) În această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia respectivă, menţionându-se în scris motivul pentru care pacientul rămâne în UPU sau CPU.

    (3) Conduita terapeutică se stabileşte în acest caz de medicul de gardă din secţia în care se află internat pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul responsabil de tură din UPU/CPU, de personalul aflat sub coordonarea acestuia.

    (4) Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în momentul eliberării unor locuri.

    (5) Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratamentului aplicat pacientului respectiv în UPU sau CPU se decontează în fişa de internare a pacientului ca fiind cheltuieli ale secţiei respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub observaţie în UPU sau CPU.

#M2

    ART. 72

    (1) Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiile de ATI în urma stabilizării şi investigării lor.

    (2) Internarea pacienţilor politraumatizaţi în primele 24 de ore se realizează, după caz, la secţiile de chirurgie generală sau la secţiile de ATI, prin secţiile de chirurgie generală.

#B

    ART. 73

    (1) În UPU în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare, pacienţii aflaţi în stare critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore, în următoarele condiţii:

    a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de ventilaţie şi monitorizare, în secţiile de terapie intensivă;

    b) pacientul necesită ventilaţie de scurtă durată, după care poate fi extubat şi internat într-o secţie a spitalului, alta decât aceea de terapie intensivă;

    c) pacientul necesită ventilaţie neinvazivă pentru scurtă durată, după care se internează într-o secţie a spitalului care nu deţine mijloacele pentru ventilaţia neinvazivă.

    (2) Pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mult de 6 ore vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de terapie intensivă.

    (3) În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi în UPU, în urma stabilizării şi finalizării investigaţiilor, secţiile de terapie intensivă vor prelua cazurile respective chiar şi pentru perioade scurte de ventilaţie.

    (4) Medicului de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie intensivă generală îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică ventilat, în condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest sens.

    (5) În cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie de terapie intensivă se va proceda, după caz, la una din următoarele soluţii:

    a) reţinerea temporară a pacientului în UPU până la eliberarea unui loc, cu condiţia ca în UPU să existe resursele umane şi materiale necesare îngrijirii pacientului sub îndrumarea medicului din secţia de terapie intensivă;

    b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară îngrijirii acestuia.

    (6) În cazul lipsei de locuri şi echipamente disponibile în secţiile de terapie intensivă, medicul responsabil de gardă din secţia respectivă de terapie intensivă are responsabilitatea de a organiza transferul pacientului către o altă unitate sanitară care îl poate primi.

    (7) În cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică ventilaţi, reţinuţi în UPU, secţiile de profil de terapie intensivă sau cele generale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate în momentul în care se eliberează un loc.

    (8) Costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat temporar în UPU sunt decontate de secţia în care pacientul se află internat sau, după caz, de secţia de ATI.

    (9) Este interzisă reţinerea pacienţilor aflaţi în stare critică în UPU fără internare într-o secţie de terapie intensivă prin secţia de profil, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii pacientului în UPU, chiar dacă pacientul va fi reţinut în UPU până la eliberarea unui loc în cadrul secţiei de terapie intensivă.

    ART. 74

    (1) În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul responsabil de tură din cadrul UPU împreună cu medicul de gardă din secţia de profil care a consultat pacientul vor organiza transferul în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care este luată de medicii specialişti din spital împreună cu medicul responsabil de tură din UPU, în consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la care urmează a fi transferat pacientul respectiv.

    ART. 75

    (1) Externarea unui pacient dintr-o UPU sau CPU se face doar cu acordul final al medicului responsabil de tură din cadrul UPU sau CPU, care va semna şi parafa fişa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia din serviciul respectiv.

    (2) Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a rezultatelor investigaţiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct de un medic de gardă din cadrul UPU.

    (3) Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a aparţinătorilor acestuia, în urma semnării, în fişa individuală a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare.

    (4) În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU este a unui medic ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fişa individuală a pacientului va fi semnată şi parafată inclusiv de medicii responsabili de gardă din secţiile respective.

    (5) În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se consideră necesar, va primi o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările medicului din UPU şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a fişei, adresată medicului de familie. Este recomandat ca scrisorile către medicii de familie să fie trimise prin poştă sau poştă electronică direct medicului respectiv.

    (6) La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la UPU sau CPU.

    CAP. 8

    Colaborarea dintre UPU şi CPU şi serviciile de urgenţă prespitalicească

 

    ART. 76

    Serviciile de urgenţă prespitalicească vor preda pacienţii, după caz, asistentului de triaj sau unui medic de gardă din cadrul UPU sau CPU.

    ART. 77

    La predarea pacientului se va preda şi o fişă medicală a acestuia, completată de şeful echipajului de urgenţă prespitalicească şi semnată de acesta.

    ART. 78

    Personalul UPU sau CPU are obligaţia să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, eliberând echipajul respectiv în cel mult 15 minute de la sosirea în UPU sau CPU.

    ART. 79

    Medicii din UPU sau CPU, precum şi medicii de gardă din spital nu au dreptul de a reţine echipajele de urgenţă din cadrul serviciilor de ambulanţă sau SMURD, cu excepţia cazului în care pacientul se află în stare critică, necesitând transfer imediat către o altă unitate sanitară, situaţie în care se va obţine acordul dispeceratului medical care coordonează echipajul respectiv.

    ART. 80

    Între dispeceratul medical sau cel integrat dintr-un judeţ ori din municipiul Bucureşti şi UPU din spitalul judeţean sau din municipiul Bucureşti va exista o legătură permanentă radio şi/sau telefonică.

    ART. 81

    Echipajele care transportă pacienţi aflaţi în stare critică au obligaţia să anunţe sosirea lor din timp, cu cel puţin 10 minute înaintea sosirii, şi să aducă la cunoştinţa personalului din UPU sau CPU, direct ori prin intermediul dispeceratului, datele clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv.

    ART. 82

    Personalul din UPU sau CPU are obligaţia, pe baza informaţiilor primite de la echipajele de urgenţă prespitalicească, de a pregăti în prealabil camera de reanimare şi de a anunţa, după caz şi în conformitate cu protocoalele unităţii, specialităţile care trebuie să fie prezente în mod obligatoriu la sosirea cazului.

    ART. 83

    Personalul din UPU sau CPU va informa şi secţia de imagistică în vederea pregătirii prealabile, în cazul în care se anticipează necesitatea unei examinări CT. Totodată, va fi informat şi blocul operator, în cazul în care se anticipează necesitatea unei intervenţii de urgenţă în scurt timp.

    ART. 84

    În cazul în care există posibilitatea transmiterii datelor medicale prin sistem de transmisie telemedicală de la echipajele de urgenţă prespitalicească la UPU, personalul medical din UPU va asigura consultanţă, la solicitarea echipajelor, fără întârziere. În acest sens, responsabilitatea asigurării consultanţei va fi dată unui medic din fiecare tură, sub directa îndrumare a medicului responsabil de tură.

    ART. 85

    În cazul unor disfuncţionalităţi sau în cazul în care echipajele de urgenţă prespitalicească nu respectă competenţele sau protocoalele prevăzute, medicul-şef al UPU sau CPU are obligaţia de a informa în scris conducerea serviciului de ambulanţă sau, după caz, medicul-şef al SMURD despre problemele respective.

    ART. 86

    În cazul unor disfuncţionalităţi la preluarea pacienţilor la nivelul unei UPU sau unui CPU, conducerea serviciului de ambulanţă sau, după caz, medicul-şef al SMURD are obligaţia de a informa medicul-şef al UPU sau CPU, în scris, despre problemele respective.

    ART. 87

    La solicitarea echipajelor de urgenţă prespitalicească, UPU sau CPU poate trimite personal medical de specialitate, echipamente, medicamente şi materiale sanitare în sprijinul acestora, folosind, după caz, mijloace de deplasare proprii ale unităţii respective sau mijloace de deplasare ale serviciului de ambulanţă ori ale altor instituţii care pot asigura sprijinul în acest sens.

    ART. 88

    Personalul din serviciile de urgenţă prespitalicească poate efectua stagii de pregătire în cadrul UPU şi CPU.

 

    CAP. 9

    Colaborarea dintre UPU şi CPU şi secţiile şi compartimentele spitalului

 

#M2

    ART. 89

    (1) Colaborarea dintre UPU şi CPU şi secţiile din spitalul din care fac parte se realizează în condiţii de egalitate între structurile respective, UPU şi CPU nefiind subordonate altor secţii din spital.

    (2) Spitalele care au în structura lor UPU sau CPU au obligaţia de a asigura un procent de 5 - 10% din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni. Responsabilitatea asigurării paturilor libere revine şefilor de secţie.

    (3) În situaţia în care secţiile de specialitate ale spitalului nu pot asigura numărul de paturi libere prevăzut la alin. (2), se reconsideră programul de internare a pacienţilor planificaţi.

    (4) În cazul în care secţiile de ATI nu pot asigura numărul de paturi libere pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, în cadrul spitalului se va lua în considerare replanificarea operaţiilor elective pentru care au fost rezervate paturi în aceste secţii; secţiile de terapie intensivă au obligaţia de a prelua în mod prioritar pacienţii ventilaţi aflaţi în UPU sau CPU.

    (5) Internarea pacienţilor pe paturile prevăzute la alin. (2) se face doar prin UPU sau CPU.

    (6) Lista paturilor libere care se asigură pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se predă conducerii UPU sau CPU, zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi de sărbători legale, până cel târziu la ora 12,00.

    (7) Lista paturilor libere prevăzută la alin. (6) include şi paturile de terapie intensivă cu capacitate de ventilaţie.

    (8) Spitalele de specialitate sau spitalele generale, precum şi spitalele pavilionare care nu au în structura organizatorică UPU sau CPU, dar care prin activitatea lor participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă, au obligaţia de a asigura un procent variabil din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, după cum urmează:

    a) 5 - 10% din numărul total de paturi ale spitalului, în situaţia în care spitalul respectiv este singura unitate sanitară cu paturi de profil din localitate. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni;

    b) 5 - 10% din numărul total de paturi ale spitalului, dacă în localitatea respectivă există şi alte unităţi sanitare cu paturi de acelaşi profil. În această situaţie, pentru stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor de urgenţă prin UPU sau CPU în ultimele 6 luni pentru toate secţiile cu acelaşi profil, fiecare secţie de specialitate din cadrul fiecărui spital urmând să asigure un procent din numărul paturilor necesare, procent care nu se va stabili sub 5% din numărul total al paturilor din secţia respectivă.

    (9) Prevederile alin. (3) - (7) sunt aplicabile şi în situaţiile prevăzute la alin. (8).

#B

    ART. 90

    CPU pot fi subordonate temporar secţiilor de ATI, în cazul în care nu există medic-şef al CPU, în condiţiile art. 22.

    ART. 91

    Medicii de gardă din spitalul respectiv îşi vor acorda sprijinul în vederea rezolvării corecte şi prompte a cazurilor din UPU sau CPU, când sunt solicitaţi în acest sens.

    ART. 92

    (1) În vederea rezolvării prompte a urgenţelor intraspitaliceşti, mai ales în cazul stopurilor cardiace intraspitaliceşti, pe baza unor protocoale prestabilite şi cu condiţia existenţei personalului şi a resurselor materiale necesare, personalul din UPU sau CPU va organiza în fiecare tură o echipă de intervenţie intraspitalicească, formată din cel puţin 3 persoane, condusă de un medic, care se deplasează la solicitare în vederea asigurării asistenţei de urgenţă intraspitalicească.

    (2) Echipa de intervenţie intraspitalicească va colabora cu medicii din secţiile spitalului în vederea soluţionării cazului şi preluării lui în urma resuscitării de secţia de ATI.

    (3) În cazul stopurilor cardiace în secţiile din spital, este responsabilitatea medicului de gardă din secţia respectivă de a stabili dacă resuscitarea este indicată sau nu până la sosirea echipei de intervenţie.

    (4) Personalul din secţii este obligat să înceapă manevrele de resuscitare de bază până la sosirea echipei de intervenţie.

    (5) După caz, spitalele care deţin personalul necesar acoperirii urgenţelor intraspitaliceşti în cadrul secţiilor de ATI pot opta pentru asigurarea urgenţelor intraspitaliceşti de către secţiile de ATI.

    (6) Echipele de intervenţie intraspitalicească au următoarele obligaţii:

    a) să fie disponibile imediat în caz de chemare;

    b) să fie posibilă apelarea lor utilizând un număr de interior special destinat, la care se răspunde 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

    c) să se deplaseze cu echipamentele şi materialele necesare resuscitării cardio-pulmonare avansate;

    d) să se deplaseze în cel mult un minut de la chemare.

    (7) În spitalele mari cu multe clădiri pot exista mai multe echipe de intervenţie intraspitalicească asigurate de UPU şi de secţiile de ATI, în conformitate cu protocoale prestabilite.

    ART. 93

    Medicul-şef al UPU sau CPU va participa la şedinţele organizate de conducerea unităţii sanitare cu restul medicilor şefi de secţie.

    ART. 94

    (1) Cel puţin o dată la două luni se va organiza la nivel de spital un raport comun de morbiditate/mortalitate, la care vor participa în mod obligatoriu conducerea spitalului şi toţi medicii şi asistenţii şefi de secţie. Şedinţele sunt deschise personalului medical din spitalul respectiv.

    (2) Cazurile care urmează a fi discutate în cadrul raportului vor fi stabilite şi anunţate cu cel puţin o săptămână înainte, la propunerea secţiilor din spital, inclusiv a UPU sau CPU.

    (3) Rezultatele întâlnirilor şi deciziile luate vor fi documentate de conducerea spitalului şi comunicate secţiilor, respectiv medicilor din spital.

    ART. 95

    În cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi între UPU sau CPU, pe de o parte, şi o secţie a spitalului, pe de altă parte, problema va fi rezolvată de conducerea spitalului în prezenţa şefilor celor două secţii.

 

    CAP. 10

    Implicarea în asistenţa medicală de urgenţă în faza prespitalicească a UPU

 

    ART. 96

    UPU pot fi implicate în acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească operând, în conformitate cu prevederile legale, unităţi SMURD în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 97

    Modul de organizare şi funcţionare a SMURD se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

    CAP. 11

    Finanţarea UPU şi CPU

 

    ART. 98

    UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi din veniturile realizate de unitatea sanitară.

    ART. 99

    Vor fi finanţate în conformitate cu prevederile art. 102 numai UPU şi CPU din spitalele de urgenţă, care îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute în prezentul ordin.

    ART. 100

    Unităţile sanitare la care UPU şi CPU nu îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare până la data stabilită prin prezentul ordin, precum şi unităţile sanitare care nu deţin UPU sau CPU conform prevederilor prezentului ordin vor organiza primirea urgenţelor prin camere de gardă, care vor fi finanţate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 101

    La fundamentarea bugetului unei UPU se vor lua în considerare următoarele aspecte:

    1. nivelul de competenţă al spitalului din care face parte UPU;

    2. categoria UPU din punctul de vedere al nivelului de clasificare;

    3. numărul total al cazurilor/an (media în ultimii 3 ani);

    4. numărul total al cazurilor critice/an (media în ultimii 3 ani);

    5. structura UPU şi spaţiile funcţionale din structură;

    6. personalul angajat, calificarea şi salarizarea lui;

    7. nevoia de a lucra în regim de gardă sau de a efectua ore suplimentare a unei categorii de personal din cadrul UPU respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

    8. nevoile de angajare, justificate, în următorul an sau semestru, după caz;

    9. cheltuieli de personal corelate cu nivelul de salarizare a personalului;

    10. cheltuieli de comunicaţii/telecomunicaţii;

    11. costurile medicamentelor şi ale materialelor sanitare, corelate cu numărul total al cazurilor/an;

    12. implicarea UPU respective în acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, având rol direct în operarea, în conformitate cu prevederile legale, a unui SMURD. În acest sens, se vor lua în considerare următoarele:

    a) numărul echipajelor operate de UPU respectivă şi tipul lor;

    b) numărul total de cazuri rezolvate luând în considerare media în ultimii 2 ani a serviciului respectiv sau a altor servicii similare, dacă acesta este nou-înfiinţat;

    c) medicamentele şi materialele sanitare necesare tuturor echipajelor medicale şi de prim ajutor operate de UPU respectivă;

    d) costurile de operare a echipajelor, altele decât cele prevăzute a fi acoperite prin lege sau protocoale de colaborare de alte structuri sau instituţii.

    ART. 102

    La fundamentarea bugetului unui CPU se vor lua în considerare următoarele aspecte:

    1. nivelul de competenţă al spitalului din care face parte CPU;

    2. numărul total al cazurilor/an (media în ultimii 3 ani);

    3. numărul total al cazurilor critice/an (media în ultimii 3 ani);

    4. structura CPU;

    5. personalul angajat, calificarea lui;

    6. nevoia de a lucra în regim de gardă sau de a efectua ore suplimentare a unei categorii de personal din cadrul CPU respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

    7. nevoile de angajare, justificate, în următorul an sau semestru, după caz;

    8. cheltuieli de personal corelate cu nivelul de salarizare a personalului;

    9. cheltuieli de comunicaţii/telecomunicaţii;

    10. costurile medicamentelor şi ale materialelor sanitare, corelate cu numărul cazurilor/an.

    ART. 103

    (1) Proiectul bugetului va fi elaborat de medicul-şef al UPU sau CPU, împreună cu personalul specializat din spitalul din care face parte.

    (2) Proiectul de buget va fi aprobat de managerul spitalului respectiv şi va fi avizat de directorul autorităţii de sănătate publică odată cu bugetul spitalului.

    (3) Pentru UPU şi CPU din spitalele de urgenţă, bugetele aprobate şi avizate conform prevederilor alin. (2) se transmit Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor.

    (4) Pe baza cheltuielilor trimestriale, medicul-şef al UPU sau CPU împreună cu managerul general al spitalului pot solicita corectarea bugetului şi suplimentarea sumei în limita posibilităţilor.

    (5) În cazul în care cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru medicamente şi materiale sanitare sunt mai mici decât cele prevăzute în bugetul iniţial, conducerea spitalului va comunica Ministerului Sănătăţii Publice trimestrial acest fapt.

 

    CAP. 12

    Implementarea prevederilor prezentului ordin

 

    ART. 104

    (1) Prevederile prezentului ordin vor fi implementate până la sfârşitul anului 2007 în unităţile sanitare care beneficiază de dotarea prevăzută de Ministerul Sănătăţii Publice prin Proiectul de reformă a sectorului de sănătate finanţat din împrumutul Băncii Mondiale şi al Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar pentru celelalte unităţi sanitare care au CPU, până cel târziu la sfârşitul anului 2008.

    (2) Unităţile sanitare care nu pot implementa, din motive obiective, unele prevederi ale prezentului ordin până la livrarea echipamentelor vor înainta un plan de implementare, cu termeni clari în această privinţă, explicând motivele şi soluţiile temporare şi definitive prevăzute de unităţile respective.

    ART. 105

    Unităţile sanitare de urgenţă care deţin CPU organizate şi dotate în conformitate cu prevederile prezentului ordin vor înainta Ministerului Sănătăţii Publice cererile lor de finanţare, respectând prevederile legale în vigoare.

#M1

    ART. 106

    (1) Evaluarea/reevaluarea UPU şi CPU din spitalele de urgenţă, privind îndeplinirea condiţiilor de organizare şi dotare prevăzute de prezentul ordin, se va face de către comisii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

    (2) Comisiile de evaluare/reevaluare sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică şi directori de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă, având următoarea componenţă:

    - preşedinte - director de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă;

    - membrii - un director de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă;

    - 3 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică, din care un reprezentant din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţeană în care se face evaluarea/reevaluarea.

    (3) Pentru spitalele care nu au statut de spital de urgenţă şi au aprobate în structura organizatorică structuri de primire urgenţă - UPU sau CPU -, acordarea asistenţei medicale de urgenţă se va face în cadrul acestor structuri.

    (4) Structurile de primire urgenţă - UPU şi CPU - din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă vor fi finanţate de la bugetul de stat numai în condiţiile în care ulterior finalizării procesului de evaluare se constată că se îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute de prezentul ordin.

    (5) Structurile de primire urgenţă - UPU şi CPU - din cadrul spitalelor de urgenţă vor fi reevaluate, din punctul de vedere al organizării şi dotării, anual, iar cele din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă vor fi reevaluate o dată la 6 luni.

#M1

    ART. 106^1

    (1) În structurile de primire urgenţă UPU din cadrul spitalelor regionale şi judeţene de urgenţă vor funcţiona şi cabinete de medicină dentară, care asigură urgenţele medico-dentare, respectiv:

    - stomatite acute, gingvostomatitele ulceronecronice - spălături şi colutorii;

    - pulpită acută - pansament calmant, extirpare vitală;

    - parodontită apicală acută - drenaj endodontic/osteotomie transmaxilară;

    - abcese: vestibular, palatinal, parodontal - incizie, drenaj;

    - alveolite - spălături, conuri antibiotice, eventual chiuretaj;

    - hemoragie postextracţională - toaletă, sutură, eventual chiuretaj sau conformatoare de materiale termoplastice;

    - traumatisme dento-alveolare: luxaţii, subluxaţii - reducere, imobilizare fracturi, extracţie dentară;

    - pericoronarită, tratament antiinflamator, incizie, drenaj;

    - traumatisme maxilo-faciale - tratament de urgenţă - hemostază, imobilizări temporare;

    - luxaţii articulaţia temporo-mandibulară - reducere şi imobilizare.

    (2) La nivelul fiecărui judeţ funcţionează un singur cabinet de medicină dentară de urgenţă în cadrul UPU din structura spitalelor regionale sau judeţene de urgenţă din reşedinţa de judeţ respectivă care se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.

    (3) După rezolvarea urgenţelor medico-dentare, urmărirea evoluţiei pacientului şi a efectuării tratamentului de lungă durată se face într-un cabinet de medicină dentară, altul decât cel care face parte din structura UPU.

#B

    ART. 107

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 108

    Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, conducerile spitalelor şi ale UPU şi CPU, precum şi medicii implicaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 109

    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce, după caz, la aplicarea sancţiunilor administrative, civile sau penale.

    ART. 110

    Prezentul ordin se aplică şi ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

    ART. 111

    Situaţiile de excepţie privind organizarea UPU şi CPU vor fi analizate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu comisia de specialitate de profil şi aprobate de către ministrul sănătăţii publice, după caz.

    ART. 112

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului sănătăţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor compartimente de specialitate cu profil de urgenţă în structura unor spitale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 113

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

#CIN

    NOTE:

    1. Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1523/2008 (#M1).

#M1

    "ART. II

    (1) Procedura de evaluare/reevaluare se va finaliza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    (2) În situaţia în care structurile de primire urgenţă evaluate nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul ordin, Ministerul Sănătăţii Publice va modifica corespunzător structura organizatorică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare."

#M1

    "ART. III

    Structurile de primire urgenţă - UPU şi CPU - din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă intră în procesul de evaluare privind îndeplinirea condiţiilor de organizare şi dotare, prevăzute de prezentul ordin, în condiţiile prevederilor art. 106 alin. (1). Până la finalizarea procesului de evaluare aceste structuri vor fi finanţate prin asimilare cu camera de gardă, conform prevederilor din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008."

 

#CIN

    2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 310/2009 (#M2).

#M2

    "ART. II

    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU. Locaţia amplasării dispeceratului unic, modalitatea de organizare şi funcţionare a acestuia, precum şi termenul de operaţionalizare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."

 

#B

    ANEXA 1

 

               CLASIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI DOTAREA UPU şi a CPU

 

 ______________________________________________________________________________

| Spaţiile şi dotarea aferentă          | UPU       | UPU       | CPU          |

|                                       | tip I     | tip II    |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| I. Spaţiul pentru primire/triaj       | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) Se află la intrare în UPU/CPU.    |

|                                       | b) Din spaţiul respectiv este        |

|                                       | asigurat accesul facil către camera  |

|                                       | de resuscitare şi către celelalte    |

|                                       | spaţii de acordare a asistenţei      |

|                                       | medicale de urgenţă din cadrul UPU.  |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | a) Spaţiul este destinat primirii şi |

|                                       | triajului pacienţilor sosiţi în UPU. |

|                                       | b) În acest spaţiu există personal   |

|                                       | medical special instruit în          |

|                                       | efectuarea triajului în mod eficient |

|                                       | şi rapid.                            |

|                                       | c) În acest spaţiu funcţionează şi   |

|                                       | biroul de informare/documentare al   |

|                                       | UPU/CPU, cu personal special dedicat |

|                                       | acestei activităţi.                  |

|                                       | d) Prin acest spaţiu trec pacienţii  |

|                                       | sosiţi cu mijloace proprii, precum şi|

|                                       | pacienţii sosiţi cu ambulanţele şi   |

|                                       | care nu necesită intervenţie imediată|

|                                       | de urgenţă în camera de resuscitare  |

|                                       | sau în spaţiul de evaluare şi        |

|                                       | tratament imediat.                   |

|                                       | e) Prin acest spaţiu pot trece, în   |

|                                       | lipsa unei căi de acces dedicate, şi |

|                                       | pacienţii sosiţi cu ambulanţele,     |

|                                       | necesitând asistenţă medicală de     |

|                                       | urgenţă imediată.                    |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotarea minimă a spaţiului pentru primire/triaj                              |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Pulsoximetru, tensiometru,        | +         | +         | +/-          |

|   | termometru, stetoscop             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Birou/masă pentru personalul care | +         | +         | +            |

|   | efectuează triajul                |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Scaune pentru aşteptare           | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Cărucioare                        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Tărgi                             | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Documente de triaj şi înregistrare| +         | +         | +            |

|   | a pacienţilor                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Sistem de înregistrare şi evidenţă| +         | +         | +/-          |

|   | computerizată a pacienţilor       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Staţii de emisie-recepţie         | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| II. Biroul de informare/documentare   | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) Se află în spaţiul pentru         |

|                                       | primire/triaj din cadrul UPU.        |

|                                       | b) Persoanele care lucrează în acest |

|                                       | birou au contact direct cu           |

|                                       | exteriorul, respectiv cu spaţiul     |

|                                       | pentru primire/triaj, printr-un geam |

|                                       | sau paravan de sticlă care să permită|

|                                       | monitorizarea directă a accesului în |

|                                       | UPU şi contactul direct cu pacienţii |

|                                       | sau familiile acestora care solicită |

|                                       | informaţii.                          |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | a) Este biroul destinat furnizării de|

|                                       | informaţii pacienţilor şi            |

|                                       | aparţinătorilor acestora,            |

|                                       | documentării cazurilor şi            |

|                                       | introducerii lor în baza de date a   |

|                                       | unităţii şi a spitalului, precum şi  |

|                                       | efectuării statisticilor şi a        |

|                                       | rapoartelor asupra activităţii din   |

|                                       | UPU/CPU.                             |

|                                       | b) În biroul de informare/documentare|

|                                       | activează registratori medicali şi   |

|                                       | alt personal de specialitate necesar |

|                                       | desfăşurării activităţii de informare|

|                                       | şi documentare.                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotarea minimă a biroului de informare/documentare                           |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Birou/birouri de lucru pentru     | +         | +         | +            |

|   | personal                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Sistem de înregistrare/documentare| +         | +         | +/-          |

|   | computerizată a cazurilor         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Aparat de copiat documente        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Aparat fax                        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Telefon cu posibilitate de apelare| +         | +         | +            |

|   | necondiţionată la numere locale şi|           |           |              |

|   | naţionale                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Alte materiale necesare           | +         | +         | +            |

|   | funcţionării optime a biroului    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| III. Camera de resuscitare            | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) Amplasarea camerei de resuscitare |

|                                       | este la intrare în UPU, cât mai      |

|                                       | aproape de accesul pacienţilor       |

|                                       | transportaţi cu ambulanţe, de regulă |

|                                       | imediat după zona de primire/triaj.  |

|                                       | b) În UPU, unde fluxul pacienţilor   |

|                                       | sosiţi cu mijloace proprii este      |

|                                       | separat de cel al pacienţilor sosiţi |

|                                       | cu ambulanţele, camera de resuscitare|

|                                       | este uşor accesibilă pentru ambele   |

|                                       | fluxuri de pacienţi.                 |

|                                       | c) Camera de resuscitare este uşor   |

|                                       | accesibilă şi din celelalte spaţii   |

|                                       | ale UPU, în vederea transferului uşor|

|                                       | al pacienţilor a căror stare de      |

|                                       | sănătate se agravează în timpul      |

|                                       | prezenţei în UPU şi necesită         |

|                                       | aplicarea măsurilor de resuscitare.  |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | a) Acordarea asistenţei de urgenţă   |

|                                       | pacienţilor aflaţi în stare critică, |

|                                       | indiferent de patologia acestora,    |

|                                       | până la stabilizarea acestora şi/sau |

|                                       | internarea acestora într-o secţie de |

|                                       | specialitate din spital sau          |

|                                       | transferul lor către o altă unitate  |

|                                       | sanitară.                            |

|                                       | b) Camera de resuscitare poate fi    |

|                                       | destinată primirii unui singur       |

|                                       | pacient sau a mai multor pacienţi    |

|                                       | simultan.                            |

|                                       | c) În cazul în care camera de        |

|                                       | resuscitare este destinată primirii  |

|                                       | simultane a mai multor pacienţi,     |

|                                       | dotarea trebuie să permită           |

|                                       | monitorizarea şi acordarea asistenţei|

|                                       | medicale de urgenţă simultan, iar    |

|                                       | pacienţii aflaţi în camera respectivă|

|                                       | trebuie să fie separaţi în cadrul    |

|                                       | camerei prin perdele, paravane mobile|

|                                       | sau alte modalităţii flexibile care  |

|                                       | să permită în orice moment           |

|                                       | înlăturarea lor.                     |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotarea minimă a camerei de resuscitare                                      |

|______________________________________________________________________________|

| A. Transport pacienţi/imobilizare                                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Targă cu posibilitate de          | +         | +         | +            |

|   | poziţionare în poziţie semişezândă| 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|   | şi Trendlenburg                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Set pentru imobilizare cervicală/ | +         | +         | +            |

|   | gulere cervicale reglabile (toate | 1/loc     | 1/loc     |              |

|   | mărimile necesare pentru          |           |           |              |

|   | adulţi/copii)                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Set pentru imobilizarea membrelor | +         | +         | +            |

|   | superioare/inferioare             | 1/loc     | 1/loc     |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Targă lopată                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Sistem de imobilizare a coloanei  | +         | +         | +            |

|   | vertebrale pentru adulţi/copii    | 1/loc     | 1/loc     |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Atelă tracţiune membru inferior   | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| B. Resuscitare/Ventilaţie/Circulaţie                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Set de materiale de resuscitare   | +         | +         | +            |

|   | pentru adulţi (balon, măşti       | 1/loc     | 1/loc     |              |

|   | faciale, laringoscop, sonde de    |           |           |              |

|   | intubaţie, căi orofaringiene,     |           |           |              |

|   | sonde de aspiraţie flexibile,     |           |           |              |

|   | sonde de aspiraţie Yankauer etc.) |           |           |              |

|   | care conţine toate mărimile       |           |           |              |

|   | necesare                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Set de materiale de resuscitare   | +         | +         | +            |

|   | pentru pediatric (balon, măşti    |           |           |              |

|   | faciale, laringoscop, sonde de    |           |           |              |

|   | intubaţie, căi orofaringiene,     |           |           |              |

|   | sonde de aspiraţie flexibile,     |           |           |              |

|   | sonde de aspiraţie Yankauer etc.) |           |           |              |

|   | care conţine toate mărimile       |           |           |              |

|   | necesare                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Set de materiale resuscitare de   | +         | +         | +            |

|   | bază pentru nou-născuţi (balon,   |           |           |              |

|   | măşti faciale, laringoscop, sonde |           |           |              |

|   | de intubaţie, căi orofaringiene,  |           |           |              |

 

|   | sonde de aspiraţie flexibile etc.)|           |           |              |

|   | care conţine toate mărimile       |           |           |              |

|   | necesare                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Echipament pentru intubaţie       | +         | +/-       | -            |

|   | dificilă (bronhoscop sau alt      |           |           |              |

|   | mijloc pentru intubaţie dificilă) |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Echipament minitraheostomie       | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Ventilator ventilaţie             | +         | +         | -            |

|   | controlată/asistată               | 1/loc     | 1/loc     |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Ventilator ventilaţie controlată  | -         | -         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Materiale şi echipamente pentru   | +         | +/-       | +/-          |

|   | ventilaţie neinvazivă             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Materiale de acces intravenos     | +         | +         | +            |

|   | periferic şi central pentru adulţi|           |           |              |

|   | şi copii, de diferite mărimi      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Materiale de acces intravenos     | +         | +         | +/-          |

|   | pentru nou-născuţi, inclusiv      |           |           |              |

|   | catetere ombilicale               |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Materiale de acces intraosos      | +         | +         | +/-          |

|   | pentru copii/nou-născuţi          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Materiale de acces intraosos      | +/-       | +/-       | +/-          |

|   | pentru adulţi                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Materiale şi instrumente pentru   | +         | +         | +/-          |

|   | denundare de venă                 |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Truse de perfuzie şi microperfuzie| +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Sistem de perfuzie sub presiune   | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|16.| Sistem de perfuzie sub presiune cu| +         | +/-       | -            |

|   | încălzire                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|17.| Sistem de autotransfuzie          | +         | +/-       | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|18.| Sistem de încălzire pentru        | +         | +         | +/-          |

|   | pacienţi adulţi/copii             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|19.| Sistem de livrare a oxigenului cu | +         | +         | +            |

|   | umidificator                      | 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|20.| Butelii de oxigen cu manometru    | 1/targă + | 1/targă + | 1/targă +    |

|   |                                   | rezervă   | rezervă   | rezervă      |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|21.| Sistem de livrare a oxigenului sub| +         | +         | +            |

|   | presiune înaltă pentru operarea   | 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|   | ventilatoarelor şi, la nevoie,    |           |           |              |

|   | sistem de aer comprimat           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|22.| Seringi automate şi pompe         | +         | +         | +            |

|   | volumetrice                       | 2/loc     | 2/loc     | 1/loc        |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| C. Monitorizare/Defibrilare                                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Monitor EKG/pulsoximetrie/        | +         | +         | -            |

|   | capnometrie/tensiune arterială    | 1/loc     | 1/loc     |              |

|   | invazivă/tensiune arterială       |           |           |              |

|   | neinvazivă/temperatură centrală   |           |           |              |

|   | (integrate într-un singur aparat  |           |           |              |

|   | sau separate)                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Monitor EKG/pulsoximetrie/tensiune| -         | -         | +            |

|   | arterială neinvazivă (integrate   |           |           |              |

|   | într-un singur aparat sau         |           |           |              |

|   | separate)                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Defibrilator manual cu            | +         | +         | +            |

|   | posibilitate de electroversie     |           |           |              |

|   | sincronă şi stimulare cardiacă    |           |           |              |

|   | externă                           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| D. Materiale sanitare consumabile minime cu scop de terapie, diagnostic sau  |

| protecţie personală, obligatorii în camera de resuscitare                    |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ace de acces intraosos pentru     | +         | +         | +/-          |

|   | copii                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Ace de acces intraosos pentru     | +         | +/-       | -            |

|   | adulţi                            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Ace de seringă de diferite mărimi | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Ace şi materiale de sutură de     | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi, resorbabile şi   |           |           |              |

|   | nonresorbabile                    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Bisturie/materiale de sutură de   | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi şi tipuri         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Căi orofaringiene de diferite     | +         | +         | +            |

|   | mărimi pentru adulţi, copii şi    |           |           |              |

|   | nou-născuţi                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Catetere de acces venos periferic | +         | +         | +            |

|   | de diferite mărimi pentru         |           |           |              |

|   | adulţi/copii                      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Canule nazale pentru administrarea| +         | +         | +            |

|   | oxigenului pentru adulţi/copii    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Catetere ombilicale pentru        | +         | +         | +/-          |

|   | nou-născuţi                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Truse pentru denundare venoasă    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Catetere de acces intravenos      | +         | +         | +/-          |

|   | central                           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Cearşafuri/câmpuri sterile        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Cearşafuri de unică folosinţă     | +         | +         | +            |

|   | pentru tărgi                      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Consumabile necesare aparaturii   | +         | +         | +            |

|   | din dotare, inclusiv pentru       |           |           |              |

|   | capnometrie, monitorizare invazivă|           |           |              |

|   | a tensiunii arteriale şi presiunii|           |           |              |

|   | venoase centrale şi pentru        |           |           |              |

|   | monitorizare şi testare, dacă     |           |           |              |

|   | asemenea aparatură există în      |           |           |              |

|   | dotare                            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Electrozi de monitorizare pentru  | +         | +         | +            |

|   | adulţi/copii                      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|16.| Electrozi de stimulare externă    | +         | +         | +            |

|   | potriviţi aparaturii din dotare   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|17.| Fixatoare de sonde de intubaţie   | +         | +         | +            |

|   | pentru adulţi/copii               |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|18.| Fixatoare de linii intravenoase   | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|19.| Folii izolante pentru arşi        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|20.| Gel pentru defibrilare            | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|21.| Gel pentru examinări              | +         | +         | +/-          |

|   | ultrasonografice                  |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|22.| Leucoplast de diferite mărimi     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|23.| Mandrene pentru sondele de        | +         | +         | +            |

|   | intubaţie                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|24.| Materiale de protecţie de unică   | +         | +         | +            |

|   | folosinţă în cantităţi adecvate   |           |           |              |

|   | (mănuşi, halate impermeabile,     |           |           |              |

|   | ochelari de protecţie, măşti de   |           |           |              |

|   | protecţie, bonete)                |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|25.| Mănuşi chirurgicale sterile       | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|26.| Măşti de oxigen cu rezervor pentru| +         | +         | +            |

|   | adulţi şi copii                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|27.| Măşti de oxigen fără rezervor     | +         | +         | +            |

|   | pentru adulţi şi copii            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|28.| Măşti de oxigen cu dispozitiv de  | +         | +         | +            |

|   | nebulizare pentru adulţi şi copii |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|29.| Măşti laringiene                  | +         | +/-       | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|30.| Pansamente sterile/materiale      | +         | +         | +            |

|   | absorbabile de tip hidrofil/feşi/ |           |           |              |

|   | feşi elastice, în cantităţi       |           |           |              |

|   | adecvate şi de diferite mărimi    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|31.| Seringi de diferite mărimi        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|32.| Seringi şi prelungitoare pentru   | +         | +         | +            |

|   | seringile automate                |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|33.| Vacutainere, ace pentru           | +         | +         | +            |

|   | vacutainere şi dispozitive de     |           |           |              |

|   | adaptare                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|34.| Sonde de intubaţie endotraheală de| +         | +         | +            |

|   | toate mărimile pentru adulţi,     |           |           |              |

|   | mandrene                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|35.| Sonde de intubaţie endotraheală de| +         | +         | +            |

|   | toate mărimile pentru copii şi    |           |           |              |

|   | nou-născuţi                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|36.| Sonde urinare şi sisteme de       | +         | +         | +            |

|   | colectare pentru adulţi/copii     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|37.| Sonde nazogastrice de diferite    | +         | +         | +            |

|   | mărimi pentru adulţi/copii        |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|38.| Sonde nazogastrice pentru         | +         | +         | +/-          |

|   | nou-născuţi                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|39.| Sonde de aspiraţie flexibile de   | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|40.| Sonde de aspiraţie rigide tip     | +         | +         | +            |

|   | Yankauer                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|41.| Truse pentru cistostomie, de unică| +         | +/-       | +/-          |

|   | folosinţă                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|42.| Truse de mică chirurgie           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|43.| Truse pentru autotransfuzie       | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|44.| Truse pentru minitraheostomie     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|45.| Truse pentru traheostomie         | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|46.| Truse pentru drenaj toracic       | +         | +         | +/-          |

|   | complete, cu valvă Heimlich şi    |           |           |              |

|   | sistem de colectare               |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|47.| Truse pentru lavaj peritoneal     | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|48.| Trusă pentru toracotomie          | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| E. Medicaţie (medicaţia din listă este cea minimă obligatorie, unele         |

| medicamente putând fi înlocuite cu altele mai eficiente pe baza protocoalelor|

| şi a ghidurilor de practică. Medicamentele din listă trebuie să existe în    |

| formă injectabilă pe lângă, după caz, alte forme)                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Adrenalină                        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Atropină                          | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Analgetice majore                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Analgetice nonopioide             | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Anestezice locale                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Antibiotice (minimum 3 clase      | +         | +         | +            |

|   | diferite cu spectru larg)         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Antihipertensive (inclusiv        | +         | +         | +            |

|   | nitroprusiat de sodiu)            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Antiagregante                     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Antiaritmice                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Anticoagulante                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Anticonvulsivante                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Antidoturi specifice şi           | +         | +         | +/-          |

|   | nespecifice, inclusiv cărbune     |           |           |              |

|   | activat                           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Antiemetice                       | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Antisecretori gastrici            | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Antispastice                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|16.| AINS injectabile                  | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|17.| Acid acetilsalicilic              | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|18.| Betablocante                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|19.| Bronhodilatatoare                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|20.| Bronhodilatatoare inhalatorii     | +         | +         | +            |

|   | (presurizate, nebulizabile)       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|21.| Calciu                            | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|22.| Cardiotonice (digitalice şi       | +         | +         | +            |

|   | dobutamină)                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|23.| Diuretice                         | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|24.| Corticosteroizi cu administrare   | +         | +         | +            |

|   | parenterală                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|25.| Glucagon                          | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|26.| Glucoză, concentraţie 33% sau mai | +         | +         | +            |

|   | mare                              |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|27.| Hipnotice                         | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|28.| Insulină cu acţiune rapidă        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|29.| Nitroglicerină (injectabil şi     | +         | +         | +            |

|   | spray)                            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|30.| Paralizante musculare             | +         | +         | +/-          |

|   | (depolarizante şi                 |           |           |              |

|   | nondepolarizante)                 |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|31.| Sedative                          | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|32.| Seruri antiviperin, antibotulinic,| +         | +/-       | -            |

|   | anticorpi antidigitală            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|33.| VTA, ATPA                         | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|34.| Sulfat de magneziu                | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|35.| Trombolitice                      | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|36.| Vasopresoare (noradrenalină,      | +         | +         | +            |

|   | dopamină, isoprenalină)           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|37.| Vitamine cu administrare          | +         | +         | +            |

|   | parenterală                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| F. Soluţii perfuzabile şi derivate sanguine                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ser fiziologic                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Soluţie glucoză 5%                | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Soluţie glucoză 10%               | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Soluţie Ringer                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Soluţie Ringer lactat             | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Manitol                           | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Clorură de potasiu                | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Bicarbonat de sodiu               | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Soluţii macromoleculare, altele   | +         | +         | +            |

|   | decât Dextranul                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Soluţii hipertone                 | +         | +/-       | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Sânge grupa 0 Rh negativ          | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| IV. Spaţiul pentru evaluare şi        | +         | +         | +            |

| tratament imediat                     |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) Amplasat în cadrul UPU, fiind uşor|

|                                       | accesibil din spaţiul pentru         |

|                                       | primire/triaj.                       |

|                                       | b) Din acest spaţiu este asigurat    |

|                                       | accesul uşor în camera de            |

|                                       | resuscitare.                         |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | a) Primirea şi acordarea asistenţei  |

|                                       | medicale de urgenţă pacienţilor cu   |

|                                       | afecţiuni acute cu potenţial de      |

|                                       | agravare, care necesită îngrijiri    |

|                                       | imediate şi monitorizare, funcţiile  |

|                                       | lor vitale fiind în general stabile. |

|                                       | b) În acest spaţiu se asigură        |

|                                       | asistenţa medicală de urgenţă mai    |

|                                       | multor pacienţi simultan.            |

|                                       | c) Separarea între pacienţii aflaţi  |

|                                       | în acest spaţiu se face utilizând    |

|                                       | sisteme flexibile care să permită    |

|                                       | rapid modificarea configuraţiei      |

|                                       | spaţiului de la unul compartimentat  |

|                                       | într-unul unic, utilizând perdele,   |

|                                       | paravane mobile etc.                 |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotarea minimă a spaţiului pentru evaluare şi tratament imediat              |

|______________________________________________________________________________|

| A. Transport pacienţi/imobilizare                                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Targă cu posibilitate de          | +         | +         | +            |

|   | poziţionare în poziţie semişezândă| 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|   | şi Trendlenburg                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Set pentru imobilizare cervicală/ | +         | +         | +            |

|   | gulere cervicale reglabile (toate | 1/3 locuri| 1/3 locuri|              |

|   | mărimile necesare pentru          |           |           |              |

|   | adulţi/copii)                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Set pentru imobilizarea membrelor | +         | +         | +            |

|   | superioare/inferioare             | 1/3 locuri| 1/3 locuri|              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Targă lopată                      | +/-       | +/-       | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Sistem de imobilizare a coloanei  | +/-       | +/-       | +/-          |

|   | vertebrale pentru adulţi/copii    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Atelă tracţiune membru inferior   | +/-       | -         | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| B. Resuscitare/Ventilaţie/Circulaţie                                         |

|______________________________________________________________________________|

| În caz că un pacient are nevoie de manevre avansate de resuscitare, acesta va|

| fi transferat în camera de reanimare special destinată, care va fi uşor      |

| accesibilă din acest spaţiu, iar echipamentele şi materialele din camera de  |

| reanimare vor fi uşor accesibile şi transportabile la orice pacient în caz de|

| nevoie.                                                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Materiale şi echipamente pentru   | +         | -         | -            |

|   | ventilaţie neinvazivă             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Materiale de acces intravenos     | +         | +         | +            |

|   | periferic pentru adulţi şi copii  |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Trusă pentru denundare venoasă    | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Truse de perfuzie şi microperfuzie| +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Sistem de livrare a oxigenului cu | +         | +         | +            |

|   | umidificator                      | 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Butelii de oxigen cu manometru    | 1/targă   | 1/targă   | 1/targă      |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Seringi automate şi pompe         | +         | +         | -            |

|   | volumetrice                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| C. Monitorizare/Defibrilare                                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Monitor EKG/pulsoximetrie/tensiune| +         | +         | +            |

|   | arterială neinvazivă (integrate   | 1/loc     | 1/loc     | 1/loc        |

|   | într-un singur aparat sau         |           |           |              |

|   | separate)                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Defibrilator manual cu            | +         | +         | +            |

|   | posibilitate de electroversie     |           |           |              |

|   | sincronă şi stimulare cardiacă    |           |           |              |

|   | externă (în spaţiul respectiv sau |           |           |              |

|   | uşor accesibil din camera de      |           |           |              |

|   | reanimare)                        |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| D. Materiale sanitare consumabile minime cu scop de terapie, diagnostic sau  |

| protecţie personală, obligatorii în camera de resuscitare                    |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ace de seringă de diferite mărimi | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Ace şi materiale de sutură de     | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi, resorbabile şi   |           |           |              |

|   | nonresorbabile                    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Bisturie/materiale de sutură de   | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi şi tipuri         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Catetere de acces venos periferic | +         | +         | +            |

|   | de diferite mărimi pentru adulţi/ |           |           |              |

|   | copii                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Canule nazale pentru administrarea| +         | +         | +            |

|   | oxigenului pentru adulţi şi copii |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Trusă pentru denundare de venoasă | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Cearşafuri/câmpuri sterile        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Consumabile necesare aparaturii   | +         | +         | +            |

|   | din dotare                        |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Electrozi de monitorizare pentru  | +         | +         | +            |

|   | adulţi/copii                      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Fixatoare de linii intravenoase   | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Gel pentru defibrilare            | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Gel pentru examinări              | +         | +         | +/-          |

|   | ultrasonografice                  |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Leucoplast de diferite mărimi     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Mănuşi de protecţie de unică      | +         | +         | +            |

|   | folosinţă în cantităţi adecvate   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Mănuşi chirurgicale sterile       | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|16.| Măşti de oxigen cu rezervor pentru| +         | +         | +            |

|   | adulţi şi copii                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|17.| Măşti de oxigen fără rezervor     | +         | +         | +            |

|   | pentru adulţi şi copii            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|18.| Pansamente sterile/materiale      | +         | +         | +            |

|   | absorbabile de tip hidrofil/feşi/ |           |           |              |

|   | feşi elastice, în cantităţi       |           |           |              |

|   | adecvate şi de diferite mărimi    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|19.| Seringi de diferite mărimi        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|20.| Seringi şi prelungitoare pentru   | +         | +         | +            |

|   | seringile automate                |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|21.| Sonde urinare şi sisteme de       | +         | +         | +            |

|   | colectare a urinii pentru adulţi/ |           |           |              |

|   | copii                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|22.| Sonde nazogastrice de diferite    | +         | +         | +            |

|   | mărimi pentru adulţi/copii        |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|23.| Sonde de aspiraţie flexibile, de  | +         | +         | +            |

|   | diferite mărimi                   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|24.| Sonde de aspiraţie rigide tip     | +         | +         | +            |

|   | Yankauer                          |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|25.| Truse pentru cistostomie, de unică| +         | +/-       | +/-          |

|   | folosinţă                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|26.| Truse de mică chirurgie           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| E. Medicaţie (medicaţia din listă este cea minimă obligatorie, unele         |

| medicamente putând fi înlocuite cu altele mai eficiente pe baza protocoalelor|

| şi a ghidurilor de practică. Medicamentele din listă trebuie să existe în    |

| forma orală sau, după caz, injectabilă)                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Adrenalină                        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Atropină                          | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Analgetice majore                 | +         | +         | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Analgetice nonopioide             | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Anestezice locale                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Antibiotice (minimum 3 clase      | +         | +         | +            |

|   | diferite cu spectru larg)         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Antihipertensive                  | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Antiagregante                     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Antiaritmice                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Anticoagulante                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Anticonvulsivante                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Antidoturi specifice şi           | +         | +         | +/-          |

|   | nespecifice, inclusiv cărbune     |           |           | (cărbune     |

|   | activat                           |           |           | activat      |

|   |                                   |           |           | obligatoriu) |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Antiemetice                       | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Antisecretorii gastrice           | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Antispastice                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|16.| AINS injectabile                  | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|17.| Acid acetilsalicilic              | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|18.| Betablocante                      | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|19.| Bronhodilatatoare                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|20.| Bronhodilatatoare inhalatorii     | +         | +         | +            |

|   | (presurizate şi nebulizabile)     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|21.| Calciu                            | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|22.| Cardiotonice                      | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|23.| Diuretice                         | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|24.| Corticosteroizi cu administrare   | +         | +         | +            |

|   | parenterală                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|25.| Glucagon                          | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|26.| Glucoză, concentraţie 33% sau mai | +         | +         | +            |

|   | mare                              |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|27.| Insulină cu acţiune rapidă        | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|28.| Nitroglicerină (injectabil şi     | +         | +         | +/-          |

|   | spray)                            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|29.| Sedative                          | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|30.| Sulfat de magneziu                | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|31.| Vitamine cu administrare          | +         | +         | +            |

|   | parenterală                       |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| F. Soluţii perfuzabile şi derivate sanguine                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ser fiziologic                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Soluţie glucoză 5%                | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Soluţie glucoză 10%               | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Soluţie Ringer                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Bicarbonat de sodiu               | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Soluţii macromoleculare, altele   | +         | +         | +            |

|   | decât Dextran                     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Clorură de potasiu                | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| V. Spaţiul pentru evaluarea şi        | +         | +         | +/-          |

| tratamentul cazurilor uşoare care nu  |           |           |              |

| necesită monitorizare                 |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) În cadrul UPU, uşor accesibil din |

|                                       | zona de triaj mai ales pacienţilor   |

|                                       | veniţi cu mijloace proprii pentru    |

|                                       | probleme minore.                     |

|                                       | b) În CPU acest spaţiu poate fi comun|

|                                       | cu cel de evaluare şi tratament      |

|                                       | imediat.                             |

|_______________________________________|______________________________________|

|Destinaţie                             | a) Primirea, evaluarea şi acordarea  |

|                                       | asistenţei medicale de urgenţă       |

|                                       | pacienţilor cu probleme acute care nu|

|                                       | au potenţial de agravare şi nu pun   |

|                                       | viaţa pacientului în pericol.        |

|                                       | b) În acest spaţiu se asigură        |

|                                       | asistenţa de urgenţă mai multor      |

|                                       | pacienţi simultan.                   |

|                                       | c) Separarea între pacienţii aflaţi  |

|                                       | în acest spaţiu se face utilizând    |

|                                       | sisteme flexibile care să permită    |

|                                       | rapid modificarea configuraţiei      |

|                                       | spaţiului de la unul compartimentat  |

|                                       | într-unul unic, utilizând perdele,   |

|                                       | paravane mobile etc.                 |

|_______________________________________|______________________________________|

| A. Transport pacienţi/imobilizare                                            |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Targă sau scaun                   | +         | +         | +/-          |

|   |                                   | 1/loc     | 1/loc     |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Acces la gulere cervicale şi alte | +         | +         | +/-          |

|   | materiale pentru imobilizarea     |           |           |              |

|   | fracturilor izolate               |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| B. Resuscitare/Ventilaţie/Circulaţie                                         |

|______________________________________________________________________________|

| În caz că un pacient are nevoie de manevre avansate de resuscitare, acesta va|

| fi transferat în camera de reanimare special destinată, care va fi uşor      |

| accesibilă din acest spaţiu, iar echipamentele şi materialele din camera de  |

| reanimare vor fi uşor accesibile şi transportabile la orice pacient în caz de|

| nevoie.                                                                      |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Materiale de acces intravenos     | +         | +         | +/-          |

|   | periferic pentru adulţi şi copii  |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Truse de perfuzie                 | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Sistem cu umidificator de livrare | +/-       | +/-       | +/-          |

|   | a oxigenului                      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| C. Monitorizare/Defibrilare                                                  |

|______________________________________________________________________________|

| Echipamentele de monitorizare şi defibrilare în acest spaţiu nu sunt         |

| necesare, însă în caz de urgenţă ele trebuie să fie uşor accesibile.         |

|______________________________________________________________________________|

| D. Materiale sanitare consumabile minime cu scop de terapie, diagnostic sau  |

| protecţie personală, obligatorii în camera de resuscitare                    |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ace de seringă de diferite mărimi | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Ace şi materiale de sutură de     | +         | +         | +/-          |

|   | diferite mărimi, resorbabile şi   |           |           |              |

|   | nonresorbabile                    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Bisturie/materiale de sutură de   | +         | +         | +/-          |

|   | diferite mărimi şi tipuri         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Catetere de acces venos periferic | +         | +         | +/-          |

|   | de diferite mărimi pentru adulţi/ |           |           |              |

|   | copii                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Canule nazale pentru administrarea| +         | +         | +/-          |

|   | oxigenului pentru adulţi şi copii |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Cearşafuri/câmpuri sterile        | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Fixatoare de linii intravenoase   | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 8.| Leucoplast de diferite mărimi     | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 9.| Mănuşi de protecţie de unică      | +         | +         | +/-          |

|   | folosinţă                         |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|10.| Mănuşi chirurgicale sterile       | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|11.| Măşti de oxigen fără rezervor     | +         | +         | +/-          |

|   | pentru adulţi şi copii            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|12.| Pansamente sterile/materiale      | +         | +         | +/-          |

|   | absorbabile de tip hidrofil/feşi/ |           |           |              |

|   | feşi elastice, în cantităţi       |           |           |              |

|   | adecvate şi de diferite mărimi    |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|13.| Seringi de diferite mărimi        | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|14.| Sonde urinare şi sisteme de       | +         | +         | +/-          |

|   | colectare a urinei pentru adulţi/ |           |           |              |

|   | copii                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|15.| Truse de mică chirurgie           |           |           | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| E. Medicaţie                                                                 |

|______________________________________________________________________________|

| Medicaţia este inclusă în cea din spaţiul pentru evaluare şi tratament       |

| imediat şi va trebui să fie accesibilă dintr-un stoc comun al celor două     |

| spaţii. Este posibil ca în acest spaţiu să existe separat şi imediat         |

| accesibil medicaţia de anestezie locală.                                     |

|______________________________________________________________________________|

| F. Soluţii perfuzabile şi derivate sanguine                                  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| Ser fiziologic                    | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Soluţie glucoză 5%                | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| VI. Spaţiul pentru ghipsare           | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul UPU/CPU sau imediat        |

|                                       | accesibil din aceste spaţii          |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Este destinat pregătirii atelelor    |

|                                       | ghipsate şi aplicării/înlăturării lor|

|                                       | pacienţilor în spaţiul respectiv sau |

|                                       | în alt spaţiu adecvat.               |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Dotarea din acest spaţiu va fi       |

|                                       | corespunzătoare necesităţilor de     |

|                                       | pregătire a atelelor ghipsate şi de  |

|                                       | aplicare a lor. În spaţiul           |

|                                       | respectiv vor fi prevăzute           |

|                                       | utilităţile necesare acestui scop.   |

|_______________________________________|______________________________________|

| VII. Spaţii pentru consultaţii        | +         | +         | +/-          |

| specifice                             |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul UPU                        |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Sunt spaţii destinate examinării     |

|                                       | cazurilor ginecologice, pediatrice   |

|                                       | sau altor tipuri de cazuri care      |

|                                       | necesită examinarea sau investigarea |

|                                       | într-un mediu izolat de mediul       |

|                                       | general al UPU.                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Dotarea va fi în conformitate cu     |

|                                       | destinaţia spaţiului respectiv, de   |

|                                       | exemplu, în cazul spaţiului destinat |

|                                       | examinărilor ginecologice, va trebui |

|                                       | să existe masa ginecologică, iar în  |

|                                       | cazul altor spaţii, va exista dotarea|

|                                       | necesară în fiecare spaţiu pentru    |

|                                       | completarea examinărilor în condiţii |

|                                       | optime şi de maximă siguranţă.       |

|_______________________________________|______________________________________|

| VIII. Spaţii de izolare               | +         | +         | +/-          |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | a) în cadrul UPU, fiind uşor         |

|                                       | transferul pacientului din aceste    |

|                                       | spaţii la camera de reanimare, dacă  |

|                                       | este nevoie, sau transferul          |

|                                       | echipamentului din camera de         |

|                                       | reanimare la spaţiul respectiv       |

|                                       | b) La intrare în astfel de spaţii    |

|                                       | există două uşi cu un spaţiu de      |

|                                       | echipare între ele, în care se       |

|                                       | echipează personalul medical cu      |

|                                       | echipamentele de protecţie specifice |

|                                       | şi se dezechipează la ieşire.        |

|                                       | c) Astfel de spaţii pot fi dotate cu |

|                                       | sisteme care asigură o presiune      |

|                                       | negativă permanentă faţă de restul   |

|                                       | spaţiilor din UPU/CPU.               |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Izolarea pacienţilor cu potenţial    |

|                                       | contagios, mai ales pe cale          |

|                                       | respiratorie, sau a pacienţilor      |

|                                       | imunodeprimaţi de restul pacienţilor |

|                                       | din cadrul UPU.                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Dotarea spaţiilor poate fi de bază   |

|                                       | sau avansată şi chiar similară cu cea|

|                                       | a camerei de reanimare, în cazul în  |

|                                       | care pacientul izolat este în stare  |

|                                       | critică. Astfel de spaţii pot fi     |

|                                       | dotate cu sisteme de menţinere a     |

|                                       | presiunii negative faţă de restul    |

|                                       | spaţiilor din UPU.                   |

|_______________________________________|______________________________________|

| IX. Spaţii de depozitare              | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare:                            | În UPU sau CPU vor exista spaţii de  |

|                                       | depozitare a materialelor sanitare,  |

|                                       | medicamentelor şi consumabilelor     |

|                                       | pentru cel puţin 72 de ore de        |

|                                       | funcţionare continuă fără necesitate |

|                                       | de aprovizionare.                    |

|                                       | În UPU sau CPU ori în afara acestora,|

|                                       | dar uşor accesibile, vor fi spaţii de|

|                                       | depozitare pentru medicamente şi     |

|                                       | materiale sanitare pentru a îngriji  |

|                                       | cel puţin 30 de victime în cazul unei|

|                                       | UPU sau 15 victime în cazul CPU.     |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Depozitarea materialelor sanitare şi |

|                                       | a medicamentelor, inclusiv sânge     |

|                                       | grupa 0 Rh negativ, pentru uzul      |

|                                       | zilnic în UPU şi CPU, precum şi      |

|                                       | pentru situaţii de aflux masiv de    |

|                                       | victime                              |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Rafturi, dulapuri pentru medicamente |

|                                       | şi stupefiante, frigider cu          |

|                                       | temperatură constantă pentru         |

|                                       | depozitarea sângelui grupa 0 Rh      |

|                                       | negativ şi a medicamentelor cu regim |

|                                       | special şi alte materiale necesare   |

|                                       | depozitării materialelor sanitare şi |

|                                       | a medicamentelor şi consumabilelor   |

|                                       | pentru scurtă şi lungă durată, după  |

|                                       | caz                                  |

|_______________________________________|______________________________________|

| X. Spaţii de aşteptare                | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | Spaţiul principal de aşteptare pentru|

|                                       | pacienţii şi aparţinătorii acestora  |

|                                       | este amplasat la intrarea în UPU în  |

|                                       | zona triajului.                      |

|                                       | Este recomandat să existe un spaţiu  |

|                                       | separat de aşteptare pentru          |

|                                       | aparţinătorii pacienţilor aflaţi în  |

|                                       | stare critică, care să fie izolat de |

|                                       | spaţiul principal de aşteptare.      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | - Aşteptarea pacienţilor care nu se  |

|                                       | află în stare critică până la        |

|                                       | momentul consultării de către un     |

|                                       | medic sau până la venirea            |

|                                       | rezultatelor analizelor cerute       |

|                                       | - Aşteptarea aparţinătorilor         |

|                                       | pacienţilor aflaţi în UPU sau CPU    |

|                                       | - Izolarea aparţinătorilor           |

|                                       | pacienţilor aflaţi în stare critică  |

|                                       | de restul pacienţilor şi             |

|                                       | aparţinătorilor aflaţi în UPU sau CPU|

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Mobilier simplu, apă potabilă, acces |

|                                       | la WC                                |

|_______________________________________|______________________________________|

| XI. Spaţiu pentru igienizare şi       | +         | +         | +            |

| deparazitare                          |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul UPU sau CPU, cu acces uşor |

|                                       | pentru pacienţii aflaţi în           |

|                                       | cărucioare, precum şi pentru cei     |

|                                       | aflaţi pe targă                      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Igienizarea pacienţilor şi           |

|                                       | deparazitarea lor, după caz          |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | - Încăpere cu duş care să permită    |

|                                       | spălarea pacientului în picioare sau |

|                                       | pe targă                             |

|                                       | - Materiale de igienizare şi         |

|                                       | deparazitare                         |

|                                       | - Prosoape, halate pentru pacienţi   |

|                                       | etc.                                 |

|_______________________________________|______________________________________|

| XII. Spaţiu de decontaminare          | +         | +/-       | +/-          |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | La intrare în UPU, înaintea intrării |

|                                       | în spaţiul pentru primire/triaj      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Decontaminarea pacienţilor           |

|                                       | contaminaţi cu substanţe chimice     |

|                                       | înaintea intrării acestora în UPU sau|

|                                       | CPU, în vederea evitării contaminării|

|                                       | acestora                             |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | - Duşuri pentru pacienţii în picioare|

|                                       | şi pe targă, zonă împărţită în zonă  |

|                                       | contaminată şi una necontaminată din |

|                                       | care se poate intra în UPU sau CPU în|

|                                       | urma decontaminării                  |

|                                       | - Materiale şi echipamente pentru    |

|                                       | decontaminare                        |

|                                       | - Echipamente de protecţie specifice |

|                                       | pentru personalul care va lucra în   |

|                                       | spaţiul contaminat                   |

|                                       | - Halate de pacienţi şi prosoape în  |

|                                       | zona necontaminată                   |

|                                       | - Sistem de colectare a apei         |

|                                       | contaminate                          |

|_______________________________________|______________________________________|

| XIII. Spaţii destinate investigaţiilor| +         | +/-       | -            |

| paraclinice şi radiologice            |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul UPU, fiind uşor accesibile |

|                                       | pacienţilor, după caz                |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | - Laborator de urgenţă               |

|                                       | - Rontgen                            |

|                                       | - CT                                 |

|                                       | - Endoscopie                         |

|                                       | - Altele                             |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Fiecare spaţiu este dotat după       |

|                                       | specificul pentru care este destinat.|

|_______________________________________|______________________________________|

| Lista investigaţiilor paraclinice şi de laborator minime obligatorii,        |

| accesibile permanent pacienţilor din UPU şi CPU                              |

|______________________________________________________________________________|

|   | Examinări radiologice de bază     | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Angiografie                       | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | CT                                | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | CT cu contrast                    | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Angio-CT                          | +         | -         | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | RMN                               | +         | -         | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Angio-RMN                         | +         | -         | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Ultrasonografie                   | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Spirometrie                       | +         | +         | +/-          |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Bronhoscopie                      | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Endoscopie digestivă              | +         | +/-       | -            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Gaze arteriale/cooximetrie        | +         | +/-       | -/+          |

|   | (preferabil în UPU)               |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Electroliţi (Na, K, Cl, C)        | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Hemoleucogramă                    | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Glicemie (în UPU)                 | +         | +         | +            |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Posibilitatea efectuării          | +         | +         | +/-          |

|   | analizelor (sanguine, de urină,   |           |           |              |

|   | LCR etc.) în timp util.           |           |           |              |

|   | Analizele vor fi cele de bază în  |           |           |              |

|   | CPU, însă în cazul UPU de nivel   |           |           |              |

|   | I şi II accesul va fi asigurat la |           |           |              |

|   | toate analizele necesare punerii  |           |           |              |

|   | unui diagnostic de urgenţă sau    |           |           |              |

|   | stabilirii unei conduite          |           |           |              |

|   | terapeutice de urgenţă            |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Markeri cardiaci, inclusiv        | +         | +         | +/-          |

|   | troponina (preferabil în UPU)     |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

|   | Analize toxicologice din sânge,   | +         | -/+       | -            |

|   | urină şi conţinut gastric         |           |           |              |

|   | (inclusiv ale unor medicamente,   |           |           |              |

|   | cum ar fi digitalemia,            |           |           |              |

|   | teofilinemia etc.)                |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| XIV. Spaţii administrative            | +         | +         | + (cele      |

|                                       |           |           | indicate     |

|                                       |           |           | cu *)        |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În UPU sau CPU sau în apropierea lor,|

|                                       | fiind uşor accesibile                |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | - Medic-şef*, asistent-şef*          |

|                                       | - Secretariat                        |

|                                       | - Administrator                      |

|                                       | - Responsabil IT                     |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Dotarea va fi potrivită destinaţiei  |

|                                       | spaţiului şi va include telefon,     |

|                                       | calculator, mobilier etc.            |

|_______________________________________|______________________________________|

| XV. Spaţiul destinat învăţământului şi| +         | +         | +/-          |

| întâlnirilor colective                |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul sau în apropierea UPU      |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Întâlniri de lucru ale colectivului, |

|                                       | cursuri de formare continuă etc.     |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | - Calculator                         |

|                                       | - Videoproiector                     |

|                                       | - Mobilier specific                  |

|                                       | - Sistem pentru videoconferinţă,     |

|                                       | după caz                             |

|_______________________________________|______________________________________|

| XVI. Spaţiu destinat odihnei          | +         | +         | +            |

| personalului                          |           |           |              |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| Amplasare                             | În cadrul UPU sau CPU                |

|                                       | Nu poate fi la distanţă mare de      |

|                                       | camera de reanimare.                 |

|_______________________________________|______________________________________|

| Destinaţie                            | Spaţiu destinat tuturor categoriilor |

|                                       | de personal din UPU/CPU pentru pauze,|

|                                       | servirea mesei etc.                  |

|_______________________________________|______________________________________|

| Dotare                                | Mobilier minim de bucătărie,         |

|                                       | canapele, scaune, frigider etc.      |

|                                       | Nu se va dota spaţiul cu paturi de   |

|                                       | dormit.                              |

|_______________________________________|______________________________________|

| XVII. Sistem de comunicaţii           | +         | +         | +            |

|_______________________________________|___________|___________|______________|

| 1.| Comunicare directă telefonică şi  | +         | +         | +/-          |

|   | eventual radio cu dispeceratul 112|           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 2.| Comunicare prin telefoane cu      | +         | +         | +            |

|   | numere de interior în interiorul  |           |           |              |

|   | serviciului între diferite spaţii,|           |           |              |

|   | inclusiv cele administrative      |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 3.| Comunicare prin linie telefonică  | +         | +         | +            |

|   | bidirecţională cu secţiile        | (cel puţin| (cel      | (cel puţin   |

|   | spitalului, precum şi cu          | 3 linii)  | puţin două| o linie)     |

|   | serviciile administrative ale     |           | linii)    |              |

|   | spitalului                        |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 4.| Comunicare unidirecţională sau    | +         | +         | +/-          |

|   | bidirecţională cu toţi medicii de |           |           |              |

|   | gardă în spital, precum şi cu     |           |           |              |

|   | personalul din sălile de operaţii,|           |           |              |

|   | punctele de transfuzii, laborator,|           |           |              |

|   | imagistică etc. prin sistem pager |           |           |              |

|   | sau prin staţii radio ori         |           |           |              |

|   | telefoane mobile care să permită  |           |           |              |

|   | apelarea directă a personalului de|           |           |              |

|   | gardă                             |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 5.| Comunicare prin linie telefonică  | + (o linie| + (o linie| + (o linie   |

|   | unidirecţională de la secţiile    | dedicată, | dedicată, | dedicată,    |

|   | spitalului către UPU sau CPU în   | alta decât| alta decât| alta decât   |

|   | vederea anunţării urgenţelor      | cele      | cele      | cele         |

|   | intraspitaliceşti, mai ales a     | prevăzute | prevăzute | prevăzute    |

|   | stopurilor cardiorespiratorii.    | la pct. 3)| la pct. 3)| la pct. 3)   |

|   | Se recomandă ca numărul de apel   |           |           |              |

|   | interior să fie 112 sau 222, dacă |           |           |              |

|   | primul nu este posibil.           |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 6.| Comunicare cu exteriorul          | +         | +         | +            |

|   | spitalului pe plan local, judeţean| (cel      | (cel      | (cel puţin   |

|   | şi naţional, precum şi cu         | puţin două| o linie)  | o linie)     |

|   | sistemele de telefonie mobilă.    | linii)    |           |              |

|   | Astfel de linii telefonice pot fi |           |           |              |

|   | restricţionate prin coduri de     |           |           |              |

|   | acces acordate personalului, cu   |           |           |              |

|   | condiţia ca în permanenţă să fie  |           |           |              |

|   | persoane care deţin astfel de     |           |           |              |

|   | coduri de acces în UPU sau CPU.   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

| 7.| Linie telefonică internaţională.  | +         | -/+       | +/-          |

|   | Această linie telefonică poate fi |           |           |              |

|   | restricţionată prin coduri de     |           |           |              |

|   | acces acordate personalului, cu   |           |           |              |

|   | condiţia ca în permanenţă să fie  |           |           |              |

|   | persoane care deţin astfel de     |           |           |              |

|   | coduri de acces în UPU sau CPU.   |           |           |              |

|___|___________________________________|___________|___________|______________|

 

    ANEXA 2

 

                             POSTURILE MINIME

necesare funcţionării UPU şi a CPU şi atribuţiile de bază obligatorii ale fiecărui post

 

    I. Posturile minime obligatorii pentru operarea UPU şi a CPU, cu excepţia situaţiei în care UPU sau CPU primeşte inclusiv cazuri pediatrice, deţine salon de observare/internare de scurtă durată, deţine compartiment propriu de radiologie sau de terapie intensivă tampon ori a situaţiei în care UPU operează din punct de vedere medical un serviciu mobil de urgenţă reanimare şi descarcerare (SMURD).

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Obligatoriu

    B - După caz

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului| A| B|   Post unic  | Post/tură sau asigurat  |UPU|UPU|CPU|

|                   |  |  |              | prin linie de gardă     |tip|tip|   |

|                   |  |  |              |                         |I  |II |   |

|___________________|__|__|______________|_________________________|___|___|___|

| 1. Medic-şef      | +| -|       +      |            -            | + | + | + |

|                   |  |  | (Medicul-şef |                         |   |   |   |

|                   |  |  | nu este luat |                         |   |   |   |

|                   |  |  | în calcul în |                         |   |   |   |

|                   |  |  | schema de    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | ture şi gărzi|                         |   |   |   |

|                   |  |  | din cadrul   |                         |   |   |   |

|                   |  |  | unităţii.    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | El/ea are    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | obligaţia să |                         |   |   |   |

|                   |  |  | efectueze    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | gărzi sau    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | ture în      |                         |   |   |   |

|                   |  |  | cadrul       |                         |   |   |   |

|                   |  |  | serviciului, |                         |   |   |   |

|                   |  |  | însă este    |                         |   |   |   |

|                   |  |  | obligat(ă) şi|                         |   |   |   |

|                   |  |  | să aloce timp|                         |   |   |   |

|                   |  |  | adecvat      |                         |   |   |   |

|                   |  |  | pentru       |                         |   |   |   |

|                   |  |  | administrarea|                         |   |   |   |

|                   |  |  | şi           |                         |   |   |   |

|                   |  |  | managementul |                         |   |   |   |

|                   |  |  | acestuia.)   |                         |   |   |   |

|___________________|__|__|______________|_________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - conduce activitatea UPU sau a CPU în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi;

    - coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul UPU sau CPU, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

    - este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul UPU sau CPU în vederea rezolvării problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul UPU sau CPU;

    - poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui;

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele survenite în această privinţă;

    - este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul unităţii;

    - este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei;

    - are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;

    - are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal;

    - asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau deleagă o persoană în locul său;

    - aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;

    - numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din cadrul UPU sau CPU;

    - controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu;

    - colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;

    - propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;

    - asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului;

    - stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de tratament conform standardelor internaţionale;

    - în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini;

    - răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de formarea continuă a acestuia;

    - răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar al UPU sau CPU şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;

    - controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante;

    - organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în UPU sau CPU;

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora;

    - informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului UPU sau CPU în relaţie cu conducerea spitalului;

    - coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

    - colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în vederea operării SMURD, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

    - colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre UPU şi prespital;

    - întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;

    - participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru UPU sau CPU, în calitate de preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu;

    - propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

    - îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul UPU, CPU sau SMURD, pe timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectivă;

    - autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 2. Secretar/      |     +     |  - |  + |           -            | + | + | - |

| secretară         |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îndeplineşte funcţia de secretar pentru medicul-şef al UPU;

    - răspunde de păstrarea corespondenţei şi a documentelor, altele decât fişele pacienţilor;

    - respectă prevederile din fişa postului şi îndeplineşte atribuţiile desemnate de medicul-şef al UPU sau CPU;

    - păstrează confidenţialitatea documentelor şi a corespondenţei;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 3. Asistent/şef   |    +      |  - |  + |           -            | + | + | + |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe care le poate modifica cu acordul medicului-şef al UPU sau CPU;

    - coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine;

    - informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite în activitatea UPU sau CPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor;

    - instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine;

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine;

    - răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav;

    - respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în UPU sau CPU;

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistenţilor medicali, participă la raportul de gardă cu medicii;

    - controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează;

    - verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;

    - asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului;

    - controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor;

    - răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;

    - realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, conform normelor stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei;

    - participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;

    - evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din departament;

    - organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare;

    - participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu; propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

    - supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare;

    - controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef;

    - organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţie a muncii;

    - coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU;

    - coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;

    - întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;

    - aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;

    - coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;

    - în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, conform reglementărilor legale;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU şi în cadrul SMURD, după caz, îndeplinind pe durata turei sau a gărzii obligaţiile şi atribuţiile prevăzute pentru funcţia pe care o ocupă;

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine;

    - participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU - SMURD sau deleagă o persoană în locul său;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 4. Medic          |     +     |  - |  - |           1            | + | + | + |

| responsabil de    |           |    |    |                        |   |   |   |

| tură              |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în UPU şi ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU, coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt medic competent pentru acest lucru;

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU sau CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din UPU care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia;

    - efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din spital despre modificările semnificative;

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din UPU care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico-social;

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul în care este indisponibil, este obligat să delege un alt medic din cadrul UPU pentru a asigura această sarcină;

    - respectă regulamentul de funcţionare al UPU şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;

    - poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - propune medicului-şef al UPU sau CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU;

    - efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:

        - conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei;

        - evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;

        - asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;

        - însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;

        - în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;

        - monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor; are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe parcursul gărzii;

        - asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul coordonator sau locţiitorul acestuia despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de materiale;

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.);

        - respectă regulamentul de funcţionare al UPU - SMURD şi asigură respectarea acestuia de către echipajul de intervenţie;

        - completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul;

        - predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;

        - asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află în aşteptare, fiind de gardă pe o maşină de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă;

        - respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul sau, după caz, din municipiul în care activează;

        - îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef sau de inspectorul-şef pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii, în privinţa activităţii din cadrul SMURD.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 5. Asistent       |     +     |  - |  - |           1            | + | + | + |

| responsabil de    |           |    |    |                        |   |   |   |

| tură              |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi de asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;

    - are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii îngrijirilor medicale;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - preia bolnavul în camera de reanimare şi în celelalte spaţii ale UPU/CPU, îl monitorizează, ajută la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive pe care le cere medicul;

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia;

    - efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de către medic, îl anunţă pe acesta despre evoluţia bolnavilor şi efectuează monitorizarea scriptică în fişe de observaţie speciale ale bolnavilor;

    - efectuează pregătirea psihică şi fizică a bolnavilor pentru examinările necesare, organizează transportul lor;

    - declară imediat asistentului-şef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie care pot afecta activitatea lui în cadrul UPU/CPU;

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul şi participă cu medicul responsabil de tură la vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot departamentul;

    - răspunde de starea aparaturii medicale, stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi de aprovizionarea cu acestea;

    - verifică medicamentele, materialele, starea de funcţionare a aparaturii medicale la preluarea turei, consemnează aceasta în condici speciale şi îl informează pe asistentul-şef cu privire la acest lucru;

    - cunoaşte, pe baza documentelor de urmărire a pacienţilor şi prin implicarea directă în procesul de evaluare şi tratament, rulajul pacienţilor din cadrul UPU/CPU: orele de sosire şi plecare, cazuistica, conduita terapeutică efectuată, în curs de efectuare sau planificată în vederea efectuării;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

    - răspunde de folosirea şi întreţinerea corectă a materialelor specifice utilizate la cursurile de instruire din cadrul UPU/CPU şi SMURD, după caz, cum ar fi: manechine, televizor, videocasetofon, retroproiector, diaproiector, videoproiector, simulator etc., şi raportează imediat asistentului-şef orice defecţiune survenită la acestea;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau, după caz, a medicului şef de tură sau medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul SMURD în cazul în care UPU în care lucrează operează medical o unitate mobilă de terapie intensivă sau un elicopter de salvare aeriană;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 6. Medic          |     +     |  - |  - | Cel puţin 2            | + | + | - |

| (medici de urgenţă|           |    |    | (calculat pentru UPU   |   |   |   |

| sau alte categorii|           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

| de medici care să |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

| asigure acordarea |           |    |    | (altele decât postul   |   |   |   |

| asistenţei        |           |    |    | medicului responsabil  |   |   |   |

| medicale de       |           |    |    | de tură)               |   |   |   |

| urgenţă în        |           |    |    |________________________|___|___|___|

| conformitate cu   |           |    |    | Cel puţin 1            | - | - | + |

| prevederile       |           |    |    | (calculat pentru CPU   |   |   |   |

| prezentului ordin)|           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|                   |           |    |    | (altul decât postul    |   |   |   |

|                   |           |    |    | medicului responsabil  |   |   |   |

|                   |           |    |    | de tură)               |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în UPU, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat;

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU/CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia;

    - ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital;

    - informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează;

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie;

    - respectă regulamentul de funcţionare al UPU/CPU şi, după caz, al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU;

    - efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:

        - conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei sau asistă medicul responsabil de tură din echipă;

        - evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;

        - asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;

        - însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;

        - în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;

        - monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor. Are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul gărzii;

        - asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă. Informează medicul responsabil de gardă despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale;

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc);

        - respectă regulamentul de funcţionare al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul echipajului de intervenţie;

        - completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul;

        - predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;

        - asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află de gardă pe autospeciala rapidă de intervenţie a medicului de urgenţă;

        - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef sau de inspectorul-şef în activităţile din cadrul SMURD.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 7. Asistent       |     +     |  - |  - | Cel puţin 6            | + | + | - |

|                   |           |    |    | (calculat pentru UPU cu|   |   |   |

|                   |           |    |    | un număr de până la    |   |   |   |

|                   |           |    |    | 20.000 prezentări/an)  |   |   |   |

|                   |           |    |    | (altele decât postul   |   |   |   |

|                   |           |    |    | asistentului           |   |   |   |

|                   |           |    |    | responsabil de tură)   |   |   |   |

|                   |           |    |    |________________________|___|___|___|

|                   |           |    |    | Cel puţin 4            | - | - | + |

|                   |           |    |    | (calculat pentru CPU cu|   |   |   |

|                   |           |    |    | un număr de până la    |   |   |   |

|                   |           |    |    | 20.000 prezentări/an)  |   |   |   |

|                   |           |    |    | (altele decât postul   |   |   |   |

|                   |           |    |    | asistentului           |   |   |   |

|                   |           |    |    | responsabil de tură)   |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului;

    - are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav;

    - asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere ale departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie speciale ale bolnavilor;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi;

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

    - coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, asigură pregătirea patului sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi;

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

    - asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează asistentul medical-şef despre defecţiunile şi lipsa de consumabile;

    - informează în permanenţă asistentul medical responsabil de tură sau locţiitorul acestuia în legătură cu stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi despre aprovizionarea cu acestea;

    - asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii;

    - oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile conform normelor stabilite;

    - participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii;

    - participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU;

    - participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor;

    - răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - participă, după caz, la efectuarea gărzilor în cadrul SMURD şi respectă regulamentele şi ordinele în relaţia cu activitatea SMURD;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 8. Administrator  |     +     |  - |  + |           -            | + |+/-| - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate sub coordonarea sa;

    - informează medicul-şef şi asistentul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale din punct de vedere tehnic sau survenite în activitatea UPU ori CPU în relaţia cu aprovizionarea cu materiale sanitare, consumabile şi alte articole, propunând soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui climat etic faţă de bolnav;

    - respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei de dimineaţă în UPU sau CPU, unde va fi informat direct despre toate disfuncţionalităţile tehnice şi alte tipuri de disfuncţionalităţi a căror rezolvare cade în sarcina acestuia;

    - verifică şi asigură funcţionalitatea în parametrii normali a aparaturii medicale;

    - răspunde de starea tehnică a instalaţiilor, încăperilor şi infrastructurii în care funcţionează UPU respectivă;

    - asigură, în colaborare cu asistentul-şef, existenţa stocului minim de materiale de unică folosinţă şi alte materiale, consumabile, dezinfectante etc., precum şi cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului;

    - realizează, împreună cu asistentul-şef, autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, conform normelor stabilite şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei;

    - răspunde de parcul auto şi de starea tehnică a acestuia în cazul în care UPU respectivă operează un SMURD, în conformitate cu prevederile legale;

    - organizează instruirile periodice ale întregului personal din UPU şi, după caz, SMURD privind respectarea normelor de protecţie a muncii;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - participă la şedinţe periodice cu medicul-şef şi asistentul-şef;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU sau deleagă o persoană în locul său.

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 9. Personal de    |     -     |  + |  + |           -            | + | + | - |

| informatică       |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului;

    - are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi unui climat etic faţă de bolnav;

    - răspunde de toate echipamentele IT şi de programele de calculator utilizate în UPU şi, după caz, în SMURD;

    - asigură menţinerea în funcţiune a echipamentului IT din cadrul UPU şi, după caz, al SMURD;

    - asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS;

    - participă la predarea-preluarea turei de dimineaţă în tot departamentul, timp în care va fi informat despre disfuncţionalităţile şi problemele apărute în sistemul de calcul din unitate;

    - asigură funcţionalitatea echipamentului IT şi informează asistentul-şef despre defecţiunile şi lipsa de consumabile;

    - oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, conform normelor stabilite;

    - participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii;

    - participă la organizarea şi realizarea instruirii personalului în utilizarea echipamentului IT şi a programelor aferente;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la căutarea materialelor şi informaţiilor utilizând internetul şi sprijină medicii şi asistenţii în accesarea informaţiilor medicale şi a articolelor medicale;

    - creează şi/sau întreţine pagina web a UPU respective;

    - participă la efectuarea studiilor statistice în cadrul UPU şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 10. Asistent      |     +     |  - |  - |           1            | + | + |+/-|

| social            |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

     Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

    - îşi exercită profesia de asistent medico-social sau de asistent social în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - identifică cazurile care necesită asistenţă socială şi consiliere în cadrul UPU/CPU, indiferent de natura lor;

    - întocmeşte proiectele de intervenţie pentru fiecare caz social;

    - reprezintă persoanele asistate în relaţiile cu autorităţile locale, alte instituţii, organizaţii neguvernamentale;

    - întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), a abuzurilor asupra copiilor, femeilor, vârstnicilor, în relaţia cu activitatea din cadrul UPU/CPU;

    - efectuează investigaţii în teren pentru colectarea de informaţii, actualizarea sistematică a anchetelor sociale, pentru depistarea posibililor beneficiari;

    - efectuează consiliere individuală sau de grup, ajută la identificarea problemelor şi la soluţionarea lor;

    - asigură informaţii complete şi corecte pacienţilor şi asistaţilor privind serviciile de care pot beneficia în funcţie de problema identificată, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire socială existente;

    - identifică mamele care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti, discută despre importanţa declarării copiilor şi obţinerea actelor de identitate, în relaţia cu activitatea din cadrul UPU/CPU;

    - colaborează cu autorităţile pentru obţinerea actelor de identitate pentru persoanele asistate;

    - colaborează cu autorităţile pentru declararea şi rezolvarea deceselor cazurilor sociale, în relaţia cu activităţile din cadrul UPU/CPU;

    - facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire maternale, iar a minorilor abandonaţi sau abuzaţi, în centre de ocrotire;

    - organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii practice pentru populaţie şi diferite categorii profesionale aflate în formare;

    - colaborează cu diferite organizaţii la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri-ţintă de populaţie (alcoolici, consumatori de droguri, copii abuzaţi);

    - participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi sociali;

    - respectă şi apără drepturile pacienţilor;

    - respectă secretul profesional, codul de etică şi deontologie şi protecţia muncii;

    - se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi a celor privind legislaţia în vigoare din domeniul ocrotirii şi protecţiei sociale;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte voluntarii asistenţi sociali aflaţi în stagiu de pregătire la UPU/CPU şi, după caz, în cadrul SMURD;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

    - păstrează legătura cu aparţinătorii pacienţilor pe timpul gărzii şi al prezenţei în unitate, fiind persoana de legătură între aparţinători şi personalul medical, având sarcina de a asigura informarea periodică a acestora asupra stării pacienţilor şi planurilor de investigaţii, consultaţii şi tratament, inclusiv asupra motivelor reale de întârziere, dacă este cazul;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 11. Infirmier     |     +     |  - |  - | Cel puţin 4            | + | + | - |

|                   |           |    |    | (calculat pentru UPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|                   |           |    |    |________________________|___|___|___|

|                   |           |    |    | Cel puţin 2            | - | - | + |

|                   |           |    |    | (calculat pentru CPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000 -|   |   |   |

|                   |           |    |    | 30.000 prezentări/an)  |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

    - îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;

    - are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în vigoare;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

    - răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a altor materiale cu care lucrează;

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

    - efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea lor;

    - pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

    - îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta;

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

    - ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat;

    - goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical;

    - după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la morga unităţii;

    - îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice;

    - nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;

    - asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

    - transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare;

    - execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

    - transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate;

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

    Magazioner (funcţia se desemnează unui infirmier/brancardier dintre cei aflaţi de gardă, permanent sau prin rotaţie):

    - înregistrează în registrul de evidenţă toate efectele bolnavilor internaţi, verificând să corespundă cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie ataşată la efectele înregistrate;

    - transportă hainele la magazie;

    - verifică dacă efectele bolnavilor nu sunt infestate; în cazul în care depistează că hainele, efectele bolnavilor sunt infestate, acestea se pun în saci de nailon legaţi la gură, se transportă la magazia septică şi se anunţă serviciul specializat pentru efectuarea dezinfecţiei acestora;

    - nu înstrăinează cheile de la magazii;

    - la externarea bolnavilor din UPU/CPU înapoiază acestora efectele personale conform bonului sau le predă membrilor familiei;

    - are grijă ca bolnavii, la rândul lor, să înapoieze lenjeria primită de la UPU/CPU, dacă este cazul;

    - asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din magazii.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 12. Brancardier   |     +     |  - |  - | Cel puţin 4            | + | + | - |

|                   |           |    |    | (calculat pentru UPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|                   |           |    |    |________________________|___|___|___|

|                   |           |    |    | Cel puţin 2            | - | - | + |

|                   |           |    |    | (calculat pentru CPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;

    - are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

    - transportă bolnavii conform indicaţiilor primite;

    - ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul bolnavilor în incinta secţiei;

    - ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, precum şi la imobilizarea bolnavilor agitaţi;

    - transportă decedaţii la morgă;

    - asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc;

    - poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară al spitalului;

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS;

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

    - răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;

    - participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

    - participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 13. Registrator   |     +     |  - |  - |           1            | + | + | + |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor;

    - este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din incinta UPU/CPU;

    - se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;

    - anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;

    - nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical specializat şi autorizat;

    - păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - participă la instruirile periodice ale întregului personal;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

    - participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 14. Telefonist    |     +     |  - |  - |           1            | + |+/-| - |

|                   |           |    |    | (Numai în UPU unde     |   |   |   |

|                   |           |    |    | există centrală        |   |   |   |

|                   |           |    |    | telefonică proprie cu  |   |   |   |

|                   |           |    |    | mai mulţi abonaţi.     |   |   |   |

|                   |           |    |    | Altfel, atribuţiile pot|   |   |   |

|                   |           |    |    | fi asigurate de        |   |   |   |

|                   |           |    |    | registrator.)          |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - răspunde la întrebările persoanelor şi ale pacienţilor care se adresează biroului de informaţii sau, după caz, îi dirijează către persoanele abilitate şi autorizate să le răspundă la întrebări;

    - răspunde la telefon în mod civilizat şi amabil, identificându-se;

    - realizează transferul apelurilor către persoanele solicitate sau compartimentele solicitate din cadrul UPU/CPU;

    - se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;

    - ţine evidenţa personalului angajat disponibil şi a modalităţilor de alertare a fiecărei persoane în caz de alarmă generală pentru multiple victime, calamităţi etc.;

    - anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;

    - anunţă medicul de gardă în cazul în care se realizează o transmisie de date din partea echipajelor de prim ajutor, în cazul în care în cadrul UPU există un centru de recepţie a apelurilor prin sisteme de transmisie telemedicală;

    - nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical specializat;

    - păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului;

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

    - participă la instruirile periodice ale întregului personal;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

    - participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 15. Îngrijitor de |     +     |  - |  - | Cel puţin 2            | + | + | - |

| curăţenie         |           |    |    | (calculat pentru UPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|                   |           |    |    | (se vor lua în         |   |   |   |

|                   |           |    |    | considerare suprafaţa  |   |   |   |

|                   |           |    |    | şi compartimentarea    |   |   |   |

|                   |           |    |    | din cadrul unităţii)   |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

|                   |           |    |    | Cel puţin 1            | - | - | + |

|                   |           |    |    | (calculat pentru CPU   |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu un număr de 20.000  |   |   |   |

|                   |           |    |    | prezentări/an)         |   |   |   |

|                   |           |    |    | (se vor lua în         |   |   |   |

|                   |           |    |    | considerare suprafaţa  |   |   |   |

|                   |           |    |    | şi compartimentarea    |   |   |   |

|                   |           |    |    | din cadrul unităţii)   |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

    - efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile serviciului, cât şi în împrejurimile clădirii;

    - efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie;

    - răspunde de spălarea lenjeriei murdare şi de recuperarea ei integral;

    - răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află;

    - răspunde de starea aparaturii cu care lucrează;

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef, locţiitorul acestuia sau de asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

    II. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU sau CPU deţine un salon de observare/internare de scurtă durată

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 16. Medic         |     -     |  + |  - |           1            | + | + | + |

| (medic de urgenţă |           |    |    | (în cazul în care      |   |   |   |

| sau altă categorie|           |    |    | numărul paturilor de   |   |   |   |

| de medic în       |           |    |    | observare/internare de |   |   |   |

| conformitate cu   |           |    |    | scurtă durată          |   |   |   |

| prevederile       |           |    |    | depăşeşte 10)          |   |   |   |

| prezentului ordin)|           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - Are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii generale prevăzute pentru medicii de gardă din cadrul UPU sau CPU la pct. 6 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii din cadrul salonului de observare;

    - menţine legătura cu medicii din secţiile spitalului în vederea coordonării urmăririi pacienţilor aflaţi în salonul de observare şi soluţionării definitive a cazurilor;

    - informează medicul responsabil de tură periodic asupra stării pacienţilor şi asupra fiecărei decizii finale de internare sau de trimitere la domiciliu a unui pacient;

    - obţine aprobarea medicului responsabil de tură pentru trimiterea unui pacient la domiciliu;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 17. Asistent      |     +     |  - |  - | 1/cel mult 10 paturi   | + | + | + |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii prevăzute pentru asistenţi la pct. 7 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii din cadrul salonului de observare;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 18. Infirmier     |     +     |  - |  - | 1/cel mult 10 paturi   | + | + | + |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii prevăzute pentru infirmieri la pct. 11 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii din cadrul salonului de observare;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

    III. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU deţine un compartiment tampon de observaţie/ventilaţie pentru pacienţi aflaţi în stare critică, cu cel puţin 4 paturi pentru pacienţi ventilaţi, cu excepţia celor din camera de reanimare

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 19. Medic         |     -     |  + |  - |           1            | + | - | - |

| (medic de urgenţă |           |    |    | (În cazul în care acest|   |   |   |

| sau ATI care să   |           |    |    | post nu este asigurat  |   |   |   |

| asigure acordarea |           |    |    | de un medic ATI,       |   |   |   |

| asistenţei        |           |    |    | stabilirea             |   |   |   |

| medicale de       |           |    |    | tratamentului de lungă |   |   |   |

| urgenţă şi        |           |    |    | durată al pacientului  |   |   |   |

| măsurile de       |           |    |    | se va face în directă  |   |   |   |

| terapie în        |           |    |    | colaborare cu medicul  |   |   |   |

| conformitate cu   |           |    |    | ATI aflat de gardă în  |   |   |   |

| prevederile       |           |    |    | spital până la         |   |   |   |

| prezentului ordin)|           |    |    | preluarea pacientului  |   |   |   |

|                   |           |    |    | de secţia ATI.)        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii generale prevăzute pentru medicii de gardă din cadrul UPU sau CPU la pct. 6 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii de asistenţă medicală acordată pacienţilor ventilaţi;

    - menţine legătura cu medicii din secţiile spitalului, mai ales din secţia ATI, în vederea coordonării urmăririi pacienţilor ventilaţi până la preluarea acestora;

    - informează medicul responsabil de tură periodic asupra stării pacienţilor şi asupra fiecărei decizii finale de internare;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 20. Asistent      |     +     |  - |  - | 1 asistent medical/    | + | - | - |

| medical           |           |    |    | 2 paturi               |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii prevăzute pentru asistenţi la pct. 7 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii de îngrijire a pacienţilor ventilaţi;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 21. Infirmier     |     +     |  - |  - | 1 infirmier/4 paturi   | + | - | - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii prevăzute pentru infirmieri la pct. 11 din prezentul tabel;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii de îngrijire a pacienţilor ventilaţi;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU sau CPU.

 

    IV. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU deţine un compartiment de imagistică

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 22. Medic         |     -     |  + |  - |           1            | + | - | - |

| specialist/primar |           |    |    | (în cazul în care în   |   |   |   |

| radiologie -      |           |    |    | UPU funcţionează în    |   |   |   |

| imagistică        |           |    |    | permanenţă un serviciu |   |   |   |

| medicală          |           |    |    | de radiologie propriu  |   |   |   |

|                   |           |    |    | care include cel puţin |   |   |   |

|                   |           |    |    | un aparat rontgen fix. |   |   |   |

|                   |           |    |    | Garda poate fi         |   |   |   |

|                   |           |    |    | efectuată la domiciliu |   |   |   |

|                   |           |    |    | sau la distanţă, cu    |   |   |   |

|                   |           |    |    | condiţia existenţei    |   |   |   |

|                   |           |    |    | posibilităţii de       |   |   |   |

|                   |           |    |    | transmitere a          |   |   |   |

|                   |           |    |    | imaginilor la distanţă |   |   |   |

|                   |           |    |    | şi de primire a        |   |   |   |

|                   |           |    |    | rapoartelor în scris în|   |   |   |

|                   |           |    |    | timp util şi fără      |   |   |   |

|                   |           |    |    | întârziere.)           |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii generale prevăzute pentru medicii de gardă din cadrul UPU sau CPU la pct. 6 din prezentul tabel, responsabilităţile medicale fiind limitate la investigaţiile şi procedurile care aparţin specialităţii de imagistică;

    - îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii din cadrul compartimentului de imagistică;

    - colaborează cu medicii de gardă din UPU şi din spital în vederea realizării investigaţiilor în timp optim şi în conformitate cu protocoalele naţionale şi internaţionale în domeniu;

    - participă la luarea deciziilor asupra investigaţiilor necesare, în conformitate cu protocoalele naţionale şi internaţionale în domeniu;

    - activează în cadrul UPU în regim de ture sau în program de gărzi la UPU ori la domiciliu în cazul în care există sistem de transmisie telemedicală prin care poate stabili diagnosticul cu asistenţa unui tehnician de imagistică din compartimentul de imagistică;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 23. Tehnician     |     +     |  - |  - |           1            | + | - | - |

| imagistică        |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii ca şi ale unui asistent medical, adaptate la specificul activităţii acestuia;

    - participă la examinările imagistice cu medicul specialist;

    - efectuează examinările imagistice în colaborare cu personalul din UPU şi le trimite prin sistemele de comunicaţii prestabilite medicului specialist în domeniu în vederea interpretării;

    - răspunde de aparatura din dotare, îngrijirea şi menţinerea ei în stare de funcţionare;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

    V. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU sau CPU este mixtă/mixt pentru adulţi şi pediatrie

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 24. Medic         |     +     |  - |  - |           1            | + | + | + |

| specialist/primar |           |    |    |                        |   |   |   |

| pediatrie         |           |    |    |                        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - are aceleaşi responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii ca ale unui medic din UPU, respectând specificul specialităţii sale în pediatrie;

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea postului|Obligatoriu|După|Post| Post/tură sau asigurat |UPU|UPU|CPU|

|                   |           |caz |unic| prin linie de gardă    |tip|tip|   |

|                   |           |    |    |                        |I  |II |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 25. Asistenţi,    |     +     |  - |  - | (Dacă numărul total de | + | + | + |

| infirmieri şi     |           |    |    | cazuri/an al UPU sau   |   |   |   |

| brancardieri      |           |    |    | CPU depăşeşte 30.000,  |   |   |   |

|                   |           |    |    | incluzând şi cazurile  |   |   |   |

|                   |           |    |    | de adulţi, numărul     |   |   |   |

|                   |           |    |    | total al asistenţilor  |   |   |   |

|                   |           |    |    | şi restul personalului |   |   |   |

|                   |           |    |    | mediu şi auxiliar se   |   |   |   |

|                   |           |    |    | va suplimenta.)        |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    - identice cu cele ale asistenţilor, infirmierilor şi brancardierilor menţionate mai sus.

 

    VI. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU operează medical o unitate mobilă de terapie intensivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ambulanţa sau autospeciala de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă)

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

    Responsabilităţile, atribuţiile şi obligaţiile personalului care activează în cadrul SMURD vor fi detaliate printr-un ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi ministrului internelor şi reformei administrative.

 

 ______________________________________________________________________________

| 26. Medic         |     +     |  - |  - |           1            | + | + | - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 27. Asistent      |     +     |  - |  - |           1            | + | + | - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 28. Conducător    |     -     |  + |  - |           1            | + | + | - |

| auto              |           |    |    | (Numai în cazul în care|   |   |   |

|                   |           |    |    | există o autospecială  |   |   |   |

|                   |           |    |    | de intervenţie rapidă a|   |   |   |

|                   |           |    |    | medicului de urgenţă.  |   |   |   |

|                   |           |    |    | În cazul ambulanţelor, |   |   |   |

|                   |           |    |    | cu excepţia celor de   |   |   |   |

|                   |           |    |    | terapie intensivă      |   |   |   |

|                   |           |    |    | neonatală, personalul  |   |   |   |

|                   |           |    |    | paramedical/           |   |   |   |

|                   |           |    |    | conducătorii auto sunt |   |   |   |

|                   |           |    |    | asiguraţi de           |   |   |   |

|                   |           |    |    | inspectoratele pentru  |   |   |   |

|                   |           |    |    | situaţii de urgenţă, în|   |   |   |

|                   |           |    |    | conformitate cu        |   |   |   |

|                   |           |    |    | prevederile legale în  |   |   |   |

|                   |           |    |    | vigoare.)              |   |   |   |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    VII. Posturile minime necesare suplimentar în cazul în care UPU operează medical un elicopter de salvare aeriană, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii

    Responsabilităţile, atribuţiile şi obligaţiile medicilor şi ale asistenţilor care activează pe elicopterele de salvare aeriană sunt în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 şi ale normelor ei de aplicare.

 

 ______________________________________________________________________________

| 29. Medic         |     +     |  - |  - |             1          | + | + | - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

| 30. Asistent      |     +     |  - |  - |             1          | + | + | - |

|___________________|___________|____|____|________________________|___|___|___|

 

    ANEXA 3*)

 

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

                                FIŞA UPU/CPU

 

    SPITAL

 

 ______________________________________________________________________________

|UNITATE PRIMIRE URGENŢE     PACIENT                              STARE PACIENT|

|______________________________________________________________________________|

|                           |                                     | _          |

|NR fişă       DATA:        |Nume    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|||_| 30 -    |

||_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_||                                     | Resuscit.  |

|               Z Z L L A A |Prenume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|| _          |

| _                         |                                 _   ||_| 31 -    |

||_| 10 -          La ora:  |Vârsta |_|_| Data |_|_|_|_|_|_| |_| M| Critic     |

| Preluat de:               |             naşterii:               | _          |

|...............   |_|_|_|_||                                 _   ||_| 32 -    |

| _                         |CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_| F| Urgent     |

||_| 11 - Ora prim consult  |                                     | _          |

| medical:         |_|_|_|_||                                     ||_| 33 -    |

| _                         |                                     | Non-urg.   |

||_| 12 - Grup              |                                     | _          |

| sanguin:             |_|_||                                     ||_| 34 -    |

|                           |                                     | Consult    |

|___________________________|_____________________________________|____________|

|Motivul prezentării:       |Domiciliu: Judeţ |_|_| Tel. ________ | Ora   | :  |

|                           |                                     |_______|____|

|                           |                                     | G | M |    |

|                           |Localitate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C |___|____|

|                           |                                     | S | V |    |

|                           |Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |___|____|

|                           |                                     |   | O |    |

|                           |Nr.    Bl.:    Sc.:    Et.:   Ap.:   |___|___|____|

|                           |                                     | GCS   |    |

|___________________________|_____________________________________|_______|____|

|Adus de:        Adus de la:|Funcţii vitale la preluare:          |Fr res |    |

|                           |                                     |_______|____|

| _              _          | _               _                   |  AV   |    |

||_| 13 -       |_| 17 -    ||_| 35 -        |_| 39 - Resuscitare |_______|____|

| SAJ            Domiciliu  | Decedat         la ora: |_|_|_|_|   |Puls   |    |

| _              _          | _               _                   |_______|____|

||_| 14 -       |_| 18 -    ||_| 36 -        |_| 40 - Reuşit      |TA     |    |

| SMURD          Unitate    | Stoc CR                             |_______|____|

|                sanit.     | _               _                   |SatO2  |    |

| _              _          ||_| 37 - Cu     |_| 41 - Nereuşit    |_______|____|

||_| 15 -       |_| 19 -    | manev. de res.  ora deces: |_|_|_|_||Temp   |    |

| Mijloace       Loc public | în curs de      _                   |_______|____|

| proprii                   | desfăşurare    |_| 42 - Motivul     |Gli    |    |

| _              _          |                 neînceperii         |       |    |

||_| 16 -       |_| 20 -    |                 resuscitării        |       |    |

| Alt:           Loc muncă  | _               ................... |       |    |

|                _          ||_| 38 - Trauma                      |       |    |

| Fişa nr.:     |_| 21 -    |                                     |       |    |

||_|_|_|_|_|_|   Alt:       |                                     |       |    |

|___________________________|_____________________________________|_______|____|

|                ANAMNEZA                               TRIAJ                  |

|______________________________________________________________________________|

|ANTECEDENTE PATOLOGICE    Observaţii  General            Ochi                 |

| _                                     _                  _                   |

||_| CARDIACE                          |_| 14 -           |_| 66 - Pierdere    |

| _                                     Talie (cm) ...     ac. a ved.          |

||_| NEUROLOGICE                        _                  _                   |

| _                                    |_| 15 - Greutate  |_| 67 - Tulb. de    |

||_| RENALE                             (kg) ...           vedere              |

| _                                     _                  _                   |

||_| PULMONARE                         |_| 16 - Febră     |_| 68 - Corp străin |

| _                                     _                  intraoc.            |

||_| TBC                               |_| 17 - Astenie    _                   |

| _                                     _                 |_| 69 - Alte manif. |

||_| HEPATICE                          |_| 18 - Ameţeli    oculare             |

| _                                                                            |

||_| GASTRICE                          Arsuri             Torace-respiraţie    |

| _                                     _                  _                   |

||_| DIABET ZAHARAT                    |_| 19 - Căi resp. |_| 111 - Durere     |

| _                                     s. afectate        toracică            |

||_| BOLI INF-CONTAGIOASE               _                  _                   |

| _                                    |_| 20 - Flacără   |_| 112 - Dispnee    |

||_| BOLI CU TRANSM                     _                  _                   |

|    SEXUALĂ                           |_| 21 - Solid     |_| 113 - Hemoptizie |

| _                                     _                  _                   |

||_| ALTELE                            |_| 22 - Lichid    |_| 114 - Tuse       |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 23 - Vapori/   |_| 115 -            |

|                                       gaz                Expectoraţie        |

|ANAMNEZA ..............      ___       _                                      |

|.......................     / 9 \     |_| 24 - Chimic    Gastrointestinal:    |

|.......................     \___/                         _                   |

|.......................   ___|_|___   Psihiatric         |_| 132 - Greaţă     |

|.......................  / 18 faţă \   _                  _                   |

|....................... |  18 spate | |_| 246 - Depresie |_| 133 - Vomă       |

|....................... | |\     /| |  _                  _                   |

|....................... |9||     ||9| |_| 247 - Tulb     |_| 134 - Tulb.      |

|....................... | ||     || |  comportament       tranzit             |

|....................... | ||     || |  _                  _                   |

|....................... |_|\_ _ _/|_| |_| 248 - Suicid   |_| 135 - Rectoragie |

|.......................    |( 1 )|     _                  _                   |

|.......................    | \_/ |    |_| 225 -          |_| 136 - Melenă     |

|.......................    |  |  |     Halucinaţii        _                   |

|.......................    |18|18|     _                 |_| 137 - Hematemeză |

|.......................    |  |  |    |_| 226 - Delir     _                   |

|.......................    |  |  |                       |_| 138 - Dureri abd.|

|.......................    |__|__|    Neurologic                              |

|.....................................  _                 Genito urinar        |

|Alergic la: ......................... |_| 237 -           _                   |

|.....................................  Convulsii         |_| 178 - Tulb.      |

|Tratament la domiciliu: .............  _                  Micţionale          |

|                                      |_| 236 -           _                   |

|                                       Mioclonii         |_| 179 - Disurie    |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 249 - Cefalee  |_| 180 - Polakiurie |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 250 -          |_| 181 - Oligurie   |

|                                       Paralizie          _                   |

|                                                         |_| 177 - Hematurie  |

|                                      Tegumente           _                   |

|                                       _                 |_| 182 - Sâng.      |

|                                      |_| 141 - Calde     vaginală            |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 142 - Reci     |_| 183 - Sarcină    |

|                                       _                                      |

|                                      |_| 143 - Umede    Ap locomotor         |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 151 - Palide   |_| 211 - Inflamaţie |

|                                       _                  _                   |

|                                      |_| 152 -          |_| 205 - Tumefacţie |

|                                       Cianotice          _                   |

|                                       _                 |_| 204 - Durere     |

|                                      |_| 149 - Icterice  _                   |

|                                       _                 |_| 207 - Imp. funct.|

|                                      |_| 146 - Echimoze                      |

|                                       _                                      |

|                                      |_| 154 - Erupţii                       |

|                                       _                                      |

|                                      |_| 144 - Prurit                        |

|                                       _                                      |

|                                      |_| 155 - Arsuri                        |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|EXAMEN OBIECTIV                                                               |

|______________________________________________________________________________|

|STARE GENERALĂ  _          _              _           _                       |

|               |_| 10 -   |_| 11 -       |_| 12 -    |_| 13 - Profund alterată|

|                Normală    Influenţată    Alterată                            |

|Alte:                                                                         |

|______________________________________________________________________________|

|CAP              GÂT             |NAS                                         |

| _                _              |NORMAL           Stg                     Dr |

||_| 30 - Normal  |_| 34 - Normal | _                _                       _ |

| _                _              ||_| 38 - Narine  |_| 40 - Epistaxis - 41 |_||

||_| 31 - Marcă   |_| 35 - Marcă  | _                _                       _ |

| traumatică       traumatică     ||_| 39 - Mucoasă |_| 42 - Corpi     - 43 |_||

| _                _              | nazală           străini                   |

||_| 32 - Leziuni |_| 36 -        |                  _                         |

| cav bucală       Formaţiuni     |                 |_| 44 - Traumă            |

|                  palpabile      |                                            |

| _                _              | Alte:                                      |

||_| 33 - Leziuni |_| 37 - Marcă  |                                            |

| dentare          traumatică     |                                            |

|_________________________________|____________________________________________|

|APARAT AUDITIV                   |OCHI                                        |

|NORMAL       Stg              Dr |NORMAL         Stg                       Dr |

| _            _                _ | _              _                         _ |

||_| 45 -     |_| 48 -    - 49 |_|||_| 54 -       |_| 56 -             - 57 |_||

| Membrana     Otoragie           | Mobilitate     Conjunctivite               |

| timpanică    _                _ | globi oculari  _                         _ |

| _           |_| 50 -    - 51 |_|| _             |_| 58 - Midriaza    - 59 |_||

||_| 46 - Căi  Corpi              ||_| 55 -        _                         _ |

| auditive     străini            | Pupile        |_| 60 - Mioza       - 61 |_||

| externe      _                _ |                _                         _ |

| _           |_| 52 -    - 53 |_|| Alte:         |_| 62 - Nistagmus   - 63 |_||

||_| 47 -      Hemotimpan         |                _                         _ |

| Pavilionul                      |               |_| 64 - Deviere     - 65 |_||

| urechii                         |                globi oculari               |

|                                 |                                            |

| Alte:                           |                                            |

|_________________________________|____________________________________________|

|APARAT CARDIOVASCULAR  _                 _                  _                 |

|NORMAL                |_| 73 - Puls     |_| 78 - Jugulare  |_| 83 - Suflu     |

| _                     neregulat         turgesc            carotidian stg    |

||_| 70 - Ritm          _                 _                  _                 |

| cardiac              |_| 74 - Puls     |_| 79 - Suflu     |_| 84 - Suflu     |

| _                     perif filiform    sistolic           carotidian dr     |

||_| 71 - Puls          _                 _                  _                 |

| periferic            |_| 75 -          |_| 80 - Suflu     |_| 85 - Frecatura |

| _                     Deficit de puls   diastolic          _                 |

||_| 72 -               _                 _                 |_| 86 - Galop     |

| Auscultaţia          |_| 76 - Zgomote  |_| 81 - Suflu                        |

| cordului              aritmice          aortic                               |

|                       _                 _                                    |

| Observaţii:          |_| 77 - Zgomote  |_| 82 - Puls                         |

|                       asurzite          absent la art. ___                   |

|______________________________________________________________________________|

|TORACE/APARAT RESPIRATOR                                                      |

|NORMAL             Stg                      Dr  Stg                        Dr |

| _                  _                        _   _                          _ |

||_| 90 - Aspectul  |_| 94 - Murmur     - 95 |_| |_| 104 - Tiraj      - 105 |_||

| toracelui          vezicular diminuat           intercost/                   |

| _                  _                        _   supraclavic                  |

||_| 91 - Percuţia  |_| 96 - Murmur     - 97 |_|  _                          _ |

| toracelui          vezicular absent            |_| 106 - Emfizem    - 107 |_||

| _                  _                        _   subcutanat                   |

||_| 92 - Murmur    |_| 98 - Raluri     - 99 |_|  _                          _ |

| vezicular bilat    sibilante                   |_| 108 - Trahee     - 109 |_||

| _                  _                        _   deviată                      |

||_| 93 -           |_| 100 - Raluri   - 101 |_|  _                            |

| Orofaringe         crepitante                  |_| 110 - Wheezing            |

|                    _                        _                                |

| Observaţii:       |_| 102 - Raluri   - 103 |_| Alte: ....................... |

|                    subcrepitante                                             |

|______________________________________________________________________________|

|ABDOMEN:                              |TEGUMENT                               |

|NORMAL                                |                                       |

| _         _              _           | _         _           _               |

||_| 120 - |_| 124 -      |_| 128 -    ||_| 140 - |_| 145 -   |_| 150 - Plăgi  |

| Palpare   Abd destins    Formaţiune  | Normal    Escoriaţii  _               |

| _         _              palpabilă   | _         _          |_| 151 - Palid  |

||_| 121 - |_| 125 -       _           ||_| 141 - |_| 146 -    _               |

| Percuţie  Tranzit       |_| 129 -    | Cald      Echimoze   |_| 152 - Cianoza|

| _         absent         Sensibil la | _         _           _               |

||_| 122 -  _              palpare     ||_| 142 - |_| 147 -   |_| 153 -        |

| Tranzit  |_| 126 -       _           | Rece      Petesii     Transpirat      |

| intest    Hepatomegalie |_| 130 -    | _         _                           |

| _         _              Tuşeu rectal||_| 143 - |_| 148 -    Alte            |

||_| 123 - |_| 127 -       pozitiv     | Umed      Purpura                     |

| Tuşeu     Splenomegalie  _           | _         _                           |

| rectal                  |_| 131 -    ||_| 144 - |_| 149 -                    |

|                          Iritaţie    | Prurit    Icter                       |

|                          peritoneală |                                       |

|           Observaţii: .............. | Localizare                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|GENITO URINAR                                                                 |

|NORMAL                                 Stg                                 Dr |

| _                 _                    _                                   _ |

||_| 160 - Organe  |_| 164 - Scurgeri   |_| 169 - Giordano pozitiv    - 170 |_||

| genitale externe  vaginale             _                                   _ |

| _                 sanguinolente       |_| 171 - Tumefiere testicul  - 172 |_||

||_| 161 -          _                    _                                   _ |

| Menstruaţie      |_| 165 - Leucoree   |_| 173 - Durere testicul     - 174 |_||

| regulată          _                    _                                   _ |

| _                |_| 166 -            |_| 175 - Formaţiune mamară   - 176 |_||

||_| 162 - Tuşeu    Sensibilitatea       _                                     |

| vaginal           colului             |_| 177 - Hematurie                    |

| _                 _                                                          |

||_| 163 - Data    |_| 167 - Uter mărit                                        |

| ult menstruaţie   _                                                          |

|                  |_| 168 - Formaţiune                                        |

| Alte:             latero-uterină                                             |

|______________________________________________________________________________|

|AP LOCOMOTOR      Stg  Puls          Dr                      Obs.: .......... |

|NORMAL                 prezent                                                |

| _                 _                  _             _                         |

||_| 190 - Cap     |_| 194 -    - 195 |_| ......... |_| 204 - Durere ......... |

|                   Brahială                         _                         |

| _                 _                  _            |_| 205 -        ......... |

||_| 191 - Gât     |_| 196 -    - 197 |_|            Tumefiere                 |

|                   Radială                          _                         |

| _                 _                  _            |_| 206 - Edem   ......... |

||_| 192 - Trunchi |_| 198 -    - 199 |_|            _                         |

|                   Femurală                        |_| 207 -                  |

| _                 _                  _             Impotenţă                 |

||_| 193 - Membre  |_| 200 -    - 201 |_|            funcţ.          ......... |

|                   Poplitee                         _                         |

|                   _                  _            |_| 208 -                  |

|                  |_| 202 -    - 203 |_|            Cianoză         ......... |

|                   Pedioasă                         _                         |

| Observaţii:                                       |_| 209 - Fract.           |

|                                                    deschisă        ......... |

|                                                    _                         |

|                                                   |_| 210 - Fract.           |

|                                                    închisă         ......... |

|______________________________________________________________________________|

|NEURO-PSIHIATRIC                                             Obs.: .......... |

|NORMAL                                                                        |

| _               _            _                _                              |

||_| 220 -       |_| 225 -    |_| 231 -        |_| 237 -                       |

| Orientat        Halucinaţii  Fotofobie        Convulsii                      |

| temp-sp         _            _               Stg               Dr  ......... |

| _              |_| 226 -    |_| 232 -         _                 _            |

||_| 221 - Nervi  Delir        Redoarea cefei  |_| 238 -   - 239 |_| ......... |

| cranieni        _            _                Plegie                         |

| _              |_| 227 -    |_| 233 -         _                 _            |

||_| 222 - Motor  Tulb comp.   Parestezii      |_| 240 -   - 241 |_| ......... |

| _               _            _                Pareza                         |

||_| 223 -       |_| 228 -    |_| 234 - Ataxie  _                 _            |

| Senzitiv        Agitat       _               |_| 242 -   - 243 |_| ......... |

| _               _           |_| 235 - Afazie  Anestezie                      |

||_| 224 - ROT   |_| 229 -     _                _                 _            |

|                 Obnubilat   |_| 236 -        |_| 244 -   - 245 |_| ......... |

| Alte            _            Mioclonii        Babinski                       |

|                |_| 230 -                                                     |

|                 Confuz                                                       |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

| MANEVRE/PROCEDURI                                                            |

|______________________________________________________________________________|

| _                            _                       _                       |

||_| 10 - O2 masca            |_| 29 - Acces arterial |_| 48 - Puncţie         |

| (l/min) .....                                         pericardică            |

| _                            _                       _                       |

||_| 11 - Pipa Guedel         |_| 30 - Inj.           |_| 49 - Lavaj peritoneal|

|                              intramusculară          diag.                   |

| _                            _                       _                       |

||_| 12 - Aspirare            |_| 31 - Inj.           |_| 50 - Reîncălzire     |

| cavitate bucală              subcutanată             activă                  |

| (ml) .....                                                                   |

| _                            _                       _                       |

||_| 13 - Aspirare pe         |_| 32 - Inj.           |_| 51 - Reîncălzire     |

| sondă IOT (ml) .....         intradermică            pasivă                  |

| _                            _                       _                       |

||_| 14 - IOT cu              |_| 33 - Adm.           |_| 52 - Lavaj gastric   |

| inducţie                     intranazală             (ml) .....              |

| _                            _                       _                       |

||_| 15 - IOT fără            |_| 34 - Nebulizare     |_| 53 - Sondă           |

| inducţie                                             nazogastrică (ml) ..... |

| _                            _                       _                       |

||_| 16 - INT cu              |_| 35 - Compresiuni    |_| 54 - Sondă vezică    |

| inducţie                     toracice externe        urinară (ml) .....      |

| _                            _                       _                       |

||_| 17 - Combitub            |_| 36 - Măsurare TA    |_| 55 - Guler cervical  |

|                              invazivă                                        |

| _                            _                       _                       |

||_| 18 - Mască               |_| 37 - Monitorizare   |_| 56 - Targă cu lopeţi |

| laringiană                   EKG                                             |

| _                            _                       _                       |

||_| 19 - Decompresie         |_| 38 - Monitorizare   |_| 57 - Targă coloană   |

| toracică pe ac               satO2                                           |

| _                            _                       _                       |

||_| 20 - Drenaj toracic      |_| 39 - Capnometrie    |_| 58 - Imobilizare     |

| (ml) .....                                           membre                  |

| _                            _                       _                       |

||_| 21 - Minicricotirostomie |_| 40 - Alte           |_| 59 - Atelă ........  |

|                              monitorizări .....                              |

| _                            _                       _                       |

||_| 22 - Traheostomie        |_| 41 - Defibrilare    |_| 60 - Aparat gipsat   |

|                              manuală                                         |

| _                            _                       _                       |

||_| 23 - Ventilaţie          |_| 42 - Defibrilare    |_| 61 - Toaletă plagă   |

| noninvazivă                  automată                                        |

| _                            _                       _                       |

||_| 24 - Ventilaţie mecanică |_| 43 - ... Jx ...     |_| 62 - Sutură          |

|                              ... Jx ...                                      |

| _                            _                       _                       |

||_| 25 - Acces venos         |_| 44 - Cardioversie   |_| 63 - Masaj           |

| periferic - nr. ......                                                       |

| _                            _                       _                       |

||_| 26 - Acces intraosos -   |_| 45 - ... Jx ...     |_| 64 - Tamponament     |

| nr. .....                    ... Jx ...              nazal                   |

| _                            _                                               |

||_| 27 - Acces venos central |_| 46 - PM             Alte: __________________ |

| (venă) ..........            transcutanat                                    |

|                              (mA/Frecv) ..../....                            |

| _                            _                                               |

||_| 28 - Măsurare PVC        |_| 47 - PM transvenos                           |

|                              (mA/Frecv) ..../....                            |

| Observaţii: ________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

|_____________________________________________________________________________ |

| TRATAMENT                                                                    |

|______________________________________________________________________________|

|Ora | Medicament* | Nr.| Dozaj |  Calea  | Ora    |  Medic  |   OBSERVAŢII:   |

|    |             |    |       |         | efect. |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

|    |             |    |       |         |        |         |                 |

|____|_____________|____|_______|_________|________|_________|_________________|

    * - SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

 

 ______________________________________________________________________________

|                                                                  Observaţii  |

|______________________________________________________________________________|

|                   |1|2|3| Radiologice       CT               EKG             |

|___________________|_|_|_| _                _                _                |

|        ORA        | | | ||_| 50 - Coloana |_| 60 - Craniu  |_| 70 - Ritm     |

|___________________|_|_|_| cervicală        _                sinusal          |

| _                 | | | | _               |_| 61 - Coloana  _                |

||_| 10 - Hct       | | | ||_| 51 - Coloana  cervicală       |_| 71 - Frecv ___|

|___________________|_|_|_| dorsală          _                _                |

| _                 | | | | _               |_| 61 - Torace  |_| 72 - ST-T     |

||_| 11 - Hb        | | | ||_| 52 - Coloana  _                normal           |

|___________________|_|_|_| lombară         |_| 63 - Abdomen  _                |

| _                 | | | | _                _               |_| 73 - FiA      |

||_| 12 - H         | | | ||_| 53 - Torace  |_| 64 - Alte     _                |

|___________________|_|_|_| _                                |_| 74 - FV/TV    |

| _                 | | | ||_| 54 - Stern   RMN               _                |

||_| 13 - L         | | | | _                _               |_| 75 - TPSV     |

|___________________|_|_|_||_| 55 - Bazin   |_| 65 - Craniu   _                |

| _                 | | | | _                _               |_| 76 - Asistolie|

||_| 14 - T         | | | ||_| 56 - Abdomen |_| 66 - Coloana                   |

|___________________|_|_|_| _                cervicală                         |

| _                 | | | ||_| 57 - Membru   _                                 |

||_| 15 - Na        | | | | superior        |_| 67 - Torace                    |

|___________________|_|_|_| _                _                                 |

| _                 | | | ||_| 58 - Membru  |_| 68 - Abdomen                   |

||_| 16 - K         | | | | inferior         _                                 |

|___________________|_|_|_| _               |_| 69 - Alte                      |

| _                 | | | ||_| 59 - Alte                                       |

||_| 17 - Cl        | | | |                                                    |

|___________________|_|_|_| EKG ______________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 18 - Ca        | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 19 - Glicemie  | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | Radiologie _______________________________________ |

||_| 20 - Uree      | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 21 - Creatinină| | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 22 - GOT/AST   | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 23 - GPT/ALT   | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 24 - Amilaze   | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 25 - pH        | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 26 - HCO3      | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 27 - paO2      | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 28 - paCO2     | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 28 - BE        | | | | Ecografie ________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 30 - Bilirubina| | | | __________________________________________________ |

|         T         | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 31 - Bilirubina| | | | __________________________________________________ |

|         D         | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 32 - CK        | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 33 - CK-MB     | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 34 - ProBNP    | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 35 - Troponină | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 36 - Mioglobină| | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 37D - dimer    | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 38 -           | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 39 -           | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 40 -           | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 41 -           | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 42 -           | | | | __________________________________________________ |

|___________________|_|_|_| __________________________________________________ |

| _                 | | | | __________________________________________________ |

||_| 43 -           | | | | Examen sumar de urină ____________________________ |

|___________________|_|_|_|____________________________________________________|

| EVALUARE - RECOMANDĂRI       Cod DG                     DIAGNOSTIC*)         |

|______________________________________________________________________________|

|                            | |_|_|_|_|_|_| __________________________________|

|                            |_________________________________________________|

|                            |_________________________________________________|

|                            |_________________________________________________|

|                            |_________________________________________________|

|                            | Stare    _                    _                 |

|                            | pacient |_| 50 - Ameliorat   |_| 52 - Agravat   |

|                            |          _                    _                 |

|                            |         |_| 51 - Staţionar   |_| 53 - Decedat   |

|                            |                                                 |

|                            | Refuz    _                 BI/CI/CNP            |

|                            | ora:    |_| 54 - Examinare (bolnav/aparţinător):|

|                            |          _                 ____________________ |

|                            |         |_| 55 - Tratament Semnătura            |

|____________________________|          _                 (bolnav/aparţinător) |

|                            ||_|_|_|_||_| 56 - Internare ____________________ |

| Medic 1:      Asistent 1:  |                                                 |

|                            | Predat   _                                      |

| Medic 2:      Asistent 2:  | la ora: |_| 57 - Internat secţia ______________ |

|                            ||_|_|_|_| _                                      |

| Medic         Asistent     |         |_| 58 - Transferat la: _______________ |

| şef gardă:    şef tură:    |          _                                      |

|                            |         |_| 59 - Pleacă cu recomandări/RP       |

|____________________________|_________________________________________________|

    *) SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

 

 ______________________________________________

| Data   | ..../..../20... | Nr. fişă | ...... |

|________|_________________|__________|________|

 

 ________________________________________________

|                SCORUL DE COMĂ GLAGOW           |

|________________________________________________|

| Deschiderea ochilor| Spontană              | 4 |

|                    |_______________________|___|

|                    | La stimulare verbală  | 3 |

|                    |_______________________|___|

|                    | La stimulare dureroasă| 2 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Fără răspuns          | 1 |

|____________________|_______________________|___|

| Răspuns motor      | La cerere             | 6 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Localizează la durere | 5 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Retrage la durere     | 4 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Flexie la durere      | 3 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Extensie la durere    | 2 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Fără răspuns          | 1 |

|____________________|_______________________|___|

| Răspuns verbal     | Orientat              | 5 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Confuz                | 4 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Cuvinte fără sens     | 3 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Zgomote               | 2 |

|                    |_______________________|___|

|                    | Fără răspuns          | 1 |

|____________________|_______________________|___|

|                                TOTAL - GCS |   |

|____________________________________________|___|

 

 ________________________________________________

|                   SCORUL NACA                  |

|________________________________________________|

| NACA 0 | Fără nici o leziune sau afecţiune     |

|________|_______________________________________|

| NACA 1 | Afecţiune sau leziune minoră ce nu    |

|        | necesită tratament medical            |

|________|_______________________________________|

| NACA 2 | Afecţiune sau leziune care necesită   |

|        | evaluare şi tratament ambulatoriu dar |

|        | nu necesită internare                 |

|________|_______________________________________|

| NACA 3 | Afecţiune sau leziune care necesită   |

|        | internare în spital                   |

|________|_______________________________________|

| NACA 4 | Afecţiune sau leziune care poate      |

|        | influenţa funcţiile vitale            |

|________|_______________________________________|

| NACA 5 | Afecţiune sau leziune care determină  |

|        | un risc vital                         |

|________|_______________________________________|

| NACA 6 | Stare după stop cardiorespirator      |

|        | resuscitat                            |

|________|_______________________________________|

| NACA 7 | Afecţiune sau leziune care determină  |

|        | decesul (cu sau fără încercare de     |

|        | resuscitare)                          |

|________|_______________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                         INJURY SEVERITY SCORE - ISS                          |

|______________________________________________________________________________|

| REGIUNI ANATOMICE  |  LEZIUNEA - CEA MAI SEVERĂ DIN FIECARE REGIUNE | VALOARE|

|____________________|________________________________________________|________|

| A | Cap            |                                                |        |

|   |            Gât |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

| B | Faţă           |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

| C | Torace         |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

| D | Abdomen        |                                                |        |

|   |         Pelvis |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

| E | Extremităţi    |                                                |        |

|   |        Centura |                                                |        |

|   |        pelvină |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

| F | Extern         |                                                |        |

|   | (Tegument)     |                                                |        |

|___|________________|________________________________________________|________|

|                                         INJURY SEVERITY SCORE - ISS |        |

|_____________________________________________________________________|________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|      LEZIUNI     | VALOARE |                                                 |

|__________________|_________|                 2   2   2   2   2   2           |

| Afectare minoră  |    1    |    NOTĂ: ISS = A + B + C + D + E + F            |

|__________________|_________|          (MAXIM 3 REGIUNI - CU AFECTAREA CEA MAI|

| Afectare moderată|    2    |          SEVERĂ)                                |

|__________________|_________|          EXCEPŢIE - ORICE REGIUNE CU VALOAREA   |

| Afectare serioasă|    3    |          6 FACE CA ISS SĂ DEVINĂ 75             |

|__________________|_________|                                                 |

| Afectare severă  |    4    |                                                 |

|__________________|_________|                                                 |

| Afectare critică |    5    |                                                 |

|__________________|_________|                                                 |

| Incompatibilitate|    6    |                                                 |

| cu viaţa         |         |                                                 |

|__________________|_________|_________________________________________________|

 

 ______________________________________________

| Data   | ..../..../20... | Nr. fişă | ...... |

|________|_________________|__________|________|__________________________

|              |                               ORA                        |

|           ___|__________________________________________________________|

|          |GCS| M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |____|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|

|          |   | V  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |____|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|

|          |   | O  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|__________|___|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

| T| TA| AV| FR|SatO|     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  |   |   |   |  2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|42|280|180| 40| 99 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|41|270|175| 38| 98 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|40|260|170| 36| 97 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|39|250|165| 34| 96 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|38|240|160| 32| 95 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|37|230|155| 30| 94 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|36|220|150| 28| 92 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|35|210|145| 26| 90 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|34|200|140| 24| 88 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|33|190|135| 22| 86 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|32|180|130| 20| 84 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|31|170|125| 18| 82 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|30|160|120| 16| 80 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|29|150|115| 14| 78 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|28|140|110| 13| 76 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|27|130|100| 12| 74 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|26|120| 90| 11| 72 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|25|110| 80| 10| 70 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|24|100| 70|  9| 68 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|23| 90| 60|  8| 66 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|22| 80| 50|  7| 64 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|21| 70| 40|  6| 62 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|20| 60| 30|  5| 60 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|19| 50| 20|  4| 58 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|18| 40| 10|  3| 56 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|     MEDICAŢIE     |                 |                 |                 |

|                   |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

|     EVOLUŢIE      |                 |                 |                 |

|                   |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

|     MEDIC         |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

 

    - continuare -

 

 _________________________________________________________________________

|              |                               ORA                        |

|           ___|__________________________________________________________|

|          |GCS| M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |____|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|

|          |   | V  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |____|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|  |__|

|          |   | O  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|__________|___|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

| T| TA| AV| FR|SatO|     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  |   |   |   |  2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|42|280|180| 40| 99 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|41|270|175| 38| 98 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|40|260|170| 36| 97 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|39|250|165| 34| 96 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|38|240|160| 32| 95 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|37|230|155| 30| 94 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|36|220|150| 28| 92 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|35|210|145| 26| 90 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|34|200|140| 24| 88 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|33|190|135| 22| 86 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|32|180|130| 20| 84 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|31|170|125| 18| 82 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|30|160|120| 16| 80 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|29|150|115| 14| 78 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|28|140|110| 13| 76 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|27|130|100| 12| 74 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|26|120| 90| 11| 72 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|25|110| 80| 10| 70 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|24|100| 70|  9| 68 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|23| 90| 60|  8| 66 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|22| 80| 50|  7| 64 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|21| 70| 40|  6| 62 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|20| 60| 30|  5| 60 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|19| 50| 20|  4| 58 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|18| 40| 10|  3| 56 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|__|___|___|___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|     MEDICAŢIE     |                 |                 |                 |

|                   |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

|     EVOLUŢIE      |                 |                 |                 |

|                   |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

|     MEDIC         |                 |                 |                 |

|___________________|_________________|_________________|_________________|

 

 ______________________________________________

| Data   | ..../..../20... | Nr. fişă | ...... |

|________|_________________|__________|________|

 

                                  CONSULTAŢII

 

 ______________________________________________________________________________

| SPECIALITATEA|ORA        |ORA        |SEMNĂTURA MEDICULUI|SEMNĂTURA MEDICULUI|

|              |SOLICITĂRII|PREZENTĂRII|SOLICITAT          |SOLICITANT         |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|              |           |           |                   |                   |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

| SPECIALITATEA|ORA        |ORA        |SEMNĂTURA MEDICULUI|SEMNĂTURA MEDICULUI|

|              |SOLICITĂRII|PREZENTĂRII|SOLICITAT          |SOLICITANT         |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|              |           |           |                   |                   |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

| SPECIALITATEA|ORA        |ORA        |SEMNĂTURA MEDICULUI|SEMNĂTURA MEDICULUI|

|              |SOLICITĂRII|PREZENTĂRII|SOLICITAT          |SOLICITANT         |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|              |           |           |                   |                   |

|______________|___________|___________|___________________|___________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

    ANEXA 4

 

                         MODELUL RAPORTULUI DE GARDĂ

 

    Unitatea sanitară

    __________________________________

    RAPORT DE GARDĂ UPU/CPU

    Nr. _______ din ___/___/200_

 

    Începutul turei orele ____              Sfârşitul turei orele ____

    din __/__/200_                          din __/__/200_

    Medic responsabil tură ___________      Asistent responsabil tură _________

    Medici ___________________________      Asistenţi - infirmieri - voluntari

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

    Rezid. ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

           ___________________________           ______________________________

 

    Nr. total pacienţi sosiţi ______ din care internaţi în spital ______________ transferaţi la alte unităţi sanitare _____ decedaţi în UPU ______ aduşi decedaţi _____ externaţi la domiciliu ______ externaţi la cerere ______ părăsit UPU fără acord _____ rămaşi în UPU la momentul schimbului de tură _____

 

    Pacienţi internaţi la interne ___ chirurgie secţie ___ chirurgie sală ______ chirurgie pediatrică secţie ___ chirurgie pediatrică sală ___ NCH secţie ___ NCH sală ___ pediatrie ___ cardiologie ___ cardiologie intervenţională ___ chirurgie cardiovasculară secţie ___ chirurgie cardiovasculară sală ___ chirurgie plastică ___ neurologie ___ nefrologie/dializă ___ ORL ___ BMF___ alte ___ din care la ATI ___

 

    Pacienţi cu vârsta între 0 - 30 zile ___ 1 lună - 1 an ___ 1 an - 16 ani ___ 17 ani - 30 ani ___ 31 ani - 50 ani ___ 51 ani - 65 ani ___ > 65 ani ____ din care M ___ F ___

 

    Nr. pacienţi aduşi de SMURD TIM/Urgenţa ___ elicopter ___ echipaj PA ___

    Din care critici ____ urgent ____ IT cu med. ___ IT fără med. ___ DT ___ SCE ___

    Din care stop cardiac resuscitat ____ în stop cardiac ___ decedat la sosire ___

    Din care au fost în FV ___ asistolie ___ AEFP ___ Defib. manual ___ Defib. SA ___

    Din care au necesitat după sosire IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___

    (IT = intubaţie traheală, DT = drenaj toracic, SCE = stimulator cardiac extern, FV = fibrilaţie ventriculară, AEFP = activitate electrică fără puls, Defib. manual = defibrilare manuală, Defib. SA = defibrilare semiautomată, SCE = stimulator cardiac extern)

 

    Nr. pacienţi aduşi de SAJ/din capitala de judeţ ___ SAJ din judeţ ___ SAJ alte judeţe ___ municipiul Bucureşti ___

    Sosiţi cu TIM/Urgenţă cu medic ___ Urgenţă cu asistent ___ Echipaj transport ___

    Din care critici ___ urgent ___ IT cu med. ___ IT fără med. ___ DT ___ SCE ___

    Din care stop cardiac resuscitat ___ în stop cardiac ___ decedat la sosire ___

    Din care au fost în FV ___ asistolie ___ AEFP ___ Defib. manual ___ Defib. SA ___

    Din care au necesitat după sosire IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___

 

    Nr. pacienţi aduşi de serviciul de ambulanţă alt judeţ ___ elicopter alt judeţ/regiune ___

    Din care critici ___ urgent ___ IT cu med. ___ IT fără med. ___ DT ___ SCE ___

    Din care stop cardiac resuscitat ___ în stop cardiac ___ decedat la sosire ___

    Din care au fost în FV ___ asistolie ___ AEFP ___ Defib. manual ___ Defib. SA ___

    Din care au necesitat după sosire IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___

 

    Nr. pacienţi transferaţi din camere de consultaţii/ambulatoriu ___ din alte unităţi sanitare din oraş ___ din alte unităţi sanitare din judeţ ___ din afara judeţului/mun. Bucureşti ___

    Din care critici ___ urgent ___ IT cu med. ___ IT fără med. ___ DT ___ SCE ___

    Din care stop cardiac resuscitat ___ în stop cardiac ___ decedat la sosire ___

    Din care au fost în FV ___ asistolie ___ AEFP ___ Defib. manual ___ Defib. SA ___

    Din care au necesitat după sosire IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___

 

    Nr. pacienţi sosiţi spontan sau cu mijloace nemedicale ___

    Din care critici ___ urgent ___

    Din care au necesitat IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___

    Din care stop cardiac ___ decedat la sosire ___

 

    Intervenţii în spital sau la alte camere de gardă ___ la ___________________ din care la stop CR ___ la alte tipuri ___ anume ___________________________ din care resuscitări reuşite ___ nereuşite ___ neefectuate ___ ritmul la sosire fiind FV ___ asist. ___ AEFP ___

 

    Nr. total pacienţi care au necesitat în UPU IT cu med. ___ fără med. ___ DT ___ SCE ___ ac intraosos ____ acces IV central ___

 

    Nr. pacienţi ventilaţi la predarea actualei gărzi ___ din care sosiţi în această gardă ___ preluaţi din garda precedentă ___ din care > 24 ore ___ > 36 ore ___ > 48 ore ___ > 72 ore ___ > 96 ore ___ Nr. pacienţi extubaţi în timpul gărzii ___

 

    Nr. examinări CT ___ RMN ___ ecografie ___ endoscopie ___ lavaj peritoneal ___ EEG/Potenţiale evocate ___ Altele _________________________________________

 

    Nr. pacienţi diagnosticaţi cu IMA ___ angor instabil/de novo ___ din care transferaţi pentru Angio ___ pentru Tromboliză ___ intervalele de timp între sosire şi transfer fiind de _________________ (treceţi în minute intervalele separate cu virgule, dacă sunt mai mulţi pacienţi) La care s-a efectuat tromboliza în UPU/CPU _________ intervalul de timp între sosire şi administrarea tromboliticului fiind de ______

 

    Nr. pacienţi diagnosticaţi cu politraumă ___

 

    Nr. cazuri sociale ___ din care fără domiciliu ___ violenţă în familie _____ alte ___ din care au fost rezolvate ___ în cursul rezolvării ___ nu s-au putut rezolva ___

 

    Nr. pacienţi care necesită internare însă nu au fost rezolvaţi _____ din care din lipsă de locuri ______ diferenţă de opinie ___ alte motive

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

    Gărzi cu care s-a colaborat greu

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

din cauza întârzierii _____________ neprezentării personalului potrivit ______ lipsă de locuri _________ specificaţi în scris

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

    Aşteptarea în vederea efectuării examinărilor CT pentru pacienţii critici a fost ___ < 30 min. ___ < 60 min. ___ > 60 min. pentru pacienţii necritici < 60 min. ___ < 90 min. ___ < 120 min. ___ > 120 min. ___ Probleme deosebite cu CT/RMN/Radio?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

    Probleme cu medicamentele/cu materialele sanitare?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

    Probleme cu aparatura din dotare?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

    Alte probleme deosebite?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

    Aţi apelat la medicul-şef UPU/CPU pentru rezolvarea unor probleme în timpul turei/gărzii? ____ la medicul responsabil de gardă din spital dacă există? _____

 

    Problemele pentru care aţi solicitat sprijin au fost rezolvate? ______

 

    Am predat garda specificând toate problemele în acest raport şi informând colegul care a preluat despre starea pacienţilor aflaţi în UPU şi despre toate problemele legate de cazurile medicale, precum şi despre problemele din serviciu, lipsurile şi defecţiunile.

 

    Ora _____

    Dr. _______________, în calitate de medic responsabil de tură _____________

    As. _______________, în calitate de asistent responsabil de tură __________

    Am preluat garda fiind informat despre toate problemele din acest raport, inclusiv starea pacienţilor aflaţi în UPU, şi despre toate problemele legate de cazurile medicale, precum şi despre problemele din serviciu, lipsurile şi defecţiunile.

    Dr. _______________, în calitate de medic responsabil de tură _____________

    As. _______________, în calitate de asistent responsabil de tură __________

 

    Asistent-şef al UPU/CPU ________________________

    Medic-şef al UPU/CPU ___________________________

 

                              ---------------