ORDIN   Nr. 1519 din  2 decembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 851 din  8 decembrie 2009

 

    Văzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. A.V. 1.922 din 2009,

    având în vedere prevederile titlului IV al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile responsabile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 29 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                          p. Ministrul sănătăţii,

                                 interimar,

                           Cristian-Anton Irimie,

                              secretar de stat

 

    Bucureşti, 2 decembrie 2009.

    Nr. 1.519.

 

    ANEXA 1

 

                             NORME METODOLOGICE

de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

    ART. 1

    (1) Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanţă judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, precum şi de echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor publice locale şi a spitalelor judeţene şi regionale.

    (2) Asistenţa medicală privată de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile private de ambulanţă, pe baza unui contract direct cu beneficiarul, cu asigurătorul privat al acestuia sau la solicitarea directă a beneficiarului ori a oricărei alte persoane, cu consimţământul acestuia.

    (3) Autorizarea furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) se face de o comisie numită de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi este supusă avizării secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii.

    (4) Preşedintele comisiei face parte din structura direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pe raza căruia activează furnizorul de servicii.

    (5) Din componenţa comisiei vor face parte obligatoriu un inginer auto dintr-o structură publică care deţine ambulanţe în dotare, precum şi 2 medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească.

    (6) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre, o listă naţională de medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum şi o listă naţională de ingineri auto care vor fi selectaţi în vederea constituirii comisiilor prevăzute la alin. (3).

    (7) Cei 2 medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum şi inginerii auto vor fi aleşi din listele prevăzute la alin. (6) şi nu vor fi angajaţi ai unei unităţi sanitare din judeţul în care se solicită autorizarea furnizorului privat de servicii/serviciului public.

    (8) Costul de deplasare, cazarea membrilor comisiei, precum şi diurna vor fi suportate de către furnizorii privaţi de servicii/serviciul public care solicită autorizarea şi vor fi calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

    (9) Membrii comisiei nu pot fi angajaţi ai furnizorului privat de servicii/serviciului public care solicită autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare.

    (10) În înţelesul prezentului ordin, prin utilizarea sintagmei serviciu public se înţelege atât serviciul de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti, cât şi serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).

    ART. 2

    (1) În vederea autorizării, furnizorul privat de servicii/serviciul public, prin reprezentantul legal al unităţii, este obligat să depună la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti un dosar de autorizare, care să conţină următoarele documente:

    a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/serviciului public, completată conform anexei nr. 1;

    b) lista ambulanţelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2;

    c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform anexei nr. 3;

    d) lista staţiilor, a substaţiilor şi a punctelor de lucru pe care le deţine în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, precum şi în alte judeţe, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4;

    e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar în registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/certificat constatator;

    f) dovada deţinerii spaţiului şi a tehnicii de intervenţie;

    g) autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;

    h) vechea autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

    (2) Toate documentele solicitate la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) trebuie să fie depuse respectându-se legislaţia în vigoare privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat.

    (3) Autorizaţia de funcţionare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi a serviciilor publice se eliberează de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe baza raportului de inspecţie întocmit de comisia prevăzută la art. 1.

    ART. 3

    Comisia alcătuită în vederea evaluării furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi a serviciilor publice întocmeşte raportul de inspecţie, pe care îl transmite directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete aşa cum se dispune la art. 2 alin. (1).

    ART. 4

    (1) Perioada de valabilitate iniţială a autorizaţiei este de 3 ani. Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice sunt obligaţi/obligate pe parcursul perioadei de valabilitate a acesteia să notifice direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti orice modificare survenită în îndeplinirea criteriilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestei modificări.

    (2) Anterior expirării perioadei pentru care a fost eliberată autorizaţia de funcţionare, furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi serviciile publice vor depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti un dosar care va cuprinde documentele actualizate prevăzute la art. 2 alin. (1).

    ART. 5

    (1) Comisia nominalizată de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va întocmi un nou raport de inspecţie şi va propune directorului coordonator:

    a) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile în care raportul de inspecţie este favorabil;

    b) suspendarea temporară a activităţii conform art. 7;

    c) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficienţelor constatate, dacă acestea nu sunt de natură a pune viaţa pacienţilor în pericol;

    d) retragerea autorizaţiei de funcţionare.

    (2) Dacă la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c) Comisia constată că nu au fost remediate deficienţele constatate, autorizaţia va fi retrasă.

    (3) Pe perioada prevăzută la alin. (1) lit. c), secretarul de stat/subsecretarul de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii va desemna pentru serviciile publice o comisie de monitorizare, în vederea remedierii deficienţelor constatate, care va propune un plan de redresare.

    (4) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pot depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti contestaţie în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind suspendarea temporară a activităţii sau retragerea autorizaţiei de funcţionare ori prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficienţelor constatate.

    (5) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va transmite contestaţiile primite secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii, în termen de 24 de ore de la primire.

    (6) Contestaţia se soluţionează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii.

    (7) Comisia prevăzută la alin. (6) soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile de la data înregistrării, în cazuri excepţionale acest termen putând fi prelungit cu cel mult 10 zile, cu obligaţia notificării contestatorului.

    (8) Comisia prevăzută la alin. (6) întocmeşte un raport, în care poate propune menţinerea concluziilor din raportul de inspecţie al comisiei numite de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti sau poate propune aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1), după caz.

    (9) Raportul comisiei constituite prin ordin al ministrului sănătăţii este consultativ şi va fi transmis directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

    (10) În termen de 3 zile de la primirea raportului, directorul coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti sesizează comisia alcătuită la nivelul direcţiei, comunicându-i raportul comisiei centrale. Comisia poate, în urma analizării acestui raport, fie să modifice în totalitate sau în parte concluziile cuprinse în raportul iniţial, fie să îşi menţină concluziile, înaintând directorului coordonator raportul final.

    ART. 6

    Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru unul sau mai multe domenii de activitate, după cum urmează:

    a) asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat;

    b) consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat.

    ART. 7

    (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată temporar, parţial, pentru un domeniu de activitate, sau integral, pentru toate domeniile de activitate, pentru o perioadă cuprinsă între 30 şi 90 de zile.

    (2) Dacă după perioada prevăzută la alin. (1) nu se constată remedierea neregulilor sesizate sau dacă furnizorul privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciul public înregistrează un număr mai mare de două notificări în decursul a 2 ani, autorizaţia de funcţionare se retrage definitiv, reprezentantul legal al unităţii fiind înştiinţat cu privire la această măsură printr-o notificare a directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

    (3) În vederea obţinerii unei noi autorizaţii de funcţionare, furnizorul privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciul public va relua procedura prevăzută la art. 2.

    (4) Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă fără o suspendare prealabilă în condiţiile în care au fost constatate deficienţe grave, de natură a pune în pericol viaţa pacienţilor.

    ART. 8

    Controlul eliberării autorizaţiilor de funcţionare se efectuează de o comisie numită de secretarul de stat/subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.

    ART. 9

    La primirea autorizaţiei de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, persoana responsabilă de activitatea serviciului autorizat depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează să notifice direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti care a eliberat autorizaţia orice schimbare intervenită, în termen de 24 de ore de la apariţia acesteia.

    ART. 10

    (1) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice au obligaţia să solicite autorizarea în baza prevederilor prezentului ordin, la cel mult 3 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) În cazul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), solicitarea de autorizare se face de spitalul responsabil de coordonarea medicală a echipajelor serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pentru care se doreşte autorizarea.

    (3) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice vor fi autorizaţi/autorizate în baza prezentului ordin până la data de 1 august 2010, în cazul în care autorizaţia actuală este în perioada de valabilitate.

    ART. 11

    Modelul autorizaţiei de funcţionare eliberate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 12

    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 1

    la normele metodologice

 

                                 CERERE

de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)

 

    Către

    Direcţia de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti

    ..........................................................................

    În atenţia dlui/dnei director coordonator

    ..........................................................................

    Subsemnatul, ......................., în calitate de director/medic-şef al:

    1. Serviciului de Ambulanţă al Judeţului/Municipiului Bucureşti ...................................;

    2. Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) al Judeţului/Municipiului Bucureşti ...................................;

    3. Serviciului de Ambulanţă ..................................., cu sediul în localitatea ..............., judeţul .................., cu activitate pe teritoriul judeţelor .....................................,

    vă rog să aprobaţi constituirea unei comisii în vederea autorizării funcţionării serviciului de ambulanţă/serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) sus-menţionat. Vă aduc la cunoştinţă că sunt de acord cu preluarea costului de deplasare şi cazare a membrilor comisiei. Totodată, declar pe propria răspundere că serviciul pe care îl conduc/coordonez/aflat în structura unităţii pe care o conduc îndeplineşte toate cerinţele în vederea autorizării şi înţeleg că, în cazul în care cerinţele de autorizare nu sunt îndeplinite, direcţia de sănătate publică poate suspenda temporar activitatea serviciului sau poate retrage autorizaţia de funcţionare.

    Reprezentant legal al serviciului solicitant:

    [în cazul serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) - reprezentantul legal al spitalului responsabil de coordonarea activităţii medicale a serviciului la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti]

 

    Nume .............................................

    Calitate .........................................

    Semnătura ........................................

    Data .............................................

    Localitatea ......................................

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice

 

                                    LISTA

          ambulanţelor şi a tehnicii aflate în dotarea serviciului

 

    Lista ambulanţelor include următoarele informaţii generale, precum şi o copie a fişei individuale pentru fiecare ambulanţă aflată în dotare în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezenta anexă:

    I. Informaţii generale:

    1. Numărul total de ambulanţe (A, B şi C) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească:

    a) ambulanţe tip A1 ........................;

    b) ambulanţe tip A2 ........................;

    c) ambulanţe tip B .........................;

    d) ambulanţe tip C .........................;

    e) autospeciale pentru consultaţii la domiciliu .........................;

    f) autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă ............;

    g) elicopter/avion .................... (În cazul elicopterelor/avioanelor, în alcătuirea comisiei numite de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este inclus un pilot/inspector de aviaţie, aparţinând operatorului aerian legal desemnat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.);

    h) navă ......................... (În cazul navelor, în alcătuirea comisiei numite de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este inclus un pilot/inginer de navigaţie, aparţinând operatorului legal desemnat prin Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.)

    2. Numărul de ambulanţe şi tipul acestora pentru fiecare staţie, substaţie sau punct de lucru

    Numele/adresa staţiei/substaţiei sau a punctului de lucru ................

    a) ambulanţe tip A1 .........................;

    b) ambulanţe tip A2 .........................;

    c) ambulanţe tip B ..........................;

    d) ambulanţe tip C ..........................;

    e) autospeciale consultaţii la domiciliu ....................;

    f) autospeciale de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă ............;

    g) elicopter .........................;

    h) avion .............................;

    i) navă ............................. .

    (Punctul 2 se completează pentru fiecare substaţie în parte.)

    II. Fişa individuală pentru fiecare ambulanţă include următoarele date:

    1. numărul de înmatriculare ..........................................;

    2. modelul şi anul de fabricaţie .....................................;

    3. culoarea ambulanţei ...............................................;

    4. tipul ambulanţei (A1, A2, B, C, ACD, AIRMU, elicopter, avion, navă) ..................;

    5. seria de fabricaţie a defibrilatorului ............................;

    6. modelul defibrilatorului .................... Manual .................. semiautomat cu indicaţii în limba română ........................... Mixt cu indicaţii în limba română pentru modulul semiautomat ........................;

    7. lista echipamentelor aflate în ambulanţă (În cazul echipamentelor electronice/electrice, cum ar fi ventilatorul, pompele de injecţie, aspiratorul etc., se menţionează numărul de serie şi anul fabricaţiei alăturat.) ..........................................;

    8. numărul echipajelor alocate ambulanţei şi funcţia (Se comunică lista funcţiilor personalului care lucrează pe ambulanţa respectivă în toate turele, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    ANEXA 3

    la normele metodologice

 

                                     LISTA

personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public

 

    I. Lista va include următoarele categorii:

    1. medici;

    2. asistenţi medicali;

    3. moaşe;

    4. paramedici;

    5. ambulanţieri;

    6. conducători auto;

    7. voluntari cu pregătire medicală de bază (studenţi în domeniul medical/elevi ai şcolilor sanitare);

    8. voluntari fără pregătire medicală de bază, dar care au absolvit un curs de prim ajutor şi au încheiat un contract de voluntariat cu serviciul respectiv;

    9. alte categorii de personal

 

 ______________________________________________________________________________

|                                    MEDICI                                    |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici MG cu drept de liberă practică fără|         |                        |

| atestat MU                                |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici de familie fără atestat MU         |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici MG/de familie cu atestat MU        |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici specialişti/primari MU             |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici specialişti/primari ATI            |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici rezidenţi MU an III/IV/V           |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Medici rezidenţi ATI an III/IV/V          |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                              ASISTENŢI MEDICALI                              |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Asistenţi medicali cu studii postliceale  |         |                        |

| fără atestat în MU                        |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Asistenţi medicali cu studii postliceale  |         |                        |

| cu atestat în MU                          |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Asistenţi medicali cu studii universitare |         |                        |

| fără atestat în MU                        |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Asistenţi medicali cu studii universitare |         |                        |

| cu atestat în MU                          |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                                    MOAŞE                                     |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Moaşe cu studii postliceale               |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Moaşe cu studii universitare              |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                                  PARAMEDICI                                  |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Paramedici debutanţi                      |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Paramedici nivel I                        |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Paramedici nivel II                       |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Paramedici nivel III                      |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Paramedici nivel IV                       |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                        AMBULANŢIERI - conducători auto                       |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Ambulanţieri cu o vechime sub 3 ani       |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Ambulanţieri cu o vechime egală sau mai   |         |                        |

| mare de 3 ani                             |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Conducători auto cu o vechime mai mare de |         |                        |

| 3 ani                                     |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Conducători auto cu o vechime egală sau   |         |                        |

| mai mare de 3 ani                         |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                                  VOLUNTARI                                   |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Studenţi în domeniul medical              |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Elevi şcoli postliceale                   |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Fără pregătire medicală de bază cu curs   |         |                        |

| de prim ajutor absolvit                   |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                          ALTE CATEGORII DE PERSONAL                          |

|______________________________________________________________________________|

|                                           | Numărul | Numărul total pe staţie|

|                                           | total   | şi pe fiecare substaţie|

|___________________________________________|_________|________________________|

| Piloţi aeronavă                           |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Personal tehnic de sol pentru deservirea  |         |                        |

| aeronavelor                               |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Piloţi navă                               |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Ingineri navigaţie                        |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Personal TESA*)                           |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Personal pază*)                           |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Personal curăţenie - îngrijitori etc.*)   |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

| Alte categorii (Specificaţi categoriile   |         |                        |

| respective.)                              |         |                        |

|___________________________________________|_________|________________________|

    *) Exceptând serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).

 

    II. Fiecare angajat al serviciului evaluat are o fişă individuală care include următoarele date, fiind inclusă în dosarul de autorizare atât în format electronic, cât şi pe hârtie. Fişa individuală este completată la nivelul rubricilor relevante:

    1. nume ..........................., prenume ............................;

    2. locul naşterii ...................., data naşterii ...................;

    3. data începerii activităţii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitaliceşti .......................;

    4. data începerii activităţii în serviciul de ambulanţă/serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) care solicită autorizaţia ...................................;

    5. pregătirea de bază ...................................................;

    data definitivării studiilor de bază ....................................;

    specialitatea de bază ...................................................;

    data definitivării specializării ........................................;

    locul unde a efectuat specializarea .....................................;

    6. a II-a specialitate ..................................................;

    data definitivării specializării ........................................;

    locul unde a efectuat specializarea .....................................;

    7. locul de muncă de bază (dacă este altul decât cel din serviciul care solicită autorizarea) .......................................................;

    8. locuri de muncă secundare, în afara locului de muncă de bază, dacă acesta este în serviciul care solicită autorizaţia .................................;

    9. data obţinerii atestatului în MU ......................................

    şi locul unde s-a efectuat pregătirea ...................................;

    10. lista cursurilor de perfecţionare la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):

    a) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    b) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    c) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    d) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    e) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    f) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    g) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    h) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    11. lista conferinţelor/congreselor la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul):

    a) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    b) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    c) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    d) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    e) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    f) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    g) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    h) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    i) titlul ............., perioada ...................., locul ...........;

    12. lista sancţiunilor administrative aplicate în ultimii 5 ani, începând cu cea mai recentă:

    a) sancţiunea ................, data aplicării ................., motivele aplicării ..........................;

    b) sancţiunea ................, data aplicării ................., motivele aplicării ..........................;

    c) sancţiunea ................, data aplicării ................., motivele aplicării ..........................;

    d) sancţiunea ................, data aplicării ................., motivele aplicării ..........................;

    13. alte menţiuni, observaţii:

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    ANEXA 4

    la normele metodologice

 

                                  LISTA

staţiilor, substaţiilor şi a punctelor de lucru aflate în structura serviciului care solicită autorizarea

 

    I. Staţia centrală

    a) Adresă

    b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:

    1. ambulanţe tip A1 ............................................;

    2. ambulanţe tip A2 ............................................;

    3. ambulanţe tip B .............................................;

    4. ambulanţe tip C .............................................;

    5. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ................;

    6. autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ..........................;

    7. elicopter ...................................................;

    8. autospecială transport personal şi multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ..........................;

    9. autospecială de intervenţie la accidentele colective şi calamităţi [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ......................... .

    c) Numărul total de personal, din care:

    1. medici ......................................................;

    2. asistenţi ...................................................;

    3. paramedici ..................................................;

    4. moaşe .......................................................;

    5. ambulanţieri ................................................;

    6. conducători auto ............................................;

    7. alte categorii ............................................. .

    II. Substaţii

    Numărul total de substaţii din judeţul în care se află staţia centrală/a municipiului Bucureşti ..........., din alte judeţe/municipiul Bucureşti ............... .

    a) Adresa substaţiei .......................................... .

    b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:

    1. ambulanţe tip A1 ............................................;

    2. ambulanţe tip A2 ............................................;

    3. ambulanţe tip B .............................................;

    4. ambulanţe tip C .............................................;

    5. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ................;

    6. autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ..........................;

    7. elicopter ...................................................;

    8. autospecială transport personal şi multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ..........................;

    9. autospecială de intervenţie la accidentele colective şi calamităţi [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ......................... .

    c) Numărul total de personal, din care:

    1. medici ......................................................;

    2. asistenţi ...................................................;

    3. paramedici ..................................................;

    4. moaşe .......................................................;

    5. ambulanţieri ................................................;

    6. conducători auto ............................................;

    7. alte categorii ............................................. .

    (Se completează pentru fiecare substaţie.)

    III. Puncte de lucru

    Numărul total de puncte de lucru din judeţul în care se află staţia centrală/a municipiului Bucureşti ....................., din alte judeţe/municipiul Bucureşti .................... .

    a) Adresa punctului de lucru .................................. .

    b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:

    1. ambulanţe tip A1 ............................................;

    2. ambulanţe tip A2 ............................................;

    3. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ............... .

    c) Numărul total de personal:

    1. medici ......................................................;

    2. asistenţi ...................................................;

    3. ambulanţieri ................................................;

    4. conducători auto ........................................... .

 

    ANEXA 5

    la normele metodologice

 

                           AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

                           Nr. ..... din data .......

 

    În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în baza Dosarului de autorizare înaintat cu nr. ............../..............., Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................... autorizează pe ..................... în vederea desfăşurării următoarelor tipuri de activităţi:

 ______________________________________________________________________________

| DA | NU |    Denumirea tipului de    | DA | NU |    Denumirea tipului de     |

|    |    |    activitate              |    |    |    activitate               |

|____|____|____________________________|____|____|_____________________________|

|    |    | Asistenţă medicală de      |    |    | Asistenţă medicală de       |

|    |    | urgenţă şi transport       |    |    | urgenţă şi transport        |

|    |    | medical asistat în regim   |    |    | medical asistat în regim    |

|    |    | public                     |    |    | privat                      |

|____|____|____________________________|____|____|_____________________________|

|    |    | Consultaţii de urgenţă şi  |    |    | Consultaţii de urgenţă şi   |

|    |    | transport sanitar neasistat|    |    | transport sanitar neasistat |

|    |    | în regim public            |    |    | în regim privat             |

|____|____|____________________________|____|____|_____________________________|

 

    Prezenta autorizaţie este valabilă 3 ani de la data emiterii.

 

    Data eliberării .......

 

                            DIRECTOR COORDONATOR

                        DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

                                 MENŢIUNI

 

    Prezenta autorizaţie se prelungeşte pe o perioadă de:

    (Se completează, după caz.):

    a) 5 ani de la data de ............. la data de ..............

 

                            DIRECTOR COORDONATOR

                        DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

    sau

    b) 6 luni de la data de ............. la data de .............

 

                            DIRECTOR COORDONATOR

                        DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

                              ---------------