ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002

privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002

 

    Ministrul sănătăţii şi familiei,

    văzând Referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 2.411 din 7 martie 2002,

    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, în vederea participării la reţeaua Comunităţii Europene de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile, constituită prin Decizia nr. 2.119/98/EC şi reglementările aferente ulterioare.

    ART. 2

    Reţeaua naţională de supraveghere şi control al bolilor transmisibile cuprinde totalitatea structurilor medicale care participă la colectarea sistematică şi continuă, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor privind bolile transmisibile, efectuarea de studii epidemiologice pentru cunoaşterea evoluţiei şi răspândirii acestor boli în timp şi spaţiu, precum şi la analiza factorilor de risc, în scopul elaborării măsurilor de prevenire, supraveghere şi control adecvate.

    ART. 3

    Ministerul Sănătăţii şi Familiei este autoritatea centrală din domeniul asistenţei de sănătate publică cu atribuţii de organizare a activităţilor de sănătate publică şi a modului de funcţionare a reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile.

    ART. 4

    Reţeaua naţională de supraveghere şi control al bolilor transmisibile are în componenţă:

    1. Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prin Serviciul de prevenire şi control al bolilor transmisibile;

    2. institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, prin secţiile de epidemiologie;

    3. Institutul "Cantacuzino" Bucureşti, prin laboratoarele specializate;

    4. direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin compartimentele de epidemiologie, şi laboratoarele de microbiologie ale direcţiilor de supraveghere a stării de sănătate;

    5. unităţile de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în toate formele lor de organizare, de stat sau private, respectiv organizaţiile neguvernamentale cu activitate autorizată pentru servicii de sănătate.

    ART. 5

    Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti, Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti, reţeaua de specialitate pentru infecţiile cu transmitere sexuală, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti participă la realizarea activităţilor de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile specifice fiecărei unităţi, sub coordonarea Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

    ART. 6

    Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, şi compartimentele de biostatistică din unităţile menţionate la art. 4 pct. 2 - 4 asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional de statistică sanitară prin colectarea, stocarea, prelucrarea şi difuzarea datelor, cu respectarea legii.

    ART. 7

    Institutul "Cantacuzino" Bucureşti şi institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara vor asigura pentru sistemul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile serviciile aferente centrelor naţionale de referinţă.

    ART. 8

    Atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale instituţiilor şi unităţilor cuprinse în reţeaua naţională de supraveghere şi control al bolilor transmisibile sunt cuprinse în anexa nr. 1.

    ART. 9

    Bolile transmisibile şi problemele medicale care necesită o supraveghere epidemiologică specială, în concordanţă cu cerinţele participării la reţeaua Comunităţii Europene de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile, constituită prin Decizia nr. 2.119/98/EC, şi completările ulterioare, sunt enumerate în anexa nr. 2.

    ART. 10

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11

    Direcţia generală de sănătate publică şi Direcţia generală a bugetului din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, Institutul "Cantacuzino" Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi celelalte instituţii sanitare menţionate vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.

    ART. 12

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                     Ministrul sănătăţii şi familiei,

                             Daniela Bartoş

 

    ANEXA 1

 

    Atribuţiile şi responsabilităţile instituţiilor şi unităţilor cuprinse în reţeaua naţională de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

 

    Atribuţiile reţelei de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în toate formele sale de organizare, de stat sau private, respectiv organizaţiile neguvernamentale cu activitate autorizată pentru servicii de sănătate în domeniul supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, sunt următoarele:

    - raportează, conform legii, toate cazurile de boală transmisibilă depistate în populaţia asistată;

    - ia măsurile care se impun în vederea limitării focarelor familiale de boală transmisibilă;

    - participă, împreună cu autoritatea de sănătate publică locală, la acţiunile de limitare a extinderii focarelor de boală transmisibilă în comunitate;

    - desfăşoară activităţi de educaţie sanitară şi de promovare a sănătăţii pentru populaţia asistată.

    Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul supravegherii şi controlului bolilor transmisibile sunt următoarele:

    - colectează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu;

    - analizează periodic datele privind bolile transmisibile după caracteristicile de timp, loc şi persoană, precum şi tendinţele de evoluţie ale acestora;

    - interpretează informaţiile cu privire la bolile transmisibile pentru realizarea alertei precoce şi a răspunsului rapid;

    - organizează şi gestionează bazele de date privind bolile transmisibile;

    - raportează institutelor de sănătate publică şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei cazurile de boală transmisibilă depistate în teritoriul judeţului, conform reglementărilor legale în vigoare;

    - colaborează cu celelalte direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru realizarea unui schimb optim de informaţii;

    - efectuează anchetele epidemiologice şi adoptă măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, în colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu (administraţia publică locală, întreaga reţea medicală a judeţului);

    - asigură diseminarea informaţiilor rezultate din analiza şi interpretarea datelor către sursele de la care au provenit;

    - colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de supraveghere a bolilor transmisibile.

    Atribuţiile institutelor de sănătate publică în procesul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile sunt următoarele:

    - colectează, analizează şi interpretează datele privind bolile transmisibile primite de la direcţiile de sănătate publică arondate, conform legislaţiei în vigoare;

    - raportează Ministerului Sănătăţii şi Familiei rezultatele analizelor epidemiologice efectuate;

    - efectuează prognoze şi tendinţe privind bolile transmisibile la nivelul teritoriului arondat;

    - acordă consultanţă direcţiilor de sănătate publică în ceea ce priveşte managementul datelor, efectuarea de analize epidemiologice;

    - coordonează şi îndrumă direcţiile de sănătate publică arondate în acţiunile de supraveghere a bolilor transmisibile;

    - sprijină şi îndrumă direcţiile de sănătate publică în acţiunile de control al focarelor de boală transmisibilă;

    - asigură transmiterea informaţiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judeţelor către furnizorii acestor date - direcţiile de sănătate publică;

    - colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de supraveghere a bolilor transmisibile;

    - asigură, prin programe de pregătire profesională continuă, instruirea periodică a personalului specializat, în vederea supravegherii bolilor transmisibile, în colaborare cu Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

    - colaborează cu celelalte institute de sănătate publică pentru realizarea unui schimb optim de informaţii.

    Atribuţiile Institutului de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti, Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti, reţelei de specialitate pentru infecţiile cu transmitere sexuală şi ale Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti în domeniul supravegherii şi controlului bolilor transmisibile sunt următoarele:

    - organizează sistemul specific de supraveghere pentru HIV/SIDA, tuberculoză, ITS, securitate transfuzională;

    - raportează trimestrial Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sinteza datelor de supraveghere specifică;

    - creează şi gestionează propriile baze de date, efectuează analiza şi interpretarea datelor;

    - colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în activitatea de analiză a datelor şi fac propuneri de îmbunătăţire a sistemului de supraveghere;

    - colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în domeniul supravegherii tuberculozei, HIV/SIDA, ITS, securităţii transfuzionale.

    Atribuţiile Institutului "Cantacuzino" Bucureşti în procesul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile sunt următoarele:

    - organizează laboratoarele de referinţă pentru diagnosticul bolilor transmisibile şi colaborează cu instituţii similare la nivel internaţional;

    - realizează sau confirmă diagnosticul bolilor transmisibile;

    - realizează îndrumarea metodologică şi tehnică pentru laboratoarele din reţeaua de supraveghere a bolilor transmisibile;

    - comunică rezultatele obţinute Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi celorlalte unităţi ale reţelei care au trimis probe;

    - participă, la cererea Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la investigaţii epidemiologice ori de câte ori situaţia epidemiologică o impune.

    Atribuţiile Serviciului de prevenire şi control boli transmisibile - Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei sunt următoarele:

    - colectează, analizează şi interpretează datele privind bolile transmisibile primite de la institutele şi direcţiile de sănătate publică, precum şi de la instituţiile medicale coordonatoare ale supravegherii infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei, ITS, securităţii transfuzionale;

    - efectuează prognoze şi evaluează tendinţele bolilor transmisibile la nivel naţional;

    - sprijină şi îndrumă direcţiile de sănătate publică în acţiunile de control al focarelor de boală transmisibilă, împreună cu institutele de sănătate publică;

    - stabileşte lista de boli prioritare la nivel naţional incluse în sistemul de supraveghere;

    - participă la elaborarea bugetului privind finanţarea activităţilor din domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

    - colaborează cu organizaţiile internaţionale pe probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;

    - participă la elaborarea programelor de perfecţionare profesională în domeniul supravegherii bolilor transmisibile, în colaborare cu institutele de sănătate publică;

    - asigură transmiterea informaţiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judeţelor către furnizorii acestor date, institutele şi direcţiile de sănătate publică.

 

    ANEXA 2

    Bolile transmisibile şi problemele medicale speciale care se află sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat în sistemul de supraveghere şi care necesită o atenţie deosebită în vederea pregătirii participării României la Reţeaua Comunitară

 

    1. Boli

    1.1. Boli prevenibile prin vaccinare:

    Difteria

    Infecţia cu Haemophilus influenzae grup B

    Gripa

    Rujeola

    Rubeola

    Pertussis

    Poliomielita

    1.2. Maladii transmise sexual:

    Infecţii cu Chlamydia

    Infecţii gonococice

    Infecţia HIV

    Sifilisul

    1.3. Hepatite virale:

    Hepatita A

    Hepatita B

    Hepatita C

    1.4. Boli transmise prin alimente, apă sau prin mediu:

    Botulism

    Campylobacterioze

    Cryptosporidiaza

    Giardioza

    Infecţia cu E. coli enterohemoragic

    Leptospiroza

    Listerioza

    Salmonelozele

    Shigeloza

    Toxoplasmoza

    Trichinoza

    Yersiniozele

    1.5. Alte boli

    1.5.1. Boli transmise prin agenţi neconvenţionali

    Varianta transmisibilă a encefalopatiei spongiforme

    1.5.2. Boli transmise aerian:

    Legioneloze

    Boala meningococică

    Infecţiile pneumococice

    Tuberculoza

    1.5.3. Zoonoze (altele decât cele de la pct. 1.4.):

    Bruceloza

    Echinococoza

    Rabia

    1.5.4. Boli severe de import:

    Holera

    Malaria

    Pesta

    Febrele virale hemoragice

 

    2. Probleme medicale speciale

    2.1. Infecţiile nosocomiale

    2.2. Rezistenţa antimicrobiană

 

                             ---------------