ORDIN   Nr. 1338 din 31 iulie 2007

pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 575 din 22 august 2007

 

    Având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate şi al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 8.124 din 31 iulie 2007,

 

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prevederile prezentului ordin referitoare la cabinetele de medicină dentară se aplică şi cabinetelor înfiinţate de dentişti.

    ART. 3

    Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate, Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 18 aprilie 2005, precum şi prevederile pct 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                         p. Ministrul sănătăţii publice,

                              Ervin Zoltan Szekely,

                                secretar de stat

 

    Bucureşti, 31 iulie 2007.

    Nr. 1.338.

 

    ANEXA 1

 

                                     NORME

    privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

 

    ART. 1

    În vederea funcţionării, cabinetele medicale şi de medicină dentară, înfiinţate şi organizate în condiţiile legii, trebuie să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare.

    ART. 2

    Autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului, referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme privind structura funcţională, normele de igienă şi sănătate publică, şi se vizează anual.

    ART. 3

    Pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară înfiinţate de medici şi medici dentişti, organizate în cabinete medicale grupate, asociate, societăţi civile medicale, societăţi comerciale cu obiect unic de activitate şi având puncte de lucru aflate în locaţii diferite se eliberează câte o autorizaţie sanitară de funcţionare separată pentru fiecare punct de lucru (cabinet medical şi de medicină dentară).

    ART. 4

    Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează la cererea reprezentantului legal al cabinetului medical şi de medicină dentară.

    ART. 5

    Inspecţia sanitară de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică periodic respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a structurii spaţiilor funcţionale prevăzute, în funcţie de profilul de activitate.

    ART. 6

    (1) Din punctul de vedere al structurii spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de medicină dentară şi al circuitelor funcţionale, autorizaţiile sanitare de funcţionare, eliberate în baza unor reglementări anterioare pentru cabinete medicale şi de medicină dentară care îşi desfăşoară activitatea la data prezentului ordin în spaţiile respective, îşi menţin valabilitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

    (2) Spaţiile destinate activităţii cabinetelor medicale şi de medicină dentară pot suferi modificări structurale, de circuite şi acces la utilităţi, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcţionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranţa în construcţii şi în măsura posibilităţilor tehnico-constructive oferite de spaţiu. Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliază reprezentanţii legali ai cabinetelor privind circuitele funcţionale şi avizează proiectele de modificări.

    (3) Cabinetul medical va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, sală de tratamente, cabinet de consultaţii propriu-zis şi spaţii de depozitare.

    a) Sala de aşteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de şedere să beneficieze de o suprafaţă minimă de 1/1,5 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 1,5/2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).

    b) Cabinetul de consultaţii propriu-zis va avea o suprafaţă minimă de 9 mp şi acces la o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă şi rece.

    c) Sala de tratamente, cu o suprafaţă minimă de 9 mp, va fi special amenajată şi dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă rece şi caldă.

    (4) Cabinetul de medicină dentară va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, spaţii de depozitare şi cabinet de medicină dentară propriu-zis, în care se desfăşoară activităţile de diagnostic clinic şi terapeutice; pentru sala de aşteptare se aplică prevederile art. 6 alin. (3) lit. a).

    a) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis poate fi organizat după cum urmează:

    1. în sistem închis - unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;

    2. în sistem semideschis - se amplasează unul sau mai multe unituri separate de câte un perete sau paravan;

    3. în sistem deschis - unit-urile se amplasează într-o încăpere, fără a fi separate.

    b) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis, indiferent de sistemul în care funcţionează (închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spaţiu de minimum 9 mp.

    c) Spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu chiuvetă cu apă curentă, rece şi caldă.

    (5) 1. Pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru din încăperile în care se desfăşoară activităţi medicale şi de medicină dentară vor fi:

    a) lavabile;

    b) rezistente la dezinfectante;

    c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

    d) rezistente la acţiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz);

    e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

    f) fără asperităţi care să reţină praful.

    2. Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase şi cu asperităţi.

    3. Se interzice mochetarea pardoselilor.

    (6) În cazul cabinetelor medicale cu 3 sau mai mulţi medici, care furnizează servicii de medicină preventivă în bolile transmisibile, în condiţiile în care spaţiul permite, se poate organiza un cabinet pentru vaccinări, altul decât sala de tratamente.

    (7) În cabinetele în care se efectuează intervenţii chirurgicale ce necesită spitalizare de zi/de o zi va fi amenajată o încăpere special destinată pentru recuperarea postoperatorie, dotată cu paturi, asigurându-se o suprafaţă minimă de 7 mp/pat.

    (8) Pentru personalul sanitar din cabinetele medicale şi de medicină dentară va fi asigurat un spaţiu cu destinaţie de vestiar; numărul vestiarelor şi desemnarea spaţiului destinat acestora vor fi în funcţie de numărul personalului care desfăşoară activitate concomitentă.

    (9) Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfăşoară activităţi medicale.

    (10) În condiţiile respectării art. 6 alin. (2), cabinetul medical şi de medicină dentară va avea un grup sanitar pentru pacienţi, cu acces din sala de aşteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la reţeaua publică de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosă septică de beton vidanjabilă.

    (11) În cabinetele medicale cu profil radiologic sau de medicină dentară în care se instalează aparate de radiologie dentară sunt obligatorii solicitarea şi obţinerea de avize speciale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlul activităţilor ce folosesc radiaţii nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotecţie şi control individual al expunerii prevăzute de legislaţia în vigoare.

    (12) a) În cabinetele medicale în care au loc prelevări de fluide biologice (sânge, secreţii) în vederea diagnosticului de laborator vor fi desemnate o încăpere şi un spaţiu special destinate pentru această activitate. Această încăpere şi acest spaţiu vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevării de probe (canapea sau scaun netapiţat cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susţinerea antebraţului, sau, după caz, alt mobilier specific specialităţii medicale şi tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, măsuţă pentru pregătirea prelevării probei, măsuţă pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate), sursă de apă şi racord la sistemul de canalizare.

    b) Pentru coprocultură şi urocultură va fi desemnată o cameră separată de recoltare, prevăzută cu sursă de apă curentă rece şi caldă, scaun WC, racord la sistemul de canalizare.

    c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectuează în altă locaţie, pentru a evita contaminarea probelor recoltate, a persoanei care transportă probele şi/sau a mediului, se va organiza transportul probelor recoltate în siguranţă, în containere speciale, închise, cu pereţi impermeabili, uşor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curăţarea şi dezinfecţia.

    (13) În spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale şi de medicină dentară se vor realiza circuite separate pentru adulţi şi copii, în condiţiile art. 6 alin. (2), sau, în măsura posibilităţilor, se va face programarea acestora la ore diferite.

    (14) Cabinetele medicale şi de medicină dentară vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 7

    Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical şi de medicină dentară, în funcţie de specialitate, va respecta prevederile legale în vigoare.

    ART. 8

    În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:

    a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;

    b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor sterile de cele nesterile;

    c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;

    d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;

    e) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:

    - numărul şarjei şi conţinutul pachetelor;

    - data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului;

    - temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;

    - rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici;

    - numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea;

    f) cabinetele medicale şi de medicină dentară pot asigura sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare şi pe baza contractelor încheiate cu unităţi specializate şi autorizate în acest sens.

    ART. 9

    În scopul asigurării lanţului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:

    a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;

    b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin;

    c) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul de probe biologice (în cazul în care au loc prelevări de fluide biologice şi acestea nu sunt transportate de unităţi autorizate în acest sens).

    ART. 10

    Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară, indiferent de profil:

    a) asigurarea cu apă potabilă;

    b) racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului şi solului. Dotarea cabinetelor, în localităţile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalaţii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);

    c) deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;

    d) asigurarea unui microclimat corespunzător;

    e) asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii medicale şi de medicină dentară;

    f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise şi sau asigurarea protecţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor;

    g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;

    h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;

    i) asigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale.

 

                              ---------------