. Calendar

 

ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 (*actualizat*)
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
(actualizat pana la data de 26 martie 2012*)

EMITENT: MINISTERUL SANATATII

Data intrarii in vigoare: 01 Septembrie 2009, Forma actualizata valabila la data de 4 Aprilie 2012

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 26 Martie 2012, pana la data de

4 Aprilie 2012


 ----------------      *) Forma actualizatã a acestui act normativ valabila la data de 4 Aprilie 2012 este realizatã de cãtre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificãrilor și completãrilor aduse de cãtre: ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012.

    Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

    Vãzând Referatul de aprobare al Direcției de control în sãnãtate publicã nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,
    având în vedere prevederile titlului I "Sãnãtatea publicã" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãții, cu modificãrile și completãrile ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienã și sãnãtate publicã, republicatã,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sãnãtãții, cu modificãrile și completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãții emite urmãtorul ordin:

    CAP. I
    Dispoziții generale

    ART. 1
    În sensul prezentului ordin, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) autoritatea competentã este reprezentatã de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sãnãtãții, cu personalitate juridicã, reprezentând autoritatea de sãnãtate publicã la nivel local, precum și serviciile din cadrul ministerelor cu rețea sanitarã proprie;
    b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/compartimentului, conform atribuțiilor specifice stabilite;
    c) riscul reprezintã probabilitatea unor efecte negative asupra sãnãtãții ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici și sociali din habitatul uman, cunoscuți sau identificați prin activitãți specializate, în condiții specifice;
    d) neconformitatea reprezintã nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;
    e) certificarea conformitãții este procedura prin care autoritatea competentã atestã, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activitãți cu reglementãrile legale în vigoare privind normele de igienã și sãnãtate publicã specifice domeniului;
    f) autorizarea sanitarã reprezintã procesul de analizã și investigație sanitarã care condiționeazã, din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfãșurarea activitãții în obiective de interes public de conformarea la normele de igienã și de sãnãtate publicã;
    g) autorizația sanitarã de funcționare reprezintã un act tehnic și juridic eliberat în scris de cãtre autoritatea competentã, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activitãți existente ori de punere în funcțiune a unei activitãți în obiective de interes public.
    h) asistența de specialitate de sãnãtate publicã este procedura administrativ-profesionalã prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sãnãtatea publicã la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unitãți care desfãșoarã o activitate cu risc pentru sãnãtatea populației;

    Lit. h) a art. 1 a fost introdusã de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    i) notificarea de asistențã de specialitate de sãnãtate publicã a conformitãții reprezintã actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competențã prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind igiena și sãnãtatea publicã la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcționarea unei unitãți care desfãșoarã o activitate cu risc pentru sãnãtatea populației;
    Lit. i) a art. 1 a fost introdusã de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    j) notificarea de certificare de sãnãtate publicã a conformitãții reprezintã actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentã prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activitãți cu reglementãrile legale în vigoare privind normele de igienã și sãnãtate publicã specifice domeniului;
    Lit. j) a art. 1 a fost introdusã de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    k) viza anualã reprezintã confirmarea în scris de cãtre autoritatea localã de sãnãtate publicã privind respectarea conformitãții cu autorizarea sanitarã eliberatã anterior.
    Lit. k) a art. 1 a fost introdusã de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 2
    (1) Scopul procedurilor de reglementare sanitarã pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfãșoarã activitãți cu risc pentru starea de sãnãtate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnãvirea populației.
    (2) Procedurile de reglementare sanitarã pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfãșoarã activitãți cu risc pentru starea de sãnãtate sunt urmãtoarele:
    a) autorizarea sanitarã a funcționãrii în baza declarației pe propria rãspundere;
    b) autorizarea sanitarã a funcționãrii în baza referatului de evaluare;
    c) certificarea conformitãții cu normele de igienã și sãnãtate publicã;
    Lit. c) a alin. (2) al art. 2 a fost modificatã de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    d) asistențã de specialitate de sãnãtate publicã, la cererea persoanelor fizice și juridice.
    e) viza anualã.
    Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusã de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 3
    (1) Autorizarea sanitarã în baza declarației pe propria rãspundere este procedura administrativã prin care autoritatea competentã înregistreazã declarația pe propria rãspundere referitoare la respectarea reglementãrilor legale incidente domeniului și este înștiințatã și solicitatã pentru verificarea conformitãții.
    (2) Autorizarea sanitarã a funcționãrii în baza referatului de evaluare este procedura administrativã prin care autoritatea competentã evalueazã conformitatea obiectivului, întocmește referatul de evaluare și elibereazã autorizația sanitarã de funcționare sau notificarea de respingere a acesteia.
    (3) Certificarea conformitãții cu normele de igienã și sãnãtate publicã este procedura administrativã prin care se efectueazã evaluarea conformitãții cu reglementãrile legale privind sãnãtatea publicã pentru obiective în funcțiune, care desfãșoarã activitãți cu risc pentru sãnãtatea populației.
    Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    (4) Asistența de specialitate de sãnãtate publicã este procedura administrativ-profesionalã prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sãnãtatea publicã la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unitãți care desfãșoarã o activitate cu risc pentru sãnãtatea populației.
    Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 4
    (1) Tarifele de autorizare sanitarã în baza referatului de evaluare, certificare a conformitãții și asistența de specialitate de sãnãtate publicã sunt prevãzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitarã".
    (2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitarã în baza referatului de evaluare se costituie în venit la bugetul statului de cãtre autoritatea competentã.
    (3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformitãții și asistența de sãnãtate publicã rãmân la nivelul autoritãților competente, constituind venituri proprii ale acestora.
    (4) Pentru autorizarea sanitarã în baza declarației pe propria rãspundere nu se percep tarife.
    (5) Abrogat.
    Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    (6) Pentru eliberarea în regim de urgențã a autorizației sanitare în baza referatului de evaluare, asistența de specialitate în sãnãtate publicã, certificarea conformitãții se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.
    Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (7) Eliberarea în regim de urgențã se realizeazã în termen de maximum 5 zile lucrãtoare.
    Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autoritãții competente.
    Alin. (8) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    CAP. II
    Autorizarea sanitarã în baza declarației pe propria rãspundere

    ART. 5
    Procedura autorizãrii sanitare a funcționãrii în baza declarației pe propria rãspundere se aplicã tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfãșoarã una dintre activitãțile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrãrii la registrul comerțului.
    ART. 6
    (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria rãspundere sunt:
    a) cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activitãții, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
    Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificatã de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    b) declarația pe propria rãspundere semnatã, dupã caz, de managerul unitãții/administrator și/sau titularul activitãții, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), dupã caz.
    (2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
    (3) Autoritatea competentã elibereazã autorizația sanitarã de funcționare în baza declarației pe propria rãspundere, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 5, și în termen de 30 de zile lucrãtoare personalul de specialitate desemnat verificã obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienã și sãnãtate publicã și/sau alte reglementãri legale.
    Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.
    (4) Dacã se constatã neconformitãți, în funcție de gravitatea acestora și, implicit, riscul pentru starea de sãnãtate, se acordã un termen de remediere de maximum 30 de zile și se comunicã acest lucru solicitantului.
    (5) Dupã expirarea termenului acordat pentru conformare se efectueazã recontrolul și orice neconformitate se sancționeazã conform legislației în vigoare.
    ART. 7
    (1) Pentru autorizarea sanitarã a unitãților publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfãșoarã una dintre activitãțile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie sã depunã la autoritatea competentã urmãtoarele documente:
    a) cererea de autorizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
    b) declarația pe propria rãspundere semnatã, dupã caz, de managerul unitãții/administrator și/sau titularul activitãții, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), dupã caz;
    c) programul activitãților în derulare pentru conformarea la reglementãrile legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire și responsabilitãți, semnat de managerul unitãții/administrator și/sau titularul activitãții;
    d) dovada existenței surselor de finanțare pentru activitãțile cuprinse în programul de conformare;
    e) dupã caz, solicitare de asistențã de specialitate de sãnãtate publicã, pentru a stabili programul de mãsuri în vederea conformãrii la prevederile legale.
    (2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
    (3) Personalul de specialitate desemnat analizeazã documentația și, dupã caz, efectueazã evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de mãsuri în vederea conformãrii și propune conducerii autoritãții competente eliberarea autorizației sau a notificãrii privind respingerea acesteia.
    (4) Modelul notificãrii de respingere a autorizației sanitare este prevãzut în anexa nr. 6.
    ART. 8
    Termenul pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria rãspundere este de maximum 20 de zile lucrãtoare.

    CAP. III
    Autorizarea sanitarã în baza referatului de evaluare

    ART. 9
    (1) Procedura autorizãrii sanitare în baza referatului de evaluare se aplicã activitãților/obiectivelor, la solicitarea titularilor activitãților, indiferent de forma de organizare juridicã.
    (2) Solicitarea și obținerea autorizației sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfãșurarea urmãtoarelor activitãți:
    a) tratarea și distribuția apei potabile;
    b) îmbutelierea apei potabile;
    c) fabricarea gheții pentru consum uman din apã potabilã;
    d) amenajarea zonelor naturale de îmbãiere;
    e) activitãți de asistențã medicalã spitaliceascã;
    f) activitãți de asistențã medicalã generalã;
    g) activitãți de asistențã medicalã specializatã;
    h) activitãți de asistențã stomatologicã;
    i) activitãți ale centrelor de îngrijire medicalã;
    j) activitãți ale centrelor de recuperare psihicã și de dezintoxicare, exclusiv spitale;
    k) activitãți ale cãminelor de bãtrâni și ale cãminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
    l) alte activitãți referitoare la sãnãtatea umanã, conform reglementãrilor legale în vigoare.

    Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 10
    (1) În vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, solicitantul depune la autoritatea competentã urmãtoarea documentație:
    a) cerere semnatã de titularul activitãții/administrator;
    b) dosarul tehnic, conform reglementãrilor legale specifice, în vigoare;
    c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitarã, dupã caz;
    d) declarația pe propria rãspundere cã spațiul pentru care se solicitã autorizarea este deținut legal și nu face obiectul vreunui litigiu;
    e) în funcție de specificul activitãții se pot solicita și alte documente care sã ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
    (2) Dacã documentația nu este completã și corect întocmitã din punctul de vedere al informațiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea solicitãrii se comunicã în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refãcute.

    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (3) Activitãțile de verificare a conformitãții cu normele de igienã și sãnãtate publicã și/sau alte reglementãri legale în vederea eliberãrii autorizației sanitare de funcționare se realizeazã de cãtre personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizãrii.
    (4) Rezultatul verificãrii conformãrii va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conținutul-cadru al referatului de evaluare este prevãzut în anexa nr. 7.
    (5) În urma verificãrii conformãrii, dacã sunt îndeplinite condițiile prevãzute de legislația în vigoare, autoritatea competentã va emite autorizația sanitarã de funcționare.
    (6) Modelul autorizației sanitare de funcționare emise în baza referatului de evaluare este prevãzut în anexa nr. 8.
    (7) În cazul constatãrii de neconformitãți, pentru obiectivele aflate în funcțiune, în urma evaluãrii riscului pentru sãnãtate, se acordã un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înființate care nu desfãșoarã încã activitãți, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activitãții.
    (8) Dacã la reevaluarea obiectivului se constatã cã nu au fost remediate neconformitãțile semnalate, se respinge autorizarea sanitarã.
    (9) Procedura de autorizare sanitarã se poate relua dupã remedierea neconformitãților.
    ART. 11

    (1) În cazul unitãților sanitare cu paturi se poate elibera autorizație sanitarã de funcționare cu program de conformare în urmãtoarele situații:
    a) funcționarea nu implicã riscuri majore pentru mediu și comunitate;
    b) neconformitãțile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.
    Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (2) În termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la luarea deciziei de emitere a autorizației sanitare de funcționare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilitãți și cu identificarea costurilor și surselor de finanțare necesare realizãrii mãsurilor programului de conformare.
    (3) Autoritatea competentã analizeazã proiectul, îl acceptã sau dispune completarea ori refacerea acestuia.
    (4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare urmãtoarele:
    a) constatãrile autoritãții competente cu ocazia evaluãrii efectuate;
    b) concluziile privind riscul pentru starea de sãnãtate a populației rezultat din funcționarea obiectivului;
    c) rezultatele monitorizãrilor anterioare.
    (5) Autoritatea competentã acceptã programul de conformare numai dacã solicitantul:
    a) dovedește cã modificãrile pentru conformarea imediatã nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;
    b) își asumã responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuți și identificați în perioada derulãrii lucrãrilor în vederea conformãrii și aplicarea acțiunilor corective în vederea limitãrii efectelor acestora, dupã caz;
    c) se angajeazã sã asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.
    (6) Durata programului de conformare nu poate depãși 6 luni.
    (7) Pentru unitãțile sanitare cu paturi, a cãror conformare necesitã activitãți complexe și investiții majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadã de pânã la 5 ani și un program operațional pentru anul în curs. Dupã aceastã perioadã, unitãțile sanitare care nu se conformeazã normelor de igienã și sãnãtate publicã în vigoare se închid.
    Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (8) Autorizația sanitarã cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condițiile realizãrii integrale a mãsurilor programului de conformare, sã se elibereze autorizația sanitarã de funcționare definitivã.
    (9) Termenele de conformare pentru neconformitãțile constatate, care sunt condiții pentru autorizarea sanitarã a funcționãrii unitãții, se acordã corelat cu angajamentele obiective, documentate.
    ART. 12
    (1) Pentru unitãțile sanitare cu paturi care își desfãșoarã activitatea în mai multe locații se elibereazã o singurã autorizație sanitarã de funcționare.
    (2) Pentru fiecare locație se va întocmi câte o anexã la autorizația sanitarã de funcționare a unitãții sanitare, care va cuprinde urmãtoarele date: denumirea unitãții sanitare, secția/secțiile, adresa, structura funcționalã, dupã caz, activitãțile administrative, numãrul de angajați.
    (3) În cazul în care autorizarea sanitarã se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitarã se va elabora un singur program de conformare.
    (4) Autorizația sanitarã de funcționare a unitãților sanitare cu paturi este valabilã un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitãții autorizației, titularul va solicita vizarea acesteia.
    Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 13
    Termenul de soluționare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrãtoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completãrii documentației.

    ART. 14
    (1) Autorizația sanitarã de funcționare eliberatã în baza referatului de evaluare pentru toate obiectivele/activitãțile indiferent de forma de organizare, cu excepția unitãților sanitare cu paturi, este valabilã atât timp cât nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii ei.
    (2) Titularul autorizației sanitare are obligația sã solicite anual vizarea autorizației sanitare de funcționare.

    Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.    ART. 15
    Abrogat.

    Art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 16
    Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplicã reglementãrile legale în vigoare referitoare la contravențiile privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sãnãtãții publice.

    Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    CAP. IV
    Certificarea conformitãții și asistența de specialitate de sãnãtate publicã

    ART. 17
    (1) Certificarea conformitãții cu normele de igienã și sãnãtate publicã se aplicã, la cererea titularului activitãții, în vederea evaluãrii conformitãții cu reglementãrile legale privind sãnãtatea publicã pentru obiective în funcțiune, care desfãșoarã activitãți cu risc pentru starea de sãnãtate a populației.
    (2) Documentația necesarã pentru certificarea conformitãții se compune din:
    a) cerere și documente aferente specifice domeniului activitãții, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;

    Lit. a) a alin. (2) al art. 17 a fost modificatã de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevãzute de reglementãrile legale specifice domeniului de activitate;
    c) dovada achitãrii tarifului de certificare.
    (3) Documentația se depune la autoritatea competentã, fiind soluționatã de personalul de specialitate desemnat.
    (4) Pentru soluționarea cererii de certificare a conformitãții cu normele de igienã, sãnãtate publicã și alte reglementãri specifice domeniului de activitate, dupã ce s-a analizat documentația depusã și s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentã elibereazã o notificare scrisã.
    (5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementãrile legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilã atât timp cât nu se modificã datele din memoriul tehnic.

    Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (6) Dacã sunt constatate neconformitãți, acestea se comunicã solicitantului specificându-se actele normative ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
    ART. 18
    (1) Documentația necesarã pentru asistența de specialitate de sãnãtate publicã se compune din:

    a) cerere și documente aferente specifice domeniului activitãții, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;

    Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificatã de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    b) schița de amplasare în zonã, cu menționarea vecinãtãților imediate, dupã caz;
    c) proiectul obiectivului din care sã reiasã circuitele funcționale, destinația spațiilor și suprafețele acestora, dupã caz;
    d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului și a activitãții care se desfãșoarã sau se va desfãșura în acesta, dupã caz;
    e) dovada achitãrii tarifului de asistențã de specialitate de sãnãtate publicã.
    (2) Cererile de asistențã de specialitate de sãnãtate publicã se soluționeazã de cãtre personalul de specialitate desemnat.
    (3) Personalul de specialitate analizeazã și evalueazã conformarea proiectului la normele de igienã și sãnãtate publicã și/sau la alte reglementãri legale, efectueazã evaluarea obiectivului, dupã caz, și elibereazã notificarea privind respectarea legalitãții, inclusiv propuneri de modificare și recomandãri pentru asigurarea conformitãții.
    ART. 19

    (1) Soluționarea cererilor de certificare a conformitãții și asistențã de specialitate de sãnãtate publicã se va face în maximum 20 de zile lucrãtoare de la înregistrarea acestora.

    Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    (2) Notificarea va fi semnatã de conducerea autoritãții competente.

    CAP. V
    Dispoziții finale

    ART. 20
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã prevederile Ordinului ministrului sãnãtãții și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitarã pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitarã a funcționãrii obiectivelor și a activitãților desfãșurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrãrii în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitarã a punerii pe piațã a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima datã și destinate utilizãrii ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificãrile ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sãnãtãții publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcționalã a cabinetelor medicale și de medicinã dentarã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãții publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

    ART. 20^1
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a cãror activitate necesitã vizarea anualã autorizația sanitarã de funcționare este valabilã 12 luni de la eliberarea acesteia.

    Art. 20^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.

    ART. 21
    Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãții, direcțiile de sãnãtate publicã județene și a municipiului București și serviciile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitarã proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 22
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 23
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                              Ministrul sãnãtãții,
                                   Ion Bazac

    București, 20 august 2009.
    Nr. 1.030.


     
 
 
 
 
 
     ANEXA 1

                                     LISTA
        cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitarã
*T*

Nr. crt.
Denumirea procedurilor de reglementare sanitarã
Tariful (lei)
1
Autorizare sanitarã în baza referatului de evaluare
300
2
Certificarea conformitãții
200
3
Asistențã de specialitate de sãnãtate publicã
200
4
Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgențã
50
5
Acordare vizã anualã
200


    NOTĂ:
    Tarifele nu includ contravaloarea investigațiilor necesare evaluãrii riscului asupra sãnãtãții populației.

 

    Anexa 1 a fost înlocuitã cu anexa 1 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 22 al art. I din același act normativ.


    ANEXA 2

                                     LISTA
                   activitãților care se autorizeazã în baza
                declarației pe propria rãspundere (coduri CAEN)

    1011 - Prelucrarea și conservarea cãrnii
    1012 - Prelucrarea și conservarea cãrnii de pasãre
    1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasãre)
    1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui
    1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor (producție chips-uri)
    1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
    1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
    1041 - Fabricarea uleiurilor și grãsimilor
    1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
    1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
    1052 - Fabricarea înghețatei
    1061 - Fabricarea produselor de morãrit
    1062 - Fabricarea amidonului și a produselor de amidon
    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prãjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
    1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prãjiturilor și a produselor conservate de patiserie
    1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
    1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei
    1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
    1085 - Fabricarea de mâncãruri preparate
    1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
    1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea bãuturilor alcoolice
    1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
    1104 - Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obținute prin fermentare
    1105 - Fabricarea berii
    1106 - Fabricarea malțului
    1107 - Producția de bãuturi rãcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
    3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
    3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
    3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
    3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
    4711 - Comerț cu amãnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantã de produse alimentare, bãuturi și tutun
    4721 - Comerț cu amãnuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
    4722 - Comerț cu amãnuntul al cãrnii și al produselor din carne, în magazine specializate
    4723 - Comerț cu amãnuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
    4724 - Comerț cu amãnuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
    4729 - Comerț cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
    4781 - Comerț cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
    5510 - Hoteluri și alte facilitãți de cazare similare
    5520 - Facilitãți de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtã duratã
    5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
    5590 - Alte servicii de cazare
    5610 - Restaurante
    5621 - Activitãți de alimentație (catering) pentru evenimente
    5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
    5630 - Baruri și alte activitãți de servire a bãuturilor
    8510 - Învãțãmânt preșcolar
    8520 - Învãțãmânt primar
    8531 - Învãțãmânt secundar general
    8532 - Învãțãmânt secundar, tehnic sau profesional
    8541 - Învãțãmânt superior nonuniversitar
    8542 - Învãțãmânt superior universitar
    8551 - Învãțãmânt în domeniul sportiv și recreațional
    8552 - Învãțãmânt în domeniul cultural (limbi strãine, muzicã, teatru, dans, arte plastice etc.)
    8559 - Alte forme de învãțãmânt n.c.a.
    8560 - Activitãți de servicii suport pentru învãțãmânt
    8790 - Alte activitãți de asistențã socialã, cu cazare n.c.a.
    8891 - Activitãți de îngrijire zilnicã pentru copii
    8899 - Alte activitãți de asistențã socialã, fãrã cazare n.c.a.
    9311 - Activitãți ale bazelor sportive
    9312 - Activitãți ale cluburilor sportive
    9319 - Alte activitãți sportive
    9329 - Alte activitãți recreative și distractive n.c.a.
    9601 - Spãlarea și curãțarea (uscatã) articolelor textile și a produselor din blanã
    9602 - Coafurã și alte activitãți de înfrumusețare
    9604 - Activitãți de întreținere corporalã

----------
    Anexa 2 a fost înlocuitã cu anexa 2 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 23 al art. I din același act normativ.


 

 

 

     ANEXA 3

    Autoritatea competentã ............................
    Nr. ......./......../..........


                                     CERERE

    Subsemnatul (a), ......................, cu domiciliul în localitatea .............., județul ............., str. .............., bl./sc./et./ap. .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. .............., eliberat(ã) de ............... la data de ................, în calitate de ................. al ......................., cu sediul în ............, telefon ...................., fax .............., înmatriculatã la registrul comerțului sub nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ............., solicit .............. pentru .............., situat la .../(adresa)/........., având ca obiect de activitate: ..../(cod CAEN)/........., structura funcționalã: .....................
    Anexez la cerere documentația solicitatã, completã, și anume:
    a) memoriul tehnic;
    b) planul de situație cu încadrarea în zonã;
    c) schițe cu detalii de structurã funcționalã și dotãri specifice profilului de activitate;
    d) actul de înființare al solicitantului;
    e) acte doveditoare privind deținerea legalã a spațiului;
    f) Chitanța de platã a tarifului de autorizare/certificare/asistențã de sãnãtate publicã/vizã nr. ...... din data de ............, în valoare de ........... lei.


          Data (completãrii) .............. Semnãtura ..................

----------
    Anexa 3 a fost înlocuitã cu anexa 3 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 24 al art. I din același act normativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    ANEXA 4 a)

    Anexã la ASF nr. .............

    Nr. înregistrare autoritate competentã Nr. înregistrare solicitant
    .............................. ................................

                                   DECLARAȚIE
                  referitoare la condițiile igienico-sanitare

    Subsemnatul (a), .................., în calitate de ................. al ................, cu sediul în localitatea ......................., str. .............. nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ............, declar urmãtoarele pe propria rãspundere, cunoscând cã declarațiile false sunt pedepsite conform legii:
    În sediul din localitatea ..................., str. ..................., sectorul/județul ..................., se desfãșoarã activitatea/activitãțile (cod CAEN) ............................... .
    Sunt asigurate urmãtoarele:
    1. Obiectivul are structura funcționalã conform Ordinului ministrului sãnãtãții nr. ...... (se enumerã spațiile/încãperile, destinația acestora, suprafața):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2. Posed urmãtoarele dotãri și echipamente specifice activitãții desfãșurate:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3. Dețin acordul asociației de proprietari și al locatarilor din imediata vecinãtate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu
    4. În obiectiv sunt asigurate urmãtoarele utilitãți:
    4.1. apã potabilã - în sistem centralizat;
    - din sursã proprie (puț forat, fântânã cu hidrofor, buletin de analizã apã potabilã nr. ....... din data ..............
    4.2. apã caldã: - Da/Nu .................
    4.3. canalizare: - racord la sistem public;
    - alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.
    5. Evacuarea deșeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu .....
    6. Nr. angajați .........
    7. Mã angajez sã respect reglementãrile legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.


    Data .................. Semnãtura ..................... 

 

 

 

 

     ANEXA 4 b)
    Abrogatã

----------
    Anexa 4 b) a fost abrogatã de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012.    ANEXA 5

                                   - model -

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
    Autoritatea competentã


                      AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
                   
în baza declarației pe propria rãspundere

    Autorizația sanitarã de funcționare în baza declarației pe propria rãspundere va cuprinde cel puțin urmãtoarele informații:
    La cererea ................., în calitate de ................. al ............, cu sediul în .................., cod fiscal/CUI ............, având în vedere Declarația pe propria rãspundere nr. ......../.......... referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ............ și a ......................, se acordã:


                      AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
                            Nr. ..../....../........

    pentru obiectivul: ..................., situat în ..................., având ca obiect de activitate ....../(cod CAEN)/........., având structura funcționalã menționatã în declarația pe propria rãspundere, care se anexeazã prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantã din aceasta.


                                   Director,
                     .....................................
                  Semnãtura și ștampila autoritãții competente


    NOTĂ:
    Titularul autorizației este obligat:
    - sã solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificãrii în structura funcționalã a unitãții sau a condițiilor de igienã asigurate la data autorizãrii;
    - sã aplice și sã respecte normele antiepidemice și de igienã în vigoare.

----------
    Anexa 5 a fost înlocuitã cu anexa 4 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 26 al art. I din același act normativ.

 

 

 


    ANEXA 6

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
    Autoritatea competentã

                NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZAȚIEI SANITARE
                                   - model -

    Cãtre
    ...........................................................................
    Ca urmare a solicitãrii dumneavoastrã înregistrate la ................/(se specificã autoritatea competentã).......... cu nr. ........ din data ........./........., privind autorizarea sanitarã a obiectivului ......................., cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., județul/sectorul ......................, având activitatea ..............................., vã comunicãm cã nu sunt îndeplinite condițiile prevãzute de reglementãrile sanitare în vigoare, datoritã urmãtoarelor neconformitãți:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ..........................................................................,
    (precizarea lor și a prevederilor legale cu care nu se conformeazã)
    menționate în Procesul-verbal de constatare a conformitãții/Referatul de evaluare nr. ....................... din data de .................., întocmit de cãtre .............../(numele, prenumele și specialitatea medicului).................. .
    Dupã remedierea neconformitãții/neconformitãților veți reveni cu o nouã solicitare de evaluare.


                       Conducerea autoritãții competente,
                      ....................................


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    ANEXA 7

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
    Autoritatea competentã

                              REFERAT DE EVALUARE
                          pentru autorizarea sanitarã

                            Nr. ...../....../200....

    Subsemnatul(a), ..................., în calitate de ................, însoțit/însoțitã de ....................... din cadrul ................./(se specificã autoritatea competentã)..................., serviciul/biroul/compartimentul ..........................., am efectuat la solicitarea ............../(denumirea solicitantului)..........., cu sediul în ................., înregistratã la ................. nr. ...../......./200.., în prezența domnului/doamnei ................. în calitate de ................, evaluarea obiectivului ............, cu sediul în localitatea ..................., str. ................ nr. ......., județul/sectorul ..................., cu activitatea/activitãțile (cod CAEN) .............................................................................
    1. S-au evaluat condițiile de desfãșurare a activitãții/activitãților:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizatã)
    2. Structura constructivã și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:
    ...........................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizatã)
    3. Tehnologia de fabricație și dotãrile cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor:
    ...........................................................................
    4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:
  a) iluminatul ..................................................................................................................... |___DA__|___NU__|
    b) asigurarea ventilației .................................................................................................... |___DA__|___NU__|
    c) asigurarea încãlzirii (microclimat) ............................................................................... |___DA__|___NU__|
    d) accesibilitate la apa potabilã ........................................................................................ |___DA__|___NU__|
    e) asigurarea evacuãrii apelor uzate menajere ................................................................. |___DA__|___NU__|
    f) asigurarea evacuãrii deșeurilor solide menajere ........................................................... |___DA__|___NU__|
    g) asigurarea evacuãrii deșeurilor periculoase ................................................................. |___DA__|___NU__|
    (activitãțile de asistențã medicalã)
    h) personalul (dotãri conform normelor privind sãnãtatea și securitatea în muncã) ........ |___DA__|___NU__|
    Concluzii:
    1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare:
    ...........................................................................
    (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizatã)
    2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:
    ...........................................................................
    3. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformitãți privind obiectivul supus autorizãrii (anexa).

    NOTĂ:
    În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerințe suplimentare, referatul se completeazã cu evaluarea cerințelor specifice.

                            Medic specialist/primar,
                          ...........................


    ANEXA 8
                                   - model -

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
    Autoritatea competentã


                      AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
                        
în baza Referatului de evaluare

    La cererea ....................., în calitate de .................... al ................, cu sediul în ............................, cod fiscal/CUI ...................., înregistratã cu nr. .........., în urma examinãrii documentației prezentate și a evaluãrii obiectivului ........ din ....................., str. ..................................., județul ..........................., de cãtre ......./(numele și prenumele specialistului)/........., care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........ din ......./........., a rezultat cã sunt îndeplinite prevederile reglementãrilor sanitare în vigoare:
    .......................................................................
    .......................................................................
    În baza Legii nr. ....../...... și a .........................,
    se acordã:


                      AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
                             Nr. ....../....../....

    pentru obiectivul: ................... situat în ................., având ca obiect de activitate*): ....../(cod CAEN)/.........., structura funcționalã care se anexeazã prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantã din aceasta.
------------
    *) Observație: Pentru obiectul de activitate "Tratarea și distribuția apei potabile" se elibereazã, dupã caz, autorizația sanitarã de funcționare cu derogare, conform reglementãrilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexeazã prezentei autorizații sanitare de funcționare cu derogare și este parte integrantã din aceasta.

                                   Director,
                  ...........................................
                  Semnãtura și ștampila autoritãții competente


    Viza anualã: data: ............... LL/ZZ/AN ( )

                          data: ............... LL/ZZ/AN ( )

                          data: ............... LL/ZZ/AN ( )
    NOTĂ:
    Titularul autorizației este obligat:
    - sã solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificãrii în structura funcționalã a unitãții sau a condițiilor de igienã asigurate la data autorizãrii;
    - sã aplice și sã respecte normele de igienã și sãnãtate publicã în vigoare.

----------
    Anexa 8 a fost înlocuitã cu anexa 5 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 27 al art. I din același act normativ.