LEGE   Nr. 458 din  8 iulie 2002

privind calitatea apei potabile

 

    Text în vigoare începând cu data de 29 ianuarie 2010

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 29 ianuarie 2010.

 

    Act de bază

#B: Legea nr. 458/2002

 

    Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 311/2004

#M2: Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

    NOTE:

    1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 au fost aprobate Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.

 

    2. A se vedea şi:

    - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile;

    - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă.

 

#B

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

    ART. 2

    În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

    1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

    a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

    b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

#M1

    c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

#B

    2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 3

    (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

    a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

    (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

    a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

    b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 mc în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice.

    (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

 

    CAP. 2

    Condiţii de calitate

 

    ART. 4

    (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

    a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

    b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;

    c) să respecte prevederile art. 5 - 8 şi 10.

    (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.

#M1

    ART. 5

    (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.

#B

    (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

#M1

    ART. 6

    (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

#B

    a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie;

    b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

    c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;

    d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

    (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine.

#M1

    (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

    a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

    b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

 

#B

    CAP. 3

    Monitorizare

 

    ART. 7

    (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

#M1

    (1^1) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.

    (1^2) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

#B

    (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.

    (3) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

    (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.

#M1

    (5^1) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii.

    (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.

#B

    (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

 

    CAP. 4

    Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare

 

    ART. 8

    (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei.

    (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

    (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun.

    (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia.

#M1

    (5) *** Abrogat

#B

    (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.

    (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.

 

    CAP. 5

    Derogări

 

#M2

    ART. 9*)

    (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apa potabilă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică şi numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei.

    (2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani;

    b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente.

    (3) Cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmeşte un raport privind progresul înregistrat şi, după caz, cererea de acordare a celei de a doua derogări, însoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentaţie este înaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    (4) În baza documentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.

    (5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări.

    (6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţându-i şi referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.

    (7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani.

    (8) În cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.

    (9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentaţiei întocmite de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, după caz.

#CIN

    *) Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 (#M2):

#M2

    "ART. II

    Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."

 

#M2

    ART. 9^1

    (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

    a) motivele derogării;

    b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

    c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producţie alimentară în cauză;

    d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;

    e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii în materie de bilanţ;

    f) durata necesară derogării.

    (2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei în termen de cel mult 30 de zile, dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române" sau, după caz, prin autorităţile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea situaţiei.

    (3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.

    (4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să informeze în mod rapid şi corespunzător populaţia rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică în situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel.

    (5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1).

#M2

    ART. 9^2

    Prevederile art. 9 şi 9^1 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

 

#B

    CAP. 6

    Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă

 

    ART. 10

    (1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii.

    (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.

    (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

    (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

 

    CAP. 7

    Informarea şi raportarea

 

    ART. 11

    (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

    (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde cel puţin:

    a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;

    b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an;

    c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).

    (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

    (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.

    (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

    (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.

    (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.

    (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, Raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

    a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

    b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7);

    c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

#M2

    (9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare.

 

#B

    CAP. 8

    Contravenţii şi sancţiuni

 

    ART. 12

    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

    (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

 

    CAP. 9

    Dispoziţii finale

 

#M1

    ART. 13*)

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi.

    (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.

#B

    (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#M1

    (4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie.

#B

    (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (7) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#CIN

    *) A se vedea şi nota 1 de la sfârşitul textului actualizat.

 

#M2

    ART. 14

    (1) În situaţii excepţionale şi pentru zone geografice delimitate, Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, poate înainta o cerere specială Comisiei Europene pentru a obţine o prelungire a termenelor perioadelor de tranziţie prevăzute în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Perioada suplimentară nu depăşeşte 3 ani; la încheierea acestei perioade are loc o reexaminare, ale cărei rezultate se înaintează Comisiei Europene, care poate, pe baza reexaminării, să autorizeze o a doua prelungire a termenului până la 3 ani.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

    (3) Cererea prevăzută la alin. (1), motivată corespunzător, expune dificultăţile întâmpinate şi cuprinde cel puţin toate informaţiile indicate la art. 9^1 alin. (1).

    (4) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice locale se asigură că populaţia afectată de cerere este informată rapid şi în mod corespunzător cu privire la rezultatul cererii. În plus, dacă este necesar, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură că se oferă consiliere anumitor grupuri vulnerabile din cadrul populaţiei pentru care cererea prezenta un risc pentru sănătate.

#M1

    ART. 14^1

    (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1 - 3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.

    (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

    (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.

#M1

    ART. 14^2

    Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 14^1 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

#M1

    ART. 14^3

    Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.

#M1

    ART. 15

    Anexele nr. 1 - 3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

#B

    ART. 16

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 17

    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

 

#CIN

    NOTE:

    1. Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Legea nr. 311/2004 (#M1).

#M1

    "ART. II

    Planurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi."

#M1

    "ART. III

    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul şi costul activităţilor, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi.

    (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare."

 

#CIN

    2. Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 (#M2).

#M2

    "Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 <<Derogări>>, art. 13 alin. (3) şi art. 15 <<Situaţii excepţionale>> din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998."

 

#M1

    ANEXA 1

 

                   Parametrii de calitate ai apei potabile

 

    1. Parametrii de calitate ai apei potabile

    Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.

 

    2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.

 

    Tabel 1 A

 

    Parametrii microbiologici

 

________________________________________________

Parametru                         Valoare admisă

                                  (număr/100 ml)

________________________________________________

Escherichia coli (E. coli)              0

________________________________________________

Enterococi                              0

________________________________________________

 

    Tabel 1 B

    Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente

 

________________________________________________

Parametru                         Valoare admisă

________________________________________________

Escherichia coli (E. coli)           0/250 ml

________________________________________________

Enterococi                           0/250 ml

________________________________________________

Pseudomonas aeruginosa               0/250 ml

________________________________________________

Număr de colonii la 22 grade C       100/ml

________________________________________________

Număr de colonii la 37 grade C       20/ml

________________________________________________

 

    Tabel 2

 

    Parametrii chimici

 

________________________________________________________________________________

Parametru                                        Valoare          Unitate

                                                 CMA              de măsură

________________________________________________________________________________

Acrilamidă*1)                                      0,10           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Arsen                                             10              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Benzen                                             1,0            micrograme/l

________________________________________________________________________________

Benz(a)piren                                       0,01           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Bor                                                1,0            mg/l

________________________________________________________________________________

Bromaţi*2)                                        10              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Cadmiu                                             5,0            micrograme/l

________________________________________________________________________________

Clorură de vinil*1)                                0,50           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Cianuri totale                                    50              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Cianuri libere                                    10              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Crom total                                        50              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Cupru*3), *4)                                      0,1            mg/l

________________________________________________________________________________

#M2

1,2 Dicloretan                                     3,0            micrograme/l

________________________________________________________________________________

#M1

Epiclorhidrină*1)                                  0,10           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Fluor                                              1,2            mg/l

________________________________________________________________________________

Hidrocarburi policiclice aromatice*5)              0,10           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Mercur                                             1,0            micrograme/l

________________________________________________________________________________

Nichel*3)                                         20              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Nitraţi*6)                                        50              mg/l

________________________________________________________________________________

Nitriţi*6)                                         0,50           mg/l

________________________________________________________________________________

Pesticide*7), *8)                                  0,10           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Pesticide*7), *9)                                  0,50           micrograme/l

Total

________________________________________________________________________________

Plumb*3), *10)                                    10              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Seleniu                                           10              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Stibiu                                             5,0            micrograme/l

________________________________________________________________________________

#M2

Tetracloretena şi Tricloretenă                    10              micrograme/l

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

________________________________________________________________________________

#M1

Trihalometani*11)                                100              micrograme/l

Total

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

________________________________________________________________________________

 

    NOTĂ:

    *1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

    *2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 micrograme/l.

    *3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

    *4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.

    *5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

    *6) Se va aplica următoarea formulă:

 

    [nitrat]   [nitrat]

    -------- + -------- </= 1,

       50          3

 

în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.

    *7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

    *8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 micrograme/l.

    *9) Prin Pesticide - Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

    *10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 micrograme/l.

    *11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.

    Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

    Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 micrograme/l pentru concentraţia totală a THM.

 

    Tabel 3

 

    Parametrii indicatori

 

________________________________________________________________________________

Parametru                                         Valoare         Unitate

                                                  CMA             de măsură

________________________________________________________________________________

Aluminiu                                          200             micrograme/l

________________________________________________________________________________

Amoniu                                            0,50            mg/l

________________________________________________________________________________

Bacterii coliforme*1)                             0               număr/100 ml

________________________________________________________________________________

Carbon organic total (COT)*2)                     Nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Cloruri*3)                                        250             mg/l

________________________________________________________________________________

Clostridium perfringens                           0               număr/100 ml

(specia, inclusiv sporii)*4)

________________________________________________________________________________

Clor rezidual liber                               0,50            mg/l

________________________________________________________________________________

Conductivitate*3)                                 2.500           microS cm^-1

                                                                  la 20 grade C

________________________________________________________________________________

Culoare                                           Acceptabilă

                                                  consumatorilor

                                                  şi nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Duritate totală, minim                            5               grade germane

________________________________________________________________________________

Fier                                              200             micrograme/l

________________________________________________________________________________

Gust                                              Acceptabil

                                                  consumatorilor

                                                  şi nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Mangan                                            50              micrograme/l

________________________________________________________________________________

Miros                                             Acceptabil

                                                  consumatorilor

                                                  şi nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Număr de colonii la 22 grade C                    Nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Număr de colonii la 37 grade C                    Nici o

                                                  modificare

                                                  anormală

________________________________________________________________________________

Oxidabilitate*5)                                  5,0             mg O2/l

________________________________________________________________________________

pH*3), *6)                                        >/= 6,5;

                                                  </= 9,5         unităţi de pH

________________________________________________________________________________

Sodiu                                             200             mg/l

________________________________________________________________________________

Sulfat*3)                                         250             mg/l

________________________________________________________________________________

Sulfuri şi hidrogen sulfurat                      100             micrograme/l

________________________________________________________________________________

Turbiditate*7)                                    </= 5           UNT

________________________________________________________________________________

Zinc                                              5.000           micrograme/l

________________________________________________________________________________

Tritiu*8), *9)                                    100             Bq/l

________________________________________________________________________________

Doza efectivă totală de referinţă*9), *10)        0,10            mSv/an

________________________________________________________________________________

Activitatea alfa globală*11)                      0,1             Bq/l

________________________________________________________________________________

Activitatea beta globală*11)                      1               Bq/l

________________________________________________________________________________

 

    NOTĂ:

    *1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

    *2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.

    *3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

    *4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor micro-organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

    *5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

    *6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

    *7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

    *8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

    *9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.

    *10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

    *11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

 

#B

    ANEXA 2

 

                       MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT

 

    1. Monitorizarea de control

    1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.

    1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:

    Aluminiu*1)

    Amoniu

    Bacterii coliforme

    Culoare

    Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)

    Conductivitate

    Clorul rezidual liber*2)

    Clostridium perfringens*3)

    Escherichia coli

    Fier*1), *4)

    Gust

    Miros

    Nitriţi*5)

    Oxidabilitate*6)

    Pseudomonas aeruginosa*7)

    Sulfuri şi hidrogen sulfurat*8)

    Turbiditate

    Număr de colonii dezvoltate*7) (22 grade C şi 37 grade C)

 

    NOTĂ:

    *1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

    *2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.

    *3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.

    *4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.

    *5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.

    *6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

    *7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

    *8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

 

    1.3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvenţa, metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.

    1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.

 

    2. Monitorizarea de audit

    2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

    2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a stabilit că, pentru o perioadă determinată de către ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.

    2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

 

    3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.

    3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

 

    Tabel 1A*)

 

    *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|Volumul de apă distribuit sau|   Monitorizarea de  |  Monitorizarea de audit  |

|  produs zilnic într-o zonă  |      control        |        numărul de        |

|   de aprovizionare*1), *2)  |     numărul de      |     probe/an*3), *5)     |

|             mc              |probe/an*3), *4), *5)|                          |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| </= 100                     |          *6)        |            *6)           |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| > 100          </= 1.000    |          4          |            1             |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| > 1.000        </= 10.000   |          4          | 1 + 1 pentru fiecare     |

|                             |                     | 3.300 mc/zi, ca parte    |

|                             |                     | din volumul total        |

|_____________________________|                     |__________________________|

| > 10.000       </= 100.000  | + 3 pentru fiecare  | 3 + 1 pentru fiecare     |

|                             |1.000 mc/zi, ca parte| 10.000 mc/zi, ca parte   |

|                             |din volumul total    | din volumul total        |

|_____________________________|                     |__________________________|

| > 100.000                   |                     | 10 + 1 pentru fiecare    |

|                             |                     | 25.000 mc/zi, ca parte   |

|                             |                     | din volumul total        |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

 

    NOTĂ:

    *1) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.

    *2) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit, luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.

    *3) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

    *4) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă:

    a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei.

    Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.

    *5) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu.

    *6) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

    4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.

 

    Tabel 1B*)

 

    *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil.

 

 ______________________________________________________________________________

|  Volumul de apă îmbuteliat  |   Monitorizarea de  |  Monitorizarea de audit  |

|  zilnic (volum exprimat ca  |       control       |    numărul de probe de   |

|       medie anuală)         | numărul de probe de |       prelevat pe an     |

|            mc               |   prelevat pe an    |                          |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| < 10                        |           1         |              1           |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| > 10           </= 60       |          12         |              1           |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

| > 60                        | 1 pentru fiecare    | 1 pentru fiecare 100 mc, |

|                             | 5 mc, ca parte din  | ca parte din volumul     |

|                             | volumul total       | total                    |

|_____________________________|_____________________|__________________________|

 

#M1

    ANEXA 3

 

                                SPECIFICAŢII

                        pentru analiza parametrilor

 

    Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.

 

    1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

    Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)

    Enterococi (ISO 7899-2)

    Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

    Numărul de colonii la 22 grade C (EN ISO 6222)

    Numărul de colonii la 37 grade C (EN ISO 6222)

    Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

    Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 +/- 1 grad C pentru 21 +/- 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde.

 

    NOTĂ:

    Compoziţia mediului de agar m-PC este:

    Mediu de bază

    Triptoză                                       30 g

    Extract de drojdie                             20 g

    Sucroză                                         5 g

    Hidroclorit de L-cisteină                       1 g

    MgSO4 . 7H2O                                  0,1 g

    Roşu de bromcresol                             40 mg

    Agar                                           15 g

    Apă                                         1.000 ml

    Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121 grade C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:

    D-cicloserină                                 400 mg

    Polimixină-B sulfat                            25 mg

    Indosil-beta-D-glucozid                        60 mg

    0,5% soluţie sterilizată şi

    filtrată de difosfat de fenoftaleină           20 ml

    4,5% FeCl3 . 6H2O filtrată şi sterilizată       2 ml.

 

    2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:

    2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea, precizia, şi limita de detecţie:

 

_____________________________________________________________________________

         Parametru                      Acurateţea   Precizia    Limita de

                                             %           %       detecţie

                                        din CMA*1)   din CMA*2)  % din CMA*3)

_____________________________________________________________________________

Acrilamidă*a)

Aluminiu                                    10           10          10

Amoniu                                      10           10          10

Arsen                                       10           10          10

Benzen                                      25           25          25

Benz(a)piren                                25           25          25

Bor                                         10           10          10

Bromaţi                                     10           10          10

Cadmiu                                      10           10          10

Cloruri                                     10           10          10

Clorură de vinil*a)

Conductivitate                              10           10          10

Crom                                        10           10          10

Cianuri totale                              10           10          10

Cianuri libere                              10           10          10

Cupru*4)                                    10           10          10

1,2-dicloreten                              25           25          10

Epiclorhidrină*a)

Fluor                                       10           10          10

Hidrocarburi policiclice aromatice*5)       25           25          25

Mangan                                      10           10          10

Mercur                                      10           10          10

Nichel                                      10           10          10

Nitraţi                                     10           10          10

Nitriţi                                     10           10          10

Oxidabilitate*6)                            25           25          25

Pesticide*7)                                25           25          25

Plumb                                       10           10          10

Seleniu                                     10           10          10

Sodiu                                       10           10          10

Stibiu                                      25           25          25

Sulfat                                      10           10          10

Tetracloretan*8)                            25           25          10

Tricloretenă*8)                             25           25          10

Trihalometani*5) - Total                    25           25          10

_____________________________________________________________________________

    *a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.

 

    NOTĂ:

    *1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).

    *2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).

    *3) Limita de detecţie este considerată a fi:

    a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau

    b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

    *4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

    *5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

    *6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100 grade C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

    *7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

    *8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

    2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.

 

    3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:

    - Carbon organic total

    - Culoare

    - Gust

    - Miros

    - Turbiditate*)

------------

    *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25% .

 

#B

                              ---------------