HOTĂRÂRE   Nr. 974 din 15 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

 

    Text în vigoare începând cu data de 29 ianuarie 2010

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 29 ianuarie 2010.

 

    Act de bază

#B: Hotărârea Guvernului nr. 974/2004

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010

 

    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

 

#B

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile menţiunii privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 (#M1).

#M1

    "Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 <<Derogări>>, art. 13 alin. (3) şi art. 15 <<Situaţii excepţionale>> din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998."

 

#B

    ANEXA 1

 

                                 NORME

de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Prezentele norme se aplică:

    a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei;

    b) instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile;

    c) instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

    d) surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară;

    e) fântânilor şi instalaţiilor individuale de apă potabilă de folosinţă familială, publică sau comercială.

    ART. 2

    În înţelesul prezentelor norme, următorii termeni şi expresii sunt definite astfel:

    a) autoritatea teritorială de sănătate publică este direcţia de sănătate publică organizată la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, conform legii;

    b) autoritatea responsabilă de administrarea apelor este Administraţia Naţională "Apele Române", organizată conform prevederilor legii;

    c) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară a conformării cu normele de igienă şi sănătate publică, ce condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public;

    d) autorizaţia sanitară este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă autorizarea sanitară;

    e) autorizaţia sanitară temporară este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă autorizarea sanitară pe perioada unei derogări;

    f) apă subterană este apa care saturează o zonă aflată deasupra unui strat de sol impermeabil;

    g) concentraţia sau valoarea admisă pentru oricare dintre parametri înseamnă concentraţia maximă sau minimă admisă pentru acel parametru, prevăzută în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, măsurată în unitatea de măsură specificată şi interpretată, când este cazul, conform notelor de la aceste tabele;

    h) consumator înseamnă o persoană care primeşte apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un producător sau distribuitor de apă potabilă;

    i) dezinfecţie înseamnă procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor Legii nr. 458/2002;

    j) inspecţia sanitară reprezintă o evaluare la faţa locului a condiţiilor de protecţie sanitară, a condiţiilor de igienă din staţiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare a apei şi din reţelele de distribuţie, utilizând fişele de evaluare şi inspecţie sanitară prevăzute în anexa la prezentele norme;

    k) parametru reprezintă un organism sau o substanţă prevăzută în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

    l) parametru indicator reprezintă o caracteristică, un element, un organism sau o substanţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pe baza căreia se evaluează calitatea apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de măsurile de remediere şi restricţii în utilizare;

    m) punct de amestec reprezintă locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în condiţii tehnic controlate;

    n) supravegherea sanitară constă în autorizarea, inspecţia şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;

    o) sursă unică de distribuţie reprezintă un punct la ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor sau un punct de amestec;

    p) rezervorul de înmagazinare este orice construcţie, alta decât cea aflată în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerinţe de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual.

 

    CAP. 2

    Monitorizarea calităţii apei potabile

 

    ART. 3

    Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

    a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

    b) să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

    c) să respecte prevederile art. 5 - 8 şi 10 din Legea nr. 458/2002.

    ART. 4

    (1) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată, dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în tabelele 1A şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.

    (2) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

    ART. 5

    O zonă de aprovizionare reprezintă o suprafaţă geografic delimitată în care se distribuie apă potabilă într-un an de către un serviciu public de apă, dintr-un singur rezervor sau turn de apă ori dintr-o staţie de pompare în care apa are aceeaşi presiune şi aceleaşi caracteristici cu cele ale sistemului de distribuţie.

    ART. 6

    Serviciile publice de apă identifică şi delimitează teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, pentru ca monitorizarea calităţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.

    ART. 7

    Serviciile publice de apă vor întocmi sau, după caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform următoarelor cerinţe:

    a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinându-se seama de tipul de sursă de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor;

    b) numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenţa permanentă;

    c) se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;

    d) zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu;

    e) în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.

    ART. 8

    (1) Verificarea calităţii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1 - 8 din anexa la prezentele norme.

    (2) Locurile de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de autoritatea teritorială de sănătate publică împreună cu producătorul şi/sau distribuitorul şi sunt comunicate în scris autorităţii administraţiei publice locale.

    (3) Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Legea nr. 458/2002.

    (4) Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea nr. 458/2002, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

    ART. 9

    (1) Producătorul de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 1, 3, 5 şi 7 din anexa la prezentele norme, sau, dacă nu are capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii.

    (2) Producătorul de apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.

    (3) Autoritatea teritorială de sănătate publică prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare specificată, conform programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4, 6 şi 8 din anexa la prezentele norme.

    (4) În programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificaţiile din tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.

    ART. 10

    (1) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate să efectueze monitorizări suplimentare şi să preleveze un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substanţă, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă apa este sanogenă şi curată, în cazul în care există informaţii că acel element, organism sau substanţă, singură sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor legii sau condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară.

    (2) Această monitorizare suplimentară nu poate determina o creştere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control şi/sau de audit.

    ART. 11

    Autoritatea teritorială de sănătate publică poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

    ART. 12

    Autoritatea teritorială de sănătate publică poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea şi distribuţia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.

    ART. 13

    (1) În fiecare an producătorul de apă asigură prelevarea numărului standard de probe prevăzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual şi fiecare parametru menţionat în respectivele tabele.

    (2) Producătorul de apă poate reduce în anul următor, cu acordul autorităţii teritoriale de sănătate publică, numărul de probe de prelevat pentru un parametru/mai mulţi parametri faţă de numărul standard prevăzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, dacă în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:

    a) calitatea apei distribuite în respectiva zonă de aprovizionare nu este modificată;

    b) rezultatele probelor prelevate nu au arătat nici o variabilitate semnificativă timp de 2 ani consecutivi;

    c) parametrul număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C nu a prezentat nici o modificare anormală;

    d) parametrul pH nu a înregistrat niciodată o valoare mai mică de 6,5 sau mai mare de 9,5;

    e) rezultatele monitorizării corespund valorilor prevăzute de Legea nr. 458/2002.

    (3) Numărul de probe de prelevat în anul următor pentru un parametru la ieşirea din staţia de tratare poate fi redus faţă de numărul standard dacă pe o perioadă de 2 ani succesivi rezultatele obţinute din probele prelevate au arătat că:

    a) parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depăşit valoarea maximă admisă;

    b) parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, conductivitate sau turbiditate au îndeplinit specificaţiile prevăzute în Legea nr. 458/2002;

    c) parametrul număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C nu a înregistrat o creştere semnificativă.

    (4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. coli şi streptococi fecali, dacă:

    a) nu există nici un risc ca în apa produsă valoarea acestora să depăşească valoarea prevăzută de lege;

    b) tehnologia de tratare este proiectată astfel încât să nu permită ca, în caz de deficienţe sau de nefuncţionare a procesului de dezinfecţie, apa nedezinfectată să intre în sistemul de distribuţie.

    (5) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numărul standard.

    ART. 14

    Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă se fac conform reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 15

    (1) Monitorizarea calităţii apei potabile conform prevederilor legii şi ale prezentei hotărâri se realizează numai de către laboratoare înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

    (2) Înregistrarea se face pe baza unei cereri în care se vor preciza: organizarea laboratorului conform reglementărilor legale în vigoare; folosirea metodelor de analiză prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002 sau a altor metode de analiză prin care se obţin rezultate echivalente, precum şi, dacă este cazul, existenţa conectării la reţeaua electronică pentru transmiterea rezultatelor.

    (3) Ministerul Sănătăţii comunică laboratorului, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, în baza unui referat de evaluare elaborat de către persoane calificate din institutele de sănătate publică Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, dacă a fost admis pe lista de înregistrare a laboratoarelor care pot efectua monitorizarea apei potabile conform prevederilor Legii nr. 458/2002.

    (4) Ministerul Sănătăţii specifică în comunicarea scrisă analizele şi metodele de analiză pentru care laboratorul este autorizat pentru monitorizarea apei potabile şi numărul de cod al acestuia.

    (5) Ministerul Sănătăţii publică anual, în al treilea trimestru, pe site-ul propriu şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului sănătăţii, lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare.

    (6) Dacă într-o probă au fost găsite concentraţii sau valori ce depăşesc concentraţiile sau valorile admise, pentru a se stabili limitele acceptabile de deviaţie şi detecţie vor fi folosite următoarele metode:

    a) metoda de analiză prevăzută în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pentru determinarea conformării la parametrii pentru care este specificată metoda de analiză în anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002;

    b) metoda de analiză folosită pentru determinarea conformării celorlalţi parametri prevăzuţi de lege, care trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.

    (7) Laboratorul poate solicita în scris aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru utilizarea unei alte metode de analiză a apei decât a celei specificate în coloana 3 din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, având obligaţia să prezinte:

    a) descrierea metodei de analiză;

    b) rezultatele testelor efectuate pentru a demonstra echivalenţa ei cu acurateţea, precizia şi limita de detecţie prevăzute în tabelul din anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.

    (8) Ministerul Sănătăţii autorizează în scris, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, folosirea metodei solicitate, în baza unui referat de evaluare elaborat de către persoane calificate, numai dacă aceasta este validată, precizând totodată condiţiile care trebuie îndeplinite.

    (9) Ministerul Sănătăţii revocă autorizaţia, prin înştiinţare scrisă către producătorul de apă sau către laboratorul care a fost autorizat, în situaţia în care cerinţele pentru care s-a acordat nu mai sunt îndeplinite.

    ART. 16

    (1) Laboratoarele înregistrate de Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă trebuie să transmită rezultatele autorităţii teritoriale de sănătate publică şi producătorului de apă.

    (2) Transferul de date între laboratoare şi autoritatea teritorială de sănătate publică se va putea face şi în format electronic.

    (3) Autoritatea teritorială de sănătate publică transmite lunar primăriilor rezultatele monitorizării şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor Legii nr. 458/2002.

    ART. 17

    (1) Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, conform tarifelor şi modalităţilor de plată stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

    (2) Costurile de prelevare şi analiză pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformării cu cerinţele de calitate, generate de reţeaua interioară, sunt suportate de către proprietarul reţelei interioare.

    ART. 18

    (1) Producătorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analiză a probelor de apă potabilă.

    (2) Registrele de analiză se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

 

    CAP. 3

    Prelevarea şi analiza probelor de apă

 

    ART. 19

    Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 458/2002, probele de apă trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spaţiu şi în timp, pe perioada unui an.

    ART. 20

    (1) Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare şi în orice alt punct autorizat.

    (2) Punctele de prelevare trebuie să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec şi din rezervoare, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie.

    (3) Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încât să asigure cerinţele de igienă pentru prelevare, care nu prezintă completări sau inserţii şi care sunt făcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă. Apa poate fi transportată către robinetul de prelevare printr-o ţeavă simplă, cât mai scurtă posibil, fabricată dintr-un material adecvat şi avizat sanitar pentru folosinţă în contact cu apa potabilă.

    (4) În situaţia în care ieşirea din staţia de tratare nu este reprezentativă pentru tot fluxul de tratare, se va alege şi alt punct pentru prelevarea de probe care să fie reprezentativ pentru calitatea apei produse.

    (5) În situaţia în care un serviciu public de apă primeşte apă tratată de la un alt serviciu, aceasta nu trebuie inclusă în programul de monitorizare a calităţii apei la ieşirea din staţia de tratare. Calitatea unei astfel de ape va fi monitorizată la punctul operaţional de transfer.

    (6) Laboratorul care efectuează analiza probelor de apă potabilă trebuie să aibă un sistem de asigurare a calităţii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate în acest sens, autorizată de către Ministerul Sănătăţii.

    (7) Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistenţii de igienă sau de personalul de laborator din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă.

    ART. 21

    (1) Cu excepţia apei distribuite din cisternă, punctele de prelevare pentru analiza fiecărui parametru, altul decât parametrul pentru care punctul este autorizat, vor fi selectate şi comunicate în scris producătorului de apă.

    (2) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate autoriza, pe baza unei solicitări a producătorului de apă, determinarea oricărui alt parametru decât a celor menţionaţi în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din orice alt punct decât cele stabilite în programele de monitorizare.

    ART. 22

    (1) În cazul în care distribuţia apei se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei.

    (2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate cu o frecvenţă mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei.

    (3) În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH şi conductivitate, urmând ca apoi să fie analizaţi toţi parametrii indicatori.

    (4) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan.

 

    CAP. 4

    Parametrii indicatori de radioactivitate

 

    ART. 23

    (1) Atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât şi pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvenţa de prelevare este de o probă trimestrială.

    (2) În cazul surselor aflate pe canalul Dunăre - Marea Neagră unde se face determinarea de tritiu, frecvenţa de prelevare este lunară.

    ART. 24

    (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:

    a) se determină mai întâi conţinutul radioactiv prin măsurarea activităţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate;

    b) dacă valoarea obţinută pentru activitatea beta globală este mai mare decât valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din activitatea beta globală se scade contribuţia K-40, conform metodei prevăzute la alin. (2) lit. a);

    c) dacă valorile activităţii alfa globală şi beta globală (minus K-40) sunt mai mari decât valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, se identifică radionuclizii naturali şi artificiali prezenţi, începând cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emiţător) şi Ra-228 (beta emiţător) şi continuând cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emiţător) şi Sr-90 (beta emiţător);

    d) se determină conţinutul radioactiv specific conform metodei de analiză prevăzute la alin. (2) lit. b);

    e) în funcţie de conţinutul radioactiv specific obţinut, se calculează conform metodei de calcul prevăzute la alin. (2) lit. c) expunerea internă rezultată şi se compară cu doza efectivă totală de referinţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; interpretarea se face în baza criteriilor menţionate la art. 25;

    f) tritiul este identificat şi determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obţinută se compară cu valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi se interpretează în baza criteriilor prevăzute la art. 25.

    (2) Determinarea parametrilor de radioactivitate se va face ţinându-se seama de următoarele recomandări:

    a) pentru determinarea K-40, întrucât raportul între K-40 şi potasiu stabil este fix, se recomandă o metodă de analiză chimică a potasiului stabil, cum sunt flamfotometria, spectrofotometria cu absorbţie atomică sau analiza specifică de ioni, având o sensibilitate de măsurare de 1 mg K/l; activitatea K-40 se calculează folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;

    b) pentru determinarea conţinutului specific se recomandă pentru radionuclizii gama emiţători metodele directe, gama spectrometrice, de preferat folosindu-se analizoare multicanal şi detectoare de germaniu hiperpur (cu eficienţă de detecţie mare), aplicându-se metode de lucru validate, iar pentru emiţătorii alfa şi beta se aplică metode radiochimice de analiză validate;

    c) în funcţie de conţinutul radioactiv specific (A) măsurat, exprimat în Bq/l, doza efectivă totală (Def) se calculează după formula:

    Def(mSv/an) = A(Bq/l) x consumul anual (l/an) x fc, unde pentru activitatea (A) se ia în calcul media anuală a celor 4 probe recoltate în ultimul an calendaristic; pentru un adult, consumul mediu zilnic de apă potabilă este de 2 l, ceea ce înseamnă un consum anual de 730 l; fc este factorul de conversie al activităţii în doză (mSv/Bq - încorporat), iar valorile se obţin înmulţind cu 1.000 valorile pentru adult (ultima coloană) din tabelul 4-A al Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000. Dacă sunt mai mulţi radionuclizi, dozele individuale rezultate se însumează.

    (3) Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

    a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;

    b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an);

    c) metoda analitică folosită;

    d) radionuclizii identificaţi şi concentraţia activităţii per radionuclid (Bq/l);

    e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).

    (4) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesară în cazurile în care:

    a) determinările succesive efectuate în anii anteriori au arătat valori cu mult sub valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

    b) nu există nici un motiv pentru prezenţa potenţială a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentraţii mari, neobişnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilă.

    (5) Stabilirea sistemelor publice de aprovizionare cu apă pentru care se face monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează de către autoritatea teritorială de sănătate publică în colaborare cu autoritatea teritorială de protecţie a mediului.

    ART. 25

    Criteriile pentru interpretarea datelor şi modul de acţiune sunt prezentate în tabelul 9 din anexa la prezentele norme.

 

    CAP. 5

    Măsurile de remediere

 

    ART. 26

    (1) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, în punctele de prelevare stabilite conform legii menţionate, producătorul de apă are obligaţia să respecte procedura menţionată în prezentul articol.

    (2) Producătorul de apă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria.

    (3) Producătorul de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor, după cum urmează:

    a) să identifice toţi parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Legii nr. 458/2002; şi

    b) să stabilească cauzele neconformităţii pentru fiecare parametru.

    (4) Dacă funcţionarea a fost temporar autorizată sanitar, producătorul de apă are obligaţia să aplice prevederile alin. (2) pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la autorizare.

    (5) Producătorul de apă transmite de îndată autorităţilor menţionate la alin. (2) constatările şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionând următoarele:

    a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificaţi a fi neconformi;

    b) acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuţie interioară sau de modul de întreţinere a acestuia, inclusiv faptul că au fost informaţi consumatorii afectaţi.

    (6) În situaţia în care producătorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, trebuie să informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză.

    (7) În situaţia în care se înregistrează o neconformitate ca aceea prevăzută la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producătorul ia măsuri de modificare sau de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioară, indiferent dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate.

    (8) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din cauza deteriorării temporare a calităţii sursei de apă, autoritatea teritorială de sănătate publică, autoritatea responsabilă de administrarea apelor şi autoritatea administraţiei publice locale stabilesc măsurile în scopul asigurării calităţii apei la sursă.

 

#M1

    CAP. 6 *** Abrogat

 

#M1

    ART. 27 *** Abrogat

    ART. 28 *** Abrogat

    ART. 29 *** Abrogat

    ART. 30 *** Abrogat

    ART. 31 *** Abrogat

    ART. 32 *** Abrogat

    ART. 33 *** Abrogat

    ART. 34 *** Abrogat

    ART. 35 *** Abrogat

    ART. 36 *** Abrogat

    ART. 37 *** Abrogat

    ART. 38 *** Abrogat

 

#B

    CAP. 7

    Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie

 

    ART. 39

    (1) Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuţie aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei.

    (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1A, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

    (3) Folosirea şi introducerea de substanţe, produse şi materiale în contact cu apa potabilă trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi categoriilor de produse noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

    ART. 40

    (1) Sistemele de distribuţie a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât să împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerinţelor prevăzute de Legea nr. 458/2002.

    (2) Sistemele de distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie să asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curăţate, spălate, golite şi dezinfectate.

    (3) Componentele reţelelor de distribuţie trebuie golite, curăţate, spălate şi dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere.

    (4) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să controleze eficienţa operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie şi calitatea apei după instalare şi după orice fel de intervenţie în reţea susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producătorul/Distribuitorul trebuie să aibă evidenţa acestui control.

    (5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie curăţate, spălate şi dezinfectate cel puţin o dată pe an. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să aibă evidenţa acestor operaţii.

    (6) În situaţia în care condiţiile de exploatare permit şi calitatea apei potabile nu prezintă nici un semn de degradare, operaţiile de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie pot fi făcute cu o frecvenţă mai mică, cu aprobarea autorităţii teritoriale de sănătate publică şi cu informarea primăriei.

    (7) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să anunţe autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria asupra operaţiilor de dezinfecţie ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie.

    (8) Partea din reţeaua de distribuţie destinată altei folosinţe decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din reţea accesibilă publicului şi furnizând o apă cu altă destinaţie decât consumul uman trebuie semnalată acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.

    (9) Produsele întrebuinţate la curăţarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare şi procedeele fizice de curăţare şi dezinfecţie, trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002.

    (10) Evacuarea apei utilizate la spălarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate.

    ART. 41

    (1) Reţelele de distribuţie interioară nu trebuie să perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare.

    (2) Aceste reţele nu pot fi racordate la o sursă de apă care nu este autorizată sanitar.

    ART. 42

    Reţelele de distribuţie interioară pot fi prevăzute cu un sistem de tratare a apei complementar în următoarele cazuri:

    a) în cazul instalaţiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuită, astfel încât consumatorul final să poată dispune de apă rece netratată complementar;

    b) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare;

    c) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară sunt însoţite de instrucţiunile de folosire şi de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare;

    d) dacă după tratarea complementară apa nu devine agresivă sau corosivă.

    ART. 43

    În sistemul de distribuţie a apei potabile nu se folosesc ţevi sau alte materiale care au în compoziţie plumb.

    ART. 44

    Autoritatea teritorială de sănătate publică va solicita producătorilor efectuarea unui studiu cu privire la potenţialul de dizolvare a plumbului în apă la punctul de distribuţie, pentru instalaţiile în care mai există conducte fabricate din plumb.

    ART. 45

    Producătorii de apă sunt obligaţi să asigure în permanenţă supravegherea calităţii apei potabile distribuite prin:

    a) inspecţia periodică a instalaţiilor;

    b) programul de teste şi analize efectuate în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate;

    c) verificarea eficienţei procedeelor de dezinfecţie şi controlul produşilor secundari de dezinfecţie;

    d) evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului.

    ART. 46

    (1) Producătorii de apă trebuie să pună la dispoziţie autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei rezultatele supravegherii calităţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile.

    (2) Producătorii de apă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă autorităţilor menţionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinţe asupra sănătăţii publice.

    (3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producătorii de apă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei un bilanţ referitor la funcţionarea sistemului, supravegherea calităţii apei potabile, lucrările realizate şi planul de supraveghere pentru anul următor.

 

    CAP. 8

    Informarea şi raportarea

 

    ART. 47

    (1) Producătorul de apă potabilă trebuie să întocmească şi să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conţină:

    a) denumirea zonei;

    b) denumirea fiecărei staţii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;

    c) numărul populaţiei din zona de aprovizionare;

    d) condiţiile de autorizare sanitară;

    e) acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 şi cu condiţiile de autorizare sanitară temporară;

    f) rezultatele monitorizării;

    g) orice altă înregistrare necesară.

    (2) Producătorul de apă înregistrează:

    a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) ca intrări primare, până la termenul prevăzut de lege;

    b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoştinţă a acestora;

    c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a acestora.

    (3) Producătorul de apă trebuie să revizuiască şi să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel puţin o dată pe an.

    (4) Producătorul de apă păstrează evidenţa anuală arhivată pe o perioadă de 5 ani.

    ART. 48

    Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, în buletinul informativ al direcţiei de sănătate publică, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

    a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

    b) informaţiile minime din raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 458/2002;

    c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

    ART. 49

    Producătorul de apă trebuie să aducă la cunoştinţă fiecărui consumator, în fiecare an, pe nota de plată următoarele informaţii:

    a) faptul că datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fără plată;

    b) adresa, numărul de telefon şi programul biroului la care acestea pot fi consultate.

 

    CAP. 9

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 50

    (1) Instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii bacterii coliforme, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, E. coli, streptococi fecali, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

    (2) La evaluarea şi inspecţia sanitară a instalaţiilor individuale de apă de folosinţă publică, a fântânilor şi a izvoarelor se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.

    (3) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de primăria din localitatea respectivă.

    (4) Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

    (5) Autoritatea teritorială de sănătate publică va transmite rezultatele acestei verificări şi măsurile ce se impun dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a populaţiei.

    (6) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru refacerea calităţii apei în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, streptococi fecali, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002.

    (7) Populaţia va fi informată asupra calităţii apei prin publicarea în buletinul informativ al direcţiei de sănătate publică a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, iar primăria va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: "apa este bună de băut"; "apa nu este bună de băut", "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici".

    (8) Medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi asupra măsurilor pe care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea.

    (9) În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani.

    ART. 51

    (1) Calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de folosinţă familială este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliţi prin Legea nr. 458/2002, de către autoritatea teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului.

    (2) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de către solicitant.

    (3) Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 52

    Anexa*) cuprinzând tabelele 1 - 9 şi fişele de evaluare şi inspecţie sanitară nr. 1 - 3 face parte integrantă din prezentele norme.

------------

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

    Tabelul 1. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|      Parametri de analizat     |  Volum mediu    | Nr. redus de| Nr. standard|

|                                |  de apă produs  | probe de    | de probe de |

|                                |  în mc/zi       | prelevat/an | prelevat/an |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

|1. E. coli                      |             < 20|           2 |           4 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|2. Enterococi                   |       20 - 1.999|           2 |           4 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|                                |    2.000 - 5.999|          26 |          52 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|3. Clor rezidual total şi       |   6.000 - 11.999|         104 |         208 |

|   liber*1)                     |_________________|_____________|_____________|

|                                |         > 12.000|         183 |         365 |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

|4. Bacterii coliforme           |             < 20|           - |           1 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|5. Număr de colonii la          |          20 - 99|           2 |           4 |

|   22 grade C şi 37 grade C     |_________________|_____________|_____________|

|   (interpretarea se face în    |        100 - 399|           2 |           4 |

|   raport cu datele/rezultatele |_________________|_____________|_____________|

|   istorice)                    |        400 - 999|           4 |           8 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|6. Bacterii sulfito-reducătoare/|    1.000 - 2.999|           6 |          12 |

|   Clostridium perfringens      |_________________|_____________|_____________|

|   (inclusiv sporii)*2)         |    3.000 - 5.999|          12 |          24 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|                                |   6.000 - 19.999|          26 |          52 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|                                |  20.000 - 29.999|          52 |         104 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|7. Amoniu                       |  30.000 - 39.999|          78 |         156 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|8. Aluminiu*3)                  |  40.000 - 49.999|         104 |         208 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|9. Conductivitate               |  50.000 - 59.999|         130 |         260 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|10. Cloruri                     |  60.000 - 99.999|         183 |         365 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|11. Culoare                     |100.000 - 125.000|     365 + 1 |     730 + 1 |

|                                |_________________|probă pentru |probă pentru |

|12. Duritate totală (valoarea se|        > 125.000|fiecare      |fiecare      |

|    aplică în cazul în care se  |                 |25.000 mc/zi |25.000 mc/zi |

|    foloseşte un procedeu de    |                 |de volum     |de volum     |

|    dedurizare)                 |                 |suplimentar  |suplimentar  |

|13. Fier total*4)               |                 |             |             |

|14. Gust                        |                 |             |             |

|15. Mangan*5)                   |                 |             |             |

|16. Miros                       |                 |             |             |

|17. Nitraţi                     |                 |             |             |

|18. Nitriţi                     |                 |             |             |

|19. Oxidabilitate*6) (sau carbon|                 |             |             |

|    organic total pentru care   |                 |             |             |

|    interpretarea se face în    |                 |             |             |

|    raport cu datele/rezultatele|                 |             |             |

|    istorice)                   |                 |             |             |

|20. pH                          |                 |             |             |

|21. Sodiu                       |                 |             |             |

|22. Sulfuri şi hidrogen sulfurat|                 |             |             |

|23. Sulfaţi                     |                 |             |             |

|24. Turbiditate                 |                 |             |             |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

    *2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

    *3) Dacă este folosit în tratarea apei.

    *4) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

    *5) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

    *6) KMnO4 la cald în mediu acid.

 

    Tabelul 2. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|          Parametri de analizat         | Volum mediu de apă | Nr. de probe   |

|                                        | produs în mc/zi    | de prelevat/an |

|________________________________________|____________________|________________|

|1. E. coli                              |                < 20|              4 |

|                                        |____________________|________________|

|2. Enterococi                           |          20 - 1.999|             52 |

|                                        |____________________|________________|

|                                        |       2.000 - 5.999|            104 |

|                                        |____________________|________________|

|3. Clor rezidual total şi liber*1)      |      6.000 - 19.999|            208 |

|                                        |____________________|________________|

|                                        |            > 20.000|            365 |

|________________________________________|____________________|________________|

|4. Bacterii coliforme                   |                < 20|              1 |

|                                        |____________________|________________|

|5. Număr de colonii la 22 grade C şi    |             20 - 99|              1 |

|   37 grade C (interpretarea se face în |____________________|________________|

|   raport cu datele/rezultatele         |           100 - 399|              1 |

|   istorice)                            |____________________|________________|

|                                        |           400 - 999|              2 |

|                                        |____________________|________________|

|6. Bacterii sulfito-reducătoare/        |       1.000 - 2.999|              3 |

|   Clostridium perfringens (inclusiv    |____________________|________________|

|   sporii)*2)                           |       3.000 - 5.999|              4 |

|                                        |____________________|________________|

|7. Acrilamida*3)                        |      6.000 - 19.999|              5 |

|                                        |____________________|________________|

|8. Aluminiu*4)                          |     20.000 - 29.999|              6 |

|                                        |____________________|________________|

|9. Amoniu                               |     30.000 - 39.999|              8 |

|                                        |____________________|________________|

|10. Arsen                               |     40.000 - 49.999|             12 |

|                                        |____________________|________________|

|11. Benzen                              |     50.000 - 59.999|             12 |

|                                        |____________________|________________|

|12. Bor                                 |     60.000 - 99.999|             12 |

|                                        |____________________|________________|

|13. Bromaţi*5)                          |   100.000 - 125.000|   12 + 1 probă |

|                                        |____________________| pentru fiecare |

|14. Cianuri libere şi totale            |           > 125.000| 25.000 mc/zi   |

|15. Dicloretan                          |                    | de volum       |

|16. Duritate totală (valoarea se aplică |                    | suplimentar    |

|    în cazul în care se foloseşte un    |                    |                |

|    procedeu de dedurizare)             |                    |                |

|17. Fier total*6)                       |                    |                |

|18. Fluor                               |                    |                |

|19. Mangan*7)                           |                    |                |

|20. Mercur                              |                    |                |

|21. Nitraţi                             |                    |                |

|22. Seleniu                             |                    |                |

|23. Sodiu                               |                    |                |

|24. Stibiu                              |                    |                |

|25. Pesticide*8)                        |                    |                |

|26. Tetracloretan şi tricloretenă       |                    |                |

|27. Trihalometani/THM*9)                |                    |                |

|________________________________________|____________________|________________|

    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

    *2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

    *3) Dacă este folosită în tratarea apei.

    *4) Dacă este folosit în tratarea apei.

    *5) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

    *6) Dacă este folosit în tratarea apei sau apa este supusă unui procedeu de deferizare.

    *7) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.

    *8) Pesticidele susceptibile de a fi prezente în apă trebuie analizate cu prioritate.

    *9) Dacă apa este tratată cu clor.

 

    Tabelul 3. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|      Parametri de analizat     | Nr. de populaţie| Nr. redus de| Nr. standard|

|                                | din zona de     | probe de    | de probe de |

|                                | distribuţie     | prelevat/an | prelevat/an |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

|1. E. coli                      |            < 100|           - |           4 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|2. Enterococi                   |          >/= 100|           - |          12 |

|                                |                 |             |  la fiecare |

|3. Bacterii coliforme           |                 |             |       5.000 |

|                                |                 |             |   locuitori |

|4. Clor rezidual total şi       |                 |             |             |

|   liber*1)                     |                 |             |             |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

|5. Aluminiu*2)                  |            < 100|           2 |           4 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|6. Amoniu                       |        100 - 499|           2 |           4 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|7. Conductivitate               |      500 - 1.999|           3 |           6 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|8. Culoare                      |    2.000 - 4.999|           3 |           9 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|9. Duritate totală (valoarea se |   5.000 - 14.999|           6 |          24 |

|   aplică în cazul în care se   |_________________|_____________|_____________|

|   foloseşte un procedeu        |  15.000 - 29.999|          12 |          52 |

|   de dedurizare)               |_________________|_____________|_____________|

|                                |  30.000 - 99.999|          24 |         104 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|10. Fier total*3)               |100.000 - 149.999|          76 |         156 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|11. Gust                        |150.000 - 199.999|         104 |         208 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|12. Miros                       |200.000 - 299.999|         130 |         260 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|13. Nitraţi                     |300.000 - 499.999|         186 |         390 |

|                                |_________________|_____________|_____________|

|14. Nitriţi                     |        > 500.000|         315 |     630 + 3 |

|15. Oxidabilitate*4) (sau carbon|                 |             |probe pentru |

|    organic total pentru care   |                 |             |fiecare      |

|    interpretarea se face în    |                 |             |5.000        |

|    raport cu datele/rezultatele|                 |             |locuitori    |

|    istorice)                   |                 |             |             |

|16. pH                          |                 |             |             |

|17. Turbiditate                 |                 |             |             |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

    *2) Dacă este folosit în tratarea apei.

    *3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare.

    *4) KMnO4 la cald în mediu acid.

 

    Tabelul 4. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|          Parametri de analizat         | Nr. de populaţie   | Nr. de probe   |

|                                        | din zona de        | de prelevat/an |

|                                        | distribuţie        |                |

|________________________________________|____________________|________________|

|1. E. coli                              |               < 100|              4 |

|                                        |____________________|________________|

|2. Enterococi                           |             >/= 100|       12 probe |

|3. Clor rezidual liber şi total*1)      |                    |pentru fiecare  |

|                                        |                    |5.000 locuitori |

|________________________________________|____________________|________________|

|4. Acrilamidă*2)                        |               < 100|              1 |

|                                        |____________________|________________|

|5. Arsen                                |           100 - 499|              1 |

|                                        |____________________|________________|

|6. Benzen                               |         500 - 1.999|              1 |

|                                        |____________________|________________|

|7. Benz(a)piren                         |       2.000 - 4.999|              2 |

|                                        |____________________|________________|

|8. Bor                                  |      5.000 - 14.999|              3 |

|                                        |____________________|________________|

|9. Bromaţi*3)                           |     15.000 - 29.999|              4 |

|                                        |____________________|________________|

|10. Cadmiu                              |     30.000 - 99.999|              5 |

|                                        |____________________|________________|

|11. Cianuri libere şi totale            |   100.000 - 149.999|              6 |

|                                        |____________________|________________|

|12. Clorură de vinii                    |   150.000 - 199.999|              8 |

|                                        |____________________|________________|

|13. Crom                                |   200.000 - 299.999|             12 |

|                                        |____________________|________________|

|14. Cupru                               |   300.000 - 499.999|   12 + 1 probă |

|                                        |____________________|suplimentară    |

|15. Dicloretan                          |           > 500.000|pentru fiecare  |

|16. Duritate totală*4)                  |                    |100.000         |

|17. Epiclorhidrină                      |                    |locuitori       |

|18. Fluor                               |                    |                |

|19. Hidrocarburi policiclice aromatice  |                    |                |

|20. Mercur                              |                    |                |

|21. Nichel                              |                    |                |

|22. Nitraţi                             |                    |                |

|23. Nitriţi                             |                    |                |

|24. Pesticide*5)                        |                    |                |

|25. Plumb                               |                    |                |

|26. Seleniu                             |                    |                |

|27. Stibiu                              |                    |                |

|28. Tetracloretan şi tricloretenă       |                    |                |

|29. Trihalometani/THM*6)                |                    |                |

|________________________________________|____________________|________________|

    *1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

    *2) Dacă este folosită în tratarea apei.

    *3) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.

    *4) Dacă se aplică un procedeu de durizare.

    *5) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cu prioritate.

    *6) Dacă apa este tratată cu clor.

 

    Tabelul 5. Monitorizarea de control a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii fabricate din apă potabilă, destinată consumului uman, şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|      Parametri de analizat     |  Volum de apă   | Nr. de probe| Nr. de probe|

|                                |  produs în mc   | de prelevat | de prelevat |

|                                |  medie pe un an | înainte de  | după        |

|                                |                 | îmbuteliere/| îmbuteliere/|

|                                |                 | an          | an          |

|________________________________|_________________|_____________|_____________|

|1. E. coli                      |          </= 10 |                         3 |

|2. Enterococi                   |                 |                           |

|3. Pseudomonas aeruginosa       |                 |                           |

|4. Număr de colonii la          |_________________|___________________________|

|   22 grade C şi 37 grade C     |     > 10 </= 60 |                         6 |

|   (interpretarea se face în    |                 |                           |

|   raport cu datele/rezultatele |                 |                           |

|   istorice)                    |                 |                           |

|5. Bacterii coliforme           |                 |                           |

|6. Culoare                      |                 |                           |

|7. Conductivitate               |_________________|___________________________|

|8. Gust                         |            > 60 |    1 pentru fiecare 10 mc |

|9. Miros                        |                 |    îmbuteliaţi            |

|10. pH                          |                 |                           |

|11. Turbiditate                 |                 |                           |

|12. Aluminiu*1)                 |                 |                           |

|13. Amoniu                      |                 |                           |

|14. Duritate totală             |                 |                           |

|15. Fier total                  |                 |                           |

|16. Nitraţi                     |                 |                           |

|17. Nitriţi                     |                 |                           |

|18. Oxidabilitate*2) (sau carbon|                 |                           |

|    organic total pentru care   |                 |                           |

|    interpretarea se face în    |                 |                           |

|    raport cu datele/rezultatele|                 |                           |

|    istorice)                   |                 |                           |

|________________________________|_________________|___________________________|

    *1) Dacă este folosit în tratarea apei.

    *2) KMnO4 la cald în mediu acid.

 

    Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii alimentare şi numărul de probe de prelevat anual

 

 ______________________________________________________________________________

|   Parametri de analizat  | Volum de   | Nr. de  | Nr. de probe | Nr. de probe|

|                          | apă produs,| probe de| de prelevat  | de prelevat |

|                          | mc medie   | prelevat| înainte de   | după        |

|                          | pe un an   | din     | îmbuteliere/ | îmbuteliere/|

|                          |            | sursă/an| an           | an          |

|__________________________|____________|_________|______________|_____________|

|1. Număr de colonii la    |     </= 10 |                                    1 |

|   22 grade C şi          |            |                                      |

|   37 grade C             |            |                                      |

|   (interpretarea se face |            |                                      |

|   în raport cu datele/   |            |                                      |

|   rezultatele istorice)  |            |                                      |

|2. Bacterii coliforme     |            |                                      |

|3. Pseudomonas aeruginosa |            |                                      |

|4. E. coli                |____________|______________________________________|

|5. Enterococi             |     </= 60 |                                    1 |

|6. Acrilamidă             |            |                                      |

|7. Aluminiu               |            |                                      |

|8. Arsen                  |            |                                      |

|9. Benzen                 |            |                                      |

|10. Benzo(a)piren         |            |                                      |

|11. Bor                   |            |                                      |

|12. Bromaţi               |            |                                      |

|13. Cadmiu                |            |                                      |

|14. Cianuri               |____________|______________________________________|

|15. Cloruri               |       > 60 |              1 pentru fiecare 200 mc |

|16. Clorura de vinil      |            |              îmbuteliaţi             |

|17. Crom                  |            |                                      |

|18. Cupru                 |            |                                      |

|19. Duritate totală       |            |                                      |

|20. Epiclorhidrina        |            |                                      |

|21. Fier total            |            |                                      |

|22. Fluor                 |            |                                      |

|23. Hidrocarburi          |            |                                      |

|    policiclice aromatice |            |                                      |

|24. Mangan                |            |                                      |

|25. Mercur                |            |                                      |

|26. Nitraţi               |            |                                      |

|27. Nichel                |            |                                      |

|28. Pesticide             |            |                                      |

|29. Plumb                 |            |                                      |

|30. Seleniu               |            |                                      |

|31. Sodiu                 |            |                                      |

|32. Stibiu                |            |                                      |

|33. Trihalometani/THM*1)  |            |                                      |

|34. Tetracloretan şi      |            |                                      |

|    tricloretenă          |            |                                      |

|35. Tritiu                |            |                                      |

|36. Activitate alfa       |            |                                      |

|    globală               |            |                                      |

|37. Activitate beta       |            |                                      |

|    globală               |            |                                      |

|__________________________|____________|______________________________________|

    *1) Dacă apa este tratată cu clor.

 

    Tabelul 7. Monitorizarea de control a calităţii apei folosite în industria alimentară

    Frecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor de către producător

 

 ______________________________________________________________________________

|      Parametri de analizat     |  Volum de apă      |Nr. de     |Nr. de probe|

|                                |  produs în metrii  |probe de   |de prelevat |

|                                |  cubi calculaţi ca |prelevat   |la punctul  |

|                                |  medie pe un an    |din sursă/ |de          |

|                                |                    |an         |utilizare/an|

|________________________________|____________________|___________|____________|

|1. E. coli                      |             </= 10 |                      2 |

|2. Enterococi                   |                    |                        |

|3. Număr de colonii la          |                    |                        |

|   22 grade C şi 37 grade C     |____________________|________________________|

|   (interpretarea se face în    |       > 10 </= 100 |                      3 |

|   raport cu datele/rezultatele |____________________|________________________|

|   istorice)                    |    > 100 </= 1.000 |                      9 |

|4. Bacterii coliforme           |                    |                        |

|5. Bacterii sulfito-reducătoare/|                    |                        |

|   Clostridium perfringens      |____________________|________________________|

|   (inclusiv sporii)*1)         | > 1.000 </= 10.000 |   4 + 3 pentru fiecare |

|                                |                    |   1.000 mc folosiţi    |

|6. Culoare                      |                    |                        |

|7. Gust                         |____________________|                        |

|8. Miros                        |> 10.000 </= 100.000|                        |

|9. pH                           |                    |                        |

|10. Conductivitate              |                    |                        |

|11. Turbiditate                 |____________________|                        |

|12. Aluminiu*2)                 |          > 100.000 |                        |

|13. Amoniu                      |                    |                        |

|14. Duritate totală             |                    |                        |

|15. Fier total                  |                    |                        |

|16. Nitraţi                     |                    |                        |

|17. Nitriţi                     |                    |                        |

|________________________________|____________________|________________________|

    *1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

    *2) Dacă este folosit în tratarea apei.

 

    Tabelul 8. Monitorizarea de audit a calităţii apei utilizate în industria alimentară

    Frecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor

 

 ______________________________________________________________________________

|      Parametri de analizat     |  Volum de apă      | Nr. de    |Nr. de probe|

|                                |  utilizat în       | probe de  |de prelevat |

|                                |  metrii cubi/zi    | prelevat  |din punctul |

|                                |                    | din sursă |de utilizare|

|________________________________|____________________|___________|____________|

|1. E. coli                      |             </= 10 |                      1 |

|2. Enterococi                   |                    |                        |

|3. Bacterii coliforme           |                    |                        |

|4. Bacterii sulfito-reducătoare/|____________________|________________________|

|   Clostridium perfringens      |     > 10 </= 100 > |                      2 |

|   (inclusiv sporii)*1)         |      100 </= 1.000 |                        |

|5. Acrilamidă                   |                    |                        |

|6. Aluminiu                     |                    |                        |

|7. Arsen                        |                    |                        |

|8. Benzen                       |                    |                        |

|9. Benzo(a)piren                |                    |                        |

|10. Bor                         |                    |                        |

|11. Bromaţi                     |                    |                        |

|12. Cadmiu                      |                    |                        |

|13. Cianuri                     |____________________|________________________|

|14. Cloruri                     | > 1.000 </= 10.000 |   1 + 1 pentru fiecare |

|15. Clor rezidual*2)            |                    |   3.300 mc folosiţi    |

|16. Clorura de vinil            |                    |                        |

|17. Crom                        |                    |                        |

|18. Cupru                       |                    |                        |

|19. Duritate totală             |                    |                        |

|20. Epiclorhidrina              |                    |                        |

|21. Fier total                  |                    |                        |

|22. Fluor                       |                    |                        |

|23. Hidrocarburi policiclice    |                    |                        |

|    aromatice                   |                    |                        |

|24. Mangan                      |                    |                        |

|25. Mercur                      |____________________|________________________|

|26. Nitraţi                     |> 10.000 </= 100.000|   3 + 1 pentru fiecare |

|27. Nichel                      |                    |   10.000 mc folosiţi   |

|28. Oxidabilitate*3) (sau carbon|                    |                        |

|    organic total pentru care   |                    |                        |

|    interpretarea se face în    |                    |                        |

|    raport cu datele/rezultatele|                    |                        |

|    istorice)                   |                    |                        |

|29. Pesticide                   |                    |                        |

|30. Plumb                       |                    |                        |

|31. Seleniu                     |                    |                        |

|32. Sodiu                       |                    |                        |

|33. Stibiu                      |____________________|________________________|

|34. Trihalometani/THM*4)        |           > 10.000 |  10 + 1 pentru fiecare |

|35. Tetracloretan şi            |                    |  25.000 mc folosiţi    |

|    tricloretenă                |                    |                        |

|36. Tritiu                      |                    |                        |

|37. Activitate alfa globală     |                    |                        |

|38. Activitate beta globală     |                    |                        |

|________________________________|____________________|________________________|

    *1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă. Se vor determina bacterii sulfito-reducătoare în loc de Clostridium perfringens până la asigurarea capacităţii tehnice necesare.

    *2) Sau orice alt parametru reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

    *3) KMnO4 la cald în mediu acid.

    *4) Dacă apa este tratată cu clor.

 

    Tabelul 9. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi modul de acţiune

 

 ______________________________________________________________________________

| Parametru | Valoarea determinată  |               Mod de acţiune             |

|           | comparativ cu         |                                          |

|           | valoarea prevăzută în |                                          |

|           | tabelul 3 din anexa 1 |                                          |

|           | la Legea nr. 458/2002 |                                          |

|___________|_______________________|__________________________________________|

|Activitate | mai mică              | apa corespunde calitativ şi se continuă  |

|globală    |                       | monitorizarea de rutină                  |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare              | se evaluează contribuţia K-40            |

|           |                       | se determină conţinutul radio-activ      |

|           |                       | specific şi se calculează doza efectivă  |

|___________|_______________________|__________________________________________|

|Doza       | mai mică              | apa corespunde calitativ şi se continuă  |

|efectivă   |                       | monitorizarea                            |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare, dar mai     | se informează autoritatea teritorială de |

|           | mică de 1 mSv/an*     | sănătate publică                         |

|           |                       | se analizează cu producătorul şi         |

|           |                       | distribuitorul cauzele posibile şi se iau|

|           |                       | măsuri de remediere                      |

|           |                       | după caz, se repetă determinările sau se |

|           |                       | intensifică frecvenţa recoltărilor de    |

|           |                       | probe                                    |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare dar 1 mSv/an,| se informează Institutul de Sănătate     |

|           | dar mai mică de       | Publică la care este arondat             |

|           | 5 mSv/an*             | autoritatea teritorială de sănătate      |

|           |                       | publică                                  |

|           |                       | se fac evaluări ale impactului potenţial |

|           |                       | pe sănătate şi ale eficacităţii unor     |

|           |                       | măsuri de intervenţie                    |

|           |                       | se iau măsuri de remediere pe baza       |

|           |                       | evaluării cost/beneficiu                 |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare 5 mSv/an*    | din punct de vedere al radioactivităţii, |

|           |                       | apa nu este bună de consum               |

|           |                       | se iau măsuri imediate pentru a reduce   |

|           |                       | dozele la valori sub 1 mSv/an            |

|___________|_______________________|__________________________________________|

|Tritiu     | mai mică              | apa este bună de consum şi se continuă   |

|           |                       | monitorizarea de rutină                  |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare dar sub      | se informează autoritatea teritorială de |

|           | 300 Bq/l              | sănătate publică                         |

|           |                       | se analizează cu producătorul şi         |

|           |                       | distribuitorul cauzele posibile şi se iau|

|           |                       | măsuri de remediere                      |

|           |                       | după caz, se repetă determinările sau se |

|           |                       | intensifică frecvenţa recoltărilor de    |

|           |                       | probe                                    |

|           |                       | se caută prezenţa şi a altor             |

|           |                       | radionuclizi artificiali şi se           |

|           |                       | calculează doza efectivă totală          |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare de 300 Bq/l, | se informează Institutul de Sănătate     |

|           | dar sub 900 Bq/l      | Publică la care este arondat             |

|           |                       | autoritatea teritorială de sănătate      |

|           |                       | publică                                  |

|           |                       | se fac evaluări ale impactului potenţial |

|           |                       | asupra sănătăţii şi ale eficacităţii unor|

|           |                       | măsuri de intervenţie                    |

|           |                       | pe baza evaluării cost/beneficiu, se iau |

|           |                       | măsuri de remediere                      |

|           |_______________________|__________________________________________|

|           | mai mare de 900 Bq/l  | din punct de vedere al radioactivităţii  |

|           |                       | apa nu este bună de consum şi se iau     |

|           |                       | măsuri imediate pentru a reduce          |

|           |                       | concentraţia sub 100 Bq/l                |

|___________|_______________________|__________________________________________|

    * - valoarea se reduce corespunzător dacă există expunere suplimentară a populaţiei şi pe alte căi (expunere gamma externă, expunere internă - inhalare, ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv etc.).

 

    FIŞA nr. 1 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

 

    STAŢIA DE TRATARE A APEI

 

    I. Informaţii generale

 

    1. Data inspecţiei ........../........../..........

    2. Obiectivul ............. ............ ................... ..............

                      Sursă       Captare     Staţia de tratare    Distribuţie

    3. Efectuată de .......................... ...............................

                          Numele persoanei                 Autoritatea

    4. Numele furnizorului ......................... ........................

                                    Judeţul             Staţia de tratare

    5. Adresa .................................................................

    6. Şeful staţiei de tratare ...............................................

    7. Anul punerii în funcţiune ..............................................

    8. Zona de aprovizionare ................. Populaţia deservită ............

    9. Capacitatea staţiei de tratare Proiectată .......... Actuală ...........

                                                  _        _

    10. Zona de protecţie: Împrejmuită           |_| Da / |_| Nu

                                                  _        _

                           Împrejmuită şi păzită |_| Da / |_| Nu

 

    II. Sursa

 

    1. Tipul sursei de apă .......... .......... .......... ......... .........

                            Lac de                                      Izvor

                            acumulare   Fluviu      Râu       Foraj    (Altele)

 

    III. Captarea

 

    1.   Este captarea adecvată din punct de vedere al:

 

         Amplasării             Întreţinerii             Tipului

          _        _             _        _               _        _

         |_| Da / |_| Nu        |_| Da / |_| Nu          |_| Da / |_| Nu

                                        _        _

    Surselor de poluare din vecinătate |_| Da / |_| Nu

 

    IV. Procesul de tratare aplicat

 

    1. Site fine ..............................................................

    2. Deznisipatoare .........................................................

    3. Treaptă de reţinere a uleiurilor şi substanţelor grase .................

    4. Presedimentare .........................................................

    5. Predezinfecţie/oxidare .................. ..................

                                    Clor                Ozon

    6. Tratament cu cărbune activ .............................................

    7. Aerare .................................................................

    8. Coagulare şi floculare ............... ................ ................

                                    Var           Aluminiu         Altele

    9. Sedimentare ................... ................... ....................

                     Dreptunghiular          Radial                Altele

    10. Filtrare ..................... ................... ....................

                       Lentă                Rapidă           Cărbune granulat

    11. Dezinfecţie .................. ................... ....................

                          Clor               Ozon                  Altele

    12. Alte procedee (specificaţi): ..........................................

 

    V. Sedimentare

 

    1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare: ..................................

    2. Frecvenţa îndepărtării nămolului .......................................

    3. Tipul procedeului de decolmatare .......................................

    4. Metoda de depozitare a nămolului .......................................

    5. Aspectul general legat de limpezimea apei ..............................

    6. Turbiditatea (NTU) la intrare: ............. (NTU) la ieşire ...........

 

    VI. Filtrare

 

    1. Nr. de filtre ..........................................................

    2. Viteza de filtrare .....................................................

    3. Funcţionarea filtrului .................................................

    4. Grosimea stratului de pietriş ..........................................

    5. Grosimea stratului de nisip şi granulozitatea ..........................

 

    VII. Spălarea în flux invers a filtrelor

    1. Criteriile de începere a spălării în flux invers .......................

       Aer: ...............................  ..................................

                    Debitul                            Durată Timpul

       Apă: ...............................  ..................................

                    Debitul                            Durată Timpul

    2. Distribuţia volumelor de aer şi apă în patul de nisip:

        ...................................  ..................................

                    Uniformă                           Neuniformă

    3. Volumul de apă curată pentru spălarea în flux invers: ..................

    4. Au apărut "bulgări" de nămol sau fisuri în patul filtrant?

                    Înaintea spălării în flux invers ..........................

                    După spălarea în flux invers ..............................

    5. Unde este dirijată apa de spălare? .....................................

 

    VIII. Clorinarea

 

    1. Au existat întreruperi în clorinarea apei? .............................

    2. Frecvenţa întreruperilor: ..............................................

    3. Cauza întreruperii: ....................................................

    4. Tipul substanţei chimice utilizate: ....................................

    5. Dozarea substanţei chimice: ............................................

    6. Echipament şi măsuri de siguranţă: .....................................

    7. Stocuri de rezervă de dezinfectant: ................. Cantitatea .......

    8. Condiţii de depozitare: ................................................

 

    IX. Rezervor/rezervoare cu apă potabilă

 

    1. Nr. de rezervoare: .....................................................

    2. Capacitatea fiecărui rezervor, mc: .....................................

    3. Concentraţia de clor rezidual liber: ...................................

    4. pH: ....................................................................

    5. Reactivi utilizaţi pentru ajustarea pH-ului şi doza: ...................

    6. Există scurgeri din rezervor? ..........................................

    7. Este rezervorul acoperit şi închis corespunzător? ......................

    8. Există urme de substanţe străine în rezervor? ..........................

    9. Sunt ventilele de aer şi conductele de preaplin protejate cu site? .....

 

    X. Controlul procesului de tratare

                                  Da               Nu             Frecvent

    1. Testul Jar:          ................ ................. ................

    2. pH:                  ................ ................. ................

    3. Clor rezidual liber: ................ ................. ................

    4. Culoare:             ................ ................. ................

    5. Turbiditate:         ................ ................. ................

    6. E. Coli/SF:          ................ ................. ................

    7. Altele:              ................ ................. ................

 

    EVALUARE SANITARĂ

 

    XI. Controlul înregistrărilor/documentelor

 

    1. Consumul de reactivi: ..................................................

    2. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare: ..............

    3. Examinarea bacteriologică: .............................................

    4. Clorul rezidual: .......................................................

    5. Altele: ................................................................

 

    XII. Întreţinere

                                      Curăţare             Calibrare/ungere

    1. Grătare/Site:             ................... ..........................

    2. Pompe:                    ................... ..........................

    3. Dozatoare pentru clor     ................... ..........................

    4. Dozatoare pentru aluminiu ................... ..........................

    5. Instrumente de măsură şi

       control:                  ................... ..........................

    6. Gospodărire în general:   ................... ..........................

    7. Depozitarea reactivilor:  ................... ..........................

                                      Adecvată               Inadecvată

 

    XIII. Personal

 

    1. Nr. angajaţilor: ........................ ..............................

                              Permanenţi                   Temporari

    2. Nivelul de pregătire al şefului staţiei de tratarea apei şi a operatorului şef: .............................................................

    3. Vechimea în staţia de tratare: .........................................

    4. Vechimea în serviciile de tratare a apei: ..............................

 

    XIV. Reclamaţii primite

 

    1. De la operatori: .......................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    2. De la conducere: .......................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

 

    XV. Probleme existente:

                                          Da       Nu      Descrierea problemei

    1. Sitele fine:                     ........ ........  ....................

    2. Camera cu pietriş:               ........ ........  ....................

    3. Treaptă de reţinere a uleiurilor

       şi substanţelor grase:           ........ ........  ....................

    4. Presedimentarea:                 ........ ........  ....................

    5. Cărbunele activ:                 ........ ........  ....................

    6. Aerarea:                         ........ ........  ....................

    7. Coagularea şi flocularea:        ........ ........  ....................

    8. Sedimentarea:                    ........ ........  ....................

    9. Filtrarea:                       ........ ........  ....................

    10. Dezinfecţia:                    ........ ........  ....................

    11. Alte procese:                   ........ ........  ....................

    12. Controlul procesului (X):       ........ ........  ....................

    13. Controlul înregistrărilor (XI): ........ ........  ....................

    14. Întreţinerea (XII):             ........ ........  ....................

 

    XVI. Diagrama de flux a staţiei de tratarea apei (anexaţi diagrama)

 

    XVII. Măsurile de remediere recomandate

 

    1. Măsuri care trebuie luate imediat: .....................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    2. Măsuri pe termen mediu: ................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

 

    XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la inspecţia precedentă?

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

 

    Semnătura medicului igienist/inspectorului: ...............................

    Semnătura producătorului ..................................................

 

    FIŞA nr. 2 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

 

    REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE

 

    I. Locul verificat (zona de aprovizionare): ...............................

    1. Informaţii generale: Autoritatea de Sănătate Publică ...................

                            Localitatea .......................................

    2. Cod/Adresă .............................................................

    3. Semnătura reprezentantului Autorităţii de apă/Comunităţii ..............

    4. Data inspecţiei ........................................................

    5. Proba de apă prelevată ............ Nr. probei ........... CF. .........

 

    II. Informaţii pentru evaluarea riscului                           Risc

                                                                  _        _

    1. Există vreun punct de scurgere între sursă şi rezervor    |_| Da / |_| Nu

 

    2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv              _        _

       dpdv sanitar)                                             |_| Da / |_| Nu

 

    Dacă există un rezervor

                                                                  _        _

    3. Este el acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin |_| Da / |_| Nu

       sanitar

                                                                  _        _

    4. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin     |_| Da / |_| Nu

       sanitar

                                                                  _        _

    5. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi                   |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    6. Există pierderi în sistemul de distribuţie                |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    7. Este pavată şi împrejmuită zona din jur                   |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    8. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară    |_| Da / |_| Nu

       drenarea)

                                                                  _        _

    9. Există deşeuri solide pe o rază de 10 m în jurul          |_| Da / |_| Nu

       rezervorului

                                                                  _        _

    10. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată          |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    11. Există pierderi la robinetul de golire                   |_| Da / |_| Nu

 

    Scorul riscului de contaminare: 10 - 11 = foarte mare

                                     6 -  9 = mare

                                     3 -  5 = mediu

                                     0 -  2 = mic

 

    III. Rezultate şi recomandări

 

    Au fost identificate următoarele puncte cu risc ............... (nr. 1 - 11)

    Măsuri de remediere

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    Semnătura medicului igienist/inspectorului:

    ...........................................

 

    FIŞA nr. 3 DE EVALUARE ŞI INSPECŢIE SANITARĂ

 

    Fântână Publică

 

    I. Locul verificat: ........................................................

 

    1. Informaţii generale: Autoritatea de Sănătate Publică ...................

                            Localitatea .......................................

    2. Cod/Adresă .............................................................

    3. Semnătura reprezentantului Autorităţii de apă/Comunităţii ..............

    4. Data inspecţiei ........................................................

    5. Proba de apă prelevată ............ Nr. probei ........... CF. .........

 

    II. Informaţii pentru evaluarea riscului                           Risc

                                                                  _        _

    1. Există vreun punct de scurgere între sursă şi rezervor    |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv potrivit    |_| Da / |_| Nu

       cerinţelor de ordin sanitar)

 

    Dacă există un rezervor

                                                                  _        _

    3. Este el acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin |_| Da / |_| Nu

       sanitar

                                                                  _        _

    4. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin     |_| Da / |_| Nu

       sanitar

                                                                  _        _

    5. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi                   |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    6. Există pierderi în sistemul de distribuţie                |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    7. Este pavată şi împrejmuită zona din jur                   |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    8. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară    |_| Da / |_| Nu

       drenarea)

                                                                  _        _

    9. Există deşeuri solide pe o rază de 10 m în jurul          |_| Da / |_| Nu

       rezervorului

                                                                  _        _

    10. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată          |_| Da / |_| Nu

                                                                  _        _

    11. Există pierderi la robinetul de golire                   |_| Da / |_| Nu

 

    Scorul riscului de contaminare: 10 - 11 = foarte mare

                                     6 -  9 = mare

                                     3 -  5 = mediu

                                     0 -  2 = mic

 

    III. Rezultate şi recomandări

 

    Au fost identificate următoarele puncte cu risc ............... (nr. 1 - 11)

    Măsuri de remediere

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

 

    Semnătura medicului igienist/inspectorului:

    ...........................................

 

    ANEXA 2

 

                             PROCEDURA

    de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

 

    ART. 1

    (1) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-un mediu natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

    (2) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei familii.

    ART. 2

    (1) Autorizarea sanitară se face în baza dosarului depus de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a referatului şi a fişelor de evaluare întocmite de autoritatea teritorială de sănătate publică pentru sistemul de aprovizionare în cauză.

    (2) Dosarul trebuie să conţină:

    a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate pe o perioadă de cel puţin un an;

    b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;

    c) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;

    d) planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;

    e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;

    f) schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei.

    (3) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi stabileşte condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.

    (4) La evaluarea şi inspecţia sanitară a staţiei de tratare a apei potabile se utilizează fişa de evaluare nr. 1 prevăzută în anexa la Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. În cazul evaluării şi inspecţiei sanitare a sistemului de distribuţie şi a rezervorului de înmagazinare se utilizează fişa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa la aceleaşi norme. Fişa de evaluare nr. 1, utilizată pentru staţia de tratare a apei potabile, se completează numai de către personal cu studii superioare calificat în acest scop, fişa de evaluare nr. 2, utilizată pentru sistemul de distribuţie şi rezervorul de înmagazinare, poate fi completată şi de către personal cu studii medii, calificat în acest scop.

    ART. 3

    Dosarele pentru autorizarea sanitară se trimit pentru evaluare institutelor de sănătate publică în următoarele situaţii:

    a) dacă există o captare în afara limitelor judeţului unde sunt situate localităţile interesate;

    b) dacă se utilizează o sursă de apă a cărei calitate nu se încadrează în categoria de folosinţă.

    ART. 4

    (1) Anual, în primul trimestru, producătorul/distribuitorul de apă potabilă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică o declaraţie privind condiţiile în care va funcţiona în anul respectiv.

    (2) Autoritatea teritorială de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la înregistrarea declaraţiei, va transmite producătorului/distribuitorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea condiţiilor de funcţionare, a programului de monitorizare a calităţii apei potabile şi, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de producător/distribuitor sau de consumator pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

    (3) Declaraţia şi concluziile referatului de evaluare se afişează la sediul primăriei şi se publică în cotidianul local.

    (4) Declaraţia şi referatul trebuie să conţină următoarele elemente:

    a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;

    b) datele de identificare a staţiei de tratare a apei;

    c) zona/zonele de aprovizionare cu apă potabilă;

    d) programul de distribuţie a apei potabile către consumatori;

    e) programul de monitorizare a calităţii apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare şi nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare.

    ART. 5

    Extinderea sau modificarea instalaţiilor publice de captare, de aducţiune, de tratare sau de distribuţie a apei este supusă autorizării sanitare de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

    ART. 6

    Extinderea sau modificarea instalaţiilor private prin noi branşamente se face cu notificarea autorităţii teritoriale de sănătate publică prin transmiterea copiei de pe acordul emis de producătorul local de apă.

    ART. 7

    (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:

    a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel puţin un an;

    b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară conform prevederilor legale în vigoare;

    c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;

    d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare a apei;

    e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;

    f) schema sistemului de captare, tratare/corectare şi îmbuteliere;

    g) avizul sanitar pentru recipientele de îmbuteliere;

    h) programul de monitorizare a calităţii apei la sursă şi a apei îmbuteliate.

    (2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.

    ART. 8

    Utilizarea materialelor, a produselor şi procedeelor de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este condiţionată de obţinerea avizului sanitar.

    ART. 9

    Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea gheţii din apa potabilă, ambalarea, depozitarea şi transportul gheţii trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:

    a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pe o perioadă de cel puţin un an;

    b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară, după caz;

    c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;

    d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;

    e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi fabricată gheaţa;

    f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei şi de fabricare a a gheţii;

    g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a gheţii;

    h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;

    i) programul de monitorizare a calităţii apei şi a gheţii.

    ART. 10

    (1) Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalaţiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalaţiile de fabricare şi ambalare, de depozitare şi transport al gheţii pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.

    (2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, precum şi programul de monitorizare a calităţii apei.

    ART. 11

    Normele de igienă aplicabile instalaţiilor de îmbuteliere şi recipientelor, metodele de gazeificare şi de corectare a calităţii apei îmbuteliate, alta decât apa de izvor, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 12

    (1) Materialele de îmbuteliere a apei potabile şi materialele de ambalare a gheţii nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a gheţii.

    (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a gheţii nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheaţă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

                              ---------------