Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă

EXAMENE, CONCURSURI

Miercuri, 14 octombrie 2015REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE
ASISTENȚI MEDICALI DIN CADRUL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.10.2015

Rezultate
Luni, 12 octombrie 2015CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2015
Publicație ConcursMetodologie
Locuri scoase la concursPosturi scoase la concurs
Acte necesare la înscriereCerere de înscriere
Orar înscriere
Vineri, 9 octombrie 2015

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ  

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul statistică/informatică în sănătate publică

Concursul va consta din următoarele probe:

1.      Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 29.10.2015 – 04.11.2015

2.      Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 09.11.2015, ora 9

3.      Interviu care va avea loc în data de : 12.11.2015, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Perioada de inscriere: 09.10.2015 – 28.10.2015 (20 zile calendaristice de la publicarea anuntului)
 2. Selectia dosarelor: 29.10.2015-04.11.2015 (maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere)
 3. Afisare rezultate selectie dosare: 05.11.2015, ora 12.
 4. Proba scrisă: 09.11.2015, ora 9. (la minim 30 zile de publicare anunt)
 5. Comunicare rezultate proba scrisă: 10.11.2015, ora 9.
 6. Depunere contestatii proba scrisă: 10.11.2015, ora 9 – 11.11.2015, ora 9
 7. Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 12.11.2015, ora 9
 8. Interviu: 12.11.2015, ora 10 (maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă)
 9. Comunicare rezultate interviu: 12.11.2015, ora 13.
 10. Depunere contestatii interviu: 12.11.2015, ora 13 – 13.11.2015, ora 13.
 11. Afisare rezultate contestatie interviu: 16.11.2015, ora 13.
 12. Afisare rezultate finale concurs: 16.11.2015, ora 14.

            CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină

- certificat de medic specialist/primar în specialităţi medicale

- minim 9 ani vechime ca medic

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I

4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului

5. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Miercuri, 7 octombrie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE

ASISTENŢI MEDICALI PL

DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii

Marti, 22 septembriue 2015

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: 

-         1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

-         1 post de asistent medical principal PL, specialitatea igienă, la Colectiv Programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistică din cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă si muncă

-         1 post de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Naţional de Imunizare din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

 

CONDIŢII GENERALE:

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

Pentru postul vacant de asistent medical principal generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

 - adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul de asistent medical principal PL, specialitatea igienă :

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

- minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

- adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal specialitatea igienă

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul vacant de asistent medical generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 6 luni vechime ca asistent medical PL

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 
Concursul
se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Cluj-Napoca, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs: 22.09.2015 – 05.10.2015;

b)    proba scrisă: 14.10.2015 ora 9.00;

c)     interviul: 20.10.2015, ora 9.00.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) copie după adeverinţa de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

e) copie după certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

f) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b) - f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originale. 

 CALENDAR CONCURS

a)     perioada înscriere: 22.09.2015 – 05.10.2015

b)    afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 08.10.2015, ora 12:00;

c)     proba scrisă: 14.10.2015, ora 9:00;

d)    comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00;

e)     depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00 – 16.10.2015, ora 12:00;

f)      comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă: 19.10.2015, ora 12:00;

g)     interviul: 20.10.2015, ora 9:00;

h)    comunicarea rezultatelor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00;

i)       depunerea contestaţiilor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00 – 22.10.2015, ora 10:00;

j)       comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu: 25.10.2015, ora 10:00;

k)    comunicarea rezultatelor finale la concurs: 26.10.2015 ora 14:00.

 

Bibliografia :

a)    Pentru posturile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile:

1.     HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

2.     ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

3.     ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

4.   Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

5.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 2 la normele tehnice - PROGRAMELE NAȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE

6.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

7.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

 

b)    Pentru postul din cadrul Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca:

1.     Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

2.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 3 la normele tehnice - PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

3.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

4.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

5.     Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Cluj-Napoca str. Constanţa nr.5, etaj1, Camera 108, în  perioada de la data de 22.09.2015 până la data de 05.10.2015, inclusiv.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul Resurse Umane, din Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, etajul I, camera 108, telefon 0264-484996, 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro, www.dspcluj.ro.

Joi, 27 august 2015Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist,
medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 20 octombrie 2015

Detalii

Model
Cerere înscriere
 DSP Cluj
Model
Adeverință Unitate de încadrare
Model
Adeverință coordonator
(pentru medicii înscriși la a 2-a specilaitate)
Model
Recomandare coordonator
(pentru medicii rezidenți sau medicii specialiști la a 2-a specialitate)

Perioada de înscriere:
1.09.2015 - 16.09.2015 (inclusiv)
Program de înscriere:
luni - joi: 10:00 - 15:00
vineri: 10:00 - 12:00
Vineri, 24 iulie 2015Direcția de Sănătate Publică organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de referent IA la Secretariat

Detalii

Bibliografie: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/intro.htm
sau
Download (.doc)
Miercuri, 15 iulie 2015

ANUNȚ IMPORTANT !

PENTRU MEDICII ÎNSCRIȘI LA A 2-A SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ
SESIUNEA MAI 2015

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 15.07.2015, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.
Medicii care au dosarul complet se vor prezenta la DSP JUD CLUJ , Str. Constanța Nr. 5, etajul 1, camera 107 pentru ridicarea adeverinței în prim stagiu.
Vineri, 12 iunie 2015
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile:
 • 1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile;
 • 1 post astistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Național de Imunizare.
 • 1 post de medic specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Diagnostic microbiologic, în conformitate cu Ordinul MS 628/2001 cu modificările și completările ulterioare, post publicat în Viața Meicală Nr. 24 din 12.06.2015.
Joi, 30 aprilie 2015Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal generalist PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

Detalii
Joi, 30 aprilie 2015Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 17 iunie 2015
Miercuri, 29 aprilie 2015

Examen pentru obținerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimiști, biochimiști
sesiunea 3 iunie 2015

Miercuri, 29 aprilie 2015

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă
sesiunea mai 2015

Miercuri, 1 aprilie 2015EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 05 mai 2015

Model Cerere          Publicatie de examen
Luni, 23 martie 2015REZULTATUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Centralizator RezultateRezulate interviuRezultate proba scrisa

Miercuri, 18 martie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii
Joi, 12 martie 2015ANUNȚ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut

Detalii
Luni, 2 martie 2015CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT DE REFERENT IA LA SECRETARIAT/REGISTRATURA

ANUNT CONCURS
Luni, 02 februarie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
24 martie 2015
ORAR  INSCRIERE

Perioada de inscriere : 02.02.2015 – 17.02.2015 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,00
          vineri : 10,00- 12,00

Vineri, 29 august 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
16 octombrie 2014

Pentru specialitatea ATI
sesiunea
20 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist

    Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist,
cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014.
    Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în perioada 25 august-5 septembrie 2014, inclusiv.
    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, inclusiv.
    Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

ORAR INSCRIERE

Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv
Program inscriere:
luni-joi intre orele 11,30 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00


Model cerere inscriere la DSP

Model cerere MS

Model cerere  inscriere pentru examen a 2-a specialitate

Model MS cerere specialitatea ATI 

Model cerere UMF 

Model Recomandare coordonator a 2-a specialitate

Model Recomandare coordonator rezidenti

Model Adeverinta coordonator a 2-a specialitate 

Model Adeverinta coordonator rezidenti cu timp partial

Publicatie examen

Vineri 29 august 2014


Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
sesiunea
24 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti sesiunea 24 septembrie 2014

       Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie 2014 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
       În această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică şi practică. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
        Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 şi până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.
        Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 25 august - 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

ORAR INSCRIERI LA DSP CLUJ PENTRU ATESTATUL DE  IMPLANTOLOGIE

Perioada 25.08.2014 - 09.09.2014, INCLUSIV

Program de inscriere: luni-joi intre 11,30 - 15,00

vineri intre 10,00 - 12,00

    Model MS cerere inscriere
    Model DSP cerere inscriere    
     Publicatie atestate
Marti, 6 mai 2014

Examen
pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Examen
pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014
Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014

Joi, 10 aprilie 2014

Examen  pentru obtinerea atestatelor  de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
28 mai 2014
EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru mediici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 28 mai 2014
Luni, 10 februaie 2014

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
25 martie 2014
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 25 martie 2014
Luni, 17 ianuarie 2014

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2014 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2014
Lunii, 14 octombrie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Luni, 7 octombrie 2013

CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
Luni, 2 septembrie 2013

Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Publicatie examen
Orar inscriere
Model cerere inscriere
Model cerere inscriere a doua specialitate
Model adeverinta de la coordonator a doua specialitate
Model adeverinta calificativ a doua specialitate fara carnet de rezident
Model recomandare rezidenti pana in 16 04 2014
Model recomandare coordonator rezidenti a doua specialitate
Luni, 26 august 2013

Atestat studii complementare
24 septembrie 2013
EXAMEN pentru obtinerea de atestat de studii complementare  - sesiunea septembrie 2013
Publicatie de examen
Acte necesare pentru inscriere
Model cerere de inscriere
Program inscriere
Miercuri, 8 mai 2013

Examen
pentru obtinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
SESIUNEA 12 IUNIE 2013
EXAMEN pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
 - sesiunea 12 iunie 2013

Dosarele de inscriere
se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 07.05.2013 – 17.05.2013 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,30
vineri : 10,00- 12,00
Informatii suplimentare: Birou R.U.N.O.S., telefon 0264 - 530012
Luni, 15 aprilie 2013

Examen,
pentru obtinerea titlului de specialist/principal pentru bioligi, chimisti si biochimisti
sesiunea 28 mai 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti - sesiunea 28 mai 2013
Vineri, 29 martie 2013

Program pregatire a doua specialitate
- sesiunea suplimentara -
aprilie 2013
Program pregatire a doua specialitate - sesiunea suplimentara - aprilie 2013
Marti, 5 martie 2013

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
17 aprilie 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 17 aprilie 2013
Miercuri, 6 februarie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Marti, 5 februarie 2013

Examen atestate de studii complementare
14 martie 2013
Examen atestate de studii complementare - 14 martie 2013
Luni, 21 ianuarie 2013

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2013 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2013
Vineri, 7 septembrie 2012

EXAMENUL DE ATESTAT IN IMPLANTOLOGIE
– SESIUNEA 27.09. 2012 -
Examen atestate studii complementare 27 septembrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 27.08.2012 pana la data de 07.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00Examen medic specialist
18 octombrie 2012
Examen medic specialist 18 octombrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 03.09.2012 pana la data de 19.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00
Miercuri, 2 mai 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI
Sesiunea 13 iunie 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI -Sesiunea 13 iunie 2012
              PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 02.05.2012 pana la data de 15.05.2012
           Luni - V ineri - 11,30 - 14,30
Vineri, 20 aprilie 2012


SESIUNEA DE INSCRIERE LA A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

mai 2012
INSCRIEREA ;A A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA - MAI 2012
Vineri, 20 aprilie 2012

REZIDENTIAT
20 MAI 2012
REZIDENTIAT 20 MAI 2012
Marti, 17 aprilie 2012

EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Sesiunea 18 mai 2012
EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Vineri, 30 martie 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Sesiunea 11 mai 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Marti, 31 ianuarie 2012

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
14 martie 2012
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 14 martie 2012
Marti, 11 octombrie 2011


Examen,
 GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI

sesiunea
 2011
EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011
Listele cu candidatii admisi la examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 sunt afisate la sediul DSP Cluj, etajul 1, la avizierul aflat intre camerele 110 si 111.

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 se va desfasura la sediul UNIVERSITATII "BOGDAN VODA", str. Grigore Alexandrescu nr.26A, Cluj-Napoca astfel:
- In data de 10 noiembrie 2011, specialitatea  MEDICINA GENERALA
- in data de 11 noiembrie 2011 CELELALTE SPECIALITATI

Accesul in sala se face intre orele 8,30-8,45, avand asupra dumneavoastra actul de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate si pix de culoare albastra.
Marti, 20 septembrie 2011


Concurs,

sesiunea
20 noiembrie 2011
Concurs de rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


Examen,

sesiunea
19 octombrie 2011
Examen de obţinere a titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist, sesiunea 19 octombrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


a II-a specialitate

sesiunea
septembrie 2011
INSCRIERI A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA (SEPTEMBRIE 2011)
luni, 22 august 2011


Examen,

sesiunea
21 septembrie 2011
Examen de obţinere a atestatului în ultrasonografie generală, sesiunea 21 septembrie 2011ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă© 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj