Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă

EXAMENE, CONCURSURI

26.09.2022

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (inginer) la Compartiment administrativ și mentenanță 

din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 26.09.2022 - 07.10.2022, INCLUSIV
DOSARELE DE INSCRIERE SE VOR DEPUNE LA DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ LA SEDIUL DIN CLUJ-NAPOCA, STRADA CONSTANTA NR. 5, ETAJUL 1, CAMERA 108 (BIROUL RUNOS)  IN URMATORUL INTERVAL ORAR: LUNI  - JOI  INTRE ORELE  9,00 - 16,00  SI VINERI INTRE ORELE 9,00 - 13,00.
DETALII GASITI IN ANUNT.
20.09.2022

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de

CASIER la Serviciul Contabilitate 

din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 20.09.2022 - 03.10.2022, INCLUSIV
DOSARELE DE INSCRIERE SE VOR DEPUNE LA DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ LA SEDIUL DIN CLUJ-NAPOCA, STRADA CONSTANTA NR. 5, ETAJUL 1, CAMERA 108 (BIROUL RUNOS)  IN URMATORUL INTERVAL ORAR: LUNI  - JOI  INTRE ORELE  9,00 - 16,00  SI VINERI INTRE ORELE 9,00 - 13,00.
DETALII GASITI IN ANUNT.
15.09.2022REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA IGIENA
09.09.2022REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE POST DE MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT
31.08.2022
EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,
DIN SESIUNEA 12 OCTOMBRIE 2022
 
Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 12 octombrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.
        ÎNSCRIERI:
Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 1 septembrie           15 septembrie 2022, inclusiv.
 Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:
Luni-Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00
Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.
Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
- specialitatea;
- centrul de susținere a examenului;
- sesiunea 12 octombrie 2022.
  Publicatia de examen
Cerere DSP Cluj pentru inscriere
Declaratie
Model recomandare
Model adeverinta a 2 a specialitate
24.08.2022Rezultate proba scrisa concurs recrutare consilier achizitii publice principal
18.08.2022

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

SESIUNEA 10 SEPTEMBRIE 2022, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

    Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 10 septembrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNSCRIERI:

    Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 12 august – 26 august 2022, inclusiv.

    Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni -Joi: orele 9:00 – 15:00
Vineri: orele 9:00-13:00

    Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic. Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a probelor clinice și practice;
 • sesiunea 10 septembrie 2022.
16.08.2022REZULTATELE Selecţiei dosarelor candidaţilor  Înscrişi la concursul de recrutare organizat În data de 23.08.2022(proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Achiziţii publice
2.08.2022REZULTAT FINAL la concursul de ocupare a postului de consilier II la Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii-Colectiv supraveghere boli netransmisibile, evaluare boli netransmisibile, demografie si statistica din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizat în data de 01.08.2022
1.08.2022REZULTAT INTERVIU la concursul de ocupare a postului de consilier II la Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii-Colectiv supraveghere boli netransmisibile, evaluare boli netransmisibile, demografie si statistica din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizat în data de 01.08.2022
27.07.2022Anunt - organizare proba de interviu in data de 01.08.2022, ora 9:00 la sediul DSP Cluj 
25.07.2022Rezultate finale concurs ocupare post vacant statistician medical
21.07.2022Rezultatele probei de interviu la concursul organizat în data de 19.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de statistician medical la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile
20.07.2022

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

În conformitate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019  privind  Codul Administrativ și HGR nr. 6 11/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție:

 • 1 funcție publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal - Compartiment achiziții publice, Post ID 348977. Durata normală a timpului de muncă, este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • perioada de înscriere: 20.07.2022 - 08.08.2022, inclusiv;
 • proba scrisă: 23.08.2022, ora 10,00, la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada Constanța nr.5;
 • proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar pentru acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Condiții de participare:

condiții generale:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.

condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

BIBLIOGRAFIE

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MF-ANAP nr. 1017/2019 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA

 • Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
 • O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul I Principii și Definiții și Capitolul li - Dispoziții speciale;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II - Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din  administrația  publică și evidența personalului plătit din fonduri publice - Titlul I și Titlul II;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul MF-ANAP nr. 1017/2019 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, cu modificările și completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcției de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București;
 • elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • organizează desfășurarea licitațiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepția bunurilor achiziționate, precum și repartiția acestora către compartimentele solicitante;
 • participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere și atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, conform legislației în vigoare;
 • aplică și finalizează procedurile de atribuire;
 • constituie și păstrează dosarul achiziției publice.
20.07.2022Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 19.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de statistician medical la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile
19.07.2022

ANUNȚ AMÂNARE PROBA INTERVIU-concurs ocupare post vacant consilier II la COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SANĂTĂŢII - COLECTIV SUPRAVEGHERE BOLI NETRANSMISIBILE, EVALUARE BOLI NETRANSMISIBILE, DEMOGRAFIE SI STATISTICĂ

Având în vedere prevederile art. 38 alin.(l) lit. a), alin (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, proba interviu stabilită iniţial în data de 20.07.2022 ora 9, se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare, la o dată şi oră care va fi anunţată ulterior.

15.07.2022Rezultatele selecţiei de dosare a candidaţilor înscrişi pentru participarea la concursul de ocupare a următoarelor posturi:
 • 1 post vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea igienă
 • 1 post vacant de medic specialist confirmat în specialitate sănătate publică şi management
15.07.2022Rezultate proba scrisa candidati la concursul pentru ocuparea functiei de consilier II (economist)
Rezultate proba scrisa candidati la concursul pentru ocuparea functiei de inspector de specialitate IA (inginer)
08.07.2022Rezultate selectie dosare candidati pentru concursul de ocupare a functiei de consilier II (economist)
Rezultate selectie dosare candidati pentru concursul de ocupare a functiei de inspector de specialitate IA (inginer)
24.06.2022

ANUNT

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

·     1 post vacant, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea igienă, la Colectiv Programe de sănătate în relație cu mediu și statistică

·         1 post vacant, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea sănătate publică și management, la Colectiv supraveghere boli netransmisibile, evaluare programe boli netransmisibile, demografie şi statistică.

           

    Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, iar concursul se va desfășura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
    Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
    Taxa de concurs în valoare de 150 lei .
    Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

Tematica de concurs și bibliografia:

a) Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului de medic specialist igiena (link)
b)Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului de medic specialist sanatat epublica si management (link)
 
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325
24.06.2022

ANUNȚ

           În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-     1 post de asistent medical generalist principal PL  la Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

-     1 post de statistician medical la Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

 Pentru inscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de membru în OAMGMAMR și avizul anual de exercitare al profesiei pentru anul 2022 pentru postul de asistent medical generalist principal, adeverința care atestă obținerea gradului principal în specialitatea asistență medicală generală)
d) copie după carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
    In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
    Actele prevăzute la lit. b) - d) de mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE:

1.    Pentru postul de asistent medical generalist principal PL

-          diplomă de școală sanitară postliceală în profil sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-          adeverință de obținere a gradului de principal;

-          minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist.

2.    Pentru postul de statistician medical

-          diplomă de bacalaureat;

-          minim 6 luni vechime în activitate (muncă).

 Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)    selecţia dosarelor de concurs

a)    proba scrisă

b)    interviul

CALENDAR CONCURS

a)    Perioada înscriere: 24.06.2022-07.07.2022, ora 16:00;

b)    Selecția dosarelor de concurs – 08.07.2022 – 11.07.2022;

c)     Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 11.07.2022, ora 12:00;

d)    Depunere contestatii selecție dosare: 11.07.2022, ora 12:00-12.07.2022, ora 12:00

e)    Comunicare rezultate contestaţii selecție dosare: 13.07.2022

f)     Proba scrisă:

-          19.07.2022 ora 9:00 – pentru postul de asistent medical principal;

-          19.07.2022 ora 12:00 – pentru postul de statistician medical

g)    Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 20.07.2022, ora 12:00

h)    Depunere contestatii proba scrisă: 20.07.2022-21.07.2022

i)     Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 22.07.2022

j)     Interviu:

-          25.07.2022, ora 9:00 – pentru postul de asistent medical principal

-          25.07.2022 ora 12:00 - pentru postul de statistician medical

k)    Comunicare rezultate interviu: 26.07.2022

l)     Depunere contestatii interviu: 26.07.2022–27.07.2022

m)   Comunicare rezultate contestatie interviu: 28.07.2022

n)    Afisare rezultate finale concurs: 29.07.2022

 Bibliografie și tematică :

a)    Pentru postul de asistent medical generalist principal PL :

1.  Ordinul MS  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Capitolul III – Atribuții specifice; VIII – În domeniulț supravegherii în sănătate publică - A. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;

2.  Ordinul MS nr. 8/2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie şi igiena (link act legislativ)

3.  Ordinul MS nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile (link act legislativ)

4.  Ordinul MS nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile;

5.  HGR  nr. 657/2022 din 18 mai 2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile

6.  Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

7.  Ordinul MS Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

8.  Ordinul MS nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare - ANEXA Nr. 1 Programul naţional de vaccinare; ANEXA Nr. 2 Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare;

9.  Metodologii de supraveghere a bolilor transmisibile (https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii) :

-    hepatita virală;

-    infecţii respiratorii acute (ARI), a infecții respiratorii acute compatibile cu gripa (ILI) şi a infecţii respiratorii acute severe (SARI);

-    infecția cu SARS-CoV-2

-    varicela

-    difteria

-    boala diareică acută

-    tusea convulsivă

-    poliomielita

-    malaria

-    infecția cu virusul West Nile

-    Boala Lyme

 b)    Pentru postul de statistician medical: 

1.  ORDIN   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

2.  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL II - Programele naţionale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

3.  Ordinul MS nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare - ANEXA Nr. 1 Programul naţional de vaccinare; ANEXA Nr. 2 Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare;

4.  Ordinul MS nr. 8/2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie şi igiena

5.  Ordinul MS nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile

6.  Ordinul MS nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile;

7.  HGR  nr. 657/2022 din 18 mai 2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile

 
Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro.

22.06.2022

ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de

  Consilier II (economist) 

la Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii - Colectiv supraveghere boli netransmisibile, evaluare programe boli netransmisibile, demografie si statistică

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
    Actele prevăzute la lit. b) - d) de mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  documente relevante pentru desfăşurarea concursului. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]| CONDIŢII GENERALE
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

       -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice

            - minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor

 Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs – 07.07.2022-08.07.2022;

b)     proba scrisă – 14.07.2022 ora 12:00;

c)      interviul- 20.07.2022, ora 12:00.

CALENDAR CONCURS

a)     Perioada înscriere: 23.06.2022-06.07.2022 ora 15:00;

b)    Selecția dosarelor de concurs – 07.07.2022– 08.07.2022;

c)      Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 08.07.2022;

d)     Depunere contestatii selecție dosare: 08.07.2022-11.07.2022

e)     Comunicare rezultate contestaţii selecție dosare: 12.07.2022

f)      Proba scrisă: în data de 14.07.2022 ora 12:00;

g)     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15.07.2022

h)     Depunere contestatii proba scrisă: 15.07.2022-18.07.2022

i)       Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 19.07.2022

j)       Interviu: 20.07.2022, ora 12:00

k)     Comunicare rezultate interviu: 21.07.2022

l)       Depunere contestatii interviu: 21.07.2022–22.07.2022

m)   Comunicare rezultate contestatie interviu: 25.07.2022

n)     Afisare rezultate finale concurs: 26.07.2022

Bibliografie și tematică:

                  1.    ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,  cu modificările și completările ulterioare

                  2.      Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL II - Programele naţionale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

                  3.      ORDIN  Nr. 5/2020 din 9 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificările și completările ulterioare

4.      ORDIN  Nr. 1419/2017 din 12 decembrie 2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri, cu modificările și completările ulterioare.

5.     ORDIN  Nr. 964/2022 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

6.      HOTĂRÂRE  Nr. 423/2022 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

            7.      ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro.

22.06.2022

ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 

·         Inspector de specialitate IA (inginer) 

la Compartiment Administrativ și Mentenanță

              Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
         În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
        Actele prevăzute la lit. b) - d) de mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental „Științelor inginerești”, ramura de știință: Inginerie civilă, Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială.

-minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor publice.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs

a)     proba scrisă

b)     interviul

CALENDAR CONCURS

a)     Perioada înscriere: 23.06.2022-06.07.2022, ora 16:00;

b)    Selecția dosarelor de concurs – 07.07.2022 – 08.07.2022;

c)      Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 08.07.2022;

d)     Depunere contestatii selecție dosare: 08.07.2022-11.07.2022

e)     Comunicare rezultate contestaţii selecție dosare: 12.07.2022

f)      Proba scrisă: în data de 14.07.2022 ora 9:00;

g)     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15.07.2022

h)     Depunere contestatii proba scrisă: 15.07.2022-16.07.2022

i)       Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 19.07.2022

j)       Interviu: 20.07.2022, ora 9:00

k)     Comunicare rezultate interviu: 21.07.2022

l)       Depunere contestatii interviu: 21.07.2022–22.07.2022

m)   Comunicare rezultate contestatie interviu: 25.07.2022

n)    Afisare rezultate finale concurs: 26.07.2022

Bibliografie și tematică:

1.      ORDIN MS   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

2.       ORDIN   MF Nr. 2861 din  9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare

3.       ORDONANTA GUVERNULUI   Nr. 80/2001 din 30 august 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

4.       HOTĂRÂREA GUVERNULUI   Nr. 1124 din  9 noiembrie 2001, privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi pentru activităţi specifice desfăşurate în unele unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările și completările ulterioare

5.       HOTĂRÂREA GUVERNULUI   Nr. 273/1994 din 14 iunie 1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare

6.       HOTĂRÂREA GUVERNULUI   Nr. 276 din 21 mai 2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare

7.       LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

8.       LEGE   Nr. 16 din  2 aprilie 1996    *** Republicată, Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările și completările ulterioare

9.       LEGE   Nr. 50/1991 din 29 iulie 1991    *** Republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare

10.   LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2003, *** Republicată,  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările, cu modificările și completările ulterioare

11.   LEGE   Nr. 481/2004 din  8 noiembrie 2004    *** Republicată, privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare

12.   LEGE   Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

13.   LEGE  Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006    *** Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro.

11.05.2022

ANUNȚ
privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă declarată pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Ordinului MS nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj
organizează examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:

 • 2 posturi de asistent medical PL principal, specialitatea igienă, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv alertă epidemiologică și produse antiepidemice
 • 7 posturi de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv alertă epidemiologică și produse antiepidemice
 • 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile.   

               Pentru înscrierea la examen, candidații depun o cerere în care menționează postul ocupat la data inițierii procedurii de organizare a examenului (Anexa 1) și o declarație privind consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2). Cererea de înscriere la examen se depune în perioada 11.05.2022-13.05.2022, ora 13:00, la Biroul RUNOS, Camera 108, la d-na Baga Eva-Hainalka, consilier superior, telefon: 0264532325.

                Examenul constă din 2 probe: probă scrisă și interviu. Proba scrisă va fi organizată în data de 19.05.2022, ora 9:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, parter, Sala de ședință.  

                 Bibliografia de examen:

 1. ORDIN MS Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
 2. HGR   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
 3. ORDIN MS Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile
 4. Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute (BDA)
 5. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)
 6. Metodologia de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute (ARI), a infecțiilor respiratorii acute compatibile cu gripa (ILI) şi a infecţiilor respiratorii acute severe (SARI)

                 Tematica de examen:

 1. ORDIN  MS Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – integral
 2. HGR   Nr. 589/2007 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile – integral
 3. ORDIN MS Nr. 1466/2008 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile - integral
 4. Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute (BDA) publicată de INSP București la data de 18.06.2021 (https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/bda/2518-metodologia-supraveghere-bda-2021)
 5. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizată de INSP București la data de 18.03.2022 (https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/infectia-2019-cu-ncov/3074-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-18-03-2022-1/file)
 6. Metodologia de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute (ARI), a infecțiilor respiratorii acute compatibile cu gripa (ILI) şi a infecţiilor respiratorii acute severe (SARI) actualizată de INSP București la data de 12.10.2021 (https://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/gripa-infectii-acute-respiratorii-si-sari/2743-metodologia-de-supraveghere-gripa-infectii-respiratorii-acute-si-sari-2021-2022-actualizare-12-octombrie-2021/file)

9.05.2022

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR, DIN SESIUNEA 22 IUNIE - 22 IULIE 2022

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 iunie – 22 iulie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 ianuarie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

ÎNSCRIERI:

    Candidații care solicită susținerea examenului în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele pentru înscriere, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat, Direcției de Sănătate Publică Cluj

    Dosarele se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

    Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
 • specialitatea;
 • sesiunea 22 iunie – 22 iulie 2022.
5.04.2022REZULTATE FINALE concurs de recrutare consilier superior Contabilitate
31.03.2022REZULTATE proba de interviu consilier superior Contabilitate
28.03.2022REZULTATE proba scrisa consilier superior Contabilitate
Proba de interviu  va urmari criteriile de evaluare prevazute la art. 55, alin. (2) din HGR nr. 611/2008 si se va desfasura in miercuri, 30.03.2022, ora 14:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I.
25.03.2022REZULTATE FINALE  CONCURS DE OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA BIROUL RUNOS
23.03.2022

REZULTATE probă interviu consilier superior RU

REZULTATE probă scrisă consilier superior RU

18.03.2022

REZULTATE selecție dosare concurs consilier superior RU

REZULTATE selecție dosare concurs consilier superior Contabilitate

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 13 APRILIE 2022

Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 13 aprilie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază în perioada 1 martie 2022-16 martie 2022, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 1 martie 2022-16 martie 2022 etajul I, cam. 107, conform programului:

Luni -Joi orele 9:30 – 14:30,
Vineri orele 9:30-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

 • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
 • specialitatea;
 • centrul de susținere a examenului;
 • sesiunea 13 aprilie 2022.
PUBLICAȚIE EXAMEN
MODEL RECOMENDAREMODEL CERERE
DECLARAȚIEADEVERINȚĂ COORDONATOR

22.02.2022Rezultate concurs selectie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal, specialitatea igiena, si asistenti medicali generalisti debutanti

La data de 28 februarie 2022, ora 11.00, candidații admiși pentru ocuparea posturilor de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL se vor prezenta la sediul instituției din Cluj-Napoca. Str. Constanța nr. 5 pentru proba de interviu.

La data de 23 februarie 2022 candidata admisă pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SPECIALITATEA IGIENĂ se va prezenta la sediul instituției din Cluj-Napoca. Str. Constanta nr. 5 cam. 108 pentru angajare. Candidata admisa va prezenta actele in original, pentru certificare conform cu orginalul.

Anunț privind rezultatele interviului organizat pentru ocuparea, fără concurs, pe perioadă determinată, a 2 posturi asistent medical generalist debutant, studii post liceale, organizat in data de 28.02.2022
21.02.2022
ANUNȚ
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA A 3 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj:
-    consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 348961, la Biroul RUNOS
-    consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 541668, la Serviciul Contabilitate
-    consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 348970, la Compartiment relații cu publicul

Probele scrise ale concursurilor vor avea loc la sediul instituției noastre din cluj-napoca, strada constanța nr.5, etajul i.după următorul calendar:

Pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul RUNOS

Pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Contabilitate

Pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment relații cu publicul

23.03.2022, ora 9:00

24.03.2022, ora 9:00

25.03.2022, ora 9:00


Condiții specifice:
ID 348961 - consilier, clasa I, grad profesional superior - la Biroul RUNOS
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină
- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ID 541668 - consilier, clasa I, grad profesional superior - la Serviciul Contabilitate
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: științe economice
 - 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

ID 348970- consilier, clasa I, grad profesional asistent-la Compartiment relații cu publicul
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: științe sociale, domeniul științe ale comunicării, specializarea comunicare și relații publice.
 - un 1 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS in cadrul instituţiei în perioada 21.02.2022 – 14.03.2022.
Persoanele de contact: Baga Eva Hainalka, consilier superior, și Ciurtin Raluca Cornelia, consilier superior, telefon:0264-532325, 0264-484996, e-mail: runos@dspcluj.ro.

Bibliografia/tematica  si alte informatii gasiti in anunt, accesand link-ul de mai jos:

Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 functii publice de executie vacante

Model adeverinta vechime in munca si in specialitatea studiilor
Formular de inscriere la concursul de recrutare pentru functii publice
17.02.2022

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ DECLARATĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI, DAR NU MAI MULT DE 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ SAU ÎNAINTE DE TERMEN, LA INIŢIATIVA CONDUCĂTORULUI INSTITUŢIEI
pe următoarele posturi vacante:
1 POST ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL, SPECIALITATEA IGIENA
2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
Detalii in fisierul de mai jos:

PERIOADA DE INSCRIERE 18.02.2022 - 21.02.2022
DOCUMENTELE SCANATE INTR-UN SINGUR FISIER SE TRIMIT PRIN E-MAIL LA ADRESA: runos@dspcluj.ro
4.02.2022Rezultate finale concurs ocupare post medic specialist medicina muncii
25.01.2022Concursul pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea medicina muncii, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă - Colectiv  medicina muncii, se amână pentru o dată ulterioară care va fi comunicată în timp util.
20.01.2022REZULTATE FINALE la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie
14.01.2022Concursul pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea epidemiologie se va ține în data de 19.01.2022 la sediul DSP Cluj - str. Constanța nr. 5

Concursul pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea medicina muncii se va ține în data de 27.01.2022 la sediul DSP Cluj - str. Constanța nr. 5
26.11.2021

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

         1 post de medic specialist, specialitatea medicina muncii, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă - Colectiv  medicina muncii

         1 post de medic specialist, specialitatea epidemiologie, la Compartiment supraveghere şi control boli transmisibile – Colectiv infecţii nosocomiale

     1 post de medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, la Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii – Colectiv supraveghere boli netransmisibile, evaluare programe boli netransmisibile, demografie şi statistică.

      Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile, respectiv in perioada 26.11.2021-10.12.2021, inclusiv.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de concurs în valoare de 150 lei . Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită pe numele candidatului, prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN: RO59TREZ2165005XXX006897, Cod fiscal 4305873, al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa concurs ocupare post vacant”.

Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

Tematica de concurs și bibliografia :

Tematica medicina muncii

Tematica epidemiologie

Tematica sanatate publica si management

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325.

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

15.11.2021

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ DECLARATĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI, DAR NU MAI MULT DE 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ SAU ÎNAINTE DE TERMEN, LA INIŢIATIVA CONDUCĂTORULUI INSTITUŢIEI
pe următoarele posturi vacante:
3 POST DE MEDIC PRIMAR, SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE CU 0,5 NORMA
1 POST DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE
1 POST DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT
1 POST DE ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
1 POST DE OPERATOR DATE DEBUTANT

Detalii in fisierul de mai jos:
ANUNT
Cerere inscriere
Consimtamant prelucrare date personale
Declaratie in loc de cazier
Declaratie privind locul de munca


PERIOADA DE INSCRIERE 15-17.11.2021
DOCUMENTELE SCANATE INTR-UN SINGUR FISIER SE TRIMIT PRIN E-MAIL LA ADRESA: runos@dspcluj.ro

REZULTATE CONCURS
22 10 2021Rezultate selectie dosare concurs selectie 6 asistenti medicali generalisti debutanti [PL]
19 10 2021

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ DECLARATĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI, DAR NU MAI MULT DE 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ SAU ÎNAINTE DE TERMEN, LA INIŢIATIVA CONDUCĂTORULUI INSTITUŢIEI
pe următoarele posturi vacante:

6 posturi de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT, studii postliceale, 

la Compartiment supraveghere şi control boli transmisibile

 

Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

-          vechime în specialitatea studiilor între 0-6 luni

-          diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea generalist;

-          certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului

-          adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR.

Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare 

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Anexa 2 _ Model cerere
Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier
Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte
Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 19 octombrie 2021 – 21 octombrie 2021.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs asistent medical debutant Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului) și vor fi transmise pe adresa de e-mail: runos@dspcluj.ro


PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar prin selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.


BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.                  ORDIN  Nr. 1513/2020 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 - Anexa 1 și Anexa 2 la Plan

2.                  ORDIN  Nr. 1829/2020 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu  modificările și completările ulterioare – Art. 1, art. 9 și art. 10

3.        Metodologia de supraveghere a COVID 19- Actualizare 23 08 2021 – Extras

 BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro, în data de 22.10.2021 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

15.10.2021
REZIDENTIAT - 21 NOIEMBRIE 2021

    Inscrierile se fac la toate directiile de sanatate publica din tara, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie.

    Examenul se va sustine in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

    Dosarele de concurs se vor depune exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in perioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv, data postei.   

Inscrierile se fac la toate directiile de sanatate publica din tara, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie.

    Examenul se va sustine in centrele universitare Bucure;ti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

    Dosarele de concurs se vor depune exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in sperioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv, data postei.

   Pentru Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj, dosarele se transmit la adresa: CLUJ-NAPOCA, STRADA CONSTANTA NR. 5, ETAJUL I, COD POSTAL 400158.

    Certificatul medicul tip A5 necesar pentru inscriere va fi eliberat de una din urmatoarele unitati sanitare:

1. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, (fost CDT), situat in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 19-21. (langa Primaria Municipiului Cluj-Napoca).

2. S.C. MEDSTAR S.R.L. Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 1-3. Programarile pentru analizele necesare se fac la Call-Center apelabil la nr. 0264917.

3. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. tabacarilor nr. 11 (Spital Clujana)

DOSARUL DE INSCRIERE VA CONTINE:

1. UN DOSAR PLIC pe care veti nota: 

-numele dvs., initiala/initialele tatalui, toate prenumele dvs.
- domeniul pentru care concurati (medicina / medicina dentara/ farmacie)
-centrul universitare in care solicitati sa sustineti concursul

2. CEREREA DE INSCRIERE la concurs, conform modelului afisat mai jos sau pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro, CERERE pentru inscriere la concurs

3. COPIE DUPA BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI in termen de valabilitate (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)

4. COPIA LEGALIZATA A DIPLOMEI DE LICENTA DE MEDIC/STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST. Absolventii din promotia 2021 post prezenta, pana la eliberarea diplomei, copia legalizata a adeverintei privind promovarea examenului de licenta. 

5.Pentru medicii/farmacistii rezidenti sau specialisti care doresc sa sustina un nou examen de intrare in rezidentiat - ADEVERINTA (in original) eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasaspecialitatea in care este confirmat si tipul contractului individal de munca (determinata/ nedeterminata)

6. CERTIFICAT MEDIC TIP A5 (original) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul integrat la Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca (Spital Clujana) sau de S.C. Medstar SRL Cluj-Napoca, in care sa se precizeze: "APT/INAPT din punct de vedere medical, fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (MEDICINA/ MEDICINA DENTARA/ FARMACIE)", precum si faptul ca "s-a eliberat pentru a-i servi la inscrierea la concursul de rezidentiat".

7. COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (CERTIFICAT DE CASATORIE ETC.) privind schimbarea numeluifata de numele inscris pe diploma de licenta/adeverinta, daca este cazul.

8. CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE CONCURS in valoare de 500 lei/participant, achitata pe numele candidatului.

Taxa se va plati in contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX
CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str.Cristian Popisteanu  nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024.

Metodologie concurs
Publicatie concurs
Numar posturi scoase la concurs
Numar locuri scoase la concurs
09.09.2021Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier II (economist)
09.09.2021Rezultate contestatie proba scrisa la concursul de ocupare a postului vacant de consilier II (economist)
08.09.2021Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului vacant de sofer I
Rezultatul probei de interviu concurs sofer I
Rezultatul probei practice concurs sofer I

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 14 OCTOMBRIE 2021

 

Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 14 octombrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază în perioada 6 - 17 septembrie 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 6 - 17 septembrie 2021, etajul I, cam. 107, conform programului:

 Luni -Joi orele 9:30 – 14:30,

Vineri orele 9:30-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);

- specialitatea;

- centrul de susținere a examenului;

- sesiunea 14 octombrie 2021.


07.09. 2021

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de șofer I la Compartimentul Administartiv și Mentenanță din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj organizat în data de 06.09.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de consilier II la Compartimentul de evauare și promovare a sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj organizat în data de 06.09.2021

27 08 2021
Rezultate CONCURS RECRUTARE pentru ocuparea unui post vacant de consilier II (economist) ;i a unui post vacant de sofer I
Lista selectie candidati pentru postul de consilier II (economist)
Lista selectie candidati pentru postul de sofer I
20 08 2021-27.08.2021
Rezultate CONCURS RECRUTARE pentru ocuparea a 1 functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica
Lista selectie dosare
Rezultate proba scrisa
Rezultate interviu
Rezultate finale concurs
13/08/2021

ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

·         Consilier II (economist) la Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii
·         șofer I la Compartiment Administrativ și Mentenanță

            Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, la adresa www.dspcluj.ro, secțiunea Examene_concursuri.

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
            În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
             Actele prevăzute la lit. b) - d) de mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
documente relevante pentru desfăşurarea concursului. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

CONDIŢII GENERALE

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

1.      Pentru postul de consilier II (economist)
-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
-          minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs – 26.08.2021 – 27.08.2021;

b)     proba scrisă – 06.09.2021 ora 9:00;

c)      interviul- 10.09.2021, ora 10:00.

 CALENDAR CONCURS

a)     Perioada înscriere: 13.08.2021-26.08.2021;

b)    Selecția dosarelor de concurs – 26.08.2021 – 27.08.2021;

c)      Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 27.08.2021;

d)     Depunere contestatii selecție dosare: 27.08.2021-30.08.2021

e)     Comunicare rezultate contestaţii selecție dosare: 31.08.2021, ora 9:00

f)      Proba scrisă: în data de 06.09.2021 ora 9:00;

g)     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 06.09.2021

h)     Depunere contestatii proba scrisă: 06.09.2021-07.09.2021

i)       Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 08.09.2021, ora 9

j)       Interviu: 08.09.2021, ora 10:00

k)     Comunicare rezultate interviu: 08.09.2021

l)       Depunere contestatii interviu: 08.09.2021–09.09.2021

m)   Comunicare rezultate contestatie interviu: 10.09.2021, ora 9:00

n)     Afisare rezultate finale concurs: 10.09.2021

 Bibliografie și tematică:
1.      ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
2.      Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL II - Programele naţionale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
3.      HOTĂRÂRE  Nr. 155/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare
4.      ORDIN  Nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificările și completările ulterioare
5.      ORDIN   Nr. 450/2015 din  8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut, cu modificările și completările ulterioare
6.      ORDIN  Nr. 5/2020 din 9 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificările și completările ulterioare
7.      ORDIN  Nr. 1419/2017 din 12 decembrie 2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri, cu modificările și completările ulterioare.
 

2. Pentru postul de șofer I
 - studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
             - minim 3 ani vechime în funcția de conducător auto
            - permis de conducere autovehicule categoriile B și C valabil
            - aviz al Comisiei medicale de siguranța circulației
            - aviz psihologic pentru conducerea autovehiculelor

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în patru etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs – 26.08.2021 – 27.08.2021;

b)     proba scrisă – 06.09.2021 ora 9:00;

c)      proba practică -08.09.2021, ora 10:00; (doar pentru postul de șofer I)

d)     interviul- 10.09.2021, ora 10:00.

 CALENDAR CONCURS
a)    
Perioada înscriere: 13.08.2021-26.08.2021;
b)   
Selecția dosarelor de concurs – 26.08.2021 – 27.08.2021;

c)      Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 27.08.2021;

d)     Depunere contestatii selecție dosare: 27.08.2021-30.08.2021

e)     Comunicare rezultate contestaţii selecție dosare: 31.08.2021, ora 9:00

f)      Proba scrisă: în data de 06.09.2021 ora 9:00;

g)     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 06.09.2021

h)     Depunere contestatii proba scrisă: 06.09.2021-07.09.2021

i)       Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 08.09.2021, ora 9

j)       Proba practică: 08.09.2021 ora 10:00 (doar pentru postul de șofer I)

k)     Comunicarea rezultatelor la proba practica: 08.09.2021

l)       Depunere contestatii proba practică: 08.09.2021-09.09.2021

m)   Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 10.09.2021, ora 9:00

n)     Interviu: 10.09.2021, ora 10:00

o)     Comunicare rezultate interviu: 10.09.2021

p)     Depunere contestatii interviu: 10.09.2021–13.09.2021

q)     Comunicare rezultate contestatie interviu: 14.09.2021, ora 9:00

r)      Afisare rezultate finale concurs: 14.09.2021

Bibliografie și tematică:
1.      ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 ,*** Republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările actualizate la data concursului.
2.      ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII   Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
3.      LEGEA  Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006,*** Republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările actualizate la data concursului.
4.      LEGE   Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările actualizate la data concursului.
Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro.

11/08/2021

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
 - SESIUNEA 11 SEPTEMBRIE 2021, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

 Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 11 septembrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 11 august -20 august 2021, etajul I, cam. 107, în următorul program:

 Luni -Joi orele 9:00 – 15:00,
Vineri orele 9:00-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
- specialitatea;
- centrul de susținere a probelor clinice și practice;
- sesiunea 11 septembrie 2021.

Publicatie examen 

Cerere-tip DSP Cluj

Declaratie

09/08/2021
ANUNȚ
privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Contabilitate în condițiile prevăzute de art. 502, alin. (1), lit. c), art. 506, alin. (1), lit. b), art. 506, alin. (2), art. 506, alin. (5) și art. 506, alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Detalii
28.07.2021
ANUNȚ
              În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal, specialitatea laborator, cu studii postliceale, la Laborator diagnostic și investigare în sănătate publică – Diagnostic microbiologic
            Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, la adresa www.dspcluj.ro, secțiunea Examene_concursuri.
           
            Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.
            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
            În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
             Actele prevăzute la lit. b) - d) de mai sus, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
|[h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|  
CONDIŢII GENERALE
 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:
 - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
 - minim 5 ani vechime în specialitate
- adeverință/certificat de grad profesional principal în specialitatea laborator
- certificat de membru în OAMGMAMR
 
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în patru etape succesive, după cum urmează:
a)     selecţia dosarelor de concurs – 13.08.2021 – 14.08.2021;
b)     proba scrisă – 19.08.2021 ora 9:00
c)      proba practică -23.08.2021, ora 10:00 ;
d)     interviul- 24.08.2021, ora 14.30.
 
CALENDAR CONCURS
a)     Perioada înscriere: 28.07.2021-10.08.2021;
b)    Selecția dosarelor de concurs – 13.08.2021 – 14.08.2021;
c)      Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.08.2021;
d)    Proba scrisă: în data de 19.08.2021 ora 9:00;
e)     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 19.08.2021, ora 16:00.
f)       Depunere contestatii proba scrisă: 19.08.2021, ora 16:00 -20.08.2021, ora 16:00
g)     Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 23.08.2021, ora 9
h)    Proba practică: 23.08.2021 ora 10
i)       Depunere contestatii proba practică: 23.08.2021, ora 14:00-24.08.2021, ora 14:00
j)       Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 24.08.2021, ora 14
k)    Interviu: 24.08.2021, ora 14:30 (maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă/proba practică)
l)       Comunicare rezultate interviu: 25.08.2021, ora 9.
m)   Depunere contestatii interviu: 25.08.2021, ora 9 – 26.08.2021, ora 9.
n)     Comunicare rezultate contestatie interviu: 27.08.2021.
o)     Afisare rezultate finale concurs: 27.08.2021.
 
Bibliografie :
1.Dumitru Buiuc, Marian Negut  "Tratat de microbiologie clinica", Ed.a  IIII-a,  Editura Medicala, București 2009
2. Sergiu Manescu, Microbiologie sanitara , Editura Medicala, Bucuresti 1989
3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 961/ 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor  recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice  in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare
 
Tematică:
I . TEMATICA PROBA SCRISĂ
1. Coloratia Gram: principiu, tehnica, citirea, interpretarea;
2. Sterilizarea: definitie, tipuri de sterilizare;
3. Dezinfectia, decontaminarea si spalarea materialelor din laboratorul de microbiologie:
tipuri de dezinfectanti, colectarea materialelor contaminate si tratarea lor pentru reutilizare, asepsia in microbiologie;
4. Metode de  recoltare, prelucrare  a prelevatelor  biologice și tehnici de insămantare;
5. Medii de cultura: preparare, criterii de clasificare si controlul de calitate;
6. Antibiograma:  definitie , principiul metodei, tehnici de efectuare, interpretare.
7.Microbiologia aerului: rolul aerului in raspandirea bolilor infectioase si indicatorii  bacteriologici de   contaminare a areului;
8.Microbiologia apei: microorganismele patogene transmise prin apa, indicatorii  bacteriologici de potabilitate și  recoltarea, transportul si pastrarea probelor de apa;.
9.Controlul microbiologic in unitatile sanitare : controlul microbiologic al sterilizarii, controlul sterilitatii materialelor sanitare si al tegumentelor
 II.   TEMATICA PROBA PRACTICĂ
1.      Exsudat faringian: recoltare si insamantare
2.      Exsudat nazal: recoltare si insamantare
3.      Coprocultura: prelucrare  si insamantare
4.      Efectuarea unui frotiu
5.      Efectuarea coloratiei GRAM :
6.      Antibiograma:  metoda Kirby- Bauer
7.      Reactii de aglutinare ( directa si indirecta)
 
Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro.
28.07.2021Rezultate proba scrisa la concursul de recurtare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector superior (farmacist primar) la Serviciul Control in Sanatate Publica

Rezultate interviu la concursul de recurtare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector superior (farmacist primar) la Serviciul Control in Sanatate Publica

Rezultate finale la concursul de recurtare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector superior (farmacist primar) la Serviciul Control in Sanatate Publica
27.07.2021Rezultate concurs ocupare 2 posturi de medici primar in specialitatea 
26.07.2021REZULTATE CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL AISTENTA MEDICALA SI PROGRAME
Rezultate finale concurs
Rezultate interviu
Rezultate proba scrisa
26.07.2021

ANUNT

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

    In temeiul dispozitiilor art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 33/2021 pentru aprobarea OUG 183/2020 privind desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institutii din sistemul justitiei, precum si din cadrul Curtii de Conturi, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj  organizează concurs de recrutare pentru urmatoarele funcții publice de execuție vacante:

1.   Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist/primar în specialitatea igienă/ medicina muncii/ sănătate publică și management) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348967
 
2.   Inspector, clasa I, grad profesional asistent (medic specialist/ primar sănătate publică și management/ medicină de familie/ epidemiologie) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartiment control unităţi şi servicii de sănătate, Post ID 348994
 
          Durata normală a timpului de muncă, este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.
          Anunțul privind concursul de ocupare a posturilor vacante se va publica pe pagina de internet a instituției în data de 26.07.2021.
 Calendarul de desfășurare a concursului:
-        proba scrisă în data de 25 august 2021, ora 9,00, la sediul instituției noastre din Cluj-Napoca, strada Constanța nr.5.
-        proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
   
          Condiții participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.
1.   Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist/primar în specialitatea igienă/ medicina muncii/ sănătate publică) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348967
            Condiții specifice de participare la concurs:
-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină
          -  să dețină certificat de medic specialist sau primar confirmat în una din specialitățile igienă, medicina muncii sau sănătate publică și management;
          -  minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

BIBLIOGRAFIE
1.  Constituţia României, republicată
2.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.  Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
6.  HGR nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice
7.  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
8.  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
9.  Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare
10.  Regulamentul CE nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare
11.  Ordinul MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
12.  Regulamentul CE nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
13.  Ordinul MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
14.  Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor.
  TEMATICA
1. Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
2. O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește domeniul muncii;
4. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, - Cap III, Atribuții specifice, art.17  pct.IX, În domeniul controlului în sănătatea publică;
6.  HGR nr. 857/2011- privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, Cap. X- Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap. XIII – Contravenții la normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor si Cap. XV – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
7.  Ordonanța nr.2 /2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Cap. 1 – dispoziții generale, Cap.2- Constatarea contravenției.
8.  Lege nr.458/2002- privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificari si completrai ulterioare, Cap. II Condiții de calitate, Cap. III Monitorizare.
9.  Ordin MS nr.119/2014- pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. CAPITOLUL II Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor
10.  Regulament CE nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare, cu modificarile și completările ulterioare, CAPITOLUL II OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DIN SECTORUL ALIMENTAR
11.  Ordin MS nr.976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitare, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, CAP. 2 Norme privind producţia (industria alimentară), CAP. 3 Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă)
12.  Regulament CE nr. 1935/2004- privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, Articolul 15 Etichetarea, Articolul 16 Declarația de conformitate, Articolul 17 Trasabilitatea
13.  Ordin MS nr. 1563/2008- pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, ANEXA Nr. 1 LISTA alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor,
14.  Ordin MS nr.1456/2020 – pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, CAPITOLUL II Norme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri.
 
  2.   Inspector, clasa I, grad profesional asistent (medic specialist/ primar sănătate publică/ medicină de familie/ epidemiologie) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartiment control unităţi şi servicii de sănătate, Post ID 348994
       Condiții specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină
          -  să dețină certificat de medic specialist sau primar confirmat în una din specialitățile sănătate publică și management, medicină de familie sau epidemiologie;
          - minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
BIBLIOGRAFIE
1.    Constituţia României, republicată
2.     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
3.     Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.     Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.     Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
6.     HGR nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice
7.     OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
8.     Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
9.     Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretarea pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
10.  Ordinul MS nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară
11.  Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
12.  Ordinul MS nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primiri urgențe.
 TEMATICA
1. Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
2. O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește domeniu muncii;
4. O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, - Cap III, Atribuții specifice, art.17  pct.IX, În domeniul controlului în sănătatea publică;
6. HGR nr. 857/2011- privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, Cap. X- Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap. XV – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
7. Ordonanța nr.2 /2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare , Cap. 1 – dispoziții generale, Cap.2- Constatarea contravenției.
8. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
9. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretarea pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
10. Ordinul MS nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară
11. Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
12. Ordinul MS nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primiri urgențe - Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5
            Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G.R nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la Biroul RUNOS in cadrul instituţiei în perioada 26 iulie 2021 – 16 august 2021.
Persoanele de contact: Baga Eva-Hainalka, consilier superior, și Ciurtin Raluca Cornelia, consilier superior, telefon:0264-532325, 0264-484996, e-mail: runos@dspcluj.ro.

          Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afisează pe pagina de internet a instituției noastre.

Forular de înscriere

Adeverință de vechime

15.07.2021
REZULTATE SELECȚIE DOSARE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 26.07.2021 (PROBA SCRISĂ) PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL DSP CLUJ

Rezultate selecție dosare de înscriere pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior

Rezultate selecție dosare de înscriere pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector superior (farmacist primar)
09.07.2021ANUNȚ
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-    1 post vacant de medic specialist, specialitatea sănătate publică şi management, la Colectiv de informare-educare în sănătate publică şi programe de promovare a sănătăţii

-    1 post vacant de medic specialist, specialitatea epidemiologie, la Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

    Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
    Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a)    cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

Forular de înscriere

Adeverință de vechime

b)    copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici
c)    copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d)    dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e)    acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f)    cazierul judiciar;
g)    certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează
h)    chitanţa de plată a taxei de concurs;
i)    copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Taxa de concurs în valoare de 150 lei .  Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită pe numele candidatului, prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN: RO59TREZ2165005XXX006897, Cod fiscal 4305873, al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa concurs ocupare post vacant”.
Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.  [n perioada 09.07.2021-23.07.2021.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325.”

Tematica si bibliografie EPIDEMIOLOGIE
Tematica sii bibliografia SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT
23.06.2021

ANUNT

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

    In temeiul dispozitiilor art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 33/2021 pentru aprobarea OUG 183/2020 privind desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institutii din sistemul justitiei, precum si din cadrul Curtii de Conturi, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj  organizează concurs de recrutare pentru urmatoarele funcții publice de execuție vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic primar igienă) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348993.
 2. Inspector, clasa I, grad profesional superior (farmacist primar) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348983.
 3. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Compartiment achiziții publice, Post ID 348977.    
 4. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment asistență medicală și programe, Post ID 349013.

    Durata normală a timpului de muncă, este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 26 iulie 2021, ora 9,00, la sediul instituției noastre din Cluj-Napoca, strada Constanța nr.5.
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

    Dosarele de înscriere la concurs vor conţine in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 1. formularul de înscriere,
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

şi se vor depune la Biroul RUNOS in cadrul instituţiei în perioada 23 iunie 2021 – 12 iulie 2021 inclusiv.  Documentele de la punctele  c), d) si e) vor fi prezentate la inscriere in copii insotite de documentele  in original care se certifica  pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

    Persoanele de contact: Baga Eva Hainalka, consilier superior, și Ciurtin Raluca Cornelia, consilier superior, telefon:0264-532325, 0264-484996, e-mail: runos@dspcluj.ro.

Condiții participare:

    Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic primar igienă) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, ID 348993.
Condiții specifice de participare la concurs:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină
 • să dețină certificat de medic primar confirmat în specialitatea igienă;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
BIBLIOGRAFIE
 • Constituţia României, republicată
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
 • HGR nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul CE nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
 • Regulamentul CE nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
 • Ordinul MS nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
 • Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor.
TEMATICA
 • Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 • O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, - Cap III, Atribuții specifice, art.17  pct.IX, În domeniul controlului în sănătatea publică;
 • HGR nr. 857/2011- privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, Cap. X- Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap. XIII – Contravenții la normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor si Cap. XV – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
 • Ordonanța nr.2 /2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Cap. 1 – dispoziții generale, Cap.2- Constatarea contravenției.
 • Lege nr.458/2002- privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificari si completrai ulterioare, Cap. II Condiții de calitate, Cap. III Monitorizare.
 • Ordin MS nr.119/2014- pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. CAPITOLUL II Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor
 • Regulament CE nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare, cu modificarile și completările ulterioare, CAPITOLUL II OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DIN SECTORUL ALIMENTAR
 • Ordin MS nr.976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitare, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, CAP. 2 Norme privind producţia (industria alimentară), CAP. 3 Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă)
 • Regulament CE nr. 1935/2004- privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, Articolul 15 Etichetarea, Articolul 16 Declarația de conformitate, Articolul 17 Trasabilitatea
 • Ordin MS nr. 1563/2008- pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, ANEXA Nr. 1 LISTA alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor,
 • Ordin MS nr.1456/2020 – pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, CAPITOLUL II Norme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri.
 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior (farmacist primar) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, ID 348983.
Condiții specifice de participare la concurs:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea farmacie
 • să dețină certificat de farmacist primar;
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
BIBLIOGRAFIE
 • Constituţia României, republicată
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
 • HGR nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • HGR nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare
 • Ordinul MS nr. 244/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine anială și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți
 • Ordinul MS nr. 387/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială
 • Regulamentul CE nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
 • HGR nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1924/2006 privind meniunile nutriționale ți de sănătate înscrise pe produsele alimentare
 • Regulamentul CE nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
 • Regulamentul CE nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
TEMATICA
 • Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 • O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, - Cap III, Atribuții specifice, art.17  pct.IX, În domeniul controlului în sănătatea publică;
 • HGR nr. 857/2011- privind stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice, Cap. X- Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap. XV – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
 • Ordonanța nr.2 /2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare , Cap. 1 – dispoziții generale, Cap.2- Constatarea contravenției.
 • Ordin MS nr. 1069/2007 – pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare, Art. 1-7
 • Ordin MS nr. 387/2002- pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială, anexa, Cap. I Prevederi generale
 • Regulamentul CE nr. 1925/2006 – privind adaosul de vitamine si minerale, precum si de anumite substanțe de alt tip in produsele alimnetare, CAPITOLUL II ADAOS DE VITAMINE Ș I MINERALE
 • Regulamentul CE nr. 1924/2006 – privind mentiunile nutritionale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, Cap. III Mențiuni nutriționale, Cap. IV Mențiuni de sănătate
 • Hotarare nr. 723/2011 – privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului  CE nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, Articole 12 si 13
 • Ordin MS nr.976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitare, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, , CAP. 2 Norme privind producţia (industria alimentară).
 1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Compartiment achiziții publice, ID 348977.
Condiții specifice de participare la concurs:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
 • curs de perfecționare/specializare în domeniul achizițiilor publice;
 • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
BIBLIOGRAFIE
 • Constituţia României, republicată
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, fatoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MF-ANAP   nr. 1017/2019 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat*) .
TEMATICA
 • Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 • O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, fatoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MF-ANAP   nr. 1017/2019 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat*).
 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment asistență medicală și programe, Post ID 349013.
Condiții specifice de participare la concurs:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sanatate, specializarea medicină
 • certificat de medic specialist/primar, confirmat în una din specialitățile medicale prevăzute la Cap. I, subcapitol I.1, punctul I.1.1 din Anexa la Ordinul MSF nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
BIBLIOGRAFIE
 • Constituţia României, republicată
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul MS nr. 1078/20210 privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
 • Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății
TEMATICA
 • Constituția României, republicată - Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 • O.G.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I Principii și  Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 • O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și Titlul II;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății

Forular de înscriere

Adeverință de vechime

Atribuții funcții publice de execuție

25.05.2021

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ DECLARATĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI, DAR NU MAI MULT

DE 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următorul post vacant:

·         1 post de INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT la Compartiment administrativ și mentenanță

Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnologiei informaţiei, informatică, calculatoare, ingineria sistemelor, ingineria informației.

-          nu necesită vechime în muncă sau în specialitatea studiilor

Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 25 mai 2021, ora 9:00 – 27 mai 2021, ora 9:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs inspector de specialitate debutant Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului) și vor fi transmise pe adresa de e-mail: runos@dspcluj.ro

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.                  ORDIN  Nr. 1829/2020 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, modificat prin ORDIN  Nr. 1886/2020 din 6 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

2.                  Algoritmul de raportare al cazurilor de COVID-19 elaborat de Institutul Naţional de Sănătate Publică București – Centrul Național de Supravegehre și Control al Bolilor Transmisibile: https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1502-algoritm-de-raportare-cazuri-covid-19

3.                  Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

4.                  Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

5.                  HGR  Nr. 1031/2020 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

 COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 28.05.2021 ora 10:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

 La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

 Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

24.05.2021

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ 
ANGAJEAZĂ
PE PERIOADĂ DETERMINAT
Ă, FĂRĂ CONCURS, 
PRIN NUMIRE PRIN ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII, NUMIRE CE ÎNCETEAZĂ DE DREPT ÎN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ
pe următorul post vacant:

 ·         1 post de farmacist la Colectiv alertă epidemiologică și produse antiepidemice


Anunt selectie
Anexa 2 _ Model cerere
Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier
Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal


DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 24 mai 2021, ora 9:00 – 26 mai 2021, ora 9:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs farmacist Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

 

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

4.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

5.              HOTĂRÂRE  Nr. 1031/2020 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

 COMUNICAREA REZULTATELOR:
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 27.05.2021 ora 14:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

21.05.2021

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs,
în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-    1 post vacant, cu normă întreagă, de medic primar, confirmat în specialitatea igienă, la Colectiv igiena colectivităților de copii/tineret
-    1 post vacant, cu normă întreagă, de medic primar, confirmat în specialitatea igienă, la Laborator igiena radiațiilor

    Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

    Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită pe numele candidatului, prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN: RO59TREZ2165005XXX006897, Cod fiscal 4305873, al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa concurs ocupare post vacant”.

    Înscrierea la concurs se face în perioada 21.05.2021 – 04.06.2021, iar dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

Tematica de concurs și bibliografia 

    Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325, 0264-484996.

29.04.2021

Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,  din sesiunea 17 iunie 2021

Ministerul Sănătății  organizează în perioada 17 iunie-22 iulie 2020, sesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2021, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

         INSCRIERI:

      Candidații vor transmite dosarele pentru înscrierea la acest examen, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat,  Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 5-20 mai 2021, inclusiv.

Publicatia de examen

Model cerere

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai - 25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

    Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 aprilie 2021 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

    Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii, în care s-a  efectuat pregătirea.

PUBLICAȚIE EXAMEN | MODEL CERERE

08.03.2021

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante:

 ·        1 medic primar, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         1  medic specialist, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

·         Pentru postul de medic primar, specialitatea medicină de familie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic primar în specialitatea medicină de familie

-       certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

·         Pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie/pediatrie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie/pediatrie

-      certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 08 martie 2021, ora 16:00 - 10 martie 2021, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

â

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;

4.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

5.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 
COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 11.03.2021 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

 

10.02.2021

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE

MEDIC/ MEDIC STOMATOLOG/FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 25 MARTIE 2021

                 Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 25 martie - 30 aprilie 2021 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

PUBLICAȚIE DE EXAMEN

Medicii, medicii dentisti și farmaciștii rezidenți care au efectuat minimum 6 luni stagiul de pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca și doresc să susțină examenul în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj prin servicii poștale sau de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 8 februarie - 22 februarie 2021, data poștei, inclusiv.                 
Dosarele de înscriere se vor transmite la următoarea adresă:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ
Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,
Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5, Camera 101

Documentele pentru inscriere se pun intr–un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
·         Numele și prenumele  (conform cărții de identitate)
·         Specialitatea
·         Centrul de susținere a examenului
·         Sesiunea 25 martie 2021
Formulare necesare inscrierii:
cerere de înscriere
- declarație pe proprie răspundere
          - model recomandare coordonator rezidențiat
15.02.2021Rezultate selecție angajare fără concurs, 1/2 normă, pe prioadă determinată, mediic de familie/pediatrie
10.02.2021

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante:

 ·        8 medici primari, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         2  medici specialist, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         1 medic specialist, specialitatea pediatrie – cu 0,5 normă

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

·         Pentru postul de medic primar, specialitatea medicină de familie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic primar în specialitatea medicină de familie

-       certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

·         Pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie/pediatrie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie/pediatrie

-      certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 10 februarie 2021, ora 8:00 - 12 februarie 2021, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante:

 ·        8 medici primari, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         2  medici specialist, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         1 medic specialist, specialitatea pediatrie – cu 0,5 normă

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

·         Pentru postul de medic primar, specialitatea medicină de familie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic primar în specialitatea medicină de familie

-       certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

·         Pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie/pediatrie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie/pediatrie

-      certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 10 februarie 2021, ora 8:00 - 12 februarie 2021, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

â

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante:

 ·        8 medici primari, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         2  medici specialist, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         1 medic specialist, specialitatea pediatrie – cu 0,5 normă

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

·         Pentru postul de medic primar, specialitatea medicină de familie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic primar în specialitatea medicină de familie

-       certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

·         Pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie/pediatrie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie/pediatrie

-      certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 10 februarie 2021, ora 8:00 - 12 februarie 2021, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

â

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;

4.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

5.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 
COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 15.02.2021 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

 

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;

4.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

5.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 
COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 15.02.2021 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

 

Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

â

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;

4.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

5.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 
COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 15.02.2021 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

 

DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante:

 ·        8 medici primari, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         2  medici specialist, specialitatea medicină de familie – cu 0,5 normă

·         1 medic specialist, specialitatea pediatrie – cu 0,5 normă

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

·         Pentru postul de medic primar, specialitatea medicină de familie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic primar în specialitatea medicină de familie

-       certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

·         Pentru postul de medic specialist, specialitatea medicină de familie/pediatrie

-          diplomă de licenţă în medicină umană

-          certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie/pediatrie

-      certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-        cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-        declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-        copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-        copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-        adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-        curriculum vitae, model comun european;

-        declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 10 februarie 2021, ora 8:00 - 12 februarie 2021, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinatăîn contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieiconform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

â

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

1.      Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

3.      Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;

4.      Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la zi;

5.      Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 
COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 15.02.2021 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați  admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-532325 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

 

07.12.2020REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU OCUPAREA FARA CONCURS A POSTURILOR DE MEDIC SPECIALIST SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT, RESPECTIV MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA MEDICINA MUNCII
02.12.2020

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1839/2020 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

ANGAJEAZĂ

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS,

PRIN NUMIRE PRIN ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII, NUMIRE CE ÎNCETEAZĂ DE DREPT ÎN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

pe următoarele posturi vacante

1 post medic specialist, specialitatea medicina muncii

1 post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management

 Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
        Pentru postul de medic specialist, specialitatea epidemiologie

diplomă de licenţă în medicină umană

certificat de medic specialist în specialitatea  medicina muncii, respectiv sanattae publica si management

certificat de membru şi avizul anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

-cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,

-declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;

-copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; (diplomă de licenţă, certificat de medic specialist/primar etc.)

-copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

-curriculum vitae, model comun european;

-declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie; (ATENTIE! VA RUGAM SA INCERCUITI UNUL DIN RASPUNSURI)

 DEPUNEREA DOSARELOR:

Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 02 DECEMBRIE 2020, ora 8:00 – 04 DECEMBRIE 2020, ora 16:00.

ATENŢIE!!!
Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs [denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (
exemplu:Dosar concurs medic primar medicina de familie Popescu Ioana). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat prin Ordin MS nr. 1839/2020 în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

BIBLIOGRAFIE STABILITĂ PENTRU PROBA DE INTERVIU:

 1. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul MS nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Ordinul MS nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 4. Metodologia Institutului Național de Sanătate Publică de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus(COVID – 19), actualizată la data de 18 noiembrie 2020;
 5. Legea   nr.136/2020, republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare.

 COMUNICAREA REZULTATELOR:

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de se vor afișa pe pagina de Internet a instituției, www.dspcluj.ro, în data de 07.12.2020 ora 12:00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

 La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

 Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-53232 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro


Anexa 2 _ Model cerere

Anexa 3 - Declaratie in loc de cazier

Anexa 4 _Declaratie loc de munca in alta parte

Anexa 5 - Consimtamant prelucrare date cu caracter personal

A N U N Ț

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie vacante

în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj 

 

                Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj , în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) şi art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin.(5) și alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea a unei funcții publice de execuție vacante, prin transfer la cerere.

                Transferul la cerere se face pe o funcție publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public, cu îndeplinirea condiţiilor de studii, condițiilor de vechime și a condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform prevederilor art. 506 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

Biroul RUNOS:

1.  Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post):

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani;

 

Funcţionarii publici interesaţi vor trimite prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj din Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 5,  respectiv în perioada 23.10.2020 - 27.10.2020, inclusiv, următoarele documente:

       a) cererea de transfer;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e)    acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de vechime.

                În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Data, ora şi locul susţinerii interviului vor fi aduse la  la cunoştinţa acestora odata cu afisarea rezultatului selecţiei de dosare.

                În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, care îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului, conducerea Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj poate aproba solicitarea candidatului de transfer la cerere.

                Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj - Biroul RUNOS , la numărul de telefon: 0264.532325, în intervalul orar 09:00 – 16:00 de luni până joi, iar vinerea 09:00 – 13:00 și email: runos@dspcluj.ro

 

 Publicat astăzi, 23.10.2020, la sediul DSP Cluj şi pe site-ul www.dspcluj.ro  
07.10.2020

     Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

        Inscrierea se face prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie.

         
Având în vedere situația epidemiologică, dosarele de concurs se vor transmite la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, prin Poșta Română sau prin servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 08.10.2020 - 20.10.2020, data poștei, inclusiv.

        Adresa la care veți transmite dosarele de înscriere este:

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publicîă a Județului Cluj, CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 va fi eliberat de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca situat pe Strada Moților nr. 19-21.


Publicatie
Metodologie
Posturi scoase la concurs
Locuri scoase la concurs

Model cerere

Informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul: www.rezidentiat.ms.ro
05.10.2020
SESIUNE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII

COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI


5 NOIEMBRIE - 11 DECEMBRIE 2020


        Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 05 noiembrie – 11 decembrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

        Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2020 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

        Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,   în care s-a  efectuat pregătirea.

        Având în vedere situația epidemiologică actuală Dosarele candidaților pentru atestatele în Acupunctură, Api-fito-terapie, Asistență medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată și Implantologie, se vor transmite prin servicii poștale/curierat,în perioada, 01-12 octombrie 2020 inclusiv, la Direcţiile de Sănătate  Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe.   Pentru Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj la urmatoarea adresa : Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I .Model cerere                                                         Publicatie examen atestat

ANUNT IMPORTANT

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ŞI FARMACIST SPECIALIST SESIUNEA 23 SEPTEMBRIE 2020

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 23 septembrie 2020

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 23 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

- publicație-final SPEC 23 SEPT.2020
- Cerere-2020

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 12 septembrie 2020, simultan cu examenul EDA.

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 12 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

- publicație-examen-EDA-final
- Cerere-EDA-2020

ANUNŢ

    În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a prevederilor art. 21 din  Legea  nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ ANGAJEAZĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PRIN NUMIRE PRIN ORDIN DE MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII, NUMIRE CE ÎNCETEAZĂ DE DREPT ÎN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ pe următoarele posturi vacante şi temporar vacante:
 1. Medic specialist, specialitatea epidemiologie – 2 posturi
 2. Medic specialist, specialitatea medicină de familie – 1 post
 3. Asistent medical [PL], specialitatea igienă şi sănătate publică – 1 post
 4. Asistent medical generalist [PL] – 1 post
 5. Statistician medical – 1 post

Condiţii generale de ocupare a posturilor:

 • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

 • 2 posturi de medic specialist, specialitatea epidemiologie
  • diplomă de licenţă în medicină umană
  • certificat de medic specialist în specialitatea epidemiologie
  • certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România
 • 1 post de medic specialist, specialitatea medicină de familie
  • diplomă de licenţă în medicină umană
  • certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie
  • certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România
 • 1 post de asistent medical PL, specialitatea igienă şi sănătate
  • diploma de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalentă,
  • certificate de obţinere a specializării în igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.
  • minim 6 luni vechime în specialitate
 • 1 post de asistent medical generalist PL
  • diploma de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalentă
  • minim 6 luni vechime în specialitate
 • 1 post de statistician medical
  • diplomă de bacalaureat
  • minim 6 luni vechime în activitate (muncă)
  • cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu sau avansat.

Actele necesare în vederea ocupării posturilor, fără concurs:

 • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze,
 • declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

DEPUNEREA DOSARELOR:

    Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro, în perioada 21 iulie 2020, ora 16:00 – 23 iulie 2020, ora 14:00.

ATENŢIE!!!

    Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu: “Dosar concurs asistent medical generalist Popescu Ioana”). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

    Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

COMUNICAREA REZULTATELOR:

    Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcluj.ro în data de 24.07.2020 ora 15,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

    La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.

    Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

    Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al DSP Cluj, telefon 0264-53232 sau 0264-484996 sau prin e-mail la adresa: runos@dspcluj.ro

EXAMEN PRIMARIAT

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 06-31 iulie 2020, în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, sesiune de examene pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2020, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    Candidatii care depun dosarele la DSP CLUJ, le vor transmite doar prin servicii postale sau de curierat la adresa, str. Constanta Nr. 5, secretariat, iar pe plic se va face mentiunea EXAMEN PRIMARIAT, in perioada mentionata. Dosarele care au nevoie de alte aprobari speciale se trimit la Ministerul Sanatatii- Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica, Str. Bodesti Nr.1, Sector 2, Bucuresti.

PUBLICAȚIE EXAMENMODEL CERERE

ANUNŢ

    Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea  unui post vacant, cu normă întreagă, de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie, la Compartiment supraveghere şi control boli transmisibile – Colectiv infecţii nosocomiale.

    Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între a 31-a zi şi a 90-a zi de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”.

    Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de licenţă de medic şi certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

    Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

    Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită la Caseria Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

    Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

    Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate pe site-ul unității www.dspcluj.ro și la avizierul unității.

    Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325.

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie

    Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, în data de 17.03.2019, ora 9:00.

    Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă pentru verificarea cunoştintelor;
 3. interviu.

    La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

    Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de examen, respectiv în perioada de la data de 17.02.2020 până la data de 09.03.2020, ora 16:00, şi trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Copie după carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de Biroul RUNOS în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează ;
 2. Copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate ;
 3. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Constituţia  României
 2. OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 3. Ordin MS nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
 4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
 5. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice.

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 7.11.2019 - 19.11.2019 inclusiv
De luni pana vineri  : orele 9:00 -16:00
sambata: orele 9:00 – 14:00

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare la Direcțiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaților că se pot înscrie la oricare din cele 42 Direcții de Sănătate Publică cu susținerea concursului în oricare din cele 6 centre universitare de concurs.

Model cerereAnuntActe necesare
PosturiLocuriOrdinul 1668/2019 TAXA CONCURS
Metodologie

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici de execuție

    Examenul va avea loc la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, etaj I, în data de 25.11.2019, ora 9:00.

    Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor;
 • interviu.

    La examen se pot prezenta funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

    Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului de examen, respectiv în perioada 16.10.2019 - 4.11.2019, ora 16:00, și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Copie după carnet de muncă sau adeverință eliberată de Biroul RUNOS în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

    Bibliografia:

 1. Constituția României;
 2. OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ - PARTEA a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 3. Ordin MS nr. 1078/2010 - privind aprobarea regulamentului de organizare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
 4. Ordin MS nr. 1030/2009 - privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordin MS nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

    Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 23.10.2019-04.11.2019 inclusiv.

    Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2019-08.11.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 08.11.2019).

ORDIN  Nr. 938/4363/2019 din 26 iunie 2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
METODOLOGIE LOCURI PROPUSE SESIUNEA NOIEMBRIE 2019
MODEL CERERE ANGAJAMENT DE PLATA

Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, sesiunea 16 octombrie 2019

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii în rezidențiat, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019, inclusiv.

Program de inscriere:

02.09.2019 - 17.09.2019

luni - joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 13:00

Publicație examen | Cerere de înscriere

Examen pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Rezidenții care au efectuat pregătirea în centrul universitar CLUJ- NAPOCA si ORADEA in proportie de minim 75% vor depune dosarele de înscriere la Direcţia de Sănătate Publică a Județului CLUJ in perioada 19 august 2019 – 03 septembrie 2019 inclusiv ,conform orarului de inscriere.

Perioada de inscriere

19.08.2019 ÷ 03.09.2019 inclusiv

Program de inscriere

luni ÷ joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 13:00

PUBLICAȚIE EXAMEN | CERERE DE ÎNSCRIERE

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 19 IUNIE 2019

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

    Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile  medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot  în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

Program de înscriere

Dosarele de inscriere se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 15.05.2018 – 29.05.2019 inclusiv

    Orar de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

PUBLICAȚIE EXAMEN
CERERE MS
CERERE DSP
MODEL ADEVERINȚĂ

Examen pentru obtinerea titului de specilalist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti din sesiunea 29 mai 2019

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 mai 2019, examen pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în  unităţile sanitare şi/ sau  de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

Detalii

Miercuri, 6 februarie 2019

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA MARTIE 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

PUBLICAȚIE EXAMEN
MODEL RECOMANDARE
MODEL CERERE
MODEL CERERE CĂTRE DSP CLUJ

Perioada de inscriere

04.02.2019 ÷ 18.02.2019 inclusiv

Program de inscriere

luni ÷ joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 12:00
Vineri, 9 noiembrie 2018

ANUNȚ

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2018, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

    Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 22.10.2018-06.11.2018 inclusiv.

    Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2018-09.11.2018, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 09.11.2018).

Luni, 15 octombrie 2018

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 15.10.2018 - 26.10.2018 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9:00-15:00
Vineri : orele 9:00 – 14:00

Anunț Concurs Cerere de înscriere
Metodoligie Acte necesare pentru înscriere
LOCURI scoase la concurs POSTURI scoase la concurs

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

Miercuri, 22 august 2018

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA OCTOMBRIE 2018

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicație de examen

Model adeverință coordonator pentru medicii înscriși la a 2-a specialitate

Cerere de înscriere DSP Cluj

Perioada de inscriere:

Pentru spec. ATI :20.08.2018 ÷ 31.08.2017 inclusiv

Pentru alte spec. : 03.09.2018-18.09.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri  orele 10,00- 12,00

Marți, 21 august 2018

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie - inspectori - din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică.

Marți, 15 mai 2018

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 20 IUNIE 2018

    Ministerul Sănătății organizează în perioada 20 iunie-20 iulie 2018, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medici specialişti, medici dentiști specialişti și respectiv farmaciști specialişti.

    La examen se pot prezenta specialiştii cu o vechime de minimum 5 ani până la data de 31 decembrie 2018 în specialitatea pe care o practică în mod curent şi pentru care doresc să obțină gradul profesional. La examen se mai pot prezenta şi specialiştii din sesiunea octombrie 2013 confirmaţi prin Ordinul MS nr.1/2014 cu vechime neîntreruptă, cu normă întreagă până la data mai sus menţionată.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107.

Publicație examen Cerere de înscriere
Model adeverință Model Declarație Notarială

Perioada de inscriere: 14.05.2018 – 29.05.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi: orele 10:00-15:00
vineri: orele 10:00- 12:00
Miercuri, 15 noiembrie 2017

ANUNŢ

In baza art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, precum si art. 125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, în data de 14.12.2017, ora 9.

Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    

   a) selecţia dosarelor de înscriere;

   b) proba scrisă;

   c) interviul.

             La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

                a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

                b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

                c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

                Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de examen, respectiv până cel târziu la data de 04.12.2017, ora 16, inclusiv, şi vor conţine :

a)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)      copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

c)       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008.

Proba scrisă va avea loc în data de 14.12.2017, ora 9, la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I.

BIBLIOGRAFIA:

·         Pentru promovarea în grad profesional a consilierilor principali din cadrul Biroului RUNOS:

 1. Constituţia României, republicată în 31 octombrie 2003;
 2. Lege 188/1999, republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Lege 7/2004, republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 7. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa Guvernului României nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările şi completările ulterioare.

·         Pentru promovarea în grad profesional a referentului asistent din cadrul Compartimentului Statistică/Informatică în Sănătate Publică:

 1. Constituţia României, republicată în 31 octombrie 2003;
 2. Lege 188/1999, republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Lege 7/2004, republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 5. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
 6. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice.

11.12.2017 - LISTA NOMINALĂ a candidaţilor selectaţi să participe la examenul pentru promovarea în grad profesional organizat în data de 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI STATISTICA/INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL BIROULUI RUNOS AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA INTERVIU A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI STATISTICA/INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA INTERVIU A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL BIROULUI RUNOS AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

Miercuri, 18 octombrie 2017

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriere

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 18.10.2017 - 27.10.2017 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Marți, 22 august 2017

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECAILIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

18 OCTOMBRIE 2017 - 24 NOIEMBRIE 2017

PUBLICAȚIE privind organizarea și desfășurarea examenului
Cerere de înscriere Cerere de înscriere specialitatea
ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Orar de înscriere Recomandare Coordonatori pentru medicii rezidenți
Recomandare Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitate Adeverință Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitate
Miercuri, 5 iunie 2017

ANUNŢ

Concursul pentru ocuparea postului vacant medic specialist, specialitatea Epidemiologie la Colectivul alertă epidemiologică și produse antiepidemice, va avea loc în data de 19.07.2017, ora 09:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, etajul I.

Concursul pentru ocuparea postului vacant medic specialist, specialiatea Igienă la Colectiv igiena alimentului, va avea loc în data de 20.07.2017, ora 09:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, etajul I.

Joi, 22 iunie 2017
A N U N Ţ

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

LA SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Concursul va consta din următoarele probe:

1.      Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 12.07.2017 – 18.07.2017

2.      Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 25.07.2017, ora 9

3.      Interviu care va avea loc în data de : 31.07.2017, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.
 

Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 22.06.2017 – 11.07.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

1.    formularul de înscriere (download) prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil şi la sediul instituţiei);

2.    copia actului de identitate;

3.    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.    copia carnetului de muncă şi adeverinţă (download) care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil şi la sediul instituţiei);

5.    cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

6.    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

7.    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (download) și declarația pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (download) (modele declaraţie disponibile și la sediul instituţiei);

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină

- certificat de medic specialist în specialitatea epidemiologie

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul I – “Sănătatea publică”.

4. Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.

5. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

6. Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

7. Ordinul MSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

8. Ordinul MSP nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

9. Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996.

Vineri, 16 iunie 2017

ANUNŢ

In baza art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, precum si art. 125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie - inspectori - din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, în data de 17.07.2017, ora 9.

Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    

   a) selecţia dosarelor de înscriere;

   b) proba scrisă;

   c) interviul.

             La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

                a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

                b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

                c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de examen, respectiv până cel târziu la data de 05.07.2017, ora 16.

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, ora 9, urmat de interviu în aceeaşi dată la ora 13, la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I.

BIBLIOGRAFIA:

Reglementări generale şi specifice

1.        Lege 188/1999 republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

2.        Lege 7/2004 republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

3.        Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

4.        HGR nr. 857/2011 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din domeniul sănătăţii publice;

5.        Ordonanţa nr. 2 din 25 iulie 2001  - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.        Hotarare nr. 355 din 11 aprilie 2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7.        Ordinul nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003- privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare;

8.        Ordin MS nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Domeniu: Mediu; Apa potabilă

1.        Lege nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Hotarare nr. 974 din 15 iunie 2004  -  pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

3.        Ordin MS nr. 1136/2007 – privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinete de înfrumuseţare corporală, cu modificările şi completările ulterioare;

4.        HG nr. 956/2005 – privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, completat cu Regulamentul CE nr. 528/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniu: Epidemiologie

1.        Ordin nr. 914din 26 iulie 2006 – pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să lew îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

2.        Ordin nr. 1144 din 15 septembrie 2006- privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

3.          Ordin MS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

4.        Ordin nr. 1338 din 31 iulie 2007  -  pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara;

5.        Ordin nr. 1226 din 2012  -  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

6.        Ordin MS  nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

Domeniu: Şcolară

1.        Ordin MS nr. 1955/1995 -  pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Ordin MS nr. 1563/2008 – pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care satu la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

3.        Lege nr. 123/2008 – pentru alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ.

Domeniu: Aliment

1.        Regulament CE nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Regulament CE nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

3.        Ordin MS nr. 976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea  alimentelor;

4.        Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 – pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;

5.        Ordinul MS nr. 1069 din 2007 – pentru aprobarea Normelor privind suplimentelor alimentare.

Marți, 6 iunie 2017

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ organizează

CONCURS

    în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Colectivul Alertă epidemiologică și produse antiepidemice;
 • un post de medic specialist confirmat în specialitatea Igienă la Colectivul Igiena alimentului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
 • art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • chitanță de plată a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la Casieria instituției.

Tematica și bibliografia de concurs

Tematică și Bibliografie post la Colectiv Alertă epidemiologică și produse antiepidemice Tematică și Bibliografie  post la Colectiv Igiena alimentului

    Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, str. Constanța nr. 5, et. 1, camera 108, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în Revista „Viața medicală”, respectiv 02.06.2017 – 16.06.2017, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea lui.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0264.53.23.25, e-mail: runos@dspcluj.ro.

Joi, 25 mai 2017

ANUNȚ

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv,   sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

Marți, 16 iunie 2017

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2017

Ministerul Sănătății  organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru acest examen de grad profesional la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare in care solicita sustinerea examenului, respectiv: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu-Mures, Arad, Brasov  si Galati in perioada 15.05.2017- 30.05.2017 inclusiv.

Publicație Examen

Adeverință - model

Declarație notarială - model

Orar de înscriere

Joi, 4 mai 2017

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 31 mai 2017

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicala in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2017, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2017.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, data poștei.

Luni, 10 aprilie 2017 EXAMEN DE INTRARE IN REZIDENTIAT 21 MAI 2017

Perioada de inscriere : 07.04.2017 - 25.04.2017

ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA URMATOARELE DIRECȚII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ: ARAD, BIHOR, BRAȘOV, BUCUREȘTI, CLUJ, CONSTANȚA, DOLJ, GALAȚI, IAȘI, MUREȘ, SIBIU, TIMIȘ

La DSP JUD. CLUJ, inscrierile se fac la sediul din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constanța Nr. 5 etaj 1, camera 107 

 ORAR INSCRIERE

De luni pâna joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00
!!!Exceptie ziua libera de 17.04.2017!!!

 
Informatii suplimentare gasiti pe site-ul dedicat rezidentiatului: www.rezidentiat.ms.ro

Luni, 6 februarie 2017

   Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist sesiunea 22 martie - 28 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare

Perioada de inscriere

06.02.2017 ÷ 23.02.2017 inclusiv

Program de inscriere :


luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicatie examen specialist martie 2017
Model cerere inscriere DSP Cluj
Model adeverinta de la spitalul angajator
Model recomandare coordonator medici rezidenti
Model Adeverinta coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Model recomandare coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Marți, 20 decembrie 2016

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de :

I.    CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANȚE-CONTABILITATE

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1.    Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2.    Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiintelor economice
- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitătii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea anagajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
8. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
9. HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
10.Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.
11. Ordinul SGG nr. 400/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

II.    CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul sănătate
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I
4. Ordinul Ministrului Sănătăţii  Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului.
5. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice
6. Ordinul Ministrului Sănătăţii  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

III.CONSILIER PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiintelor economice
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National deSolutionare a Contestatiilor;
5. H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016;
6.Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea anagajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.

        Concursurile vor consta din următoarele probe:

 1. Dosarele de înscriere se pot depune la DSP Cluj, biroul RUNOS, camera 108, în perioada 20.12.2016 - 09.01.2017 inclusiv.
 2. Selecţia dosarelor care se va desfăşura in perioada 10.01.2017 – 16.01.2017
 3.  Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 19.01.2017, ora 9 pentru posturile de consilier superior la Serviciul buget-finanțe-contabilitate și consilier principal la Compartiment Statistică/Informatică și în 20.01.2017, ora 9 pentru postul de consilier principal la Compartimentul de achiziții publice.
 4. Interviu care va avea loc în data de : 25.01.2017, ora 9
Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996, e-mail : runos@dspcluj.ro

Formular de înscriere
Model adeverințe
OPIS documente înscriere la concurs
Declarație pe proprie răspundere conform art. 54 din Legea nr. 188
Declarație pe proprie răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. (g) din HG nr. 611/2008


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere
Luni, 17 ctombrie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concurs Tematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriere ORDIN  Nr. 1117/2016

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 14.10.2016 - 28.10.2016
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Joi, 27 septembrie 2016

ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE - SESIUNEA 9 NOIEMBRIE 2016

Cerere de inscriere
Publicatie
Orar de inscriere
Marți, 20 septembrie 2016

ANUNŢ

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional, din gradul profesional asistent în  gradul profesional principal, în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ale art. 125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, care au fost cuprinşi pentru promovare în grad profesional în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.

a)      Probele stabilite pentru examen sunt:

-          Selecţia de dosare

-          Proba scrisă

-          Interviu

b)      Condiţiile de desfăşurare ale examenului sunt:

-              Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al  DSP Cluj până la data de 17.10.2016, ora 16.

-              Proba scrisă a  examenului se va desfăşura în data de 20.10.2016, ora 10, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I.

-              Interviul se va desfăşura în data de 24.10.2016, ora 10, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I.

c)      Condiţii de participare la examen:

La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-              au cel puţin 3 ani vechime în  gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-              au obţinut cel puţin calificativul “BINE” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-              nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată in conditiile legii.

d)      Dosarele de înscriere la examen trebuie să conţină:

-              copie după carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Biroul RUNOS în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-              copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-            formularul de inscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare.

e)      Bibliografia pentru examen constă din:

§  Legea 188/1999 republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici;

§  Legea 7/2004 republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

§  Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

·             ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul 1, Camera 108, telefon: 0264433645; 0264532325; 0264484996; e-mail: runos@dspcluj.ro.

Marți, 23 august 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA  19 oct. 2016 (17 sept. 2016 ATI) 

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 octombrie-19 noiembrie 2016 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 17 septembrie 2016 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicația de examne Cerere de înscriere
Cerere de înscriere ATI Recomandare  coordonator a 2-a specialitate
Adeverință coordonator a 2-a specialitate Recomandare coordonator pentru medicii care finalizează pregătirea între 1 ianuarie - 19 aprilie 2017

Perioada de inscriere

25.08.2016 – 06.09.2016 inclusiv-specialit. ATI
05.09.2016-19.09.2016 inclusiv, toate specialitatile cu exceptia ATI

Program de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00
Marți, 31 mai 2016

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistica


    Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, www.dspcluj.ro .

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curiculum vitae
 8. certificatul de membru al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,    Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj
 9. adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România , Filiala Cluj
 10. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    Actele prevăzute la  lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE

     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

 •  diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
 •  minim 6 luni  vechime ca asistent medical generalist PL

    Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de concurs – 14.06.2016 – 15.06.2016;
 2. proba scrisă – 22.06.2016 ora 9.00;
 3. interviul- 28.06.2016 ora 9.00.

CALENDAR CONCURS

 1. perioada înscriere: 31.05.2016-13.06.2016;
 2. afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.06.2016 ora 9:00;
 3. proba scrisă: în data de 22.06.2016 ora 9:00;
 4. comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 23.06.2016, ora 9.
 5. Depunere contestatii proba scrisă: 23.06.2016, ora 9 – 24.06.2016, ora 9
 6. Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 25.06.2016, ora 9
 7. Interviu: 28.06.2016, ora 11 (maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă)
 8. Comunicare rezultate interviu: 29.06.2016, ora 9.
 9. Depunere contestatii interviu: 29.06.2016, ora 9 – 30.06.2016, ora 9.
 10. Afisare rezultate contestatie interviu: 01.07.2016, ora 9.
 11. Afisare rezultate finale concurs: 04.07.2016, ora 10.

Bibliografia

 1. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 2. ORDIN   Nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 3. Hotărârea Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
 4. ORDIN   Nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 - ANEXA NR. 3 la normele tehnice - Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.
 5. Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
 6. HOTĂRÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325,
e-mail: runos@dspcluj.ro.
Luni, 16 mai 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar sesiunea 21 iunie 2016

    Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minim 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2016, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    Examenul se va desfășura în centrele universitare medicale care pot asigura condițiile de organizare și desfășurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităților solicitate, precum și componența comisiilor de examinare pentru specialitățile respective.

    Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală vor depune dosarele de examen în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca nr. 9 sector 1, București.

    Candidații vor depune dosarele de înscriere pentru examen la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, respectiv la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107, în perioada mai sus menționată după următorul program:

 • luni - joi : 10:00 - 15:00;
 • vineri : 10:00 -  12:00.
Publicație de examen Model cerere de înscriere
Marți, 3 mai 2016

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 7 iunie 2016

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2016, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2016.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, data poștei.

PUBLICAȚIEDE EXAMEN
Marți, 3 mai 2016

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă sesiunea mai 2016

    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

    În perioada 27.04.2016 - 12.05.2016 cei interesați se vor adresa instituțiilor de învățământ medical superior, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

    Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătății, sediul din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 09.05.2016 - 20.05.2016.

    IMPORTANT!!! Solicitările medicilor specialiști pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă, specialitatea Medicina de urgenta vor fi analizate ulterior de către Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății.

    Contul Ministerul Sănătății deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: 

RO36TREZ70020E365000XXXX

METODOLOGIE LOCURI
ORDIN TAXĂ ANUALĂ ANGAJAMENT DE PLATĂ
MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE

Marți, 26 aprilie 2016

ANUNȚ

    Proba scrisă la concursul organizat pentu ocuparea postului de medic, specialitatea epidemiologie, va avea loc în data de

10 MAI 2016, ora 09:00,

    la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj din

Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5
Marți, 12 aprilie 2016

EXAMEN pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști

SESIUNEA 18 MAI 2016

Marți, 12 aprilie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 22 MAI 2016

Lista posturilor și locurilor scoase la concurs
Lista locurilor scoase la concurs Lista posturilor scoase la concurs
Publicație de concurs și Metodologia de desfășurare a concursului
Metdologie Publicația de concurs
Tematica și bibliogarfia
Domeniul MEDICINĂ Domeniul MEDICINĂ - erată
Înscrieri
Acte necesare pentru înscriere Cerere de înscriere
Orar de înscriere
Rezidențiat.ms.ro
Vineri, 18 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologica, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS si statistica boli transmisibile.

   Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, respectiv 18.03.2016 – 01.04.2016, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”.

    Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:

 • cerere de înscriere la concurs în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia xerox a diplomei de medic si a certificatului de confirmare ca medic specialist;
 • copie xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.

    Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită la Caseria Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

    Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

Tematica de concurs Bibliografia

    Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate și la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325.
Marți, 15 martie 2016

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

2.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE


Concursurile vor consta din următoarele probe:

 1. Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 05.04.2016 – 11.04.2016
 2. Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 25.04.2016, ora 9
 3. Interviu care va avea loc în data de : 27.04.2016, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.

Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 15.03.2016 – 04.04.2016, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Model formular de înscriere Model adeverință

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Condiţii generale:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

A. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

 •  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 •  minim 9 ani  vechime in specialitatea studiilor
 •  sa detina gradul de asistent medical principal

B. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat în domeniul economic
 • minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor

    BIBLIOGRAFIA

A. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ


 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I
 4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
 5. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

B. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 3. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completăruile ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului economiei şi finanţelor, nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;
 7. Hotărârea Guvernului nr.276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996.
Luni, 14 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj 

organizează concurs 

pentru ocuparea postului vacant de asisten medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relație cu mediul și statistică

    Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, www.dspcluj.ro.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curiculum vitae
 8. certificatul de membru al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj
 9. adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Actele prevăzute la  lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE

    Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
 • minim 6 luni  vechime ca asistent medical generalist PL

CONCURSUL

se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5 şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de concurs - 28 martie 2016 - 29 martie 2016;
 2. proba scrisă - 07 aprilie 2016 ora 9.00;
 3. interviul- 13 aprilie 2016 ora 9.00.

CALENDAR CONCURS

a. perioada de înscriere:
14 martie 2016-25 martie 2016
b. afişare rezultat selecţie dosare de concurs:
30 martie 2016 ora 12.00
c. proba scrisă:
07 aprilie 2016 ora 9.00
d. comunicarea rezultatelor la proba scrisă:
08 aprilie 2016 ora 13.00
e. depunerea contestaţiilor la proba scrisă:
08 aprilie 2016 ora 13.00 - 11 aprilie 2016 ora 13.00
f. comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă:
12 aprilie 2016 ora 13.00
g. interviul:
13 aprilie 2016 ora 9.00
h. comunicarea rezultatelor la interviu:
14 aprilie 2016 ora 9.00
i. depunerea contestaţiilor la interviu:
14 aprilie 2016 ora 9.00 - 15 aprilie 2016 ora 9.00
j. comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu:
18 aprilie 2016 ora 10.00
k. comunicarea rezultatelor finale la concurs:
19 aprilie 2016 ora 12.00

Bibliografia

1.    ORDIN   Nr. 119 din  4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei;

2.    ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

3.    ORDIN   Nr. 386 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

4.    HOTĂRÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009
privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

    Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Cluj-Napoca str. Constanţa nr.5.etaj1, cam. 108, în  perioada 14.03.2016 - 25.03.2016, inclusiv.

    Date de contact pentru persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs:

Birou Resurse Umane, tel.: 0264-484996, e-mail: runos@dspcluj.ro.
Vineri, 12 februarie 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA 29 MARTIE 2016

    Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 29 martie 2016 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 15 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, respectiv la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între15 februarie și 04 martie 2016, inclusiv.

Program de înscriere :
15 februarie - 04 martie 2016, inclusiv
luni - joi : 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicație Examen Recomandarea Coordonatorilor de rezidențiat Cerere de înscriere Adeverință Spital

Miercuri, 10 februarie 2016
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile.

Anunț concurs                    Tematică și Bibliografie
Miercuri, 14 octombrie 2015 REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE
ASISTENȚI MEDICALI DIN CADRUL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.10.2015

Rezultate
Luni, 12 octombrie 2015 CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2015
Publicație Concurs Metodologie
Locuri scoase la concurs Posturi scoase la concurs
Acte necesare la înscriere Cerere de înscriere
Orar înscriere
Vineri, 9 octombrie 2015

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ  

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul statistică/informatică în sănătate publică

Concursul va consta din următoarele probe:

1.      Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 29.10.2015 – 04.11.2015

2.      Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 09.11.2015, ora 9

3.      Interviu care va avea loc în data de : 12.11.2015, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Perioada de inscriere: 09.10.2015 – 28.10.2015 (20 zile calendaristice de la publicarea anuntului)
 2. Selectia dosarelor: 29.10.2015-04.11.2015 (maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere)
 3. Afisare rezultate selectie dosare: 05.11.2015, ora 12.
 4. Proba scrisă: 09.11.2015, ora 9. (la minim 30 zile de publicare anunt)
 5. Comunicare rezultate proba scrisă: 10.11.2015, ora 9.
 6. Depunere contestatii proba scrisă: 10.11.2015, ora 9 – 11.11.2015, ora 9
 7. Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 12.11.2015, ora 9
 8. Interviu: 12.11.2015, ora 10 (maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă)
 9. Comunicare rezultate interviu: 12.11.2015, ora 13.
 10. Depunere contestatii interviu: 12.11.2015, ora 13 – 13.11.2015, ora 13.
 11. Afisare rezultate contestatie interviu: 16.11.2015, ora 13.
 12. Afisare rezultate finale concurs: 16.11.2015, ora 14.

            CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină

- certificat de medic specialist/primar în specialităţi medicale

- minim 9 ani vechime ca medic

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I

4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului

5. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Miercuri, 7 octombrie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE

ASISTENŢI MEDICALI PL

DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii

Marti, 22 septembriue 2015

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: 

-         1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

-         1 post de asistent medical principal PL, specialitatea igienă, la Colectiv Programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistică din cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă si muncă

-         1 post de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Naţional de Imunizare din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

 

CONDIŢII GENERALE:

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

Pentru postul vacant de asistent medical principal generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

 - adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul de asistent medical principal PL, specialitatea igienă :

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

- minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

- adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal specialitatea igienă

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul vacant de asistent medical generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 6 luni vechime ca asistent medical PL

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 
Concursul
se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Cluj-Napoca, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs: 22.09.2015 – 05.10.2015;

b)    proba scrisă: 14.10.2015 ora 9.00;

c)     interviul: 20.10.2015, ora 9.00.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) copie după adeverinţa de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

e) copie după certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

f) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b) - f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originale. 

 CALENDAR CONCURS

a)     perioada înscriere: 22.09.2015 – 05.10.2015

b)    afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 08.10.2015, ora 12:00;

c)     proba scrisă: 14.10.2015, ora 9:00;

d)    comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00;

e)     depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00 – 16.10.2015, ora 12:00;

f)      comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă: 19.10.2015, ora 12:00;

g)     interviul: 20.10.2015, ora 9:00;

h)    comunicarea rezultatelor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00;

i)       depunerea contestaţiilor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00 – 22.10.2015, ora 10:00;

j)       comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu: 25.10.2015, ora 10:00;

k)    comunicarea rezultatelor finale la concurs: 26.10.2015 ora 14:00.

 

Bibliografia :

a)    Pentru posturile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile:

1.     HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

2.     ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

3.     ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

4.   Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

5.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 2 la normele tehnice - PROGRAMELE NAȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE

6.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

7.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

 

b)    Pentru postul din cadrul Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca:

1.     Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

2.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 3 la normele tehnice - PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

3.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

4.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

5.     Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Cluj-Napoca str. Constanţa nr.5, etaj1, Camera 108, în  perioada de la data de 22.09.2015 până la data de 05.10.2015, inclusiv.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul Resurse Umane, din Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, etajul I, camera 108, telefon 0264-484996, 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro, www.dspcluj.ro.

Joi, 27 august 2015 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist,
medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 20 octombrie 2015

Detalii

Model
Cerere înscriere
 DSP Cluj
Model
Adeverință Unitate de încadrare
Model
Adeverință coordonator
(pentru medicii înscriși la a 2-a specilaitate)
Model
Recomandare coordonator
(pentru medicii rezidenți sau medicii specialiști la a 2-a specialitate)

Perioada de înscriere:
1.09.2015 - 16.09.2015 (inclusiv)
Program de înscriere:
luni - joi: 10:00 - 15:00
vineri: 10:00 - 12:00
Vineri, 24 iulie 2015 Direcția de Sănătate Publică organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de referent IA la Secretariat

Detalii

Bibliografie: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/intro.htm
sau
Download (.doc)
Miercuri, 15 iulie 2015

ANUNȚ IMPORTANT !

PENTRU MEDICII ÎNSCRIȘI LA A 2-A SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ
SESIUNEA MAI 2015

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 15.07.2015, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.
Medicii care au dosarul complet se vor prezenta la DSP JUD CLUJ , Str. Constanța Nr. 5, etajul 1, camera 107 pentru ridicarea adeverinței în prim stagiu.
Vineri, 12 iunie 2015
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile:
 • 1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile;
 • 1 post astistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Național de Imunizare.
 • 1 post de medic specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Diagnostic microbiologic, în conformitate cu Ordinul MS 628/2001 cu modificările și completările ulterioare, post publicat în Viața Meicală Nr. 24 din 12.06.2015.
Joi, 30 aprilie 2015 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal generalist PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

Detalii
Joi, 30 aprilie 2015 Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 17 iunie 2015
Miercuri, 29 aprilie 2015

Examen pentru obținerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimiști, biochimiști
sesiunea 3 iunie 2015

Miercuri, 29 aprilie 2015

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă
sesiunea mai 2015

Miercuri, 1 aprilie 2015 EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 05 mai 2015

Model Cerere          Publicatie de examen
Luni, 23 martie 2015 REZULTATUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Centralizator Rezultate Rezulate interviu Rezultate proba scrisa

Miercuri, 18 martie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii
Joi, 12 martie 2015 ANUNȚ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut

Detalii
Luni, 2 martie 2015 CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT DE REFERENT IA LA SECRETARIAT/REGISTRATURA

ANUNT CONCURS
Luni, 02 februarie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
24 martie 2015
ORAR  INSCRIERE

Perioada de inscriere : 02.02.2015 – 17.02.2015 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,00
          vineri : 10,00- 12,00

Vineri, 29 august 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
16 octombrie 2014

Pentru specialitatea ATI
sesiunea
20 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist

    Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist,
cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014.
    Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în perioada 25 august-5 septembrie 2014, inclusiv.
    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, inclusiv.
    Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

ORAR INSCRIERE

Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv
Program inscriere:
luni-joi intre orele 11,30 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00


Model cerere inscriere la DSP

Model cerere MS

Model cerere  inscriere pentru examen a 2-a specialitate

Model MS cerere specialitatea ATI 

Model cerere UMF 

Model Recomandare coordonator a 2-a specialitate

Model Recomandare coordonator rezidenti

Model Adeverinta coordonator a 2-a specialitate 

Model Adeverinta coordonator rezidenti cu timp partial

Publicatie examen

Vineri 29 august 2014


Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
sesiunea
24 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti sesiunea 24 septembrie 2014

       Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie 2014 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
       În această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică şi practică. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
        Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 şi până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.
        Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 25 august - 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

ORAR INSCRIERI LA DSP CLUJ PENTRU ATESTATUL DE  IMPLANTOLOGIE

Perioada 25.08.2014 - 09.09.2014, INCLUSIV

Program de inscriere: luni-joi intre 11,30 - 15,00

vineri intre 10,00 - 12,00

    Model MS cerere inscriere
    Model DSP cerere inscriere    
     Publicatie atestate
Marti, 6 mai 2014

Examen
pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Examen
pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014
Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014

Joi, 10 aprilie 2014

Examen  pentru obtinerea atestatelor  de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
28 mai 2014
EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru mediici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 28 mai 2014
Luni, 10 februaie 2014

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
25 martie 2014
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 25 martie 2014
Luni, 17 ianuarie 2014

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2014 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2014
Lunii, 14 octombrie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Luni, 7 octombrie 2013

CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
Luni, 2 septembrie 2013

Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Publicatie examen
Orar inscriere
Model cerere inscriere
Model cerere inscriere a doua specialitate
Model adeverinta de la coordonator a doua specialitate
Model adeverinta calificativ a doua specialitate fara carnet de rezident
Model recomandare rezidenti pana in 16 04 2014
Model recomandare coordonator rezidenti a doua specialitate
Luni, 26 august 2013

Atestat studii complementare
24 septembrie 2013
EXAMEN pentru obtinerea de atestat de studii complementare  - sesiunea septembrie 2013
Publicatie de examen
Acte necesare pentru inscriere
Model cerere de inscriere
Program inscriere
Miercuri, 8 mai 2013

Examen
pentru obtinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
SESIUNEA 12 IUNIE 2013
EXAMEN pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
 - sesiunea 12 iunie 2013

Dosarele de inscriere
se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 07.05.2013 – 17.05.2013 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,30
vineri : 10,00- 12,00
Informatii suplimentare: Birou R.U.N.O.S., telefon 0264 - 530012
Luni, 15 aprilie 2013

Examen,
pentru obtinerea titlului de specialist/principal pentru bioligi, chimisti si biochimisti
sesiunea 28 mai 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti - sesiunea 28 mai 2013
Vineri, 29 martie 2013

Program pregatire a doua specialitate
- sesiunea suplimentara -
aprilie 2013
Program pregatire a doua specialitate - sesiunea suplimentara - aprilie 2013
Marti, 5 martie 2013

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
17 aprilie 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 17 aprilie 2013
Miercuri, 6 februarie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Marti, 5 februarie 2013

Examen atestate de studii complementare
14 martie 2013
Examen atestate de studii complementare - 14 martie 2013
Luni, 21 ianuarie 2013

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2013 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2013
Vineri, 7 septembrie 2012

EXAMENUL DE ATESTAT IN IMPLANTOLOGIE
– SESIUNEA 27.09. 2012 -
Examen atestate studii complementare 27 septembrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 27.08.2012 pana la data de 07.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00Examen medic specialist
18 octombrie 2012
Examen medic specialist 18 octombrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 03.09.2012 pana la data de 19.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00
Miercuri, 2 mai 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI
Sesiunea 13 iunie 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI -Sesiunea 13 iunie 2012
              PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 02.05.2012 pana la data de 15.05.2012
           Luni - V ineri - 11,30 - 14,30
Vineri, 20 aprilie 2012


SESIUNEA DE INSCRIERE LA A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

mai 2012
INSCRIEREA ;A A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA - MAI 2012
Vineri, 20 aprilie 2012

REZIDENTIAT
20 MAI 2012
REZIDENTIAT 20 MAI 2012
Marti, 17 aprilie 2012

EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Sesiunea 18 mai 2012
EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Vineri, 30 martie 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Sesiunea 11 mai 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Marti, 31 ianuarie 2012

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
14 martie 2012
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 14 martie 2012
Marti, 11 octombrie 2011


Examen,
 GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI

sesiunea
 2011
EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011
Listele cu candidatii admisi la examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 sunt afisate la sediul DSP Cluj, etajul 1, la avizierul aflat intre camerele 110 si 111.

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 se va desfasura la sediul UNIVERSITATII "BOGDAN VODA", str. Grigore Alexandrescu nr.26A, Cluj-Napoca astfel:
- In data de 10 noiembrie 2011, specialitatea  MEDICINA GENERALA
- in data de 11 noiembrie 2011 CELELALTE SPECIALITATI

Accesul in sala se face intre orele 8,30-8,45, avand asupra dumneavoastra actul de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate si pix de culoare albastra.
Marti, 20 septembrie 2011


Concurs,

sesiunea
20 noiembrie 2011
Concurs de rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


Examen,

sesiunea
19 octombrie 2011
Examen de obţinere a titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist, sesiunea 19 octombrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


a II-a specialitate

sesiunea
septembrie 2011
INSCRIERI A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA (SEPTEMBRIE 2011)
luni, 22 august 2011


Examen,

sesiunea
21 septembrie 2011
Examen de obţinere a atestatului în ultrasonografie generală, sesiunea 21 septembrie 2011ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă © 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj